Gotówka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gotówka. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
17
sty

Istota:

Czy usługa polegająca na gotowości Spółki do przeprowadzenia powyżej wymienionych usług Spółka powinna opodatkować podstawową stawką podatku VAT, czy też uznać ją za usługę zwolnioną od podatku VAT?

Fragment:

Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W przepisie art. 8 ust. 1 ustawy zdefiniowano, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Jak wynika z regulacji art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przepis art. 41 ust. 13 ustawy stanowi, iż towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

2011
1
maj

Istota:

Przy jednoczesnej płatności za towar zarówno gotówką jak i kartą bankomatową normodawca podatkowy zezwala na dowolność w wykonywaniu formy płatności za wydawany towar, żaden bowiem z obowiązujacych przepisów dot. ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, w przypadku gdy towar jest wydawany nie porusza w swej treści kwestii formy płatności.

Fragment:

(...) gotówką i kartą bankomatową - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 października 2007 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania na kasie fiskalnej jednoczesnej płatności za towar gotówką i kartą bankomatową. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży toreb, walizek, pasków, portfeli. Są to wyroby renomowanych firm, więc ich ceny jednostkowe są wysokie. Często zdarza się, że klient płaci należność za towar w części gotówką, a drugą część kartą bankomatową. Dokumentacja prowadzona jest w postaci księgi przychodów i rozchodów. Wnioskodawca wskazał, że nabijając na stan kasy rejestrującej należność możliwe jest zaznaczenie płatności gotówką lub kartą, nie jest natomiast możliwe jednoczesne zaznaczenie płatności kartą i gotówką. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy można sprzedawać towar przyjmując należność kartą i gotówką zaznaczając na kasie dowolną formę płatności...