IPPP2/4512-997/15-2/AO | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawczyni będzie mogła prowadzić hodowlę kurcząt w drugim budynku produkcyjnym dla rolnictwa korzystając ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT (rolnik ryczałtowy za sprzedaną produkcję rolną będą wystawiane przez nabywcę faktury VAT RR)?
IPPP2/4512-997/15-2/AOinterpretacja indywidualna
  1. działalność rolnicza
  2. gospodarstwo rolne
  3. rolnik ryczałtowy
  4. zgłoszenie rejestracyjne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Zgłoszenie rejestracyjne
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni - przedstawione we wniosku z 15 października 2015 r. (data wpływu 15 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie statusu rolnika ryczałtowego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie statusu rolnika ryczałtowego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 2 czerwca 2007 roku Wnioskodawczyni zawarła związek małżeński, w którym nadal pozostaje. W dniu 29 stycznia 2015 roku w drodze umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego mąż Wnioskodawczyni otrzymał od swoich rodziców zabudowaną nieruchomość rolną o łącznej powierzchni 2,2722 hektarów, na której znajduje się budynek mieszkalny, dwa budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa o powierzchni zabudowy 74,00 m2.

W Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest w księga wieczysta, zgodnie z którą w dziale I wpisana jest nieruchomość o sposobie korzystania – grunty orne, grunty rolne zabudowane oznaczone jako działki numer 253/1, 169/2, 170/1, 170/2 o łącznej powierzchni 22 722,00 m2. W dniu 29 stycznia 2015 roku wyżej wymienioną zabudowaną nieruchomość rolną mąż Wnioskodawczyni darował Wnioskodawczyni do majątku objętego małżeńską wspólnotą ustawową (umowa darowizny sporządzona w formie aktu notarialnego). W dniu 27 lipca 2015 r. przed notariuszem została sporządzona Umowa Majątkowa Małżeńska ustanawiająca rozdzielność, która weszła w życie w dniu 27 lipca 2015 roku. Zgodnie z Umową Majątkową Małżeńską ustanawiającą rozdzielność oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Nie dokonano zniesienia współwłasności.

W dniu 24 lipca 2015 roku mąż Wnioskodawczyni w Urzędzie Skarbowym dokonał zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług, w którym oświadczył, że od dnia 1 sierpnia 2015 roku rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) i od dnia 1 sierpnia 2015 roku stał się podatnikiem VAT czynnym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego (hodowla kurcząt).

Mąż Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Wraz z mężem Wnioskodawczyni posiada zabudowaną nieruchomość rolną o powierzchni 2,2722 hektara na której znajdują się dwa budynki produkcyjne, usługowe dla rolnictwa w których prowadzona jest produkcja zwierzęca (hodowla kurcząt dla uboju). Wnioskodawczyni z mężem ma ustaloną rozdzielność majątkową, bez zniesienia współwłasności.

Mąż Wnioskodawczyni jako podatnik VAT czynny prowadzi hodowlę kurcząt w jednym z budynków produkcyjnych dla rolnictwa. Za sprzedaną produkcję rolną będzie wystawiał faktury na zasadach ogólnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni będzie mogła prowadzić hodowlę kurcząt w drugim budynku produkcyjnym dla rolnictwa korzystając ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT (rolnik ryczałtowy za sprzedaną produkcję rolną będą wystawiane przez nabywcę faktury VAT RR)...

Stanowisko Wnioskodawczyni,

Polski ustawodawca nie definiuje w ustawie o VAT pojęcia „gospodarstwa rolnego”. Natomiast pojęcie to zdefiniowane jest w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Art. 2 ww. ustawy stanowi, że przez gospodarstwo rolne należy rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego o obszarze nie mniejszym niż 1 hektar użytku rolnego. Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego – art. 553 Kodeksu cywilnego. Działalność rolnicza jest to produkcja roślinna, zwierzęca, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcji, produkcja warzywna i gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych itd.

W dniu 27 lipca 2015 roku Wnioskodawczyni razem z mężem zawarła umowę majątkową małżeńską ustanawiając rozdzielność na podstawie której mają równe udziały we wspólnym majątku, co oznacza, że każdy nie utracił statusu rolnika, posiadają po 1,1361 hektara gruntów rolnych, użytków rolnych zabudowanych, rowy i drogi.

Artykuł 15 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) stanowi, że w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art . 96 ust. 1. Natomiast daną osobę można zakwalifikować jako rolnika ryczałtowego, jeżeli dokonuje dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczy usługi rolnicze, korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art . 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wnioskodawczyni uważa, że przy obecnym stopniu prawnym, przedstawionej przez Wnioskodawczynię jej sytuacji (ustanowiona rozdzielność majątkowa współmałżonków) może prowadzić działalność rolniczą, nadal posiada status rolnika i może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT to jest może być rolnikiem ryczałtowym a mąż Wnioskodawczyni podatnikiem VAT czynnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą art. 15 ust. 2 ww. ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 2 pkt 15 ww. ustawy przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

W świetle art. 2 pkt 16 ww. ustawy ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o gospodarstwie rolnym rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Stosownie do art . 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.) za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art . 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Wobec przywołanej wyżej definicji działalności gospodarczej zawartej w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług należy uznać, że prowadzenie działalności rolniczej (art. 2 pkt 15 ustawy o VAT) stanowi prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem rolnik, w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, posiada status podatnika podatku VAT prowadzącego działalność gospodarczą (działalność rolniczą).

Z definicji określonej w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT wynika, że rolnik ryczałtowy to rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przez produkty rolne, zgodnie z art. 2 pkt 20 ww. ustawy rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Stosownie do art. 2 pkt 21 ww. ustawy przez usługi rolnicze rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Zgodnie z art . 43 ust. 3 ww. ustawy rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art . 96 ust. 1 i 2.

Zwolnienie rolnika od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w zakresie wyraźnie wskazanym w przepisie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nie uprawniająca go do zwolnienia przedmiotowego (np. działalność handlowa, dostawa produktów rolnych innych niż własnej produkcji, dzierżawa, świadczenie usług innych niż rolnicze), co do zasady, podlegać będzie opodatkowaniu wg stawek właściwych dla tych czynności.

Jak stanowi art . 15 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art . 96 ust. 1.

Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach (art. 15 ust. 5 ww. ustawy).

Stosownie do art . 96 ust. 1 ww. ustawy podmioty, o których mowa w art . 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art . 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Przy czym, z treści art. 96 ust. 2 ww. ustawy wynika, że w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

Wobec treści wskazanej w art. 96 ust. 3 ww. ustawy podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Na mocy art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego", a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego", i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni od 2 czerwca 2007 roku jest w związku małżeńskim. W dniu 29 stycznia 2015 roku w drodze umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego mąż Wnioskodawczyni otrzymał od swoich rodziców zabudowaną nieruchomość rolną o łącznej powierzchni 2,2722 hektarów, na której znajduje się budynek mieszkalny, dwa budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa o powierzchni zabudowy 74,00 m2. Nieruchomość obejmuje grunty orne i grunty rolne zabudowane. W dniu 29 stycznia 2015 roku wyżej wymienioną zabudowaną nieruchomość rolną mąż Wnioskodawczyni darował Wnioskodawczyni do majątku objętego małżeńską wspólnotą ustawową (umowa darowizny sporządzona w formie aktu notarialnego). W dniu 27 lipca 2015 r. przed notariuszem została sporządzona Umowa Majątkowa Małżeńska ustanawiająca rozdzielność, która weszła w życie w dniu 27 lipca 2015 roku. Zgodnie z Umową Majątkową Małżeńską ustanawiającą rozdzielność oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Nie dokonano zniesienia współwłasności. W dniu 24 lipca 2015 roku mąż Wnioskodawczyni w Urzędzie Skarbowym dokonał zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług, w którym oświadczył, że od dnia 1 sierpnia 2015 roku rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług i od dnia 1 sierpnia 2015 roku stał się podatnikiem VAT czynnym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego (hodowla kurcząt). Maż Wnioskodawczyni za sprzedaną produkcję rolną będzie wystawiał faktury na zasadach ogólnych.

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą prowadzenia hodowli kurcząt w drugim budynku produkcyjnym dla rolnictwa z możliwością korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zawierają pewne szczególne rozwiązania dotyczące podatników, którzy prowadzą wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie oraz podatników, którzy prowadzą wyłącznie działalność rolniczą w innych ramach niż gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. Wówczas za podatnika jest uważana osoba, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym stanowi art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Przy tym, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w art. 96 ust. 2 tej ustawy wprowadzają jednocześnie zasadę, że do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uprawniona jest tylko i wyłącznie jedna osoba spośród tych, które prowadzą wspólne gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego ma takie znaczenie, że faktury dotyczące tego gospodarstwa (przy nabyciu towarów i usług) będą wystawiane na tę właśnie osobę, która dokonała zgłoszenia rejestracyjnego. Jednocześnie ta sama osoba występować będzie w roli zbywcy (dostawcy) przy sprzedaży (dostawie) produktów rolnych i w związku ze świadczeniem usług rolniczych.

W analizowanej sprawie prowadzone gospodarstwo rolne jest własnością wspólną pomimo ustanowionej w dniu 27 lipca 2015 roku przed notariuszem rozdzielności majątkowej. Jak wskazano we wniosku zgodnie z umową majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, nie dokonano zniesienia współwłasności. Dokonano określenia udziałów, nie dokonując podziału gospodarstwa rolnego. W rzeczywistości nie powstały więc niezależne od siebie gospodarstwa rolne, w których małżonkowie prowadzą gospodarstwo rolne w pełni autonomicznie. Małżonkowie w ramach rozdzielności nie prowadzą dwóch odrębnych gospodarstw rolnych z których każde jest samodzielne pod względem technicznym i ekonomicznym. Zatem pomimo ustanowionej rozdzielności majątkowej nie powstały dwa niezależne gospodarstwa rolne, w których działalność rolnicza prowadzona jest w sposób samodzielny przez męża Wnioskodawczyni i będzie prowadzona w sposób samodzielny przez Wnioskodawczynię. Należy zaznaczyć, że aby prowadzone przez małżonków gospodarstwa rolne, bez względu na zawarty związek małżeński, uznać za niezależne muszą stanowić gospodarstwa, które wraz z prawami związanymi z ich prowadzeniem, przedstawiają zorganizowane całości gospodarcze w rozumieniu art. 553 Kodeksu cywilnego. Co więcej, wszelkie decyzje związane z prowadzeniem i kierowaniem tymi gospodarstwami małżonkowie powinni podejmować odrębnie. Natomiast w niniejszych okolicznościach małżeństwo posiada równe udziały we wspólnym majątku, czyli posiada równe udziały we wspólnym gospodarstwie rolnym. Posiadane gospodarstwo rolne pomimo ustanowionego ustroju małżeńskiego pozostało jedną całością i Wnioskodawczyni i jej mąż będą prowadzili je wspólnie posiadając równe udziały w majątku wspólnym. W tak przedstawionej sytuacji małżonkowie traktowani powinni być zatem jako współwłaściciele jednego gospodarstwa z równymi udziałami w majątku wspólnym, który to majątek wspólny stanowi posiadane gospodarstwo rolne.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że autonomiczność prawa podatkowego wyklucza możliwość interpretacji przepisów, która zakładałaby, że stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami, regulowane przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mogą kształtować zakres praw i obowiązków podatników podatku od towarów i usług.

W niniejszych okolicznościach reprezentantem prowadzonego gospodarstwa rolnego jest mąż Wnioskodawczyni, z uwagi na dokonaną przez Niego rejestrację jako podatnik VAT czynny i wystawianie faktur na zasadach ogólnych z tytułu produkcji rolnej. Mąż Wnioskodawczyni zarejestrował się w imieniu całego gospodarstwa, gdyż zgodnie z art. 15 ust. 4 w zw. z art. 96 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych. Zatem gospodarstwo rolne prowadzone przez Wnioskodawczynię i Jej męża dla wszystkich czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług występuje jako jeden podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a jego reprezentantem, jak wyżej wskazano, jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny – mąż Wnioskodawczyni. Opodatkowanie działalności rolniczej w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego obejmuje wszystkie wymienione w art. 2 pkt 15 ustawy o VAT czynności i nie można wyłączać niektórych z nich do rozliczania przez oddzielnego podatnika VAT. Regulacje ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące rolników w zakresie ich rejestracji i opodatkowania są zapisami szczególnymi i nie rozciągają się na wszystkich podatników. W obrębie tej działalności przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zawierają regulacje szczególne, odmienne niż dla działalności gospodarczej prowadzonej w innym zakresie niż działalność rolnicza. Z uregulowań tych bezwzględnie wynika, że w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy o VAT. Tak więc nie jest możliwy zaprezentowany w złożonym wniosku dualizm polegający na tym, że w ramach wspólnego majątku (gospodarstwa rolnego), w którym określono równe udziały bez dokonania zniesienia współwłasności, funkcjonowało dwóch podatników podatku od towarów i usług, gdzie jeden będzie czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług a drugi podatnik podatku VAT będzie korzystał ze zwolnienia od tego podatku, miał status rolnika ryczałtowego.

Zatem nie można uznać, że Wnioskodawczyni może prowadzić oddzielną działalność rolniczą w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego polegającą na hodowli kurcząt w drugim budynku produkcyjnym i tym samym Wnioskodawczyni w takim zakresie może korzystać ze statusu rolnika ryczałtowego dla dokonywanej sprzedaży produkcji rolnej z tego gospodarstwa.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.