IPTPB1/415-353/13-4/KO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Wnioskodawca jest zobowiązany opodatkować przychody z wynajmu pokoi w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku, oraz z tytułu wyżywienia tych osób?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2013 r. (data wpływu 29 maja 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 lipca 2013 r. (data wpływu 29 lipca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu pokoi gościnnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), w związku z czym, pismem z dnia 18 lipca 2013 r., Nr IPTPB1/415-353/13-2/KO, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 18 lipca 2013 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 22 lipca 2013 r.), Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 22 lipca 2013 r. (data wpływu 29 lipca 2013 r.), które nadane zostało w polskiej placówce pocztowej w dniu 25 lipca 2013 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest rolnikiem i posiada 2,3 ha fizycznych , jednak nie jest ubezpieczony w KRUS, ponieważ od 1998 r. jest na rencie inwalidzkiej z ZUS-u.

W dniu 31 maja 2012 r. Wnioskodawca otrzymał zaświadczenie wystawione przez Burmistrza o zgłoszeniu obiektu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Wobec powyższego faktu zgłosił agroturystykę polegająca na wynajmie turystom pokoi w Jego gospodarstwie rolnym. Wnioskodawca ma zamiar wynajmować 2 pokoje, w których może być 8 miejsc noclegowych. Do chwili obecnej nie rozpoczął świadczenia tych usług, z przyczyn obiektywnych, jednak od 1 czerwca 2013 r. planuje rozpocząć wynajem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 22 lipca 2013 r.:

Czy Wnioskodawca jest zobowiązany opodatkować przychody z wynajmu pokoi w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku, oraz z tytułu wyżywienia tych osób...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku z dnia 22 lipca 2013 r., dochody uzyskane z wynajmu pokoi oraz wyżywienia gości przebywających w Jego gospodarstwie rolnym są wolne od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 43 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

Zwolnienie określone w tym przepisie uzależnione jest więc od spełnienia łącznie kilku warunków, a mianowicie:

  • najem musi dotyczyć pokoi gościnnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych,
  • budynki, w których pokoje przeznaczone są na wynajem, położone są na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym,
  • przedmiotem usług jest najem pokoi gościnnych osobom przebywającym na wypoczynku,
  • liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

Ponadto ww. przepis stanowi, że jeżeli spełnione są powyższe warunki, również dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, którym wynajęto pokoje, nie podlegają opodatkowaniu.

Jednym z warunków skorzystania z przedmiotowego zwolnienia jest to, ażeby budynki, w których pokoje przeznaczone są na wynajem, położone były na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym.

W myśl art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zm.), za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest rolnikiem i posiada 2,3 ha fizycznych. W dniu 31 maja 2012 r. Wnioskodawca otrzymał zaświadczenie wystawione przez Burmistrza B. o zgłoszeniu obiektu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Wobec powyższego faktu zgłosił agroturystykę polegająca na wynajmie turystom pokoi w Jego gospodarstwie rolnym. Wnioskodawca ma zamiar wynajmować 2 pokoje, w których może być 8 miejsc noclegowych.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż jeżeli w istocie Wnioskodawca jest właścicielem lub posiadaczem gruntów rolnych o powierzchni powyżej 1 ha tworzących gospodarstwo rolne, to spełnione zostaną wszystkie przesłanki do zastosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w liczbie nie większej niż 5, w budynku mieszkalnym położonym na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób zwolnione będą z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Ponadto Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnić się od stanu faktycznego, który wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.