ITPB2/415-285/12/IL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy przychód uzyskany z tytułu sprzedaży opisanej działki korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2012 r. (data wpływu 21 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na mocy umowy sprzedaży zawartej w dniu 26 października 2010 r. w formie aktu notarialnego nabyła Pani działkę gruntu nr 1138, obszaru 1,4000 ha, obręb nr 0015, położoną w miejscowości S. Zgodnie z oświadczeniami zawartymi w treści aktu notarialnego opisana działka numer 1138 była niezabudowana, położona na terenach sklasyfikowanych jako grunty orne (symbol "RII") oraz rowy (symbol "W"), co wynikało z przedłożonego do umowy wypisu z rejestru gruntów wraz z kopią mapy ewidencyjnej, sporządzonego dnia 30 września 2010 r., z upoważnienia Starosty.

Ponadto w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, który utracił swoją ważność z dniem 31 grudnia 2002 r. powyższa działka nr 1138 położona była na terenach upraw rolnych, a zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy z dnia 20 lipca 2010 r. działka ta położona jest również na terenach rolnych.

Opisana działka gruntu numer 1138 - po nabyciu prawa własności - została przez Panią wydzierżawiona na mocy umowy dzierżawy gruntów rolnych zawartej w dniu 26 października 2010 r. Na mocy umowy oddała Pani dzierżawcy na okres 10 lat całą wyżej wymienioną nieruchomość do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej. Umowa ta została rozwiązana w dniu 24 lutego 2011 r.

Powyższa działka gruntu numer 1138 została przez Panią sprzedana na rzecz osób fizycznych - małżeństwa, na mocy umowy sprzedaży zawartej w dniu 24 lutego 2011 r. w formie aktu notarialnego. Zgodnie z oświadczeniami zawartymi w treści aktu notarialnego opisana działka numer 1138 była niezabudowana, położona na terenach sklasyfikowanych jako grunty orne (symbol "RII") oraz rowy (symbol "W"), co wynikało z przedłożonego do umowy wypisu z rejestru gruntów wraz z kopią mapy ewidencyjnej, sporządzonego dnia 11 lutego 2011 r., z upoważnienia Starosty. W dalszym ciągu zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy działka ta położona jest na terenach rolnych. Zgodnie z oświadczeniem złożonym w powyższym akcie notarialnym nabywcy na nabywanej nieruchomości utworzą gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Notariusz nie pobrał podatku od czynności cywilnoprawnych od przedmiotowej umowy sprzedaży. Zgodnie z zaświadczeniem z dnia 22 lutego 2012 r. wydanym przez Wójta Gminy w okresie od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r. na terenie gminy była Pani podatnikiem podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, położonego w S., działka nr 1138 o powierzchni 1,4000 ha fizycznych, co stanowiło 2,5000 ha przeliczeniowych. Nie prowadziła Pani ani nie prowadzi działalności gospodarczej, ani nie jest właścicielką innych nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.

Wobec powyższego zadano następujące pytanie.

Czy przychód uzyskany z tytułu sprzedaży opisanej działki korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych...

Uważa Pani, iż przychód uzyskany z tytułu sprzedaży opisanej działki gruntu numer 1138 korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Wskazuje Pani, iż zgodnie z art. 2 ust. 4 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Z kolei zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. tj. z 2006 r., Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Uważa Pani, iż w odniesieniu do przychodu uzyskanego ze sprzedaży opisanej działki spełnione są przesłanki zastosowania wskazanego wyżej zwolnienia. Spełniona jest zarówno przesłanka pozytywna, jak i przesłanka negatywna. Przede wszystkim bowiem w Pani ocenie opisany grunt

stanowił gospodarstwo rolne w rozumieniu powyższych przepisów, charakter nieruchomości był niewątpliwie rolny i grunt nie był zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Ponadto w związku ze sprzedażą grunt nie utracił charakteru rolnego, co znalazło potwierdzenie w opisanym wyżej oświadczeniu, iż nabywcy na nabywanej nieruchomości utworzą gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Według Pani dla zastosowania zwolnienia nie ma znaczenia, iż w okresie kiedy była Pani właścicielką nieruchomości, działalność rolniczą na niej prowadził dzierżawca, a nie Pani. Wskazuje Pani, iż jej stanowisko znajduje poparcie w doktrynie oraz w wyroku NSA w Warszawie z dnia 22 stycznia 2009 r., sygn. akt II FSK 1503/07 oraz w wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 522/08.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Pani w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Jednakże stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji pojęcia „ gospodarstwo rolne”. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami).

Zgodnie z art. 1 tej ustawy opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Natomiast art. 2 ust. 1 ustawy stanowi, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Stosownie natomiast do postanowień § 67 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454) w sprawie ewidencji gruntów i budynków, użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

 1. użytki rolne,
 2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione,
 3. grunty zabudowane i zurbanizowane,
 4. użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery "E" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R,
 5. nieużytki, oznaczone symbolem - N,
 6. grunty pod wodami,
 7. tereny różne oznaczone symbolem - Tr.

Stosownie natomiast do treści § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia użytki rolne dzielą się na:

 1. grunty orne, oznaczone symbolem - R,
 2. sady, oznaczone symbolem złożonym z litery "S" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym założony został sad, np. S-R, S-Ł, S-Ps,
 3. łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł,
 4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps,
 5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem złożonym z litery "B" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym wzniesione zostały budynki, np. B-R, B-Ł, B-Ps,
 6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr,
 7. rowy, oznaczone symbolem - W.

Z kolei w myśl § 68 ust. 2 ww. rozporządzenia grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione dzielą się na:

 1. lasy, oznaczone symbolem - Ls,
 2. grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem - Lz, lub, w przypadku zadrzewień śródpolnych, zaistniałych na gruntach objętych klasyfikacją gleboznawczą - symbolem złożonym z liter „Lz” oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, np. Lz-R, Lz-Ł, Lz-Ps.

Z powyższego wynika, iż zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy uzależnione zostało od wystąpienia następujących przesłanek:

 • zbywane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
 • muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową,
 • grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru.

Oceniając natomiast spełnienie przesłanki, dotyczącej zachowania charakteru rolnego gruntu, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na faktyczny zamiar nabywcy co do dalszego przeznaczenia nieruchomości. Cel nabycia gruntów może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy, jak również z innych okoliczności związanych z daną transakcją. Należy ponadto wskazać, iż utrata charakteru rolnego w związku ze sprzedażą może wystąpić bezpośrednio po sprzedaży, ale może nastąpić dopiero w przyszłości, jednakże w momencie sprzedaży strony umowy winny być świadome celu zakupu i przeznaczenia gruntów.

Jednocześnie utraty charakteru rolnego, do której w swej dyspozycji odwołuje się art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie należy utożsamiać bezpośrednio oraz wyłącznie z utratą tego charakteru w sensie prawnym, lecz przede wszystkim w sensie faktycznym.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 26 października 2010 r. nabyła Pani działkę gruntu nr 1138, obszaru 1,4000 ha, obręb nr 0015, położoną w miejscowości S. Zgodnie z oświadczeniami zawartymi w treści aktu notarialnego opisana działka numer 1138 była niezabudowana, położona na terenach sklasyfikowanych jako grunty orne (symbol "RII") oraz rowy (symbol "W"), co wynikało z przedłożonego do umowy wypisu z rejestru gruntów wraz z kopią mapy ewidencyjnej, sporządzonego dnia 30 września 2010 r., z upoważnienia Starosty.

Ponadto w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, który utracił swoją ważność z dniem 31 grudnia 2002 r. powyższa działka nr 1138 położona była na terenach upraw rolnych, a zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy z dnia 20 lipca 2010 r. działka ta położona jest również na terenach rolnych.

Opisana działka gruntu numer 1138 - po nabyciu prawa własności - została przez Panią wydzierżawiona na mocy umowy dzierżawy gruntów rolnych zawartej w dniu 26 października 2010 r. Na mocy umowy oddała Pani dzierżawcy na okres 10 lat całą wyżej wymienioną nieruchomość do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej. Umowa ta została rozwiązana w dniu 24 lutego 2011 r.

Powyższa działka gruntu numer 1138 została przez Panią sprzedana na rzecz osób fizycznych - małżeństwa, na mocy umowy sprzedaży zawartej w dniu 24 lutego 2011 r. w formie aktu notarialnego. Zgodnie z oświadczeniami zawartymi w treści aktu notarialnego opisana działka numer 1138 była niezabudowana, położona na terenach sklasyfikowanych jako grunty orne (symbol "RII") oraz rowy (symbol "W"), co wynikało z przedłożonego do umowy wypisu z rejestru gruntów wraz z kopią mapy ewidencyjnej, sporządzonego dnia 11 lutego 2011 r., z upoważnienia Starosty. W dalszym ciągu zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy działka ta położona jest na terenach rolnych. Zgodnie z oświadczeniem złożonym w powyższym akcie notarialnym nabywcy na nabywanej nieruchomości utworzą gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Notariusz nie pobrał podatku od czynności cywilnoprawnych od przedmiotowej umowy sprzedaży. Zgodnie z zaświadczeniem z dnia 22 lutego 2012 r. wydanym przez Wójta Gminy w okresie od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r. na terenie gminy była Pani podatnikiem podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, położonego w S., działka nr 1138 o powierzchni 1,4000 ha fizycznych, co stanowiło 2,5000 ha przeliczeniowych. Nie prowadziła Pani ani nie prowadzi działalności gospodarczej, ani nie jest właścicielką innych nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego stwierdzić należy, iż w sytuacji gdy przedmiotowa działka stanowiła lub wchodziła w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym oraz jej nabycie przez kupujących na podstawie umowy sprzedaży w dniu 24 lutego 2011 r. nastąpiło w celu utworzenia gospodarstwa rolnego przychód uzyskany przez Panią ze sprzedaży tej działki korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wobec tego nie jest Pani zobowiązana do zapłaty podatku od dochodu uzyskanego z tej sprzedaży.

W niniejszej sprawie zaznaczyć jednak należy, iż zastosowanie zwolnienia z opodatkowania leży w interesie podatnika, więc to po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, iż spełnia przesłanki do zwolnienia.

Okoliczność czy dana nieruchomość lub jej część w wyniku sprzedaży nie utraciła charakteru rolnego może podlegać weryfikacji przez organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego. Zatem obowiązek udowodnienia ich zaistnienia ciąży na podatniku, tj. osobie, która zamierza skorzystać ze zwolnienia. Zaś indywidualna interpretacja przepisów prawa jest jedynie przedstawieniem poglądu organu dotyczącego rozumienia treści przepisów prawa podatkowego i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do określonej sprawy indywidualnej.

Przedmiotem rozstrzygnięcia tut. organu nie może być również wykładnia przepisów ustawy o podatku rolnym, w szczególności, zaś rozstrzygnięcie czy działka opisana w stanie faktycznym stanowiła gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1 ww. ustawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.