IPPP2/4512-64/15-3/KOM | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe zmiany osoby rozliczającej się w podatku VAT we wspólnym gospodarstwie rolnym
IPPP2/4512-64/15-3/KOMinterpretacja indywidualna
  1. gospodarstwo rolne
  2. korekta podatku
  3. zgłoszenie rejestracyjne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Korekta kwoty podatku naliczonego
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Zgłoszenie rejestracyjne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z  dnia 26 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 stycznia 2015 r. (data wpływu 12 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych zmiany osoby rozliczającej się w podatku VAT we wspólnym gospodarstwie rolnym -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych zmiany osoby rozliczającej się w podatku VAT we wspólnym gospodarstwie rolnym. Wnioskodawca uzupełnił wniosek we własnym zakresie, przedstawiając dokładny opis zdarzenia przyszłego, zadając pytanie i wskazując własne stanowisko w sprawie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (sprecyzowane w złożonym uzupełnieniu):

W grudniu 1998 r. Wnioskodawca razem z żoną nabył gospodarstwo rolne. Do lipca 2008 r. małżonkowie byli rolnikami ryczałtowymi. Z dniem 1 sierpnia 2008 r. zgłosili swoją działalność rolniczą na podstawie VAT-R do rozliczania podatku od towarów i usług, uzgadniając, że reprezentantem do rozliczania podatku VAT będzie Wnioskodawca (jego imię i nazwisko oraz nr NIP). Na fakturach dokumentujących sprzedaż towarów i usług z tytułu prowadzonej działalności od 1 sierpnia 2008 r. pojawiał się nr NIP Wnioskodawcy. Od 2008 r. do dzisiaj Wnioskodawca odliczył VAT od zakupionych maszyn na łączną kwotę 394.197, 00 zł (wartość netto zakupionych maszyn wyniosła 1.755.307,61 zł).

W październiku 2008 r. Wnioskodawca rozpoczął działalność sklasyfikowaną wg PKD pod nr 96.09.Z („Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana”), a wg PKWiU pod symbolem 70.22.15.0 („Usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją”).

Żona Wnioskodawcy jest również czynnym podatnikiem podatku VAT i od dwóch lat prowadzi usługi wspomagające działalność rolniczą.

Wnioskodawca razem z żoną pozostaje we wspólności majątkowej.

Obecnie małżonkowie zamierzają rozpocząć rozliczanie działalności związanej z gospodarstwem w zakresie podatku VAT pod nr NIP żony, przy okazji jej działalności. Nastąpi zatem zmiana osoby reprezentującej wspólne gospodarstwo rolne na potrzeby rozliczania podatku VAT. Wnioskodawca po tej zmianie nie zamierza kończyć działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sprecyzowane w złożonym uzupełnieniu):

Czy w związku ze zmianą reprezentanta gospodarstwa Wnioskodawca powinien sporządzić korektę podatku naliczonego od zakupów towarów i usług zaliczonych do środków trwałych, związanych z prowadzonym gospodarstwem rolnym...

Stanowisko Wnioskodawcy (sprecyzowane w złożonym uzupełnieniu):

W związku z planowaną zmianą osoby reprezentującej wspólne gospodarstwo rolne dla celów rozliczania podatku VAT, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do skorygowania podatku naliczonego w trybie art. 91 ustawy o VAT od zakupów towarów i usług zaliczonych do środków trwałych związanych z prowadzonym gospodarstwem rolnym, a których odliczenia dokonał w deklaracjach VAT-7 złożonych za poprzednie okresy rozliczeniowe pod własnym nr NIP. Nie następuje zmiana przeznaczenia tychże środków trwałych i w dalszym ciągu będą one wykorzystywane dla celów tej samej działalności rolniczej związanej z tym samym gospodarstwem rolnym. Zmianie ulegnie tylko osoba reprezentująca wspólne gospodarstwo rolne dla celów rozliczania podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 96 ust. 2 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Działalność rolnicza - zgodnie z zapisem art. 2 pkt 15 ustawy - obejmuje produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarnianą i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Z uwagi na definicję działalności gospodarczej, zawartą w art. 15 ust. 2 ustawy należy uznać, że prowadzenie działalności rolniczej stanowi prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem rolnik, w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, posiada status podatnika prowadzącego działalność gospodarczą (działalność rolniczą). Natomiast wykonywanie czynności polegających na świadczeniu usług rolniczych przesądza o wykonywaniu działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż jak wynika z cyt. przepisu art. 2 pkt 15 ustawy – w pojęciu działalności rolniczej mieści się również świadczenie usług rolniczych.

Z kolei, na podstawie art. 2 pkt 19 ustawy, rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Tak więc rolnicy, prowadzący działalność, o której mowa w art. 2 pkt 15 ustawy, z wyjątkiem tych, którzy dobrowolnie dokonali rejestracji w zakresie VAT jako podatnicy VAT czynni oraz takich, którzy na podstawie odrębnych przepisów są obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, z mocy ustawy są rolnikami ryczałtowymi w zakresie działalności rolniczej, tj. zarówno sprzedaży produktów rolnych pochodzących z tej działalności, jak również świadczenia usług rolniczych, ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi dla podatników posiadających status rolnika ryczałtowego.

Zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy, gospodarstwem rolnym jest gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W myśl art. 15 ust. 4 ww. ustawy, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 15 ust. 5 tej ustawy, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą, w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Przez produkty rolne, zgodnie z art. 2 pkt 20 cyt. ustawy, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Natomiast przez usługi rolnicze, zgodnie z art. 2 pkt 21 ustawy, rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i ust. 2.

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Natomiast w myśl art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Z treści art. 96 ust. 2 ustawy wynika, że w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług, i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

W myśl art. 96 ust. 4 tej ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawa o podatku od towarów i usług zawiera pewne szczególne rozwiązania dotyczące podatników, którzy prowadzą wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie oraz podatników, którzy prowadzą wyłącznie działalność rolniczą w innych ramach niż gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. Wówczas za podatnika jest uważana osoba, która składa zgłoszenie rejestracyjne.

Przyjęta zasada ma uprościć rozliczenia podatkowe – gdyż wymienione gospodarstwa to w istocie działalności, w przypadku których częstokroć nie można wyodrębnić osoby prowadzącej gospodarstwo. W takim przypadku, podatnikiem jest ta osoba fizyczna, która (jak gdyby w imieniu gospodarstwa) zarejestruje się jako podatnik.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzają jednocześnie zasadę, że do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uprawniona jest tylko i wyłącznie jedna osoba fizyczna spośród tych, które prowadzą wspólne gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego ma takie znaczenie, że faktury dotyczące tego gospodarstwa (przy nabyciu towarów i usług) będą wystawiane na tę właśnie osobę, która dokonała zgłoszenia rejestracyjnego. Jednocześnie ta sama osoba występować będzie w roli zbywcy (dostawcy) przy sprzedaży (dostawie) produktów rolnych i w związku ze świadczeniem usług rolniczych.

W tym miejscu należy zauważyć, że ani przytoczone powyżej przepisy, ani inne regulacje zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług nie wykluczają możliwości dokonania zmiany osoby uważanej za podatnika na inną osobę, która prowadzi wspólne gospodarstwo rolne. Należy jednak mieć na uwadze, jak już wspomniano wyżej, że zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku osób fizycznych prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na którą będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług, i która będzie wystawiała faktury przy sprzedaży produktów rolnych, bądź świadcząc usługi rolnicze. Brak jest zatem przeszkód do zmiany osoby reprezentującej wspólne gospodarstwo rolne małżonków dla potrzeb podatku VAT, o ile oczywiście nowy „reprezentant” – złoży odpowiednie zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy i zostanie zarejestrowany oraz naczelnik urzędu skarbowego potwierdzi zarejestrowanie tej osoby jako podatnika VAT czynnego, a obecny „reprezentant” – zostanie wykreślony z tego rejestru.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wraz z małżonką jest właścicielem gospodarstwa rolnego. Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R w celu rozliczania gospodarstwa z własnymi danymi identyfikacyjnymi i osobowymi złożył 1 sierpnia 2008 r. Wnioskodawca i to on został osobą rozliczającą gospodarstwo w podatku VAT. Jednak obecnie małżonkowie chcieliby, aby to żona Wnioskodawcy przejęła ten obowiązek. W okresie od 2008 r. do dzisiaj Wnioskodawca dokonywał zakupów środków trwałych (maszyn), od których odliczył podatek VAT naliczony w wysokości 394.197,00 zł. Wszystkie nabyte środki trwałe po zmianie podatnika VAT będą służyły temu samemu gospodarstwu rolnemu. Rozliczanie podatku będzie się odbywało na takich samych zasadach, jak dotychczas. Zmianie ulegnie jedynie osoba reprezentująca wspólne gospodarstwo rolne dla celów rozliczenia podatku VAT.

Odnosząc przedstawiony powyżej stan prawny do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że skoro małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo rolne, którego reprezentantem dla celów podatku VAT jest obecnie Wnioskodawca, natomiast na skutek zaistniałych okoliczności, reprezentantem wspólnego gospodarstwa chciałaby zostać żona Wnioskodawcy, to żadne przepisy prawne nie wykluczają takiej możliwości.

Ponieważ gospodarstwo rolne dla wszystkich czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w tym przypadku działalności rolniczej), w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - występuje jako jeden podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a jego reprezentantem, jak wyżej wskazano, może być tylko jeden z małżonków prowadzących wspólnie gospodarstwo, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, to brak jest przeszkód do zmiany osoby reprezentującej wspólne gospodarstwo rolne małżonków dla potrzeb podatku VAT, pod warunkiem, że nowy „reprezentant” czyli żona Wnioskodawcy – złoży odpowiednie zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy i zostanie zarejestrowana oraz naczelnik urzędu skarbowego potwierdzi to zarejestrowanie jako podatnika VAT czynnego, a obecny „reprezentant”, czyli Wnioskodawca – zostanie wykreślony z tego rejestru. W takiej sytuacji zostanie zachowane prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami towarów i usług dot. tego gospodarstwa.

Ponieważ w niniejszej sprawie zmieni się jedynie osoba „reprezentanta” gospodarstwa rolnego, a podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy dla wszystkich czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (rolniczej) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest i będzie w dalszym ciągu to samo gospodarstwo (nie nastąpi zaprzestanie działalności gospodarczej), tym samym Wnioskodawca nie musi dokonywać korekty podatku naliczonego w trybie art. 91 ustawy w zakresie zakupów towarów i usług zaliczonych do środków trwałych związanych z prowadzonym gospodarstwem rolnym, których odliczenia dokonał Wnioskodawca w deklaracjach VAT-7 złożonych za poprzednie okresy rozliczeniowe na jego imię i nazwisko oraz nr NIP.

Przepisy art. 91 dotyczące korekt mają zastosowanie jedynie do towarów, w przypadku których zmienia się ich przeznaczenie.

U Wnioskodawcy nie nastąpi taka sytuacja, gdyż gospodarstwo rolne nie zostanie zlikwidowane ani też nie nastąpi zmiana w sposobie wykorzystania towarów i usług nabytych w okresie, kiedy zarejestrowanym reprezentantem gospodarstwa rolnego dla potrzeb podatku VAT był Wnioskodawca. Gospodarstwo to będzie dalej funkcjonowało jako podatnik VAT czynny, a towary i usługi nabyte dla jego potrzeb będą nadal wykorzystywane w ten sam sposób.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

gospodarstwo rolne
IBPBII/2/415-1050/14/MZM | Interpretacja indywidualna

korekta podatku
IBPP2/4512-188/15/KO | Interpretacja indywidualna

zgłoszenie rejestracyjne
ITPP2/443-864/14/AW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.