ITPB2/4511-615/15/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
1. Czy wypłacone, na podstawie protokołów uzgodnień, odszkodowania właścicielom gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego za szkody powstałe na tych gruntach w wyniku budowy kanalizacji sanitarnej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i ujęciu w deklaracji PIT-8C?
2. Czy wypłacone, na podstawie protokołu uzgodnień, odszkodowania właścicielom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu szkody w uprawach rolnych i drzewostanie w wyniku budowy kanalizacji sanitarnej podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. c) i nie ma obowiązku wystawienia PIT-8C?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 sierpnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków wystawienia informacji PIT-8C – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 24 sierpnia 2015 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków wystawienia informacji PIT-8C.

We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W sierpniu 2012 r. Gmina rozpoczęła inwestycję budowy kanalizacji sanitarnej, której zakończenie nastąpiło w październiku 2013 r. Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej częściowo przebiegały przez działki należące do prywatnych osób. Przed wejściem na teren prywatnych działek rzeczoznawca, na zlecenie Gminy sporządził dokumentację zdjęciową tych działek. Dokumentacja ta, po wykonaniu inwestycji, była podstawą sporządzenia przez rzeczoznawcę operatów szacunkowych powstałych szkód. Operaty szacunkowe zostały wykonane w listopadzie 2013 r. W lutym 2014 r. wystosowano do właścicieli tych działek pisma w sprawie ustalenia terminu spisania protokołu uzgodnień określającego wartość szkód powstałych w wyniku budowy głównego kolektora kanalizacji sanitarnej. W okresie od lutego do maja 2014 r. podpisano ww. protokoły uzgodnień, w których ujęto wysokość odszkodowania za powstałe szkody. Szkody majątkowe powstały u posiadaczy gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie oraz u właścicieli gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu szkód powstałych na tych gruntach za zniszczenia: drzew ozdobnych, iglastych, liściastych, owocowych, ogrodzenia z siatki, trawy ozdobnej i kwiatów. Właścicielom gruntów zostały wypłacone odszkodowania w wysokościach określonych w protokołach uzgodnień. Odszkodowania te miały charakter umowny i nie wynikały z przepisów.

Właścicielom gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu wypłaconego odszkodowania za szkody powstałe na tych gruntach w wyniku realizacji budowy kanalizacji sanitarnej wystawiono za rok 2014 PIT-8C, w którym w pozycji D. 24 wpisano kwotę wypłaconego odszkodowania.

Natomiast osobom, którym wypłacono odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku budowy kanalizacji sanitarnej na gruntach wchodzących w skład ich gospodarstwa rolnego w uprawach rolnych i drzewostanie nie wystawiono PIT-8C, ponieważ z art. 21 ust 1 pkt 120 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że zwolnione z opodatkowania są takie odszkodowania, które są wypłacone na podstawie umowy (ugody) posiadaczowi gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w wyniku szkody powstałej w uprawach rolnych i drzewostanie na skutek prowadzenia na tych gruntach inwestycji polegających m. in. na budowie przewodów lub urządzeń kanalizacyjnych, przez uprawniony do tego na podstawie odrębnych przepisów podmiot.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wypłacone, na podstawie protokołów uzgodnień, odszkodowania właścicielom gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego za szkody powstałe na tych gruntach w wyniku budowy kanalizacji sanitarnej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i ujęciu w deklaracji PIT-8C...
 2. Czy wypłacone, na podstawie protokołu uzgodnień, odszkodowania właścicielom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu szkody w uprawach rolnych i drzewostanie w wyniku budowy kanalizacji sanitarnej podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit c) i nie ma obowiązku wystawienia PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy;

Ad. 1

Wypłacone, na podstawie protokołów uzgodnień, odszkodowania właścicielom gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego za szkody powstałe na tych gruntach w wyniku budowy kanalizacji sanitarnej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i osobie, która otrzymała przedmiotowe odszkodowanie należy wystawić PIT-8C za rok, w którym wypłata nastąpiła.

Katalog zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych został określony w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zmianami). Wśród wymienionych zwolnień nie znajdują się ww. odszkodowania. Nie mieszczą się one w katalogu zwolnień określonych w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też w katalogu zwolnień określonych w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 2

Wypłacone, na podstawie protokołu uzgodnień, odszkodowania właścicielom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu szkody w uprawach rolnych i drzewostanie w wyniku budowy kanalizacji sanitarnej podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. c) i nie ma obowiązku wystawienia PIT-8C za rok, w którym nastąpiła wypłata.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361 ze zmianami) wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.).

W myśl art. 143 ust. 2 przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowani pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 191 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu mającym zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 4 października 2014 r., wolne od podatku są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), z wyjątkiem:

 1. określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 2. odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 3. odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
 4. odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
 5. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 6. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,
 7. odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

Należy zaznaczyć, że zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy objęte są wyłącznie odszkodowania (zadośćuczynienia), w sytuacji gdy ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy, z wyjątkiem wymienionych w lit. a)-g) tego przepisu.

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

 1. ustanowienia służebności gruntowej,
 2. rekultywacji gruntów,
 3. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie
 • w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Powołany art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Wskazać przy tym należy, że ww. zwolnienie przysługuje tylko i wyłącznie posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, którego to pojęcia ustawa o podatku dochodowym nie definiuje. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła jednak, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381).

Stosownie do art. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Natomiast w myśl art. 2 ust. 1 za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, w sierpniu 2012 r. Gmina rozpoczęła inwestycję budowy kanalizacji sanitarnej, której zakończenie nastąpiło w październiku 2013 r. Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej częściowo przebiegały przez działki należące do prywatnych osób. Przed wejściem na teren prywatnych działek rzeczoznawca, na zlecenie Gminy sporządził dokumentację zdjęciową tych działek. Dokumentacja ta, po wykonaniu inwestycji, była podstawą sporządzenia przez rzeczoznawcę operatów szacunkowych powstałych szkód. Operaty szacunkowe zostały wykonane w listopadzie 2013 r. W lutym 2014 r. wystosowano do właścicieli tych działek pisma w sprawie ustalenia terminu spisania protokołu uzgodnień określającego wartość szkód powstałych w wyniku budowy głównego kolektora kanalizacji sanitarnej. W okresie od lutego do maja 2014 r. podpisano ww. protokoły uzgodnień, w których ujęto wysokość odszkodowania za powstałe szkody. Szkody majątkowe powstały u posiadaczy gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie oraz u właścicieli gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu szkód powstałych na tych gruntach za zniszczenia: drzew ozdobnych, iglastych, liściastych, owocowych, ogrodzenia z siatki, trawy ozdobnej i kwiatów. Właścicielom gruntów zostały wypłacone odszkodowania w wysokościach określonych w protokołach uzgodnień. Odszkodowania te miały charakter umowny i nie wynikały z przepisów.

Właścicielom gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu wypłaconego odszkodowania za szkody powstałe na tych gruntach w wyniku realizacji budowy kanalizacji sanitarnej wystawiono za rok 2014 PIT-8C, w którym w pozycji D. 24 wpisano kwotę wypłaconego odszkodowania.

Natomiast osobom, którym wypłacono odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku budowy kanalizacji sanitarnej na gruntach wchodzących w skład ich gospodarstwa rolnego w uprawach rolnych i drzewostanie nie wystawiono PIT-8C, ponieważ z art. 21 ust 1 pkt 120 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że zwolnione z opodatkowania są takie odszkodowania, które są wypłacone na podstawie umowy (ugody) posiadaczowi gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w wyniku szkody powstałej w uprawach rolnych i drzewostanie na skutek prowadzenia na tych gruntach inwestycji polegających m. in. na budowie przewodów lub urządzeń kanalizacyjnych, przez uprawniony do tego na podstawie odrębnych przepisów podmiot.

Jak wskazano w treści wniosku, wysokość wypłaconego odszkodowania wynika z protokołów uzgodnień, w związku z czym art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania zarówno do odszkodowań wypłacanych właścicielom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, jak i właścicielom gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Ponadto, z literalnego brzmienia przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że zwolnione z opodatkowania są tylko takie odszkodowania, które są wypłacane na podstawie zawartych umów (ugód) posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w wyniku szkody powstałej w uprawach rolnych i drzewostanie na skutek prowadzenia na tych gruntach inwestycji polegających m.in. na budowie urządzeń kanalizacyjnych, przez uprawniony do tego na podstawie odrębnych przepisów podmiot.

Wnioskodawca wskazał, że szkody majątkowe - związku z budową kanalizacji sanitarnej - powstały u posiadaczy gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz u właścicieli gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Biorąc zatem powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż wypłacone, na podstawie protokołu uzgodnień odszkodowania właścicielom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu szkód w uprawach rolnych i drzewostanie powstałych w wyniku budowy kanalizacji sanitarnej podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-8C poszkodowanym osobom.

Natomiast odszkodowania wypłacane posiadaczom gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu szkód związanych z ww. inwestycją nie korzystają z ww. zwolnień i stanowią dla nich przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wynikający z art. 42a ustawy, tj. obowiązek sporządzenia dla ww. osób informacji o wypłaconym stypendium, przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.