IPTPP4/4512-183/15-4/BM | Interpretacja indywidualna

Prawo do rejestracji jako podatnik VAT czynny – usługi rolnicze.
IPTPP4/4512-183/15-4/BMinterpretacja indywidualna
  1. gospodarstwo rolne
  2. rejestracja
  3. rolnicy
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Zgłoszenie rejestracyjne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2015 r. (data wpływu 25 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 maja 2015 r. (data wpływu 28 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług w związku ze świadczeniem usług rolniczych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług w związku ze świadczeniem usług rolniczych.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 maja 2015 r. (data wpływu 28 maja 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni chciałaby założyć własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług rolniczych – kod PKD 01.61 .Z. - działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną i złożyć zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R). Obecnie razem z mężem Wnioskodawczyni prowadzi wspólnie gospodarstwo rolne, w skład którego wchodzą grunty, które stanowią osobisty majątek męża, jak i grunty, które Wnioskodawczyni i jej małżonek nabyli w trakcie małżeństwa i są ich współwłasnością, ponieważ Wnioskodawczyni pozostaje z mężem w ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej. Osobą, która reprezentuje gospodarstwo jest mąż Wnioskodawczyni, który jest rolnikiem ryczałtowym.

Wnioskodawczyni chce zawrzeć z mężem umowę majątkową małżeńską, w wyniku czego powstanie pomiędzy Wnioskodawczynią a mężem ustrój małżeńskiej rozdzielności majątkowej. Równocześnie Wnioskodawczyni i jej mąż nie dokonają podziału majątku, który stanowi ich współwłasność. Jednakże Wnioskodawczyni wydzierżawi mężowi przypadający jej udział we własności gospodarstwa rolnego.

Wnioskodawczyni wskazała, iż planowana działalność będzie obejmować działalność sklasyfikowaną wg PKWiU jako 01.61.10.0 - usługi wspomagające produkcję roślinną.

Wnioskodawczyni zamierza zarejestrować się jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

Wnioskodawczyni zamierza dokonać rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług po zawarciu umowy o ustanowieniu małżeńskiej rozdzielności majątkowej oraz po wydzierżawieniu przypadającego Wnioskodawczyni udziału we własności gospodarstwa rolnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni będzie mogła dokonać rejestracji siebie jako podatnika podatku od towarów i usług, składając zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) z tytułu rozpoczęcia działalności gospodarczej - zakresie świadczenia usług rolniczych - kod PKD 01.61.Z...

Zdaniem Wnioskodawcy, tak. Zawierając umowę o rozdzielności majątkowej chociaż Wnioskodawczyni nie dokona podziału majątku stanowiącego współwłasność, to poprzez wydzierżawienie przypadającego Wnioskodawczyni udziału we własności gospodarstwa Wnioskodawczyni zaprzestanie prowadzić wspólnie razem z mężem gospodarstwo rolne. Zatem mąż Wnioskodawczyni, dla wszystkich czynności wykonywanych w ramach prowadzonej przez niego działalności rolniczej będzie jego jedynym reprezentantem i będzie mógł nadal być rolnikiem ryczałtowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Działalność rolnicza – stosownie do art. 2 pkt 15 ustawy - obejmuje produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarnianą i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 ustawy) uznać należy, iż działalność rolnicza (art. 2 pkt 15 ustawy) mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 15 ust. 5 ustawy, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach.

Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy.

Stosownie do art. 2 pkt 16 ustawy, przez gospodarstwo rolne rozumie się gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Przez usługi rolnicze – w myśl art. 2 pkt 21 ustawy - rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 3 ustawy, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.

Podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3 - art. 96 ust. 1 ustawy.

Art. 96 ust. 3 ustawy stanowi, że podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Z brzmienia art. 96 ust. 2 ustawy wynika, iż w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawczyni chciałaby założyć własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług rolniczych – sklasyfikowaną wg PKWiU jako 01.61.10.0 – usługi wspomagające produkcję roślinną i złożyć zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Obecnie Wnioskodawczyni razem z mężem prowadzi wspólnie gospodarstwo rolne, w skład którego wchodzą grunty, które stanowią osobisty majątek męża, jak i grunty, które Wnioskodawczyni i jej małżonek nabyli w trakcie małżeństwa i są ich współwłasnością, ponieważ Wnioskodawczyni pozostaje z mężem w ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej. Osobą, która reprezentuje gospodarstwo jest mąż Wnioskodawczyni, który jest rolnikiem ryczałtowym.

Wnioskodawczyni chce zawrzeć z mężem umowę majątkową małżeńską, w wyniku czego powstanie pomiędzy Wnioskodawczynią a mężem ustrój małżeńskiej rozdzielności majątkowej. Równocześnie Wnioskodawczyni i jej mąż nie dokonają podziału majątku, który stanowi ich współwłasność. Jednakże Wnioskodawczyni wydzierżawi mężowi przypadający jej udział we własności gospodarstwa rolnego.

Wnioskodawczyni zamierza dokonać rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług po zawarciu umowy o ustanowieniu małżeńskiej rozdzielności majątkowej oraz po wydzierżawieniu przypadającego Wnioskodawczyni udziału we własności gospodarstwa rolnego.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż po zawarciu przez Wnioskodawczynię z mężem umowy o ustanowieniu małżeńskiej rozdzielności majątkowej oraz wydzierżawieniu mężowi przypadającego Wnioskodawczyni udziału we własności gospodarstwa rolnego jedyną osobą prowadzącą gospodarstwo rolne będzie małżonek Wnioskodawczyni, który - jak wskazano we wniosku - reprezentuje gospodarstwo i jest rolnikiem ryczałtowym.

W takiej sytuacji małżonek Wnioskodawczyni nie jest osobą współprowadzącą działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy, zatem Wnioskodawczynię należy traktować jako odrębnego podatnika podatku od towarów i usług, który ma zamiar samodzielnie prowadzić rolniczą działalność gospodarczą - świadczenie usług rolniczych. W związku z powyższym Wnioskodawczyni może zarejestrować się jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni będzie mogła się zarejestrować jako czynny podatnik podatku od towarów i usług w związku ze świadczeniem usług rolniczych, sklasyfikowanych wg PKWiU jako 01.61.10.0 – usługi wspomagające produkcję roślinną.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.