Granica | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to granica. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
4
lip

Istota:

Zwolnienie od podatku należności zagranicznej, otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej (Eurokorpus)

Fragment:

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, jako żołnierzowi zawodowemu wyznaczonemu do pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa, Wnioskodawczyni przysługuje uposażenie zasadnicze ustalone z uwzględnieniem grupy uposażenia określonej dla stanowiska służbowego, na jakie została wyznaczona do pełnienia służby poza granicami państwa. Ponadto, z tytułu służby poza granicami kraju, Wnioskodawczyni otrzymuje należność zagraniczną na podstawie art. 102 ust. 3 ww. ustawy w zw. z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa - na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z pełnieniem obowiązków i funkcji poza granicami państwa, ustalona odpowiednio do zakresu ich pełnienia oraz kosztów utrzymania poza granicami państwa. Należność zagraniczna jest wypłacana przez Departament Administracyjny Ministerstwa Obrony Narodowej w Euro i jest ona opodatkowana. Uposażenie zasadnicze w PLN wypłaca w czasie pełnienia przez żołnierza służby poza granicami państwa, Departament Administracyjny Ministerstwa Obrony Narodowej. Wnioskodawczyni nie jest członkiem służby zagranicznej i nie przebywa w podróży służbowej zagranicznej. Wnioskodawczyni pełni służbę w Eurokorpusie, który jest jednostką wojskową wielonarodową szczebla korpusu, utworzoną Traktatem Strasburskim - jako jednostka sił wielonarodowych na potrzeby wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE.

2017
16
maj

Istota:

W zakresie zwolnienia z opodatkowania części należności zagranicznej pobieranej przez żołnierza zawodowego pełniącego służbę poza granicami kraju

Fragment:

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych jest część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 15. Przepis art. 21 ust. 15 ww. ustawy stanowi, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 20, nie ma zastosowania do wynagrodzenia: pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; pracownika w związku z jego pobytem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje świadczenia zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 83 lub 83a; uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej.

2017
18
lut

Istota:

W zakresie zwolnienia z opodatkowania części należności zagranicznej pobieranej przez żołnierza zawodowego pełniącego służbę poza granicami kraju

Fragment:

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych jest część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 15. Przepis art. 21 ust. 15 ww. ustawy stanowi, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 20, nie ma zastosowania do wynagrodzenia: pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; pracownika w związku z jego pobytem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje świadczenia zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 83 lub 83a; uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej.

2013
24
wrz

Istota:

Brak opodatkowania akcyzą sprzedaży suszu tytoniowego poza granicami Polski

Fragment:

Transport towarów przebiegnie poza granicami Polski. Spółka P. sprzeda w/w towar nie opodatkowując go podatkiem akcyzowym, gdyż sprzedaż ta nie podlega polskim przepisom podatkowym. Spółka polska – P. zarejestrowana jako pośredniczący podmiot tytoniowy ma zamiar dokonywać sprzedaży towarów (suszu tytoniowego) podmiotom z krajów Unii Europejskiej innym niż Polska. Kupujący nie posiada ważnego i właściwego numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Transakcja sprzedaży odbędzie się poza granicami Polski. Transport towarów przebiegnie poza granicami Polski. Spółka P. sprzeda w/w towar nie opodatkowując go podatkiem akcyzowym, gdyż sprzedaż ta nie podlega polskim przepisom podatkowym. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy P. Sp. z o.o. dokonując sprzedaży poza granicami Polski, sprzedając podmiotowi posiadającemu właściwy numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych towar, który znajduje się poza terytorium Polski prawidłowo nie naliczyła podatku akcyzowego opierając się, iż czynność ta nie podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem akcyzowym... Czy P. Sp. z o.o. dokonując sprzedaży poza granicami Polski, sprzedając podmiotowi nie posiadającemu właściwego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych towar, który znajduje się poza terytorium Polski prawidłowo nie naliczyła podatku akcyzowego opierając się, iż czynność ta nie podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem akcyzowym...

2011
1
lut

Istota:

Pytający zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji dotyczących opodatkowania wynagrodzeń uzyskiwanych przez pracowników (skierowanych przez pracodawcę do pracy) na terenie Federacji Rosyjskiej oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Fragment:

Po myśli tegoż przepisu wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy, z wyjątkiem wynagrodzenia uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym była wykonywana praca; zwolnienie dotyczy dochodów nieprzekraczających rocznie równowartości trzydziestu diet, z zastrzeżeniem ust. 15. Zatem wartość wynagrodzeń uzyskiwanych przez pracowników Spółki poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (na terenie Federacji Rosyjskiej oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich), przekraczająca równowartość trzydziestu diet w stosunku rocznym, będzie podlegała opodatkowaniu na terytorium Polski podatkiem dochodowym od osób fizycznych.Wysokość diet i innych należności takich jak zwroty kosztów dojazdów, noclegów szczegółowo określono w przepisach Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.