ITPB1/4511-103/15/AK | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku ww. zaistniałego faktu wynajem 5 pokoi gościnnych w ramach agroturystyki turystom w budynku mieszkalnym należącym do gospodarstwa rolnego jest zwolniony z podatku dochodowego?
ITPB1/4511-103/15/AKinterpretacja indywidualna
 1. budynek mieszkalny
 2. gospodarstwo rolne
 3. najem
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu usług agroturystycznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu usług agroturystycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od 1996 r. posiada gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 1 hektara w miejscowości W. Przedmiotowe gospodarstwo rolne jest położone w obszarze wiejskim na terenie jednej gminy. Jako rolnik Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z podatku VAT i posiada status rolnika ryczałtowego. W skład gospodarstwa rolnego m.in. wchodzi dom mieszkalny położony we wsi N, na terenie tej samej gminy. Oprócz prowadzenia gospodarstwa rolnego od 2008 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, której przeważającą działalnością jest świadczenie usług sprzątania PKD 81.29.Z. Pozostałe kody PKD wykazane we wpisie CEIDG: 01.61.Z, 01.63.Z, 01.64Z, 02.40.Z, 08.12.Z., 23.61.Z, 35.11.Z, 41.20.Z, 45.11.Z, 46.21.Z, 46.90.Z, 55.20.Z, 56.10.Z, 56.30.Z, 68.20.Z, 77.31.Z, 81.21.Z, 81.22.Z, 81.30.Z. Działalność gospodarcza jest opodatkowana podatkiem VAT. Podatek dochodowy z działalności rozlicza na zasadach ogólnych wg progresywnej skali podatkowej. Od 2007 r. w budynku mieszkalnym położonym w N w ramach agroturystyki Wnioskodawca wynajmuje 5 pokoi gościnnych turystom. Wynajem jest sezonowy w okresie letnim bez świadczenia dodatkowych usług. Budynek ten nie jest wykorzystywany w działalności gospodarczej i nie widnieje w ewidencji środków trwałych prowadzonej dla działalności gospodarczej. Na dzień złożenia wniosku w Urzędzie Gminy W do podatku od nieruchomości budynek ten jest sklasyfikowany jako budynek mieszkalny. Klasyfikacji tej dokonano w 2014 r. z urzędu na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach lokalnych. Na tej podstawie Urząd Gminy W dokonał korekty podatku od nieruchomości za lata 2013-2014. Przed tą datą budynek ten (do końca 2012 r.) był w rejestrach gminy sklasyfikowany jako budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Do 2013 r. przychód z agroturystyki Wnioskodawca traktował jako dochód zwolniony z podatku dochodowego. W 2014 r. został wezwany do Urzędu Skarbowego w sprawie zbadania przez US zasadności korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym z przychodów z agroturystyki. Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających urzędnik skarbowy nakazał aby Wnioskodawca sam wykazał przychód z agrobiznesu z przychodami z działalności gospodarczej i łącznie te dochody opodatkował na zasadach ogólnych. Tak też uczynił, korygując deklaracje podatkowe za lata 2008-2013 i odprowadzając podatek dochodowy na zasadach ogólnych i jednocześnie podatek VAT. W 2014 r. przychód z agroturystyki Wnioskodawca wykazywał wraz z przychodami z działalności gospodarczej i opodatkował podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych i naliczył od tych przychodów podatek VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku ww. zaistniałego faktu wynajem 5 pokoi gościnnych w ramach agroturystyki turystom w budynku mieszkalnym należącym do gospodarstwa rolnego jest zwolniony z podatku dochodowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody gospodarstwa rolnego z agroturystyki są zwolnione z podatku dochodowego. Odnośnie podatku dochodowego wg Wnioskodawcy spełnia On warunki zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 2 ust. 4, art. 21 ust. 1 pkt 43, tj.:

 • najem dotyczy pokoi gościnnych znajdujących się wyłącznie w budynkach mieszkalnych,
 • budynki, w których pokoje przeznaczone są na wynajem, położone są na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym,
 • przedmiotem usług jest najem pokoi gościnnych osobom przebywającym jedynie na wypoczynku,
 • liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Przepis art. 2 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt
  - licząc od dnia nabycia.

Natomiast agroturystyka w znaczeniu językowym oznacza prowadzenie działalności turystycznej przez gospodarstwa rolne zapewniające noclegi, często wraz z usługami gastronomicznymi.

Działalności w zakresie agroturystyki nie można zakwalifikować jako działalności rolniczej, a zatem do dochodów z tej działalności mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawową zasadą podatku dochodowego od osób fizycznych jest powszechność opodatkowania, której wyrazem jest treść art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

A zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody z wyjątkiem tych, które ustawodawca enumeratywnie wymienił jako zwolnione od podatku oraz dochody, od których zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy wolne od podatku dochodowego, są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

Należy również podkreślić, że zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie sądowo-administracyjnym poglądem, przepisy dotyczące wszelkiego rodzaju ulg i zwolnień podatkowych, jako odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania, powinny być interpretowane ściśle, w oparciu o wykładnię gramatyczną przepisów ustawy, z wyłączeniem wykładni rozszerzającej.

Literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że podatnik uzyskujący dochody z tytułu wynajmu pokoi gościnnych skorzysta z przedmiotowego zwolnienia, jeżeli łącznie spełnione będą następujące warunki:

 • najem musi dotyczyć pokoi gościnnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych,
 • budynki, w których pokoje przeznaczone są na wynajem, położone powinny być na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym,
 • przedmiotem usług musi być najem pokoi gościnnych wyłącznie osobom przebywającym na wypoczynku,
 • liczba wynajmowanych pokoi nie może przekroczyć 5.

Ponadto ww. przepis stanowi, że jeżeli spełnione są powyższe warunki, również dochody uzyskane z tytułu wyżywienia osób, którym wynajęto pokoje, nie podlegają opodatkowaniu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca od 1996 r. posiada gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 1 hektara w miejscowości W. Przedmiotowe gospodarstwo rolne jest położone w obszarze wiejskim na terenie jednej gminy. Jako rolnik Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z podatku VAT i posiada status rolnika ryczałtowego. W skład gospodarstwa rolnego m.in. wchodzi dom mieszkalny położony we wsi N, na terenie tej samej gminy. Oprócz prowadzenia gospodarstwa rolnego od 2008 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, której przeważającą działalnością jest świadczenie usług sprzątania. Podatek dochodowy z działalności rozlicza na zasadach ogólnych wg progresywnej skali podatkowej. Od 2007 r. w budynku mieszkalnym położonym w N, w ramach agroturystyki, Wnioskodawca wynajmuje 5 pokoi gościnnych turystom. Wynajem jest sezonowy w okresie letnim bez świadczenia dodatkowych usług. Budynek ten nie jest wykorzystywany w działalności gospodarczej i nie widnieje w ewidencji środków trwałych prowadzonej dla działalności gospodarczej. Na dzień złożenia wniosku w Urzędzie Gminy W do podatku od nieruchomości budynek ten jest sklasyfikowany jako budynek mieszkalny. Przed tą datą budynek ten (do końca 2012 r.) był w rejestrach gminy sklasyfikowany jako budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opisany stan faktyczny należy stwierdzić, że prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z wynajmu – osobom przebywającym na wypoczynku – nie więcej niż 5 pokoi znajdujących się w budynku mieszkalnym, położonym na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację nie prowadzi postępowania, które pozwoliłoby na ustalenie, czy wszystkie przesłanki zwolnienia przedmiotowego w danej sprawie zostały spełnione. W tym względzie oparto się wyłącznie na treści wniosku.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.