IPTPB2/4511-778/15-4/KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziału w gospodarstwie rolnym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2015 r. (data wpływu 1 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem nadanym w dniu 2 marca 2016 r. oraz pismem, które wpłynęło w dniu 18 marca 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych opłatnego zbycie udziału w nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych opłatnego zbycie udziału w nieruchomości.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.). Pismem z dnia 19 lutego 2016 r., Nr IPTPB2/4511-778/15-2/KK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ww. ustawy, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 19 lutego 2016 r. (data doręczenia 24 lutego 2016 r.), natomiast w dniu 2 marca 2016 r. do tutejszego Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie (data nadania 29 lutego 2016 r.).

Uzupełnienie wniosku, które wpłynęło w dniu 2 marca 2016 r., nie zostało podpisane przez Wnioskodawcę. W związku z tym, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, pismem z dnia 8 marca 2016 r., Nr IPTPB2/5411-778/15-3/KK działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ww. ustawy, wezwał Wnioskodawcę do podpisania tego pisma w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 8 marca 2016 r. (data doręczenia 14 marca 2016 r.), natomiast w dniu 18 marca 2016 r. do tutejszego Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie (data nadania 16 marca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 19 lutego 2015 r. Wnioskodawca sprzedał ... 1/3 swojego udziału we współwłasności nieruchomości, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 217/2 o powierzchni 0,4900 ha, stanowiącej grunty orne oraz murowany parterowy budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 75 m2 i cztery budynki gospodarcze dla rolnictwa, położone w obrębie ... w gminie ..., za cenę w wysokości 40 000 zł. Umowa sprzedaży została sporządzona w postaci aktu notarialnego w dniu 19 lutego 2015 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusz ...- Repertorium A Nr ....

Wnioskodawca był współwłaścicielem ww. nieruchomości wraz z częściami składowymi, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w ... VI Zamiejscowego Wydziału Cywilnego z siedzibą w ... z dnia 21 października 2014 r. w sprawie ..., dotyczącej stwierdzenia nabycia spadku po ... i po .... Przedmiotowa nieruchomość wpisana była w dziale drugim księgi wieczystej Nr ..., prowadzonej w Sądzie Rejonowym w ... IV Wydziale Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w przedmiotowej umowie, dnia 19 lutego 2015 r. kupująca przekazała Wnioskodawcy kwotę w wysokości 20 000 zł w gotówce, tytułem częściowej zapłaty za zakup 1/3 udziału we współwłasności powyższej nieruchomości. Natomiast pozostałą część ceny w wysokości 20 000 zł, kupująca zobowiązała się zapłacić Wnioskodawcy do dnia 3 marca 2015 r., przelewem na Jego rachunek bankowy.

Na podstawie niniejszego aktu notarialnego, Wnioskodawca zobowiązał się wydać kupującej przedmiot sprzedaży, po zapłacie reszty ceny, najpóźniej do dnia 3 marca 2015 r.

Strony w powyższej umowy sprzedaży zgodnie oświadczyły że:

 • w dziale trzecim i czwartym księgi wieczystej Nr ... nie ma żadnych wpisów;
 • opisana nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, ani innymi prawami i roszczeniami osób trzecich, także nieujawnionymi w księdze wieczystej;
 • nie istnieją żadne umowy dzierżawy, ani inne umowy o podobnym charakterze dotyczące korzystania z przedmiotowej nieruchomości;
 • nie toczy się w stosunku do nich i do innej nieruchomości żadne postępowanie administracyjne i sądowe.

Ponadto w przedmiotowej umowie sprzedaży Wnioskodawca oświadczył, że jest właścicielem gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni 2,5800 ha, położonego w gminie ... i zbywany udział we współwłasności nieruchomości rolnej stanowi część tego gospodarstwa rolnego. Natomiast ... oświadczyła, że jest właścicielką gospodarstwa rolnego o powierzchni 5,5800 ha, położonego w gminie ... i zapewniła, że nabyta przez nią ww. nieruchomość wejdzie w skład tego gospodarstwa rolnego.

Wnioskodawca nadmienia, że z informacji wydanej z upoważnienia Wójta Gminy w ... dnia 9 lutego 2015 r., Nr ... wynika, że Gmina ... nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy ... działka ewid. nr 217/2 położona w miejscowości ... leży w pasie terenów zabudowy zagrodowej.

W uzupełnieniu wniosku, które wpłynęło w dniu 2 marca 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. był synem ..., zmarłego w dniu 2 maja 2011 r. oraz ..., zmarłej w dniu 8 października 2013 r.,
 2. postanowienie Sądu Rejonowego w ... VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w ... z dnia 21 październik 2014 r. w sprawie ..., dotyczące stwierdzenia nabycia spadku po ... i ..., stało się prawomocne w dniu 11 listopada 2014 r.,
 3. w skład spadku wchodziła jedynie nieruchomość, którą stanowi działka o numerze ewidencyjnym 217/2 o powierzchni 0,4900 ha, składająca się z gruntu rolnego oraz murowanego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 75 m2 i czterech budynków gospodarczych,
 4. po śmierci spadkodawców nie miał miejsca dział spadku, a jedynie postępowanie stwierdzające nabycie spadku,
 5. Wnioskodawca w dniu sprzedaży był właścicielem gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni 2,5800 ha,
 6. w związku ze sprzedażą grunty nie utraciły charakteru rolnego.
 7. dokonane przez Wnioskodawcę odpłatne zbycie nie nastąpiło w wyniku działalności gospodarczej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca, biorąc pod uwagę opisane wcześniej okoliczności faktyczne, w związku z dokonaną w dniu 19 lutego 2015 r. sprzedażą swojego udziału we współwłasności nieruchomości, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 217/2 o powierzchni 0,4900 ha stanowiącej grunty orne oraz murowanego parterowego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 75 m2 i czterech budynków gospodarczych dla rolnictwa, położonej w obrębie ... w gminie ..., za cenę w wysokości 40 000 zł, na rzecz kupującej, jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, w myśl ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), zwolnione są od podatku dochodowego przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy jednak przychodu ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Z niniejszej sprawy wynika, że przedmiotem sprzedaży był udział we współwłasności nieruchomości stanowiącej grunty orne oraz murowany parterowy budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 75 m2 i cztery budynki gospodarcze dla rolnictwa.

Zgodnie z informacją wydaną z upoważnienia Wójta Gminy w ... dnia 9 lutego 2015 r., Nr ... wynika, że Gmina ... nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy ..., przedmiot sprzedaży położony jest w miejscowości ... i leży w pasie terenów zabudowy zagrodowej.

Ponadto, w przedmiotowej umowie sprzedaży Wnioskodawca oświadczył, że jest właścicielem gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni 2,5800 ha, położonego w gminie ... i zbywany udział we współwłasności nieruchomości rolnej stanowi część tego gospodarstwa rolnego. Natomiast kupująca oświadczyła, że jest właścicielką gospodarstwa rolnego o powierzchni 5,5800 ha, położonego w gminie ... i zapewniła, że nabyta przez nią ww. nieruchomość wejdzie w skład tego gospodarstwa rolnego.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, dochód z niniejszej sprzedaży powinien być zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części, oraz udziału w nieruchomości i praw, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment (data) jej nabycia.

Na mocy art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121,) spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy (spadkodawców) ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Tak więc istotnym z punktu widzenia prawa jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy.

Zgodnie z treścią art. 1035 Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku. Jednak zgodnie z art. 1036 Kodeksu cywilnego, istnieje możliwość rozporządzenia przez spadkobierców prawem lub rzeczą należącą do spadku, mimo istnienia współwłasności, jeśli następuje to za zgodną wolą wszystkich spadkobierców.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w spadku po zmarłym w dniu 2 maja 2011 r. ojcu oraz zmarłej w dniu 8 października 2013 r. matce, na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, nabył udział 1/3 części nieruchomości, którą stanowi działka o numerze ewidencyjnym 217/2 o powierzchni 0,4900 ha, składająca się z gruntu rolnego oraz murowanego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 75 m2 i czterech budynków gospodarczych. Po śmierci spadkodawców nie miał miejsca dział spadku, a jedynie postępowanie stwierdzające nabycie spadku. W dniu 19 lutego 2015 r. Wnioskodawca sprzedał udziału we współwłasności ww. nieruchomości.

Dokonując oceny skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne, należy wskazać, że Wnioskodawcy poszczególne udziały we współwłasności ww. nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nabył w następujących datach:

 • w dniu 2 maja 2011 – w spadku po ojcu;
 • w dniu 8 października 2013 r. – w spadku po matce.

W związku z powyższym, stwierdzić należy, że sprzedaż przedmiotowego udziału w nieruchomości, z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do jego nabycia do momentu sprzedaży nie upłynęło 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, stanowi źródło przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegająca opodatkowaniu tym podatkiem.

W myśl art. 30e ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy jego obliczenia.

W myśl art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ww. ustawy).

W oparciu o art. 22 ust. 6d ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, wolne od podatku są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o gospodarstwie rolnym oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Natomiast zgodnie z art. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Wyodrębniając, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, a przez to decydując o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży gruntów, należy odnieść się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 542) oraz załącznika Nr 6 tego rozporządzenia.

Zgodnie z § 67 ww. rozporządzenia użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

 1. grunty rolne;
 2. grunty leśne;
 3. grunty zabudowane i zurbanizowane;
 4. użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery „E” oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R;
 5. (uchylony);
 6. grunty pod wodami;
 7. tereny różne oznaczone symbolem –Tr.

Stosownie natomiast do treści § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia, grunty rolne dzielą się na:

 1. użytki rolne, do których zalicza się:
  1. grunty orne, oznaczone symbolem – R,
  2. sady, oznaczone symbolem – S,
  3. łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,
  4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,
  5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br,
  6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,
  7. grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W,
  8. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr,
 2. nieużytki, oznaczone symbolem - N.

Z treści przywołanych przepisów wynika zatem, że zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od wystąpienia następujących przesłanek:

 • grunty te muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
 • muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową,
 • grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru.

Z wyżej powołanych przepisów wynika, że dla zaistnienia zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, muszą zaistnieć łącznie dwie przesłanki:

 • musi zatem nastąpić sprzedaż całości lub części gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz
 • nie może nastąpić utrata charakteru rolnego tych gruntów w związku z ich sprzedażą.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni 2,5800 ha, położonego w gminie ... i zbywany udział we współwłasności nieruchomości rolnej stanowi część tego gospodarstwa rolnego. Natomiast strona kupująca oświadczyła, że jest właścicielką gospodarstwa rolnego o powierzchni 5,5800 ha, położonego w gminie ... i zapewniła, że nabyta przez nią ww. nieruchomość wejdzie w skład tego gospodarstwa rolnego.

Wskazać należy, że art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy dotyczy sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, co oznacza, że transakcja może obejmować wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa rolnego bądź niektóre z nich. Sprzedaż całości lub części gospodarstwa rolnego następuje wyłącznie w sytuacji gdy łącznie wszyscy współwłaściciele sprzedają gospodarstwo rolne lub część gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy jednak sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego, a z taką sytuacją mamy do czynienia w rozpatrywanej sprawie. Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że przedmiotem umowy sprzedaży z dnia 19 lutego 2015 r. był udział we współwłasności, nie zaś nieruchomość lub jej część. Skoro więc w przepisie dotyczącym zwolnienia przychodu ze sprzedaży ustawodawca wymienia jedynie nieruchomość lub jej część to nie można uznać, że zwolnienie to obejmuje również przychód ze sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości. Udział wyraża zakres uprawnień współwłaściciela względem rzeczy wspólnej i jest określony odpowiednim ułamkiem. Sprzedaż udziału w nieruchomości nie jest równoznaczna ze sprzedażą nieruchomości czy jej części, mimo że każdy kolejny nabywca udziału staje się współwłaścicielem całej nieruchomości, nie ma wpływu na całość sytuacji wspólnej rzeczy bądź udziałów pozostałych współwłaścicieli.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnić należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprawdzie nie definiuje pojęć nieruchomości bądź jej części i udziału w niej, to jednak je rozróżnia o czym świadczy choćby wyliczenie w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym. Definiując te pojęcia odwołać się trzeba do ich definicji zawartych w przepisach prawa cywilnego, gdyż skutki wynikające z prawa podatkowego są następstwem czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Do części składowych gruntu należą w szczególności budynki inne niż urządzenia z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub ich zasiania (art. 48 ww. Kodeksu).

Pojęcie udziału we współwłasności nie zostało zdefiniowane w Kodeksie cywilnym. W orzecznictwie przyjmuje się, że jest to prawo należące do współwłaściciela. Może ono być – jako udział – samodzielnym przedmiotem obrotu, każdy ze współwłaścicieli może nim swobodnie rozporządzać (art. 198 Kodeksu cywilnego). Jego sprzedaż nie jest jednak równoznaczna ze sprzedażą nieruchomości czy też jej części, mimo że każdy kolejny nabywca udziału staje się współwłaścicielem całej nieruchomości, to nie ma wpływu na całość sytuacji wspólnej rzeczy bądź udziałów pozostałych współwłaścicieli.

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że także na gruncie przepisów prawa podatkowego nie można utożsamiać przychodu ze sprzedaży całości lub części nieruchomości, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z przychodem ze sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Ze sprzedażą części nieruchomości mamy do czynienia np. wtedy, gdy wszyscy współwłaściciele nieruchomości wydzielają z nieruchomości gruntowej kilka działek, a następnie wszyscy współwłaściciele razem sprzedają innej osobie fizycznej jedną z wydzielonych z nieruchomości gruntowej działkę. Taka sytuacja nie ma jednak miejsca w przedmiotowej sprawie, gdyż przedmiotem sprzedaży był udział w całej nieruchomości rolnej, który przysługiwał Wnioskodawcy, a nie część nieruchomości w postaci wydzielonej działki.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że przychód uzyskany ze sprzedaży 1/3 udziału w ww. nieruchomości, nabytej w spadku po zmarłych rodzicach, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że przedmiotem sprzedaży nie była część nieruchomości, ale udział w nieruchomości, nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, w konsekwencji czego podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, tutejszy Organ zaznacza, że wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny załączonych do wniosku ORD-IN dokumentów, jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i Jego stanowiskiem w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.