ITPB2/4511-879/15/IL | Interpretacja indywidualna

Czy przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnego są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
ITPB2/4511-879/15/ILinterpretacja indywidualna
 1. gospodarstwo rolne
 2. grunty rolne
 3. sprzedaż nieruchomości
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn.zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2015 r. (data wpływu 15 września 2015 r.), uzupełnionym w dniu 10 listopada 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2015 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 10 listopada 2015 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zakupił działkę rolną nr 71/1 o powierzchni 4,3300 ha w 2007 r. Z powodu problemów finansowych postanowił sprzedać część działki. W tym celu działka została podzielona na trzy działki (był to podział rolny): na działkę nr 71/2 o pow. 0,3018 ha niezabudowaną, nr 71/3 o pow. 0,3266 ha zabudowaną budynkami gospodarstwa rolnego, nr 71/4 o pow. 3,7016 ha niezabudowaną. Pierwotna działka przed podziałem jak i po podziale nie posiadała miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i pozostaje wyłącznie jako teren przeznaczony do użytkowania rolniczego, co jest udokumentowane zaświadczeniem z urzędu gminy. Działka 71/4 została podzielona na trzy działki rolne nr 71/5 o pow. 3,6575 ha, nr 71/16 o pow. 0,3010 ha i nr 71/15 o pow. 0,3010 ha. W dniu 20 grudnia 2010 r. na podstawie aktu notarialnego dokonano sprzedaży działki nr 71/15 o pow. 0,3010 ha .

Działka była sprzedawana jako działka o przeznaczeniu rolnym i tak jest użytkowana do tej pory tj. do września 2015 r.

Działka rolna nr 71/15 w chwili sprzedaży wchodziła w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 o podatku rolnym. W ewidencji gruntów sklasyfikowana była jako grunty orne o klasach RIIIB i RIVA.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku ze stanem faktycznym przychody uzyskane z tytułu sprzedaży części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym ...

Zdaniem Wnioskodawcy przychód uzyskany ze sprzedaży części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego jest zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym.

Wnioskodawca wskazuje, że:

 • przychód uzyskany został ze sprzedaży części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, pow. większa od 1 ha, co daje status gospodarstwa rolnego zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o podatku rolnym,
 • sprzedana działka nadal jest użytkowana jako działka rolna i brak jest możliwości zmiany jej przeznaczenia z powodu wysokiej klasy ziemi,
 • sprzedawana działka była kupowana z przeznaczeniem do użytku rolnego,
 • działka nadal ma charakter rolny.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zakupił działkę rolną nr 71/1 o powierzchni 4,3300 ha w 2007 r. Z powodu problemów finansowych postanowił sprzedać część działki. W tym celu działka została podzielona na trzy działki (był to podział rolny): na działkę nr 71/2 o pow. 0,3018 ha niezabudowaną, nr 71/3 o pow. 0,3266 ha zabudowaną budynkami gospodarstwa rolnego, nr 71/4 o pow. 3,7016 ha niezabudowaną. Pierwotna działka przed podziałem jak i po podziale nie posiadała miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i pozostaje wyłącznie jako teren przeznaczony do użytkowania rolniczego, co jest udokumentowane zaświadczeniem z urzędu gminy. Działka 71/4 została podzielona na trzy działki rolne nr 71/5 o pow. 3,6575 ha, nr 71/16 o pow. 0,3010 ha i nr 71/15 o pow. 0,3010 ha. W dniu 20 grudnia 2010 r. na podstawie aktu notarialnego dokonano sprzedaży działki nr 71/15 o pow. 0,3010 ha .

Działka była sprzedawana jako działka o przeznaczeniu rolnym i tak jest użytkowana do tej pory tj. do września 2015 r.

Działka rolna nr 71/15 w chwili sprzedaży wchodziła w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 o podatku rolnym. W ewidencji gruntów sklasyfikowana była jako grunty orne o klasach RIIIB i RIVA.

Uwzględniając zatem, iż sprzedaż działki nr 71/15 stanowiącej część nieruchomości nabytej w 2007 r. dokonana została w 2009 r., a więc przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, stwierdzić należy że, stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ww. ustawie w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. zwolnione od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny.

Ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji pojęcia „ gospodarstwo rolne”. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 1 tej ustawy opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Natomiast art. 2 ust. 1 ustawy stanowi, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Stosownie natomiast do postanowień rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.) w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 grudnia 2013 r. w szczególności § 67 użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

 1. użytki rolne,
 2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione,
 3. grunty zabudowane i zurbanizowane,
 4. użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery "E" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R,
 5. nieużytki, oznaczone symbolem - N,
 6. grunty pod wodami,
 7. tereny różne oznaczone symbolem - Tr.

Zgodnie z treścią § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia użytki rolne dzielą się na:

 1. grunty orne, oznaczone symbolem - R,
 2. sady, oznaczone symbolem złożonym z litery "S" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym założony został sad, np. S-R, S-Ł, S-Ps,
 3. łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł,
 4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps,
 5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem złożonym z litery "B" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym wzniesione zostały budynki, np. B-R, B-Ł, B-Ps,
 6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr,
 7. rowy, oznaczone symbolem - W.

Z kolei w myśl § 68 ust. 2 ww. rozporządzenia grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione dzielą się na:

 1. lasy, oznaczone symbolem - Ls,
 2. grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem - Lz, lub, w przypadku zadrzewień śródpolnych, zaistniałych na gruntach objętych klasyfikacją gleboznawczą - symbolem złożonym z liter „Lz” oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, np. Lz-R, Lz-Ł, Lz-Ps.

Z powyższego wynika, iż zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy uzależnione zostało od wystąpienia następujących przesłanek:

 • sprzedane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
 • muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy), ewentualnie jego część składową,
 • grunty nie mogą utracić w związku ze sprzedażą rolnego lub leśnego charakteru.

Oceniając spełnienie przesłanki, dotyczącej zachowania charakteru rolnego gruntu, należy wskazać, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym ugruntował się pogląd, iż utrata charakteru rolnego gruntów w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, następuje przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolniczej, polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania, łączącym się ze zmianą ich dotychczasowego przeznaczenia. Przy czym wskazuje się w nim również, że dla oceny utraty charakteru rolnego gruntu znaczenie mają okoliczności faktyczne (związane z faktycznym sposobem użytkowania gruntu), a nie formalnoprawne (związane z charakterem gruntu wskazanym w ewidencji gruntów i budynków).

Zatem jeżeli działka, której zbycia dokonano, wchodząca w skład gospodarstwa rolnego będzie w dalszym ciągu wykorzystywana na cele rolnicze, przychody uzyskane z tego tytułu są zwolnione od podatku dochodowego.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego stwierdzić należy, iż w stosunku do przychodu uzyskanego ze sprzedaży działki nr 71/15 stanowiącej część nieruchomości nabytej w 2007 r., wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, tj. sklasyfikowanej jako grunty orne w sytuacji, gdy w dalszym ciągu wykorzystywana jest na cele rolnicze zastosowanie ma zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wobec tego Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od przychodu uzyskanego z tej sprzedaży.

Zaznaczyć jednakże należy, iż okoliczność czy dana nieruchomość lub jej część w wyniku sprzedaży nie utraciła charakteru rolnego podlega weryfikacji przez organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego. Zatem obowiązek udowodnienia ich zaistnienia ciąży na podatniku, tj. osobie, która zamierza skorzystać ze zwolnienia. Zaś indywidualna interpretacja przepisów prawa jest jedynie przedstawieniem poglądu organu dotyczącego rozumienia treści przepisów prawa podatkowego i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do określonej sprawy indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012, poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.