IPTPB2/4511-788/15-3/KK | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu zbycia gospodarstwa rolnego przed upływem 5 lat?
IPTPB2/4511-788/15-3/KKinterpretacja indywidualna
 1. gospodarstwo rolne
 2. grunty rolne
 3. sprzedaż
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 marca 2016 r. (data wpływu 7 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia gruntów rolnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia gruntów rolnych.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.). Pismem z dnia 23 lutego 2016 r., Nr IPTPB2/4511-788/15-2/KK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ww. ustawy, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 23 lutego 2016 r. (data doręczenia 25 lutego 2016 r.), natomiast w dniu 7 marca 2016 r. do tutejszego Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie z dnia 2 marca 2016 r. (data nadania 2 marca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca będący osobą fizyczną sprzedał w dniu 12 października 2015 r. dwóm osobom fizycznym - małżonkom, nieruchomość położoną w obrębie ..., oznaczoną numerami działek: 86/2 i 108/2 o łącznym obszarze 1,0057 ha, dla której Sąd Rejonowy .... dla ...w ...XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze..., w treści której wskazano, że jest to nieruchomość rolna. Zgodnie z treścią umowy sprzedaży zawartej w dniu 12 października 2015 r. w formie aktu notarialnego (repertorium A ....), przed notariuszem..., przedmiotowa nieruchomość sklasyfikowana jest jako użytki rolne.

Kupujący - małżonkowie, złożyli oświadczenie, że nie zamierzali, ani nie zamierzają w przyszłości zmieniać przeznaczenia nabytej nieruchomości oraz nie zamierzają jej wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 2 marca 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że przedmiotową nieruchomość nabył na podstawie umowy sprzedaży z dnia 15 czerwca 2011 r., zawartej z ..., sporządzonej w formie aktu notarialnego (Repertorium A nr .....) przez notariusza..., Kancelaria Notarialna..., Notariusz w....

Przedmiotowa nieruchomość została określona w aktach notarialnych jej dotyczących jako nieruchomość rolna:

 1. umowa sprzedaży zawarta między Wnioskodawcą a ...- akt notarialny (Repertorium A nr .....) z dnia 15 czerwca 2011 r., sporządzony przez notariusza..., Kancelaria Notarialna ...Notariusz w..., ul...., Przy akcie niniejszym okazano:
  1. Odpis zwykły księgi wieczystej numer..., prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla..., XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, stan z dnia 15 czerwca 2011 r., wydany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych Ekspozyturę w..., z którego wynika, że w księdze tej:
   • w działach I i II...; (...), wpisany jest jako właściciel objętej tą księgą nieruchomości gruntowej położonej w..., przy ulicy ...numer 105/107, dzielnicy..., stanowiącej działki gruntu numer: 86/2 i 108/2, z oznaczonym sposobem korzystania - gospodarstwo rolne, o łącznej powierzchni 1,0057 ha, (...)
  2. Wypis z rejestru gruntów, z klauzulą, że jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej, wydany przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ...z dnia 6 maja 2011 r., za numerem kancelaryjnym..., z którego wynika, że:
   • ..., (...) jest właścicielem nieruchomości gruntowej położonej w..., przy ulicy ...numer ...., województwie..., powiecie ..., w jednostce ewidencyjnej..., obrębie ...., jednostce rejestrowej gruntów..., stanowiącej działki gruntu numer: ...- sklasyfikowaną jako „ŁIV” - łąki trwałe i 108/2 - sklasyfikowaną jako „...” - grunty pod stawami, „ŁIV” - łąki trwałe, „B-RIVb - grunty rolne zbudowane klasy IVb, „B-RV” grunty rolne zbudowane klasy V, o powierzchniach odpowiednio: 0,0148 ha i 0,9909 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla ...w ..., XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer ...”.
 1. umowa sprzedaży zawarta między Wnioskodawcą a...– akt notarialny (Repertorium A .....) z dnia 12 października 2015 r., sporządzony przez notariusza..., Kancelaria Notarialna, ul...., ...:
  • Zgodnie z ewidencją gruntów przedmiotowa nieruchomość sklasyfikowana jest według następujących klas użytków rolnych: ŁIV (łąki trwałe), Wsr-ŁIV (grunty pod stawami), ŁIV (łąki trwałe), B-RIVb (grunty rolne zabudowane klasy IVb), B-RV (grunty rolne zabudowane klasy V)”.
  • Stawający oświadczyli, że w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, w chwili dokonywania czynności, nabyte grunty o wartości 4 000 000 zł, stanowią gospodarstwo rolne (...)”.

Wnioskodawca nie zmieniał przeznaczenia przedmiotowej nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy mając na uwadze fakt, że nieruchomość położona w obrębie ..., oznaczona numerami działek: 86/2 i 108/2 o łącznym obszarze 1,0057 ha, dla której Sąd Rejonowy dla ... w ...XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze ..., wchodzi w skład gospodarstwa rolnego oraz fakt, że w wyniku sprzedaży nie utraci ona charakteru rolnego, przychód uzyskany z jej sprzedaży jest wolny od podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie ..., oznaczonej numerami działek: 86/2 i 108/2 o łącznym obszarze 1,0057 ha, dla której Sąd Rejonowy dla ...w ...XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze..., jest wolny od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 3 kwietnia 2012 r. o podatku od osób fizycznych, jako przychód uzyskany z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Zwolnienie jest konsekwencją ziszczenia się w przedmiotowym stanie faktycznym, przesłanek wynikających z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy.

Po pierwsze, powyższa nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rolnego, co wynika wprost z księgi wieczystej o numerze..., której treść w Dziale I-O, rubryka 1.4 pole 6 wskazuje, że działka numer 86/2 to gospodarstwo rolne - łąki trwałe, a działka numer 108/2 to gospodarstwo rolne - grunty rolne zabudowane.

Potwierdza to także treść umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego, repertorium A ...., w dniu 12 października 2015 r., przed notariuszem.....

Wskazać także należy, że zgodnie z definicją gospodarstwa rolnego, która wynika z przepisu art. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 2013 r. o podatku rolnym, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Zgodnie natomiast z Załącznikiem nr 6, zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych, do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, za użytki rolne uznajemy m. in. grunty orne oraz łąki trwałe.

Mając więc na uwadze treść księgi wieczystej oraz aktu notarialnego (umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości), w których wyraźnie wskazano, że przedmiotowa nieruchomość sklasyfikowana została jako gospodarstwo rolne oraz powyżej przytoczonych przepisów, nieruchomość położona w obrębie .... w..., oznaczona numerami działek: 86/2 i 108/2 o łącznym obszarze 1,0057 ha, dla której Sąd Rejonowy dla..., XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze..., którą Wnioskodawca sprzedał w dniu 12 października 2015 r., stanowi nieruchomość wchodzącą w skład gospodarstwa rolnego, w rozumieniu przepisu art. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym.

Powyższe stanowisko potwierdza także fakt, że Wnioskodawca przez cały okres, w którym był właścicielem przedmiotowej nieruchomości uiszczał od niej podatek rolny. W trakcie zawierania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, Wnioskodawca przedłożył zaświadczenie wydane Mu z upoważnienia Prezydenta Miasta...., numer...., z którego wynika, że nie ujawniono zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego na dzień 30 września 2015 r.

Drugą przesłanką wynikającą z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest nie utracenie przez gruntu charakteru rolnego w związku ze sprzedażą. Utrata charakteru rolnego w rozumieniu wskazanego powyżej przepisu następuje przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania, łączącym się ze zmianą ich dotychczasowego przeznaczenia (por. wyrok NSA z dnia 11 grudnia 1996 r., sygn. akt ....). Co więcej, ta zmiana musi mieć związek ze sprzedażą nieruchomości, a więc należy to oceniać tylko i wyłącznie na dzień dokonania transakcji (por. wyrok NSA z dnia 22 maja 2015 r., sygn. II FSK 1202/13).

WSA w ...w wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r. (....) orzekł, że pojęcie utraty charakteru gruntu odnosi się do faktycznego przekształcenia gruntu, ważny jest cel nabycia gruntu, który może wynikać bezpośrednio z treści aktu notarialnego, charakteru prawnego nabywcy, bądź z innych okoliczności związanych z daną transakcją. Dla oceny utraty charakteru rolnego bądź leśnego gruntu znaczenie mają okoliczności faktyczne, związane z faktycznym sposobem użytkowania gruntu, a nie formalnoprawne, związane z charakterem gruntu wskazanym w ewidencji gruntów i budynków.

Co więcej, NSA w wyroku z dnia 4 kwietnia 2013 r. (....) stanął na stanowisku, że ewentualna zmiana w przyszłości dotychczasowego sposobu wykorzystania nieruchomości, co może być procesem długotrwałym, pozostaje bez wpływu na zastosowanie ulgi podatkowej przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sprzedający nie może bowiem ponosić ujemnych konsekwencji podatkowych za przyszłe przedsięwzięcia nabywcy, na które nie ma wpływu.

Kupujący nie zamierzali, ani nie zamierzają w przyszłości, zmieniać przeznaczenia nabytej nieruchomości oraz nie zamierzają jej wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, co potwierdzili w pisemnym oświadczeniu.

Mając więc na uwadze powyższe, Wnioskodawca stwierdza, że nieruchomość położona w obrębie ..., oznaczona numerami działek: 86/2 i 108/2 o łącznym obszarze 1,0057 ha, dla której Sąd Rejonowy dla..., XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze..., którą Wnioskodawca zbył w dniu 12 października 2015 r., wchodzi w skład gospodarstwa rolnego, a w wyniku jej sprzedaży nie nastąpi zmiana dotychczasowego, rolnego, przeznaczenia gruntów.

Zatem, przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości jest wolny od podatku dochodowego, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie stanowi źródło przychodu, z którego dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment i forma ich nabycia.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca na podstawie umowie sprzedaży z dnia 15 czerwca 2011 r. nabył nieruchomość rolną. Umowa ta została zawarta w formie aktu notarialnego. Z księgi wieczystej wynika, że nieruchomość ta w momencie sprzedaży składała się z działek gruntu numer: 86/2 i 108/2, z oznaczonym sposobem korzystania - gospodarstwo rolne, o łącznej powierzchni 1,0057 ha. Nieruchomość tę stanowiła działka gruntu numer 86/2 - sklasyfikowana jako „ŁIV” - łąki trwałe oraz działka gruntu Nr 108/2 - sklasyfikowana jako „Wsr-ŁIV” - grunty pod stawami, „ŁIV” - łąki trwałe, „B-RIVb”- grunty rolne zabudowane klasy IVb, „B-RV” - grunty rolne zbudowane klasy V, o powierzchniach odpowiednio: 0,0148 ha i 0,9909 ha. Wnioskodawca nie zmieniał przeznaczenia przedmiotowej nieruchomości. W dniu 12 października 2015 r. sprzedał ww. nieruchomość dwóm osobom fizycznym. Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego. Kupujący (małżonkowie) złożyli oświadczenie, że nie zamierzali, ani nie zamierzają w przyszłości zmieniać przeznaczenia nabytej nieruchomości oraz nie zamierzają jej wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że nabycie przez Wnioskodawcę gruntów rolnych miało miejsce w dniu 15 czerwca 2012 r. i odpłatne zbycie tych gruntów w dniu 12 października 2015 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Na podstawie art. 22 ust. 6c ww. ustawy, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Wysokość tych nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ww. ustawy).

Natomiast zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie to nie dotyczy jednak przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o gospodarstwie rolnym oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym (art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.), za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Szczegółowe określenie, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, co decyduje o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży takich gruntów, wymaga odniesienia się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) oraz załącznika nr 6 do tego rozporządzenia.

Zgodnie z § 67 ww. rozporządzenia, użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

 1. użytki rolne,
 2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione,
 3. grunty zabudowane i zurbanizowane,4) użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery "E" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R,
 4. nieużytki, oznaczone symbolem - N,
 5. grunty pod wodami,
 6. tereny różne oznaczone symbolem -Tr.

Stosownie do treści art. 68 ust. 1 ww. rozporządzenia, użytki rolne dzielą się na:

 1. grunty orne, oznaczone symbolem - R,
 2. sady, oznaczone symbolem złożonym z litery "S" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym założony został sad, np. S-R, S-Ł, S-Ps,
 3. łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł,
 4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps,
 5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem złożonym z litery "B" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym wzniesione zostały budynki, np. B-R, B-Ł, B-Ps,
 6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr,
 7. rowy, oznaczone symbolem - W.

Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że zwolnienie od podatku dochodowego przychodów z odpłatnego zbycia gruntów uwarunkowane jest następującymi przesłankami:

 • grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne,
 • muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością lub współwłasnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową,
 • grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru.

Utrata charakteru rolnego gruntu następuje przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania łączącym się ze zmianą ich dotychczasowego przeznaczenia. Dla oceny, czy dokonana transakcja skutkuje utratą charakteru rolnego gruntu, decydujące znaczenie ma cel jego nabycia, faktyczny zamiar nabywcy co do przeznaczenia nieruchomości, bądź inne okoliczności związane z daną transakcją. Faktyczne przekształcenie sposobu użytkowania gruntów może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy lub innych okoliczności związanych z daną transakcją. Całokształt tych okoliczności może wskazywać na utratę charakteru rolnego nabywanego gruntu. Okoliczność, czy dana nieruchomość w wyniku odpłatnego zbycia nie utraciła charakteru rolnego, podlega weryfikacji przez urząd skarbowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego. Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania leży w interesie podatnika, więc to po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, że spełnia przesłanki do zwolnienia.

W złożonym uzupełnieniu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca wskazał, że grunty na dzień sprzedaży miały charakter rolny i na skutek sprzedaży nie utraciły charakteru rolnego.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa, stwierdzić należy, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży gruntów rolnych, stanowiących gospodarstwo rolne, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podkreślić należy, że w uzasadnieniu wniosku o wydanie interpretacji indywidulanej Wnioskodawca wskazał nieprawidłowe daty wydania ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Okoliczność ta nie ma wpływu na postępowanie dotyczące wydania interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Ponadto nadmienia się, że wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny załączonych do wniosku ORD-IN dokumentów, jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i Jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.