ITPP1/4512-617/16-1/IK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak opodatkowania przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowych na rzecz Skarbu Państwa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko  przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2016 r. (data wpływu 30 sierpnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowych na rzecz Skarbu Państwa  jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2016 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowych na rzecz Skarbu Państwa.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest rolnikiem i współwłaścicielem gospodarstwa rolnego oraz od dnia 26 listopada 2007 r. prowadzi działalności gospodarczą niezwiązaną z rolnictwem i jest zarejestrowanym podatnikiem VAT dla tej działalności gospodarczej.

Natomiast żona Wnioskodawcy prowadzi wyłącznie działalność rolniczą i jako rolnik nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.

W małżeństwie istnieje ustawowa wspólność majątkowa.

Na podstawie księgi wieczystej nr k...k/...../5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w K. w skład gospodarstwa rolnego wchodzą między innymi działki:

 1. Działka niezabudowana nr ... o pow. .... ha w obrębie K. powstała w wyniku podziału działki nr ...o pow. ... ha obręb K. w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy S. przeznaczona w części tereny łąk, w części tereny oznaczone symbolem 21 MN wg ustaleń planu: projektowana zabudowa mieszkaniowa uzupełniająca, dotychczasowy sposób użytkowania tereny rolne,
 2. Działka niezabudowana nr .../1 o pow. ... ha w obrębie K. powstała w wyniku podziału działki nr ... o pow. ..... ha obręb K., - w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy S. przeznaczona w części tereny upraw rolnych , w części rezerwa terenu pod budowę obwodnicy S. od G. do T., dotychczasowy sposób użytkowania tereny rolne,
 3. Działka niezabudowana nr ... o pow. .... ha w obrębie K. powstała w wyniku podziału działki nr .... o pow. ... ha obręb K. w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów przeznaczona tereny upraw rolnych, dotychczasowy sposób użytkowania tereny rolne,
 4. Działka niezabudowana nr ... o pow. .... ha w obrębie K. w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy S. przeznaczona tereny oznaczone symbolem 21 MN wg ustaleń planu: projektowana zabudowa mieszkaniowa uzupełniająca, dotychczasowy sposób użytkowania tereny rolne,
 5. Działki zabudowane nr .... o pow. .... ha .../5 o pow. ../5 o pow. .... ha w obrębie K. w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gmina S. przeznaczona tereny oznaczone symbolem 21 MN wg ustaleń planu: projektowana zabudowa mieszkaniowa uzupełniająca, dotychczasowy sposób użytkowania w części tereny mieszkaniowe i grunty rolne zabudowane.

Wszystkie ww. działki wchodziły w skład gospodarstwa rolnego nabytego we współwłasności małżeńskiej drogą darowizny jako następcy po rodzicach małżonki Wnioskodawcy aktem notarialnym w dniu .... stycznia ... r.

W dniu ...grudnia ... r. Wojewoda X. wydał decyzję nr ...., znak ....o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Y.” w trybie m.in. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych na podstawie której ww. część nieruchomości (poszczególne działki) stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, czyli została wywłaszczona pod budowę drogi.

Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja zobowiązywała do niezwłocznego wydania nieruchomości.

Zawiadomienie nr .... z dnia ...grudnia .... r. o wydaniu ww. decyzji Wojewody X. każdy z małżonków odebrał w dniu ...grudnia.... r osobno, mimo że była jedna.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 1 stycznia 2016 r. otrzymała oświadczenie o wydaniu ww. działek złożone przez Wnioskodawcę i jego małżonce. Decyzjami Wojewody ustalono odszkodowanie na imię obojga małżonków jako współwłaściciele nieruchomości za przejecie ww. działki i zobowiązano Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do wypłaty odszkodowania:

 1. Działka niezabudowana nr ..../1 o pow. ..... ha w obrębie K. decyzja znak K. z dnia ... maja ....r. - łączna kwota odszkodowania wynosi x zł,
 2. Działka niezabudowana nr .../1 o pow. .... ha w obrębie K. - decyzja znak K. z dnia ..... maja .... r. - łączna kwota odszkodowania wynosi x zł
 3. Działka niezabudowana nr ... o pow. ... ha w obrębie Kędzierzyn - decyzja znak K. z dnia ...maja ....r. - łączna kwota odszkodowania wynosi x zł,
 4. Działka niezabudowana nr ... o pow. . ha w obrębie K. decyzja znak K. z dnia ...maja ..... r. - łączna kwota odszkodowania wynosi x zł
 5. Działki zabudowane nr .... o pow. .... ha ..../5 o pow. .../5 o pow.... ha w obrębie K. – decyzja znak K. z dnia ...czerwca ... r. - łączna kwota odszkodowania wynosi x zł,

Odszkodowanie zostało wypłacone Wnioskodawcy i jego małżonce.

Przez cały czas ww. działki były użytkowane rolniczo, a działka zabudowana stanowiła siedlisko. Żona Wnioskodawcy jako rolnik nie jest i nigdy nie była podatnikiem VAT, natomiast Wnioskodawca, jako rolnik, który wspólnie prowadzi gospodarstwo rolne wraz z małżonką jest zrejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej niezwiązanej z rolnictwem.

Wnioskodawca ani jego małżonka:

 • nie prowadzi działalności gospodarczej, której przedmiotem jest obrót nieruchomościami,
 • nie dokonywał wcześniej sprzedaży działek,
 • posiada inne działki będące pozostałą częścią gospodarstwa rolnego, ale nie przeznacza ich do sprzedaży,
 • nie dokonywał żadnych czynności w celu przygotowania dostawy przedmiotowych działek przed wywłaszczeniem,
 • nie podejmował jakiejkolwiek czynności wymagającej zaangażowania własnych środków finansowych zmierzających do podniesienia wartości gruntu tj. do wydzielenia dróg, ogrodzenia terenu, podłączenia mediów itp.

Jedynie dokonany został podział działek na wniosek i koszt GDDKiA - dla celów wywłaszczenia i realizacji inwestycji drogowej przez GDDKiA.

Działki będące przedmiotem wywłaszczenia:

 • nie były nigdy przedmiotem najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
 • były wykorzystywane dla celów prywatnych na potrzeby rodziny, jednakże częściowo nadwyżkę produkcji rolnej sprzedawano,
 • nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Z tytułu nabycia drogą darowizny ww. działek Wnioskodawca, ani jego małżonce, która nigdy nie była podatnikiem VAT nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

W związku z powyższym zadano pytanie.

Czy czynność przeniesienia własności z mocy prawa za odszkodowaniem na rzecz Skarbu Państwa części nieruchomości, stanowiącej gospodarstwo rolne od 1993 roku Wnioskodawcy jak i jego żony pod budowę drogi publicznej podlega podatkowi VAT u Wnioskodawcy i jego
małżonki?

W ocenie Wnioskodawcy przeniesienie przez Wnioskodawcę i jego żonę własności części nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne z mocy prawa za odszkodowaniem na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na drogi publiczne nie podlega podatkowi od towarów i usług, ponieważ jest dokonywana w ramach przysługującego im prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Takie działanie nie mieści się w definicji podatnika ani definicji działalności gospodarczej określonej w art. 15 ust 1 i 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu dostawy wywłaszczonych działek i otrzymanego odszkodowania nie ciąży na Wnioskodawcy ani na jego żony obowiązek zapłaty podatku od towaru i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Końcowo tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.