IPTPB2/4511-225/15-4/KK | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu zbycia części gospodarstwa rolnego przed upływem 5 lat?
IPTPB2/4511-225/15-4/KKinterpretacja indywidualna
 1. gospodarstwo rolne
 2. grunty rolne
 3. sprzedaż
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2015 r. (data wpływu 10 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 lipca 2015 r. (data wpływu 7 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziału w gospodarstwie rolnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziału w gospodarstwie rolnym.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613). Pismem z dnia 29 czerwca 2015 r., Nr IPTPB2/4511-225/15-2/KK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ww. ustawy, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 29 czerwca 2015 r. (data doręczenia 1 lipca 2015 r.), natomiast w dniu 7 lipca 2015 r. do tutejszego Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie z dnia 2 lipca 2015 r. (data nadania 6 lipca 2015 r.).

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2014 r., wydanym Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny stwierdzono, że spadek po zmarłym X nabyli z dniem 17 grudnia 2012 r., w częściach równych, Wnioskodawca i Jego żona, po 1/2 części każde z nich.

W skład majątku spadkowego wchodziła nieruchomość gruntowa położona we wsi.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i budynków, przedmiotowa nieruchomość ma łączną powierzchnię 1,4300 ha gruntów, sklasyfikowanych jako użytki rolne (w skład których wchodzą grunty orne oraz grunty rolne zabudowane), oznaczone symbolem Br-R i R, co zostało potwierdzone wypisem z rejestru gruntów wydanym w dniu 4 lutego 2015 r. przez Starostwo Powiatowe. Przedmiotowa nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

W dniu 21 lutego 2015 r. Wnioskodawca i żona sprzedali swoje udziały w ww. nieruchomości rolnej i zabudowanej, nabytej na podstawie dziedziczenia o powierzchni 1,4300 ha na rzecz kupującego Z., co zostało udokumentowane aktem notarialnym z dnia 21 lutego 2015 r.

Pomimo zawarcia przedmiotowej umowy sprzedaży, powyższa nieruchomość nie utraciła charakteru rolnego, w związku z czym kupujący, nabywając przedmiotową nieruchomość, skorzystał również ze zwolnienia podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ponadto kupujący oświadczył, że nieruchomość nabywa do swojego majątku osobistego i stanowi ona gospodarstwo rolne, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W uzupełnieniu z dnia 2 lipca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że z informacji uzyskanych od Z. wynika że będzie on na tej nieruchomości prowadził działalność rolniczą. Nieruchomość tę nabył w celu powiększenia swojego gospodarstwa rolnego, które bezpośrednio graniczy z gruntem nabytym od Wnioskodawcy i Jego żony.

Ponadto, Wnioskodawca wyjaśnił, że w akcie notarialnym z dnia 21 lutego 2015 r., nabywca, oświadczył, że nieruchomość nabywa do swojego majątku osobistego i stanowi ona gospodarstwo rolne, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Poza oświadczeniem Z. w akcie notarialnym brak jest innych postanowień, które jednoznacznie wskazywałyby, że celem nabycia tej nieruchomości jest prowadzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego bądź prowadzenia produkcji rolnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/2 zabudowanej nieruchomości rolnej o całkowitej powierzchni 1,4300 ha, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, stanowiącej gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, w sytuacji gdy ww. nieruchomość została sprzedana jako całość - jeżeli sprzedaż ta nastąpiła przed upływem 5 lat od dnia nabycia przedmiotowej nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskane przez Niego przychody z tytułu sprzedaży udziału wynoszącego 1/2 zabudowanej nieruchomości rolnej, o całkowitej powierzchni 1,4300 ha, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, stanowiącej gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21,52,52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Natomiast zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wnioskodawca podkreśla, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. prawa przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w tym przepisie. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a)-c) ww. ustawy, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu, ma moment ich nabycia.

W stanie faktycznym opisanym w niniejszej sprawy, Wnioskodawca i Jego żona nabyli z dniem 17 grudnia 2012 r., w częściach równych - po 1/2 części każde z nich, zabudowaną nieruchomość rolną, stanowiącą działkę o powierzchni całkowitej 1,4300 ha, sklasyfikowaną w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne i stanowiącą gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Wnioskodawca wraz z żoną w dniu 21 lutego 2015 r. sprzedali ww. nieruchomość rolną, jako jedną całość (gospodarstwo rolne) nabywcy, który oświadczył w akcie notarialnym, że nieruchomość ta stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Z powyższego wynika, że sprzedaż nieruchomości nastąpiła przed upływem pięciu lat, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), wobec czego stanowi źródło przychodu, które powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Niemniej jednak, Wnioskodawca podkreśla, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: „wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny”. Natomiast w myśl przepisu art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Przepisy ustawy o podatku rolnym definiują w art. 2 ust. 1 gospodarstwo rolne, jako obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub wynoszącej 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność osoby fizycznej lub znajdujących się w posiadaniu, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej.

Wnioskodawca zauważa, że zgodnie z § 68 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, do użytków rolnych zalicza się również grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem złożonym z litery "B" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym zostały wzniesione budynki, np. "B-R", "B-Ps", "B-Ł".

Zgodnie z treścią przytoczonych regulacji, zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od wystąpienia następujących przesłanek: grunty te muszą stanowić gospodarstwo rolne, tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha (lub jego część składową), oraz te grunty nie mogą utracić wskutek dokonanej sprzedaży rolnego charakteru.

Zdaniem Wnioskodawcy, z przedstawionego powyżej stanu faktycznego wynika, że powyższe przesłanki w niniejszej sprawie zostały spełnione. Sprzedana przez Wnioskodawcę i żonę nieruchomość stanowiła gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym i w związku z tą sprzedażą nie utraciła ona charakteru rolnego.

Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2013 r., wydanym w sprawie o sygn. akt II FSK 1616/11, LEX nr 1314336, badając wystąpienie przesłanki skutkującej utratą zwolnienia (tj. zmianą charakteru gruntów), należy uwzględnić wszystkie okoliczności dotyczące przeznaczenia gruntu, znane na dzień dokonania transakcji. Okoliczności te mogą dotyczyć zarówno podatnika, jak i nabywcy, którego zakres działalności, bądź czynności faktyczne podejmowane przez niego przed zawarciem umowy, wskazują na to, że kupuje on nieruchomość z zamiarem wykorzystania jej w sposób odbiegający od dotychczasowego sposobu wykorzystywania gruntów rolnych i leśnych.

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, w analizowanym stanie faktycznym zostały spełnione wszystkie przesłanki uzasadniające zastosowanie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mianowicie, Wnioskodawca wraz z żoną sprzedali swoje udziały wynoszące po 1/2 części w nieruchomości, stanowiącej gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym i jednocześnie w niniejszej sprawie nie zachodzi sytuacja, w której sprzedane grunty w związku z dokonaną sprzedażą utraciłyby swój charakter rolny. Wnioskodawca zauważa, że odziedziczone przez Wnioskodawcę i żonę udziały w zabudowanej nieruchomości rolnej, stanowiły jedno gospodarstwo rolne i jako całość zostały sprzedane, zaś łączny obszar tej nieruchomości wynosi powyżej 1 ha, a mianowicie jest to obszar 1,4300 ha. Sprzedana zabudowana nieruchomość jest w dalszym ciągu gospodarstwem rolnym, co zostało poświadczone w akcie notarialnym przez kupującego, a co za tym idzie, nie utraciła swojego dotychczasowego charakteru. Konkludując, w ocenie Wnioskodawcy, przychód uzyskany z przedmiotowej sprzedaży korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, na mocy zacytowanego powyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie stanowi źródło przychodu, z którego dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment i forma ich nabycia.

Z treści wniosku wynika, że postanowieniem z dnia 30 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy stwierdził, że spadek po zmarłym X. nabyli z dniem 17 grudnia 2012 r., w częściach równych, Wnioskodawca i Jego żona, po 1/2 części każde z nich. W skład spadku wchodziła nieruchomość o powierzchni gruntów 1,4300 ha, sklasyfikowanych jako użytki rolne (w skład których wchodzą grunty orne oraz grunty rolne zabudowane), oznaczonych symbolem Br-R i R. Przedmiotowa nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

W dniu 21 lutego 2015 r. Wnioskodawca i żona sprzedali swoje udziały w ww. zabudowanej nieruchomości rolnej, nabytej na podstawie dziedziczenia. Pomimo zawarcia przedmiotowej umowy sprzedaży, powyższa nieruchomość nie utraciła charakteru rolnego, w związku z czym kupujący, nabywając przedmiotową nieruchomość, skorzystał również ze zwolnienia podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ponadto kupujący oświadczył, że nieruchomość nabywa do swojego majątku osobistego i stanowi ona gospodarstwo rolne, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Wnioskodawca wskazał, że z informacji uzyskanych od nabywcy wynika, że będzie on na tej nieruchomości prowadził działalność rolniczą. Nieruchomość tę nabył w celu powiększenia swojego gospodarstwa rolnego, które bezpośrednio graniczy z gruntem nabytym od Wnioskodawcy i Jego żony.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że nabycie przez Wnioskodawcę gospodarstwa rolnego w drodze spadku miało miejsce w dniu 17 grudnia 2012 r. W związku z tym, odpłatne zbycie udziału w przedmiotowej nieruchomości w 2015 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Na podstawie z art. 22 ust. 6d ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość tych nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ww. ustawy).

Natomiast zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie to nie dotyczy jednak przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o gospodarstwie rolnym oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym (art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.), za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Szczegółowe określenie, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, co decyduje o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży takich gruntów, wymaga odniesienia się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju

Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) oraz załącznika nr 6 do tego rozporządzenia.

Zgodnie z § 67 ww. rozporządzenia, użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

 1. grunty rolne,
 2. grunty leśne,
 3. grunty zabudowane i zurbanizowane,
 4. użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery „E” oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R,
 5. (uchylony),
 6. grunty pod wodami,
 7. tereny różne oznaczone symbolem –Tr.

Stosownie do § 68 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, grunty rolne dzielą się m. in. na użytki rolne, do których zalicza się:

 1. grunty orne,
 2. sady,
 3. łąki trwałe,
 4. pastwiska trwałe,
 5. grunty rolne zabudowane,
 6. grunty pod stawami,
 7. grunty pod rowami,
 8. grunty zadrzewione i zakrzewiona na użytkach rolnych.

Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że zwolnienie od podatku dochodowego przychodów z odpłatnego zbycia gruntów uwarunkowane jest następującymi przesłankami:

 • grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne,
 • muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością lub współwłasnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową,
 • grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru.

Utrata charakteru rolnego gruntu następuje przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania łączącym się ze zmianą ich dotychczasowego przeznaczenia. Dla oceny, czy dokonana transakcja skutkuje utratą charakteru rolnego gruntu, decydujące znaczenie ma cel jego nabycia, faktyczny zamiar nabywcy co do przeznaczenia nieruchomości, bądź inne okoliczności związane z daną transakcją. Faktyczne przekształcenie sposobu użytkowania gruntów może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy lub innych okoliczności związanych z daną transakcją. Całokształt tych okoliczności może wskazywać na utratę charakteru rolnego nabywanego gruntu. Okoliczność, czy dana nieruchomość w wyniku odpłatnego zbycia nie utraciła charakteru rolnego, podlega weryfikacji przez urząd skarbowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego. Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania leży w interesie podatnika, więc to po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, że spełnia przesłanki do zwolnienia.

W złożonym uzupełnieniu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca wskazał, że grunty na dzień sprzedaży miały charakter rolny i na skutek sprzedaży nie utraciły charakteru rolnego.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku i jego uzupełnieniu stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa, stwierdzić należy, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży udziału w nieruchomości złożonej z użytków rolnych, stanowiącej gospodarstwo rolne, w sytuacji sprzedaży całej nieruchomości wraz z jej współwłaścicielem, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, odnosząc się do stwierdzenia zawartego w stanie faktycznym, że z tytułu zawarcia umowy sprzedaży gruntów ich nabywca został zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626), gdyż nabyte grunty stanowiły gospodarstwo rolne, należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych są odrębną regulacją prawną od przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mającą odmienne brzmienie. W związku z tym, okoliczność, że nabywca gruntów skorzystał ze zwolnienia określonego w art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie ma wpływu na zastosowanie ulgi wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Dodatkowo należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w Jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), a zatem wywiera skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego są skierowane. Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawcy, jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie chroni Jego żony.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.