IPTPP3/4512-489/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

Pytanie 1. Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo, rejestrując na VAT działalność gospodarczą (m. in. usługi rolnicze), wystawiając faktury oraz odliczając podatek VAT z faktur zakupu w deklaracjach VAT-7 składanych do Urzędu Skarbowego?Pytanie 2. Czy słusznie Wnioskodawca postępował, wystawiając faktury na dostawy płodów rolnych oraz odliczając podatek VAT z faktur zakupu towarów i usług, w czasie gdy Wnioskodawca wydzierżawił i osobiście prowadził wydzierżawione gospodarstwo rolne?Pytania Wnioskodawca zadaje w związku z zamieszkiwaniem pod tym samym adresem co ojciec Wnioskodawcy, podatnik czynny podatku VAT z działalności rolniczej.
IPTPP3/4512-489/15-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. gospodarstwo rolne
 2. podatnik czynny
 3. rezygnacja ze zwolnienia
 4. rolnik ryczałtowy
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Zgłoszenie rejestracyjne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643), art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 1649 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2015 r. (data wpływu 17 listopada 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 lutego 2016 r. (data wpływu 3 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • rejestracji w zakresie VAT działalności gospodarczej (usług rolniczych), wystawiania faktur oraz odliczania podatku VAT z faktur zakupu w deklaracjach VAT-7,
 • wystawiania faktur na dostawy płodów rolnych oraz odliczania podatku VAT z faktur zakupu towarów i usług w okresie prowadzenia gospodarstwa rolnego na dzierżawionych gruntach
 • jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • rejestracji w zakresie VAT działalności gospodarczej (usług rolniczych), wystawiania faktur oraz odliczania podatku VAT z faktur zakupu w deklaracjach VAT-7,
 • wystawiania faktur na dostawy płodów rolnych oraz odliczania podatku VAT z faktur zakupu towarów i usług w okresie prowadzenia gospodarstwa rolnego na dzierżawionych gruntach.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 1 lutego 2016 r. oraz o brakujący podpis w dniu 11 lutego 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
 1. Wnioskodawca mieszka ...., woj. ..... Pod tym samym adresem mieszkają rodzice Wnioskodawcy, ...., którzy od lat prowadzą gospodarstwo rolne, którego są właścicielami. Ojciec Wnioskodawcy od 2009 r. jest czynnym podatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzenia działalności rolniczej. Zrezygnował ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, złożył zgłoszenie rejestracyjne w trybie art. 96 ust. 2 i 3 ustawy o VAT.

Wnioskodawca 1 czerwca 2012 r. dokonał zgłoszenia w CEIDG i rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: sprzedaż hurtowa zboża - PKD 46.21.Z, sprzedaż peletu opałowego - PKD 46.71.Z, w niewielkim zakresie usługi suszenia kukurydzy - PKD 01.63.Z, działalność usługowa wspomagająca produkcje roślinną - PKD 01.61.Z.

Wnioskodawca zrezygnował ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 9 ustawy o VAT i zarejestrował się jako podatnik VAT, zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy o VAT.

Sprzedaż towarów i usług Wnioskodawca dokumentował fakturami VAT.

Wnioskodawca zgłosił się do ubezpieczenia i opłacał składki w ZUS.

Działalność gospodarczą Wnioskodawca prowadził pod tym samym adresem, co adres zamieszkania Wnioskodawcy, a tym samym pod adresem zamieszkania rodziców Wnioskodawcy, prowadzących gospodarstwo rolne.

W tym czasie Wnioskodawca nie był właścicielem ani współwłaścicielem gospodarstwa rolnego.

 1. Dnia 20 listopada 2014 r. Wnioskodawca zawiesił działalność gospodarczą, gdyż zamierzał zająć się uprawą zbóż i buraka cukrowego. W tym celu 25 listopada 2014 r. Wnioskodawca zawarł z rodzicami (właścicielami gospodarstwa rolnego) umowę dzierżawy gruntów rolnych na okres 10 lat. Na mocy ww. umowy Wnioskodawca dzierżawi grunty rolne położone .... i w ..... - 2,7020 ha. Obie nieruchomości znajdują się na terenie gminy .....

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2004 r. Nr 10 poz. 76) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nadała Wnioskodawcy numer identyfikacyjny .....

Wnioskodawca zaprzestał opłacać składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS i od 20 listopada 2014 r. rozpoczął opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne w KRUS.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym usług rolniczych. Od chwili zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych Wnioskodawca stał się podatnikiem VAT z tytułu prowadzenia działalności rolniczej. Sprzedaż płodów rolnych z gospodarstwa, w posiadaniu którego jest Wnioskodawca, dokumentuje fakturami, podatek VAT należny i naliczony rozlicza w deklaracjach VAT-7 składanych do Urzędu Skarbowego.

Uzupełnienie:

Jako czynny podatnik VAT Wnioskodawca zarejestrował się przed wykonaniem pierwszej czynności, dokonanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zgłoszonej do CEIDG, od 15.06.2012 r. W czasie prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawca nabył na potrzeby tejże działalności, w celu świadczenia usług w rolnictwie, sieczkarnię do zbioru kukurydzy na kiszonkę. Tym sprzętem Wnioskodawca wykonywał usługi na rzecz rolników. Sieczkarnia była nabyta w formie leasingu operacyjnego. Raty leasingowe są dokumentowane fakturami VAT, wystawianymi przez leasingodawcę co miesiąc. Wnioskodawca płaci je do chwili obecnej, również podczas zawieszenia działalności.

Raty leasingowe oraz inne wydatki ponoszone podczas zawieszenia działalności, Wnioskodawca rozlicza w deklaracjach VAT-7 składanych co miesiąc do Urzędu Skarbowego. Wnioskodawca nie dokonywał wyrejestrowania działalności gospodarczej, nie składał zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z).

Cały czas, od 01.06.2012 r., tj. od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Działalność rolnicza, zgodnie z art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług, to produkcja roślinna i zwierzęca (itd.), a także świadczenie usług rolniczych. We wniosku o interpretację zostało więc napisane, że „od chwili zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych Wnioskodawca stał się podatnikiem VAT z tytułu prowadzenia działalności rolniczej”. Jako działalność rolniczą ustawa o VAT traktuje zarówno usługi rolnicze, które Wnioskodawca świadczył wcześniej, jak również produkcję roślinną, którą rozpoczął od dnia zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych. Działalność gospodarcza nie była zlikwidowana, a jedynie zawieszona na określony czas. Od 15.01.2016 r. Wnioskodawca wznowił prowadzenie działalności gospodarczej (wpis w CEIDG). W przekonaniu Wnioskodawcy nie było potrzeby składania VAT-Z, ani ponownej rejestracji VAT-R.

VAT-R został zaktualizowany w listopadzie 2015 r. Wnioskodawca Zaznaczył pkt 34 - podatnik rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Świadczenie usług rolniczych opodatkowanych podatkiem VAT, nakłada na Wnioskodawcę obowiązek bycia podatnikiem VAT również z prowadzenia działalności rolniczej w pozostałym zakresie (produkcja roślinna).

Wnioskodawca wyjaśnia, że ojciec Wnioskodawcy nie świadczył nigdy usług dla rolnictwa, a tylko prowadzi stricte działalność rolniczą i z tego tytułu jest czynnym podatnikiem VAT. Usługi dla rolnictwa, w ramach zgłoszonej do CEIDG działalności gospodarczej prowadził tylko Wnioskodawca. Nadto Wnioskodawca wyjaśnia, że ojciec Wnioskodawcy, pomimo wydzierżawienia Wnioskodawcy ponad 10 ha gruntów rolnych, nadal prowadzi gospodarstwo rolne, ponieważ jest właścicielem znacznie większej powierzchni gruntów i dzierżawa w żaden sposób nie wpłynęła na fakt prowadzenia działalności rolniczej przez ojca Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Pytanie 1. Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo, rejestrując na VAT działalność gospodarczą (m. in. usługi rolnicze), wystawiając faktury oraz odliczając podatek VAT z faktur zakupu w deklaracjach VAT-7 składanych do Urzędu Skarbowego...

Pytanie 2. Czy słusznie Wnioskodawca postępował, wystawiając faktury na dostawy płodów rolnych oraz odliczając podatek VAT z faktur zakupu towarów i usług, w czasie gdy Wnioskodawca wydzierżawił i osobiście prowadził wydzierżawione gospodarstwo rolne...

Pytania Wnioskodawca zadaje w związku z zamieszkiwaniem pod tym samym adresem co ojciec Wnioskodawcy, podatnik czynny podatku VAT z działalności rolniczej.

Zdaniem Wnioskodawcy

Ad.1 Zdaniem Wnioskodawcy postąpił on prawidłowo. Z rodzicami łączył Wnioskodawcę co prawda wspólny adres zamieszkania. Wnioskodawca nie był jednak wówczas rolnikiem, tylko osobą prowadzącą działalność gospodarczą i z tego tytułu stał się podatnikiem VAT. A zatem nie dotyczą Wnioskodawcy przepisy art. 15 ust. 4 i 5 ustawy o VAT. W interpretacjach Dyrektorów Izb Skarbowych dotyczących małżonków prowadzących działalność rolniczą, w pewnych szczególnych okolicznościach np. rozdzielność majątkowa, odrębne gospodarstwa stanowiące odrębną własność, podział majątku, dzierżawa i in., uznaje się że mąż i żona mogą być dwoma odrębnymi podatnikami VAT. W takiej (podobnej) sprawie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 30.08.2013r. nr IPTPP4/443-331/13-6/BM. Ponieważ między ojcem a dorosłym synem nie może istnieć wspólnota majątkowa, Wnioskodawca uważa, że również znajduje się w podobnej sytuacji, w której pod tym samym adresem zamieszkuje dwóch podatników VAT: jeden - zajmujący się prowadzeniem działalności rolniczej - produkcja roślinna i zwierzęca (ojciec Wnioskodawcy), drugi (Wnioskodawca) – w ramach prowadzonej działalności wykonujący m.in. usługi rolnicze.

Ad.2 Wnioskodawca uważa, że w przedstawionym stanie faktycznym, dzierżawienie i osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego, daje prawo Wnioskodawcy do wystawiania faktur sprzedaży płodów rolnych oraz odliczania podatku VAT z faktur zakupu. Prawo to wynika z art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług, który za działalność rolniczą uznaje prowadzenie produkcji roślinnej i zwierzęcej (itd.), a także prowadzenie usług rolniczych. Skoro Wnioskodawca był zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (w tym usług rolniczych), a nie złożył wyrejestrowania (VAT-Z), to nadal jest czynnym podatnikiem VAT. Działalność gospodarcza Wnioskodawcy była zawieszona, a nie zlikwidowana.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności

Natomiast w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 15 ust. 5 ustawy, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach.

Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy.

Działalność rolnicza – stosownie do art. 2 pkt 15 ustawy - obejmuje produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 ustawy) uznać należy, iż działalność rolnicza (art. 2 pkt 15 ustawy) mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

Przez produkty rolne, zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Stosownie do art. 2 pkt 21 ustawy, przez usługi rolnicze rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 3, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i ust. 2.

Zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w zakresie wyraźnie wskazanym w przepisie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu. Innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nie uprawniająca go do zwolnienia przedmiotowego (np. działalność handlowa, dostawa produktów rolnych innych niż własnej produkcji, dzierżawa, świadczenie usług innych niż rolnicze), co do zasady podlegać będzie opodatkowaniu wg stawek właściwych dla tych czynności.

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3, który stanowi, że podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Natomiast, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (wyłączenie to w przypadku Wnioskodawcy nie będzie miało zastosowania).

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wskazano powyżej najistotniejszym warunkiem umożliwiającym czynnemu podatnikowi podatku VAT realizację prawa do odliczenia jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jednocześnie oceny czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W myśl art. 109 ust. 3 ustawy, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i art. 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

W świetle ww. przepisu art. 109 ust. 3 ustawy, każdy podatnik prowadzi własną ewidencję w oparciu o zebraną w tych celach dokumentację, co - pod warunkiem prowadzenia jej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - umożliwia prawidłowe rozliczenie podatku od towarów i usług. Istotne jest zatem, w przypadku prowadzenia ww. ewidencji, aby każdy podatnik dysponował odpowiednimi dokumentami, na podstawie których dokonywane są stosowne zapisy w tej ewidencji (np. faktury zakupu).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca dokonał w dniu 1 czerwca 2012 r. zgłoszenie w CEIDG i rozpoczął działalność gospodarczą: sprzedaż hurtowa zboża - PKD 46.21.Z, sprzedaż peletu opałowego - PKD 46.71.Z, w niewielkim zakresie usługi suszenia kukurydzy - PKD 01.63.Z, działalność usługowa wspomagająca produkcje roślinną - PKD 01.61.Z. i zarejestrował się jako podatnik VAT, zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy o VAT. Działalność gospodarczą Wnioskodawca prowadził pod tym samym adresem, co adres zamieszkania Wnioskodawcy, a tym samym pod adresem zamieszkania rodziców Wnioskodawcy, prowadzących gospodarstwo rolne. Ojciec Wnioskodawcy jest czynnym podatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzenia działalności rolniczej. W tym czasie Wnioskodawca nie był właścicielem ani współwłaścicielem gospodarstwa rolnego. Dnia 20 listopada 2014 r. Wnioskodawca zawiesił działalność gospodarczą, gdyż zamierzał zająć się uprawą zbóż i buraka cukrowego. W dniu 25 listopada 2014 r. Wnioskodawca zawarł z rodzicami (właścicielami gospodarstwa rolnego) umowę dzierżawy gruntów rolnych na okres 10 lat. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym usług rolniczych. Od chwili zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych Wnioskodawca stał się podatnikiem VAT z tytułu prowadzenia działalności rolniczej. Sprzedaż płodów rolnych z gospodarstwa, w posiadaniu którego jest Wnioskodawca, dokumentuje fakturami, podatek VAT należny i naliczony rozlicza w deklaracjach VAT-7 składanych do Urzędu Skarbowego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości rejestracji w zakresie VAT w sytuacji, gdy prowadził on działalność gospodarczą (usługi rolnicze) i mieszkał pod jednym adresem z ojcem, który jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT z tytułu prowadzonej działalności rolniczej. Ponadto Wnioskodawca ma wątpliwość czy mógł wystawiać faktury na dostawy płodów rolnych oraz odliczać podatek VAT z faktur zakupu towarów i usług w okresie prowadzenia gospodarstwa rolnego na dzierżawionych gruntach.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny oraz okoliczności sprawy należy stwierdzić, że przepisy nie uzależniają obowiązku rejestracji od miejsca zamieszkania pod wspólnym adresem z innym podatnikiem VAT, w rozpatrywanym przypadku ojcem Wnioskodawcy. Zatem Wnioskodawca mógł zrezygnować ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 i przed dokonaniem pierwszej czynności określonej w art. 5 ustawy winien dokonać rejestracji w zakresie podatku VAT.

W rozpatrywanej sytuacji Wnioskodawca jest odrębnym od ojca podatnikiem. Jak wynika z ww. przepisów każdy podatnik winien prowadzić własną ewidencję w oparciu o zebraną w tych celach dokumentację, co - pod warunkiem prowadzenia jej zgodnie z obowiązującymi przepisami – umożliwia prawidłowe rozliczenie podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym dokonując rejestracji jako podatnik VAT czynny Wnioskodawca ma obowiązek dokumentowania czynności opodatkowanych za pomocą faktur VAT. Jeżeli dokonane przez Wnioskodawcę zakupy towarów i usług były wykorzystywane do czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, to Wnioskodawca mógł odliczyć podatek naliczony z faktur dokumentujących te zakupy.

Odnosząc się do kwestii prawidłowości postepowania w sytuacji wydzierżawienia gospodarstwa rolnego i prowadzenia sprzedaży produktów rolnych, należy wskazać, że Wnioskodawca będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług ma obowiązek dokumentowania tej sprzedaży fakturami VAT. Wnioskodawca jak wynika z wniosku zawiesił poprzednią działalność polegającą na świadczeniu usług rolniczych, sprzedaży hurtowej zboża, sprzedaży peletu opałowego, usługach suszenia kukurydzy oraz działalności usługowej wspomagającej produkcję roślinną, a następnie rozpoczął działalność w zakresie produkcji rolnej na wydzierżawionych od rodziców gruntach rolnych. Wnioskodawca nie składał zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z), a zatem Wnioskodawca cały czas jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i powinien sprzedaż produktów rolnych dokumentować fakturami VAT.

Za okres, w którym Wnioskodawca prowadzi produkcję i sprzedaż płodów rolnych, o ile dokonane przez Wnioskodawcę zakupy towarów i usług były/są wykorzystywane do czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, to Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących te zakupy.

Oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za prawidłowe, mimo iż, Wnioskodawca wywiódł prawidłowy skutek prawny z innej argumentacji niż to wskazano w niniejszej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, wynikające z opisu sprawy bądź własnego stanowiska, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.