IPPP2/4512-388/15-2/KOM/JO | Interpretacja indywidualna

Prawo do rejestracji jako podatnik VAT czynny w przypadku prowadzenia samodzielnie gospodarstwa rolnego
IPPP2/4512-388/15-2/KOM/JOinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. gospodarstwo rolne
  3. rejestracja
  4. rolnik ryczałtowy
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Zgłoszenie rejestracyjne
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015, poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do rejestracji jako podatnik VAT czynny w przypadku prowadzenia samodzielnie gospodarstwa rolnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do rejestracji jako podatnik VAT czynny w przypadku prowadzenia samodzielnie gospodarstwa rolnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest właścicielem gospodarstwa rolnego nabytego drogą darowizny od rodziców. Gospodarstwo nabyła w 2005 r., tj. przed zawarciem związku małżeńskiego. Gospodarstwo rolne otrzymało od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr identyfikacyjny.Mąż Wnioskodawczyni jest również właścicielem gospodarstwa rolnego, które nabył przed zawarciem związku małżeńskiego (gospodarstwo rolne ma nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr identyfikacyjny ....). Od dnia zawarcia związku małżeńskiego Wnioskodawczynię łączy ustawowa wspólnota majątkowa. Ponadto mąż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu.

W ramach gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni jest rolnikiem ryczałtowym. Mąż w ramach gospodarstwa rolnego również korzysta ze zwolnienia według art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Natomiast w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie usług transportowych jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawczyni rozważa możliwość rezygnacji ze zwolnienia według art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT i rozliczania gospodarstwa rolnego jako czynny podatnik VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy rezygnacja ze statusu rolnika ryczałtowego w ramach prowadzonego przez Wnioskodawczynię gospodarstwa rolnego spowoduje konieczność rozliczania VAT przez gospodarstwo rolne męża Wnioskodawczyni... Czy Wnioskodawczyni może rozliczać gospodarstwo rolne jako podatnik VAT czynny, a równocześnie mąż pozostanie rolnikiem ryczałtowym...

Zdaniem Wnioskodawczyni, ponieważ Wnioskodawczyni i jej mąż prowadzą oddzielne gospodarstwo rolne, które każde z nich nabyło przed zawarciem związku małżeńskiego Wnioskodawczyni może zrezygnować ze zwolnienia od podatku od towarów i usług i dokonać rezygnacji jako podatnik VAT czynny na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie mąż nie będzie musiał rezygnować ze zwolnienia z VAT art. 43 ust. 1 pkt 3 i będzie mógł rozliczać swoje gospodarstwo rolne jako rolnik ryczałtowy, natomiast działalność gospodarczą w ramach transportu jako czynny podatnik VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Według art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 4 ustawy, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy, przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przepis art. 2 pkt 15 ustawy stanowi, że przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.01.13) oraz bambusa (PKWiU 02.01.42 00.11), a także świadczenie usług rolniczych.

Stosownie do art. 2 pkt 16 ustawy, przez gospodarstwo rolne rozumie się gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Powołane przepisy jednoznacznie wskazują, że prowadzenie działalności rolniczej stanowi prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 3 ustawy, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.

Zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w zakresie wyraźnie wskazanym w przepisie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu. Innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nie uprawniająca go do zwolnienia przedmiotowego (np. działalność handlowa, dostawa produktów rolnych innych niż własnej produkcji, dzierżawa, świadczenie usług innych niż rolnicze), co do zasady podlegać będzie opodatkowaniu wg stawek właściwych dla tych czynności.

Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

W myśl art. 96 ust. 2 ustawy, w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

Stosownie do art. 96 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawa o podatku od towarów i usług zawiera pewne szczególne rozwiązania dotyczące podatników, którzy prowadzą wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie oraz podatników, którzy prowadzą wyłącznie działalność rolniczą w innych ramach niż gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. Wówczas bowiem za podatnika jest uważana osoba, która składa zgłoszenie rejestracyjne.

Przyjęta zasada ma uprościć rozliczenia podatkowe – gdyż wymienione gospodarstwa to w istocie działalności, w przypadku których częstokroć nie można wyodrębnić osoby prowadzącej gospodarstwo. W takim przypadku, podatnikiem jest ta osoba fizyczna, która (jak gdyby w imieniu gospodarstwa) zarejestruje się jako podatnik.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzają zasadę, że do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uprawniona jest tylko i wyłącznie jedna osoba fizyczna spośród tych, które prowadzą wspólne gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego ma takie znaczenie, że faktury dotyczące tego gospodarstwa (przy nabyciu towarów i usług) będą wystawiane na tę właśnie osobę, która dokonała zgłoszenia rejestracyjnego. Jednocześnie ta sama osoba występować będzie w roli zbywcy (dostawcy) przy sprzedaży (dostawie) produktów rolnych i w związku ze świadczeniem usług rolniczych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni jest właścicielem gospodarstwa rolnego nabytego drogą darowizny w 2005 r. od rodziców przed zawarciem związku małżeńskiego. Gospodarstwo rolne otrzymało od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr identyfikacyjny ....... Mąż Wnioskodawczyni jest również właścicielem gospodarstwa rolnego, które nabył przed zawarciem związku małżeńskiego (gospodarstwo rolne ma nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr identyfikacyjny ......). Od dnia zawarcia związku małżeńskiego Wnioskodawczynie łączy ich ustawowa wspólnota majątkowa. Ponadto mąż Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu, w ramach której jest czynnym podatnikiem VAT.

W ramach swojego gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni jest rolnikiem ryczałtowym. Mąż w ramach swojego gospodarstwa rolnego również korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

Wątpliwości Wnioskodawczyni odnoszą się do wskazania, czy będzie mogła zrezygnować ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT i rozliczania gospodarstwa rolnego jako czynny podatnik VAT.

Uwzględniając opis analizowanej sprawy wskazać należy, że przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług dają osobie prowadzącej własne gospodarstwo rolne (działalność rolniczą) wybór czy będzie rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku czy też zrezygnuje z takiego zwolnienia i będzie czynnym podatnikiem VAT z tytułu takiej działalności rolniczej.

Odnosząc powyższe regulacje do przedstawionej we wniosku sytuacji stwierdzić należy, że przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług nie stoją na przeszkodzie rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT przez rolnika ryczałtowego prowadzącego własne gospodarstwo rolne. Wnioskodawczyni oraz Jej małżonek posiadają odrębne gospodarstwa rolne, które nabyli przed zawarciem związku małżeńskiego i stanowią one osobisty majątek każdego z małżonków. Z tego względu Wnioskodawczynię traktować należy odrębnie jako rolnika ryczałtowego oraz podatnika podatku od towarów i usług, która samodzielnie prowadzi rolniczą działalność gospodarczą i samodzielnie może skorzystać ze zwolnienia od podatku bądź zrezygnować z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, przy zachowaniu warunków przewidzianych przepisami ustawy.

Oznacza to zatem, że Wnioskodawczyni będzie mogła zrezygnować ze zwolnienia od podatku od towarów i usług i dokonać rejestracji się jako odrębny podatnik VAT czynny na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z prowadzoną na własny rachunek działalnością rolniczą (własne gospodarstwo rolne), a rezygnacja ta nie wywoła skutku dla prowadzonej działalności rolniczej przez małżonka, gdyż nie posiadają oni wspólnego gospodarstwa rolnego, do którego miałyby zastosowanie przepisy art. 96 ust 2 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie zauważa się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W przedmiotowej sprawie powyższa interpretacja indywidualna nie wywiera zatem skutku prawnego dla małżonka Wnioskodawczyni.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.