ITPB2/4511-949/15-2/TJ | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości – gospodarstwo rolne.
ITPB2/4511-949/15-2/TJinterpretacja indywidualna
 1. gospodarstwo rolne
 2. nieruchomości
 3. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2015 r. (data wpływu 23 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest emerytką pobierającą świadczenie emerytalne za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po zmarłym w sierpniu 2014 r. bracie odziedziczyła niewielkie gospodarstwo (1,99 ha ziemi – sklasyfikowanej jako grunty rolne i rowy, klasy IV A i B – a na niej dom do generalnego remontu, budynek gospodarczy i szopę). Z uwagi na swój wiek Wnioskodawczyni postanowiła sprzedać ww. nieruchomość swojej córce. Córka nabyła ją z zamiarem uprawiania i zamiar ten realizuje (na nabytych gruntach uprawia dla własnego użytku owoce, warzywa, a także hoduje kury i kozy). Nieruchomość ta nie jest uwzględniona w planach zagospodarowania przestrzennego. Córka Wnioskodawczyni nie ma też zamiaru jej przekształcania, w związku z czym nie utraci ona charakteru rolnego. Wnioskodawczyni wyjaśnia również, że ani Ona ani Jej córka nigdy nie prowadziły gospodarstwa rolnego, a córka wykonuję pracę na podstawie umowy o pracę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku ze sprzedażą przed upływem 5 lat od przejęcia spadku odziedziczonego gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek, czy też istnieje jakaś ulga, z której będzie mogła skorzystać...

Zdaniem Wnioskodawczyni, ponieważ powierzchnia nieruchomości wynosiła 1,99 ha, czyli w myśl przepisów jest to gospodarstwo rolne, jest od niej odprowadzany podatek rolny, a ziemia nie straciła i nie straci charakteru rolnego, będzie nadal uprawiana, powinna być zwolniona z podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni, po zmarłym w sierpniu 2014 r. bracie odziedziczyła niewielkie gospodarstwo (1,99 ha ziemi – sklasyfikowanej jako grunty rolne i rowy, klasy IV A i B – a na niej dom do generalnego remontu, budynek gospodarczy i szopę). Z uwagi na swój wiek Wnioskodawczyni postanowiła sprzedać ww. nieruchomość swojej córce. Córka nabyła nieruchomość z zamiarem jej uprawiania i zamiar ten realizuje (na nabytych gruntach uprawia dla własnego użytku owoce, warzywa, a także hoduje kury i kozy). Nieruchomość ta nie jest uwzględniona w planach zagospodarowania przestrzennego. Córka Wnioskodawczyni nie ma też zamiaru jej przekształcania, w związku z czym nie utraci ona charakteru rolnego. Wnioskodawczyni wyjaśnia również, że ani Ona ani Jej córka nigdy nie prowadziły gospodarstwa rolnego, a córka wykonuję pracę na podstawie umowy o pracę.

W związku z powyższym opisem, stwierdzić należy, że dokonując sprzedaży nabytej w drodze spadku w 2014 r. nieruchomości rolnej, Wnioskodawczyni uzyskała przychód co do zasady podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Do sprzedaży tej doszło bowiem przed upływem 5 lat, licząc od końca roku w którym nastąpiło nabycie zbywanej nieruchomości.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziane zostały jednak sytuacje, których zaistnienie powoduje, że uzyskany przychód korzysta ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem. Jedna z nich zawarta została w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji pojęcia „ gospodarstwo rolne”. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 1 tej ustawy opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Natomiast art. 2 ust. 1 ustawy stanowi, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 542 z późn. zm.), w szczególności § 67 użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

 1. grunty rolne,
 2. grunty leśne ,
 3. grunty zabudowane i zurbanizowane,
 4. użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery "E" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R,
 5. (uchylony),
 6. grunty pod wodami,
 7. tereny różne oznaczone symbolem -Tr.

Natomiast zgodnie z treścią § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia grunty rolne dzielą się na:

 1. użytki rolne, do których zalicza się:
  1. grunty orne, oznaczone symbolem - R,
  2. sady, oznaczone symbolem - S,
  3. łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł,
  4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps,
  5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem - Br,
  6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr,
  7. grunty pod rowami, oznaczone symbolem - W,
  8. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem - Lzr,
 2. nieużytki, oznaczone symbolem - N.

Z powyższego wynika, iż zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy uzależnione zostało od wystąpienia następujących przesłanek:

 • sprzedane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
 • muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy), ewentualnie jego część składową,
 • grunty nie mogą utracić w związku ze sprzedażą rolnego charakteru.

Wyjaśnić także należy, że oceniając spełnienie przesłanki, dotyczącej zachowania charakteru rolnego gruntu, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na faktyczny zamiar nabywcy co do dalszego przeznaczenia nieruchomości. Cel nabycia gruntów może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy, jak również z innych okoliczności związanych z daną transakcją. Utrata charakteru rolnego następuje więc przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej, polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania. Ma ono miejsce przede wszystkim wówczas, jeżeli grunt zostaje przeznaczony pod działalność gospodarczą, albo pod budownictwo. Należy ponadto wskazać, iż utrata charakteru rolnego w związku ze sprzedażą może wystąpić bezpośrednio po sprzedaży, ale może nastąpić dopiero w przyszłości, jednakże w momencie sprzedaży strony umowy winny być świadome celu zakupu i przeznaczenia gruntów.

O utracie charakteru rolnego gruntów świadczy wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej, polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania, niezależnie od statusu prawnego tych gruntów i zmian w stosownych ewidencjach i dokumentach. Przy ocenie utraty charakteru rolnego nie jest zatem podważany czy kwestionowany status prawny gruntów, lecz ocenie podlega całokształt okoliczność faktycznych, które mogą świadczyć o utracie ich rolnego sposobu użytkowania.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawczyni sprzedała nieruchomość rolną swojej córce, która rozpoczęła remont domu na niej posadowionego, a na gruntach uprawia dla własnego użytku warzywa i owoce oraz hoduje kury i kozy. Ponadto córka Wnioskodawczyni nie zamierza zmieniać charakteru nabytej nieruchomości

Powyższe okoliczności wskazują na to, że sprzedane przez Wnioskodawczynię grunty o powierzchni 1,99 ha, skalsyfikowane jako grunty rolne i rowy klasy IV, nie utraciły w związku ze sprzedażą swojego charakteru rolnego – nadal wykorzystywane są na cele rolnicze, a nabywca – córka Wnioskodawczyni – zamierza je w tym celu nadal wykorzystywać. Oznacza to, że w niniejszej sprawie uzyskany przez Wnioskodawczynie przychód korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spełnione zostały bowiem wszystkie warunki do zastosowania tego zwolnienia, wynikające z ww. przepisu.

Końcowo jedynie zaznaczyć należy, że dla powyższej oceny bez znaczenia pozostaje fakt, że zarówno Wnioskodawczyni jak i Jej córka nigdy wcześniej nie prowadziły gospodarstwa rolnego, jak również fakt, że Wnioskodawczyni jest emerytką pobierającą świadczenie emerytalne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a Jej córka wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę. Jak wykazano wyżej przesłanki warunkujące prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy związane są z samą nieruchomością będącą przedmiotem sprzedaży – jej powierzchnią, klasyfikacją i sposobem wykorzystania. Poza warunkami wynikającymi z tego przepisu pozostają natomiast okoliczności związane z osobami zbywcy i nabywcy. Wskazane więc okoliczności faktyczne związane z osobą Wnioskodawczyni i Jej córki pozostają więc bez znaczenia dla zastosowania omawianego zwolnienia z opodatkowania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.