ITPP2/4512-151/15/AP | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe przekazania w formie darowizny synowi:
- 50% gospodarstwa rolnego,
- 100% gospodarstwa rolnego.
ITPP2/4512-151/15/APinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. gospodarstwo rolne
 3. korekta podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Korekta kwoty podatku naliczonego
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2015 r. (data wpływu 11 lutego 2015 r.), uzupełnionym w dniach 22 kwietnia 2015 r. i 12 maja 2015 r. (daty wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku korekty podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu środków trwałych w sytuacji przekazania synowi gospodarstwa rolnego w formie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2015 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 22 kwietnia 2015 r. i 12 maja 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku korekty podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu środków trwałych w sytuacji przekazania synowi gospodarstwa rolnego w formie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

We wniosku oraz jego uzupełnieniach, przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Jest Pan rolnikiem - jedynym właścicielem gospodarstwa rolnego. Prowadzi działy specjalne produkcji rolnej. W roku 2007, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, zrezygnował ze statusu rolnika ryczałtowego i stał się czynnym podatnikiem podatku VAT. W okresie tym dokonywał wydatków inwestycyjnych w postaci zakupu maszyn rolniczych oraz budowy budynków inwentarskich wraz z wyposażeniem wykorzystywanych w prowadzonym gospodarstwie rolnym, od których odliczył w całości podatek naliczony. Wśród zrealizowanych (zakupionych) inwestycji większość przewyższała wartość 15.000 PLN (piętnaście tysięcy złotych 00/100).

W przyszłości planuje Pan przekazać prowadzone gospodarstwo rolne, tj. budynki inwentarskie wraz z wyposażeniem oraz sprzęt rolniczy, w formie darowizny swojemu synowi. W chwili obecnej syn jest osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą i z tego tytułu jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W chwili przejęcia gospodarstwa rolnego Obdarowany (syn) będzie nadal prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą a jednocześnie kontynuować będzie przekazane w formie darowizny od Pana gospodarstwo rolne, pozostając czynnym podatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej jak i z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
W chwili obecnej rozważa Pan 2 możliwości:

 1. przekazanie synowi w formie darowizny 50% z całości prowadzonego gospodarstwa rolnego i kontynuowanie przez Pana działalności rolnej jako czynny podatnik VAT,
 2. przekazanie 100% gospodarstwa rolnego synowi w formie darowizny, a po dokonaniu darowizny rezygnację z bycia czynnym podatnikiem podatku VAT i ubieganie się o emeryturę.

W uzupełnieniu złożonym w dniu 22 kwietnia 2015 r. wskazał Pan, że po przekazaniu 50% gospodarstwa, część ta będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Wyodrębnienie majątku będzie polegało na przekazaniu synowi części gruntów rolnych oraz budynków gospodarczych, maszyn w celu prowadzenia działalności rolnej opodatkowanej VAT.

W uzupełnieniu złożonym w dniu 12 maja 2015 r. doprecyzował Pan, że w celu przekazania 50% z całości gospodarstwa, na dzień dzisiejszy została wyodrębniona część gospodarstwa dla syna, która samodzielnie funkcjonuje. Część ta nie jest zależna od pozostałej części gospodarstwa. Ponadto znajduje się w innej miejscowości niż reszta gospodarstwa. Zorganizowana część gospodarstwa, którą Pan wyodrębnił w celu darowizny dla syna to: nieruchomość o pow. 1,63 ha wraz z zabudowaniami (dwie hale tuczu o pow. łącznej 2.700 m2, odchowalnie drobiu – indyków o pow. 600 m2, pomieszczenie socjalno-bytowe, kotłownia i pomieszczenie przygotowywania pasz, zaplecze magazynowe, silosy). Są to obiekty produkcyjne do tuczu indyków. Maszyny i urządzenia: paszociągi, instalacje chłodzenia, urządzenia wentylacyjne. Pasze oraz ptactwo jest kupowane od kontrahentów, więc syn będzie sam realizował zwoje zapotrzebowanie i zobowiązania wobec dostawców. Wraz z wyodrębnionym gospodarstwem syn przejmie również całość zobowiązań kredytowych „zaciągniętych” na rozbudowę wyżej wymienionej nieruchomości.

W związku z powyższym, wyodrębniona część gospodarstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, tzn. będzie stanowiła organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w strukturze prowadzonego gospodarstwa rolnego zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, które będą mogły stanowić niezależne przedsiębiorstwo (gospodarstwo rolne), samodzielnie realizujące zadania, dla których zostały przeznaczone.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 • Czy przekazanie 50% z całości gospodarstwa rolnego synowi (będzie on czynnym podatnikiem podatku VAT i będzie kontynuował prowadzenie gospodarstwa rolnego) w drodze darowizny, wiąże się dla Pana z obowiązkiem sporządzenia korekty w podatku od towarów i usług i zwrotu do urzędu skarbowego części podatku naliczonego odliczonego z tytułu zakupu środków trwałych, w przypadku, gdy od ich zakupu w przypadku maszyn i urządzeń nie minął ustawowy 5-letni okres korekty, a przy budynkach nie minął ustawowy 10-letni okres korekty kwoty podatku naliczonego – biorąc pod uwagę fakt, że w przypadku przekazania 50% z całości gospodarstwa Pan nadal będzie prowadzić gospodarstwo rolne będąc jednocześnie czynnym podatnikiem podatku VAT...
 • Czy przekazanie całości gospodarstwa rolnego synowi (będzie on czynnym podatnikiem podatku VAT i będzie kontynuował prowadzenie gospodarstwa rolnego) w drodze darowizny, wiąże się dla Pana z obowiązkiem sporządzenia korekty w podatku od towarów i usług i zwrotu do urzędu skarbowego części podatku naliczonego odliczonego z tytułu zakupu środków trwałych, w przypadku, gdy od ich zakupu w przypadku maszyn i urządzeń nie minął ustawowy 5-letni okres korekty, a przy budynkach nie minął ustawowy 10-letni okres korekty kwoty podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie części gospodarstwa rolnego synowi w drodze darowizny, jak również ewentualne przekazanie synowi całości gospodarstwa rolnego, który będzie również czynnym podatnikiem podatku VAT i będzie kontynuował prowadzenie gospodarstwa rolnego, nie spowoduje konsekwencji podatkowych w postaci sporządzenia korekty podatku naliczonego odliczonego przy zakupie środków trwałych.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają – na podstawie art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy o VAT – odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Artykuł 7 ust. 1 ww. ustawy, za dostawę towarów rozumie przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel.

Dostawa towarów to także przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, m.in. przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny – jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub części, o czym stanowi art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Jednak zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Ustawodawca wyłączył więc z opodatkowania transakcję zbycia całego przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 55 kodeksu cywilnego, definicja gospodarstwa rolnego spełnia definicję przedsiębiorstwa wobec czego jego przekazanie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w rozumieniu art. 6 pkt 1. Gospodarstwo rolne zostanie przekazane synowi w całości lub w zorganizowanej części (w tym przypadku 50%). W dniu przejęcia obdarowany zrezygnuje z bycia rolnikiem ryczałtowym na podstawie art. 43 ust 1 pkt 3 ustawy o VAT, stanie sie czynnym podatnikiem podatku VAT i będzie kontynuował prowadzenie gospodarstwa rolnego. W tym przypadku nastąpi zmiana właściciela, który wejdzie we wszystkie prawa i obowiązki związane z gospodarstwem, a nie likwidacja działalności rolnej. Obdarowany będzie kontynuował działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, w związku z czym nie będzie miała miejsca sytuacja, o której mowa w art. 91 ustawy, a mianowicie zmiana przeznaczenia wykorzystywanych środków trwałych z czynności opodatkowanych do czynności zwolnionych z VAT.

Przepisy dotyczące korekty stosowałoby się odpowiednio w przypadku, gdyby Pan, jako darczyńca, miał w przeszłości prawo do odliczenia w całości kwoty podatku naliczonego od wykorzystywanego towaru lub z usługi i dokonałby tego odliczenia, a następnie zmieniłoby się to prawo. Wynika to z art. 91 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do postanowień art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Zgodnie z art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 5. koncesje, licencje i zezwolenia,
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 8. tajemnice przedsiębiorstwa,
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W myśl art. 552 ustawy Kodeks cywilny, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Przepis art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, które winno zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itp. Organizacyjny aspekt wyodrębnienia oznacza, że składniki tworzące „część przedsiębiorstwa” powinny posiadać cechę zorganizowania. Cecha ta powinna występować w „istniejącym przedsiębiorstwie”, a więc w ramach działalności prowadzonej przez Spółkę i dotyczyć określonego zespołu składników tworzących część tego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące w takich wzajemnych relacjach, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy. Przepis ten wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt podatku naliczonego oraz podmiotu zobowiązanego do ich dokonania zostały określone w art. 91 ustawy.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

W myśl ust. 2 powyższego artykułu, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Według art. 91 ust. 4 ustawy, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

Stosownie do ust. 7 tego artykułu, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Jednocześnie, na podstawie ust. 9 ww. artykułu, w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Należy zaznaczyć, że do korekt, o których mowa w art. 91 ustawy, zobowiązany jest nabywca przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w sytuacji, gdy nabyte przez niego składniki majątku nie będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. będą wykorzystywane zarówno do czynności opodatkowanych, jak i zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, lub wyłącznie do czynności zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Analiza przedstawionych zdarzeń przyszłych w świetle przywołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że przekazanie synowi w formie darowizny całości gospodarstwa rolnego (stanowiącego – na co wskazują okoliczności sprawy –przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 K.c.), jak również przekazanie połowy tego gospodarstwa (która – jak wynika z treści wniosku – została wyodrębniona w strukturze całego gospodarstwa organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo i na dzień darowizny będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług) – stosownie do treści art. 91 ust. 9 ustawy – nie spowoduje po Pana stronie obowiązku dokonania korekty w zakresie podatku naliczonego dotyczącego nabytych środków trwałych będących przedmiotem tego przekazania, gdyż ewentualny obowiązek korekty podatku naliczonego ciążyć będzie na nabywcy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku zdarzeń przyszłych, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.