ITPB4/4511-112/15/AS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie odszkodowania za zniszczone uprawy i rekultywację gruntów w wyniku prowadzenia robót budowlanych na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
ITPB4/4511-112/15/ASinterpretacja indywidualna
 1. gospodarstwo rolne
 2. odszkodowania
 3. rekompensaty
 4. rekultywacja
 5. roboty budowlane
 6. uprawa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 8 czerwca 2015 r. (data wpływu 10 czerwca 2015 r.) i z dnia 1 lipca 2015 r. (data wpływu 6 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania odszkodowania za zniszczone uprawy i rekultywację gruntów w wyniku prowadzenia robót budowlanych na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania odszkodowania za zniszczone uprawy i rekultywację gruntów w wyniku prowadzenia robót budowlanych na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Wniosek został następnie uzupełniony w odpowiedzi na wezwania organu z dnia 1 czerwca 2015 r., znak ITPB4/4511-112/15-2/AS oraz z dnia 12 czerwca 2015 r., ITPB4/4511-112/15-4/AS.

We wniosku oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujący stan faktyczny.

W pierwszej wersji wniosku Wnioskodawca wskazał, że jest rolnikiem i zawarł umowę z firmą na przeprowadzenie, na gruntach jego dwóch działek rolnych, inwestycji związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej. W zamian za zniszczenia wynikające z robót budowlanych polegających na zabezpieczeniu i przebudowie sieci istniejących kabli oraz wykopie rowu o długości 450 m wzdłuż działek rolnych, inwestor wypłacił Wnioskodawcy odszkodowanie w wysokości 24.000 zł. Odszkodowanie to obejmowało wynagrodzenie za zniszczone uprawy i rekultywację gruntów w wyniku prowadzenia robót na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Od kwoty tej nie został potrącony podatek dochodowy. W lutym 2015 r. Wnioskodawca otrzymał od firmy PIT-8C i zapłacił od 24.000 zł podatek dochodowy od osób fizycznych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 czerwca 2015 r., znak ITPB4/4511-112/15-2/AS Wnioskodawca wyjaśnił, że:

 1. na terenie jego gospodarstwa rolnego nie istniała prędzej żadna infrastruktura techniczna, było samo gospodarstwo rolne;
 2. zakres robót polegał na położeniu kabli oraz wykopie rowu o długości 715 m (wcześniej podana była długość jednej działki 450 m) wzdłuż dwóch działek rolnych. Odszkodowanie to obejmowało wynagrodzenie za zniszczone uprawy i rekultywację gruntów w wyniku prowadzenia robót na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Poprzez wykopy zebrana była część tej ziemi uprawianej, a na jej miejsce nasypana została ziemia wyjałowiona (żwir, glin). Poza tym prace rekultywacyjne też pochłonęły dużo pracy i wkładu pieniędzy np. zebranie kamieni, wyrównanie działek oraz ponowne zasiewy;
 3. zostały położone nowe kable wzdłuż działek;
 4. na działce nie wybudowano żadnego obiektu budowlanego ani drogi.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 czerwca 2015 r., znak ITPB4/4511-112/15-4/AS Wnioskodawca wyjaśnił, że w pierwszej wersji wniosku popełnił błąd używając nazwy „rozbudowa sieci elektrycznej”. Wnioskodawca doprecyzował, że nie była to przebudowa kabli elektrycznych tylko nowa inwestycja, a prace polegały na wykopie rowów o długości 715 metrów i położeniu nowych kabli wzdłuż jego dwóch działek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy od otrzymanej kwoty odszkodowania należało odprowadzić podatek dochodowy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że nie powinien płacić podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ otrzymane odszkodowanie było rekompensatą za poniesione szkody, a nie wzbogaceniem się, od którego co do zasady pobierany winien być podatek. Poprzez wykopy zebrana była część ziemi uprawianej, a na jej miejsce nasypana została ziemia wyjałowiona (żwir, glina). Na tej części działek plony w najbliższych latach będą mniejsze. Poza tym prace rekultywacyjne też pochłonęły dużo pracy i wkładu pieniędzy (zebranie kamienia, wyrównanie działek) oraz ponowne zasiewy. Kwota odszkodowania obejmowała również zwrot kosztów za zniszczone uprawy podczas budowy. Wypłacone odszkodowanie na podstawie zawartej umowy posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu rekultywacji gruntów, szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku prowadzenia na tych gruntach przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej są wolne od podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Tak więc odszkodowanie to nie wiązało się ze wzbogaceniem, lecz było rekompensatą za zniszczenia i przeznaczone na rekultywację gruntów, a więc nie powinno podlegać opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy, wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

 1. ustanowienia służebności gruntowej,
 2. rekultywacji gruntów,
 3. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie
 • w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

Powołany wyżej art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Wskazać przy tym należy, że ww. zwolnienie przysługuje tylko i wyłącznie posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, którego to pojęcia ustawa o podatku dochodowym nie definiuje. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła jednak, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.).

Stosownie do art. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Natomiast art. 2 ust. 1 stanowi, iż za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 z późn. zm.), przez rekultywację gruntów rozumie się: nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub z zbudowanie niezbędnych dróg.

Odnosząc więc obowiązujące unormowania prawne do przedstawionego stanu faktycznego, wynikającego z ostatecznej treści wniosku stwierdzić należy, że odszkodowanie za szkody w uprawach rolnych i rekultywację gruntów, powstałe na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy podczas realizacji inwestycji polegającej na budowie urządzeń infrastruktury technicznej – położeniu kabli elektrycznych, wypłacone na podstawie umowy zawartej z firmą korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. b) i c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie tut. Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.