Gra losowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gra losowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania usług polegających na organizacji internetowych gier losowych.

Fragment:

Klientami Wnioskodawcy są osoby fizyczne niebędące podatnikami podatku VAT w rozumieniu art. 28a ustawy, które po założeniu konta na stronie internetowej Wnioskodawcy, mogą brać udział w grach losowych organizowanych przez Wnioskodawcę. Niezależnie od lokalizacji (tzn. również w krajach innych niż Polska, w których Spółka świadczy swoje usługi), klienci mają możliwość wzięcia udziału w tych samych grach losowych, na identycznych warunkach. Usługi świadczone przez Spółkę w zakresie organizacji internetowych gier losowych polegają na umożliwieniu klientom udziału w grach losowych za pośrednictwem strony internetowej Spółki. Klienci mogą wziąć udział w grach analogicznych do gier organizowanych w stacjonarnych kasynach, np. ruletka, poker, blackjack, wirtualne automaty do gry. Decydując się na udział w danej grze, klient sam decyduje o wysokości stawki, jaką chce obstawić. Internetowe gry losowe organizowane przez Spółkę podzielić można na dwie kategorie: wirtualne kasyno oraz kasyno „ na żywo ”. W przypadku gier w wirtualnym kasynie, usługi świadczone przez Spółkę są w pełni zautomatyzowane. Wynik poszczególnych gier ustalany jest przez komputerowy generator liczb losowych (Random Number Generator). Generator liczb losowych wykorzystywany przez Spółkę posiada atesty niezależnych instytutów badawczych ze Szwecji i Kanady.

2011
1
maj

Istota:

Czy organizowane losowanie i konkurs, w sposób opisany przez niego we wniosku, spełnia przesłanki art. 2 ustawy o grach i zakładach wzajemnych oraz czy wygrana w losowaniu, w którym przyznanie nagrody uzaleznione jest od spełnienia dodatkowego warunku, tj. udzielenia prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe, podlega przepisom ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych ?

Fragment:

W tym miejscu należy zauważyć, iż z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż podatnik zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu z zapytaniem czy organizowany przez podatnika konkurs wraz z losowaniem oraz czy ewentualna wygrana w tymże losowaniu podlegają przepisom ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych? Zgodnie z przepisem wyrażonym w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004r. nr 4, poz. 27 ze zm.) właściwym do rozstrzygnięcia w drodze decyzji, czy gra losowa, zakład wzajemny, gra na automacie, gra na automacie o niskich wygranych posiadająca cechy wymienione w ust. 1, 2, 2a i 2b jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą na automacie, czy grą na automacie o niskich wygranych w rozumieniu ustawy jest minister właściwy do spraw finansów publicznych. W świetlne przytoczonych wyżej przepisów prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu stwierdza, iż w przedmiotowej sprawie organem właściwym to rozstrzygnięcia kwestii podniesionej przez podatnika jest Minister Finansów. Błędnie zatem Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu rozstrzygnął o swej właściwości rzeczowej i na tej podstawie udzielił podatnikowi w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa odpowiedzi na zadane pytanie postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2007r. nr PP/443-33/BP/07. Wydanie przedmiotowego postanowienia uchybia zatem przepisom ustawy Ordynacja podatkowa z uwagi na błędne określenie właściwości rzeczowej organu podatkowego pierwszej instancji.

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług od 01.06.2005r. usług świadczonych w oparciu o umowę zawartą z firmą świadczącą usługi w zakresie gier losowych, za które uzyskiwana jest prowizja.

Fragment:

Zgodnie zaś z objaśnieniem zamieszczonym pod przedmiotowym załącznikiem zwolnienie to dotyczy wyłącznie usług związanych ze sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymane lub poprawę świadczonych usług. W przedmiotowej sprawie Strona świadczy usługi pośrednictwa w sprzedaży zakładów i loterii firmy świadczącej usługi w zakresie gier losowych, które nie podlegały i od 01.06.2005r. dalej nie podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, gdyż świadczone są w celu systematycznego dążenia do osiągnięcia zysków. Natomiast art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. W 2005 roku równowartość kwoty 10.000 euro wynosi 43.800zł. W przypadku zaś podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, agentów, zleceniobiorców lub innych osób świadczących usługi o podobnym charakterze, przez wartość sprzedaży określoną w ust. 1, rozumie się 30 - krotność kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usług.

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy określenia prawidłowego okresu wyliczania średniej prowizji otrzymywanej z tytułu usług świadczonych w oparciu o umowę zawartą z firmą świadczącą usługi w zakresie gier losowych.

Fragment:

U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. W 2005 roku równowartość kwoty 10.000 euro wynosi 43.800zł. W przypadku zaś podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, agentów, zleceniobiorców lub innych osób świadczących usługi o podobnym charakterze, przez wartość sprzedaży określoną w ust. 1, rozumie się 30 - krotność kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usług. W oparciu o powyższy przepis podatkowy i ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie Strony z dnia 18.07.2005r. stwierdza się, iż do obrotu uprawniającego do zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług, należy wliczyć obroty uzyskiwane z działalności handlowej i z tytułu świadczenia usług pośrednictwa handlowego na rzecz firmy świadczącej usługi w zakresie gier losowych wynagradzanych w formie prowizji w wysokości 30 krotności otrzymanej kwoty prowizji liczone od daty rozpoczęcia tych czynności, tym samym stanowisko podatnika jest nieprawidłowe. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę w piśmie z dnia 18.07.2005r. oraz wydawane jest według stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku.

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy określenia prawidłowej daty wystawienia faktury VAT potwierdzającej otrzymaną prowizję z tytułu usług świadczonych w oparciu o umowę zawartą z firmą świadczącą usługi w zakresie gier losowych ?

Fragment:

U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Zgodnie zaś z ust. 4 powyższego przepisu jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Powyższe przepisy podatkowe regulujące kwestię powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług dotyczą również obowiązku wystawienia faktury VAT potwierdzającej wykonanie usługi. W przedmiotowym zapytaniu podatnik stwierdza, że informację o wartości świadczonej usługi pośrednictwa z tytułu zawartej umowy z firmą świadczącą usługi w zakresie gier losowych uzyskuje pierwszego dnia po zakończeniu danego miesiąca świadczenia usług. Zatem obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstanie w momencie wystawienia faktury VAT nie później jednak niż w 7. dniu od zakończenia danego miesiąca wykonywania usługi. W oparciu o powyższy przepis podatkowy i ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie Strony z dnia 18.07.2005r. stwierdza się, iż obowiązek wystawienia faktury VAT za otrzymaną prowizję z tytułu usług świadczonych w oparciu o umowę zawartą z firmą świadczącą usługi w zakresie gier losowych powstanie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczono usługę, nie później jednak niż 7. dnia od dnia wykonania tej usługi.

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy wykazania w miesiącu czerwcu 2005r. kwoty otrzymanej prowizji z tytułu usług świadczonych na rzecz T. firmy świadczącej usługi w zakresie gier losowych w miesiącu maju 2005r. jako sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Fragment:

U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Zgodnie zaś z ust. 4 powyższego przepisu jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Ponadto zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy. Natomiast pod poz. 11 w załączniku nr 4 do w/w ustawy określono, iż zwolnione są od tego podatku usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub prawa do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem z wyłączeniami (PKWiU ex 92). Zastosowanie tego zwolnienia wymaga uwzględnienia także wszelkich przewidzianych w tej pozycji wyłączeń i objaśnień. W świetle przedstawionego przepisu podatkowego świadczone przez Stronę pośrednictwo handlowe w oparciu o zawartą umowę z firmą świadczącą usługi w zakresie gier losowych są opodatkowane podatkiem od towarów i usług według stawki 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w/w ustawy.

2011
1
mar

Istota:

Czy począwszy od 01.05.2004 r. do wynagrodzenia otrzymywanego od Totalizatora Sportowego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 22%, czy też są to usługi zwolnione od opodatkowania ?
Czy w stosunku do obrotu uzyskanego ze sprzedaży zakładów na gry liczbowe będzie miał zastosowanie § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.) ?

Fragment:

Usługi te zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z pozycją 11 załącznika nr 4 do ustawy (ex PKWiU 92) - usługi związane z kultura, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane ze sportem i rekreacją - z wyłączeniem usług wymienionych w pkt 1 - 8 (nie obejmujących przedmiotowych usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU 92.71.10) tej pozycji są zwolnione od podatku. Z dniem 1 maja 2004 r. obowiązki podatników w zakresie prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących uregulowane zostały w Dziale XI (Rozdział 3) ustawy. Na mocy delegacji art. 111 ust. 7 pkt 3 minister właściwy dla spraw finansów publicznych upoważniony został do zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu. Jednocześnie, zgodnie z przepisem art. 165 ustawy, do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 7 i ust. 9 zachowują moc przepisy dotychczasowe wydane na podstawie art. 29 ust. 3 i 4 ustawy wymienionej w art. 175. Stosownie do treści § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.

2011
1
mar

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu umowy agencyjnej polegającej na sprzedaży zakładów gier losowych.

Fragment:

W udzielonej odpowiedzi z dnia 26.08.2004r. nr US72/RPP1/443 – 406/04/MM Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał, iż usługi świadczone przez Podatnika, ze względu na sklasyfikowanie ich jako usług związanych z kulturą będą – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1, załącznik nr 4, poz. 11 w/w ustawy z dnia 11 marca 2004r. - korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, iż prezentowany w w/w piśmie pogląd jest błędny. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz poz. 11 załącznika nr 4 do w/w ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku między innymi usługi związane z rekreacją i sportem (symbol PKWiU ex 92) przy uwzględnieniu objaśnienia zamieszczonego pod tym załącznikiem, zgodnie z którym zwolnienie to dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez podmioty nie mające jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, z zastrzeżeniem, iż wszystkie zyski, które mimo wszystko podmioty te osiągną przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. Świadczenie usług z tytułu umowy agencyjnej na rzecz Sp. z o.o. XXX, polegających na sprzedaży zakładów gier losowych, za które ma być pobierana prowizja, podlega zatem opodatkowaniu, określoną w art. 41 ust. 1 w/w ustawy o podatku od towarów i uslug, podstawową stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%. Mając na uwadze powyższe, udzielona przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego zawarta w piśmie z dnia 26.08.2004r. nr US72/RPP1/443 – 406/04/MM została zmieniona.

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawką opodatkować prowizję z tytułu gier liczbowych i losowych ?.

Fragment:

(...) stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61), 4) wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2) związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki (PKWiU 92.33 i 92.34.11) oraz wstępu na imprezy sportowe, 5) wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5), 6) działalności agencji informacyjnych, 7) usług wydawniczych, 8) usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12 Usługi klasyfikowane do grupy 92.71 (usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów) wymienione są w poz. 11 załącznika nr 4 do cytowanej powyżej ustawy o podatku od towarów i usług i korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że za właściwą klasyfikację świadczonych usług odpowiada Podatnik. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych nie uprawniają organów podatkowych do wydawania opinii interpretacyjnych dotyczących ustalenia właściwego grupowania towarów i usług więc tutejszy Urząd nie analizuje, czy wymienione w piśmie Podatnika usługi są usługami faktycznie klasyfikowanymi do PKWiU: 92.71.

2011
1
mar

Istota:

Czy świadczenie usług agencyjnych na rzecz Totalizatora Sportowego tj. Spółki wykonującej Monopol Państwa w zakresie sprzedaży gier losowych , podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też jest od tego podatku zwolnione ?""

Fragment:

Z o.o. podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art.43 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm. )...."" Stanowisko organu podatkowego: Zgodnie z art.43 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54., poz.535 z późn.zm.) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy; w którym pod poz. 11 wymienione są : usługi związane z kulturą , w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielanie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem. Usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów, sklasyfikowane w PKWiU 92.71 zaliczane do grupy 92.7 – usługi rekreacyjne pozostałe wymienione zostały, w zał. nr 4 poz.11 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.). W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. (...)