IPTPB2/4511-781/15-3/Akr | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedając gospodarstwo rolne, Wnioskodawczyni skorzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego?
IPTPB2/4511-781/15-3/Akrinterpretacja indywidualna
 1. gospodarstwo rolne
 2. grunty
 3. nieruchomości
 4. sprzedaż
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2015 r. (data wpływu 3 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu 2 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (gruntów) wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2015 r. złożony został wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (gruntów) wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 18 lutego 2016 r., Nr IPTPB2/4511-781/15-2/AKr, wezwano Wnioskodawczynię, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 18 lutego 2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 23 lutego 2016 r.). W dniu 2 marca 2016 r. (nadano w dniu 1 marca 2016 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 1 lutego 2013 r. zmarł wuj Wnioskodawczyni. Pozostawił testament, w którym powołał Wnioskodawczynię do spadku po nim. W dniu 11 czerwca 2014 r. Sąd wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku przez Wnioskodawczynię. Na nabyty spadek składa się gospodarstwo rolne o powierzchni 2,71 ha fiz. oraz 1/2 udziału we współwłasności niezabudowanych działek lasu o łącznej powierzchni 2,41 ha. Na gospodarstwo rolne składa się budynek mieszkalny o powierzchni 80 m 2, pomieszczenia gospodarcze o łącznej pow. 200 m2 oraz grunty rolne. Grunty rolne klasy II stanowią 0,02 ha, klasy IIIa stanowią 1,21 ha, klasy IIIb stanowią 1,18 ha, klasy IVa stanowią 0,11 ha, klasy IVb stanowią 0,06 ha, nieużytki 0,02 ha a użytki rolne zabudowane B-R IIIb stanowią 0,11 ha.

Od gruntów opłacany jest podatek rolny. Od 1/2 udziału we współwłasności działek lasu o pow. 2,41 ha opłacany jest podatek leśny. Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zgodnie z planem, który utracił ważność w dniu 31 grudnia 2003 r., poszczególne działki znajdują się na terenach ozn. symbolem MR, MN – tereny budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego, RP tereny upraw rolnych oraz działki w terenie lasów.

Od spadku Wnioskodawczyni zapłaciła należny podatek. W związku z brakiem możliwości prowadzenia gospodarstwa rolnego w dniu 27 stycznia 2015 r. Wnioskodawczyni sprzedała ww. gospodarstwo. Sporządzono dwa akty notarialne. Oba akty notarialne sporządzono tego samego dnia 27 stycznia 2015 r. Pierwszy akt notarialny dotyczył sprzedaży udziału 1/2 części we współwłasności niezabudowanych działek lasów o pow. 2,41 ha oraz sprzedaży działek użytków rolnych i nieużytków o pow. łącznej 2,71 ha wraz z ich częściami składowymi w postaci pomieszczeń gospodarczych o pow. 200 m2 (stodoła). Kupująca oświadczyła, że własność i współwłasność przedmiotowych nieruchomości i użytki rolne stanowią gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Ze względu na to, że kupująca zaciągnęła kredyt mieszkaniowy na zakup działki zabudowanej domem, konieczne było najpierw wydzielenie działki gruntu o pow. 1 254 m2 i złożenie jej księgi wieczystej, a następnie sporządzenie odrębnego aktu notarialnego i ustanowienie hipoteki.

Tak więc drugi akt notarialny dotyczy sprzedaży działki, użytków rolnych zabudowanych i nieużytków o pow. 1 254 m2, w tym nieużytki 155 m2, a częścią składową tej działki jest murowany, parterowy, pokryty eternitem dom. Dla tej działki gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z poprzednim planem działka znajdowała się w części ok. 12a w terenie oznaczonym symbolem MR i MN tj. budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego, pozostała część w terenie ozn. symb. RP tj. tereny upraw polowych. Zmian funkcji tego terenu nie przewiduje się. Kupująca oświadczyła, że użytki rolne nabywa celem powiększenia gospodarstwa rolnego stanowiącego jej własność nabytego mocą aktu notarialnego sporządzonego w dniu 27 stycznia 2015 r.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że zawarte w opisie stanu faktycznego sformułowanie: „Pozostawił on testament, w którym powołał mnie do spadku po nim” oznacza, że Wnioskodawczyni była jedyną spadkobierczynią po zmarłym wuju, powołaną w testamencie do dziedziczenia. Pozostali spadkobiercy uczestniczyli w postępowaniu spadkowym i z uwagi na to, że nie zostali uwzględnieni w testamencie, nie odziedziczyli spadku. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku jest prawomocne. Wnioskodawczyni odziedziczyła w spadku po wuju, gospodarstwo rolne o powierzchni 2,8354 ha oraz 1/2 udziału we współwłasności niezabudowanych działek lasu o łącznej powierzchni 2,41 ha. Z gospodarstwa rolnego o powierzchni 2,8354 ha została następnie wydzielona część w dniu 22 grudnia 2014 r. (na podstawie decyzji Burmistrza .... z dnia 18 listopada 2014 r.). Wydzielono do odrębnej księgi wieczystej działkę gruntu o powierzchni 0,1254 ha. Powyższe wydzielenie miało wyłącznie charakter techniczny – był to warunek, który postawiła kupująca. W przeciwnym wypadku nie otrzymałaby pozytywnej decyzji kredytowej i zakup nie byłby możliwy. W wyniku podziału, grunty nie straciły charakteru gospodarstwa rolnego. Wnioskodawczyni podkreśla, że podział działki gospodarstwa rolnego nie zmienił faktu, że jest to nadal gospodarstwo rolne, ponieważ stanowi łącznie obszar gruntów, o których mowa w art. 1 ustawy o podatku rolnym o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej. Działka gruntu o powierzchni 1 254 m2, o której mowa w opisie stanu faktycznego, wydzielona została z nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne o powierzchni 2,8354 ha i została dla niej założona odrębna księga wieczysta w dniu 22 grudnia 2014 r. Sprzedaż w dniu 27 stycznia 2015 r. na podstawie dwóch aktów notarialnych nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej Wnioskodawczyni. Grunty, będące przedmiotem pierwszego aktu notarialnego nie utraciły w związku z tą sprzedażą charakteru rolnego. Sformułowanie: „Kupująca oświadczyła, że użytki rolne nabyła celem powiększenia gospodarstwa rolnego stanowiącego jej własność nabytego mocą aktu notarialnego sporządzonego 27 stycznia 2015 r.”, odnosi się do użytków rolnych nabytych na podstawie drugiego aktu notarialnego i oznacza, że te użytki rolne, w związku ze sprzedażą, nie utraciły charakteru rolnego.

Ponadto, Wnioskodawczyni wskazała, że Jej pytanie nie dotyczy skutków podatkowych sprzedaży działek lasu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedając gospodarstwo rolne, Wnioskodawczyni skorzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego...

Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), sprzedaż gruntów gospodarstwa rolnego korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W orzecznictwie podkreśla się, że utratę charakteru rolnego lub leśnego gruntów dotychczas wchodzących w skład gospodarstwa rolnego powoduje faktyczne przeznaczenie ich na inne cele, np. na działalność gospodarczą lub pod budownictwo.

W związku z tym, że w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), nie odwołano się do klasyfikacji gruntów, ich formalne dalsze klasyfikowanie do gruntów rolnych i leśnych, jak również opłacanie podatku rolnego, nie ma istotnego znaczenia dla tej oceny.

Cel nabycia może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, statusu nabywcy, jak również z okoliczności związanych z daną transakcją. Omawiany przepis wymaga, aby tego rodzaju utrata charakteru rolnego lub leśnego nastąpiła w związku ze sprzedażą. Przy czym chodzi tu o każdy związek, w następstwie którego grunty tracą swój charakter rolny lub leśny, byle tylko można było go powiązać ze sprzedażą. Może być to związek uprzedni, rozumiany jako przygotowawczy do sprzedaży, bezpośrednio związany ze sprzedażą, czy też będący skutkiem sprzedaży (I SA/Gd 1112/13 – wyrok WSA w Gdańsku z dnia 17 czerwca 2014 r.).

Skoro ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych używa określenia „w związku” i nie definiuje, co należy rozumieć przez te pojęcia, to niewątpliwie chodzi mu o językowe, potoczne rozumienie tego pojęcia. Oznacza to, że chodzi o każdy związek w następstwie którego, grunty tracą swój charakter rolny lub leśny byle tylko można było go powiązać ze sprzedażą. Może to być związek uprzedni, rozumiany jako przygotowawczy ze sprzedażą, czy też będący skutkiem sprzedaży. W pierwszym przypadku sprzedawca faktycznie pozbawia grunty rolne ich rolnego (leśnego) charakteru, poprzez podział nieruchomości gospodarstwa rolnego na działki, które będą przeznaczone pod zabudowę i dokonuje faktycznego podziału, wyznaczając wyodrębnione geodezyjnie działki. W drugim przypadku doprowadzenie do pozbawienia rolnego charakteru następuje poprzez sprzedaż wyodrębnionych, niewielkich obszarowo działek, które same przez się, nie będą stanowiły gospodarstwa rolnego w znaczeniu wcześniej omówionym. Jest przy tym przesłanką oczywistą, że czynności przygotowawcze, aby mogły zostać uznane za prowadzące do utraty charakteru rolnego (leśnego) gruntów musi nastąpić ich sprzedaż.

Zarówno czynności przygotowawcze, jak i sama sprzedaż pozostaje w zakresie bezpośrednich działań sprzedającego, który tym samym ma świadomość tego, że prowadzą one do pozbawienia gruntów charakteru rolnego (leśnego). Przy takim rozumieniu omawianego przepisu nie można mówić o braku jasności sformułowanych w nim przesłanek wyłączających zwolnienie, oraz o tym, że te przesłanki są wyłącznie zależne od działań (zaniechań) nabywcy. Za pozbawiające charakteru rolnego (leśnego) gruntów należy uznać podział przez jej właściciela nieruchomości rolnej na działki gruntu o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych i następnie ich sprzedaż indywidualnym nabywcom (II FSK 199/12 – wyrok NSA z dnia 9 stycznia 2014 r.).

Istotne jest, składników jakiego majątku dotyczy sprzedaż, a także czy jest ona dokonywana z zaangażowaniem środków organizacyjnych, finansowych, prawnych, właściwych dla działalności przedsiębiorcy (handlowca, usługodawcy, producenta), czy jedynie aktywności właściwej dla osoby, która z należytą starannością zarządza własnym majątkiem prywatnym, a ustalenia te winny być dokonane w odniesieniu do każdej transakcji. Doprowadzenie przez stronę do podziału działek, w tym z wyodrębnieniem drogi, zapewniającej dojazd z drogi publicznej do gruntów dalej położonych, a także z zapewnieniem gruntu na poszerzenie drogi publicznej, nie świadczy samo w sobie o dokonywaniu sprzedaży wydzielonych działek w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. W ten sam bowiem sposób zachowują się właściciele, sprawujący zwykły zarząd swoim majątkiem prywatnym, przy czym zwrócić należy uwagę, że konieczność wydzielenia drogi, o jakiej mowa wyżej, czy pozostawienie gruntu, na przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego, poszerzenie drogi publicznej, wynika z przepisów prawa (I SA/Lu 526/13 – wyrok WSA w ...z dnia 4 października 2013 r.).

Wnioskodawczyni stwierdza, że w Jej przypadku podobne okoliczności nie wystąpiły i w związku z tym, przychód ze sprzedaży nieruchomości gospodarstwa rolnego podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wobec powyższego odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli zbycie to ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zatem w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma forma prawna ich nabycia oraz moment nabycia z uwagi na fakt, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulegały zmianie.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w 2013 r. w spadku po zmarłym wuju Wnioskodawczyni nabyła gospodarstwo rolne o pow. 2,8354 ha oraz 1/2 udziału we współwłasności niezabudowanych działek lasu o łącznej pow. 2,41 ha. Gospodarstwo rolne składało się z budynku mieszkalnego o powierzchni 80 m2, pomieszczeń gospodarczych o łącznej pow. 200 m2 (stodoła) oraz gruntów rolnych. W dniu 27 stycznia 2015 r. Wnioskodawczyni sprzedała ww. gospodarstwo rolne. Sporządzono dwa akty notarialne. Pierwszy dotyczył sprzedaży udziału 1/2 części we współwłasności niezabudowanych działek lasów o pow. 2,41 ha oraz sprzedaży działek użytków rolnych i nieużytków o pow. łącznej 2,71 ha wraz z ich częściami składowymi w postaci pomieszczeń gospodarczych o pow. 200 m2 (stodoła). Ze względu na to, że kupująca zaciągnęła kredyt mieszkaniowy na zakup działki zabudowanej domem, konieczne było najpierw wydzielenie działki gruntu o pow. 1 254 m2 i złożenie jej księgi wieczystej, a następnie sporządzenie odrębnego aktu notarialnego i ustanowienie hipoteki. Powyższe wydzielenie miało wyłącznie charakter techniczny. Zatem drugi akt notarialny dotyczył sprzedaży działki użytków rolnych zabudowanych i nieużytków o pow. 1 254 m2, w tym nieużytki 155 m2, a częścią składową tej działki jest murowany, parterowy, pokryty eternitem dom. Sprzedaż w dniu 27 stycznia 2015 r. na podstawie dwóch aktów notarialnych nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni wskazuje, że grunty rolne nabyte na podstawie pierwszego aktu notarialnego oraz użytki rolne nabyte na podstawie drugiego aktu notarialnego nie utraciły w związku ze sprzedażą charakteru rolnego.

Z powyższego wynika, że przedmiotem odpłatnego zbycia w 2015 r. są: gospodarstwo rolne (działki użytków rolnych i nieużytków o pow. łącznej 2,71 ha wraz z ich częściami składowymi w postaci pomieszczeń gospodarczych o pow. 200 m2 oraz działki użytków rolnych zabudowanych i nieużytków o pow. 1 254 m2) oraz udział 1/2 części we współwłasności niezabudowanych działek lasów, nabyte zostały przez Wnioskodawczynię w 2013 r. w drodze spadku.

Do odpłatnego zbycia ww. gospodarstwa rolnego oraz udziału 1/2 części we współwłasności niezabudowanych działek lasów o pow. 2,41 ha nabytych w 2013 r., zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ odpłatne zbycie ww. gospodarstwa rolnego oraz udziału 1/2 części we współwłasności niezabudowanych działek lasów o pow. 2,41 ha, które Wnioskodawczyni nabyła w 2013 r., stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie określonym w ust. 1 (do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym) podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

W świetle art. 19 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena określona w umowie, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadku i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d).

Nadto zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy, wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Jednakże, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.), za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Uszczegóławiając, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, a przez to decydując o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży gruntów należy odnieść się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 542, z późn. zm.) oraz załącznika Nr 6 tego rozporządzenia.

Stosownie do § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia do użytków rolnych zalicza się: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowy.

Zgodnie z treścią przywołanych przepisów, zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od wystąpienia następujących przesłanek:

 • zbywane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych i nie mogą być zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza,
 • muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową,
 • grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru.

Jeżeli zatem zostaną zachowane powyższe warunki, przychód uzyskany ze sprzedaży tego rodzaju nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Podkreślenia wymaga, że podstawowym warunkiem uznania gruntów za gospodarstwo rolne jest ich powierzchnia określana jako norma obszarowa. Jeżeli łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej, przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych lub gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, jest to gospodarstwo rolne w rozumieniu cytowanego wyżej art. 2 ustawy o podatku rolnym. W sytuacji, gdy grunt nie spełnia normy obszarowej, nie może być uznany za gospodarstwo rolne.

Zatem, jeżeli w dacie sprzedaży gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego ich nabywca nie jest właścicielem lub współwłaścicielem gospodarstwa rolnego (jego posiadaczem), a nabywane przez niego grunty – same, bądź łącznie ze stanowiącymi własność lub współwłasność nabywcy gruntami, nie stworzyły gospodarstwa rolnego nabywcy, to przychód uzyskany z ich sprzedaży nie może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dla oceny, czy dokonana transakcja skutkuje utratą charakteru rolnego gruntu, decydujące znaczenie ma cel jego nabycia, faktyczny zamiar nabywcy co do przeznaczenia nieruchomości, bądź inne okoliczności związane z daną transakcją.

W opisie stanu faktycznego Wnioskodawczyni wskazała, że nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego w wyniku sprzedaży nie utraciły charakteru rolnego.

Zatem, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w 2015 r. nieruchomości (gruntów) wchodzących w skład gospodarstwa rolnego nabytego przez Wnioskodawczynię w 2013 r. w spadku, które w związku z tym zbyciem nie utraciły charakteru rolnego, korzysta ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podkreślić należy, że interpretacja nie odnosi się do sprzedaży udziału we współwłasności działek, ponieważ nie było to objęte pytaniem Wnioskodawczyni.

Zaznaczyć należy, że korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym ulgi przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od spełnienia wszystkich przesłanek wymaganych do jej zastosowania.

Jednocześnie Organ podkreśla, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej ma na celu wyjaśnienie wątpliwości co do sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego materialnego do określonego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.