IPPP2/4512-207/15-4/MT | Interpretacja indywidualna

Przekazanie przedmiotowego gospodarstwa rolnego nie będzie wiązało się dla przekazującego (Wnioskodawczyni) z obowiązkiem dokonania korekty podatku naliczonego w związku z zakupionymi sprzętami, ponieważ ewentualny obowiązek korekty w zakresie podatku naliczonego związanego z nabytymi środkami trwałymi w celu prowadzenia gospodarstwa, będzie ciążyć na nabywcy, o czym stanowi ww. art. 91 ust. 9 ustawy o VAT. Zatem w rozpatrywanej sprawie ewentualna korekta podatku naliczonego od zakupionych składników majątkowych zostanie przeniesiona na obdarowanego, czyli syna Wnioskodawczyni. W konsekwencji, przekazując gospodarstwo wraz ze sprzętami na syna Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zwrotu części podatku VAT od niezamortyzowanej części odliczonego przy zakupie podatku VAT.
IPPP2/4512-207/15-4/MTinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. gospodarstwo rolne
 3. korekta podatku
 4. przekazanie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Korekta kwoty podatku naliczonego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni – przedstawione we wniosku z 3 marca 2015 r. (data wpływu 9 marca 2015 r.) uzupełniony pismem w dniu 16 maja 2015 r. (data wpływu 19 maja 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 6 maja 2015 r. znak sprawy IPPP2/4512-207/15-2/MT, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych przekazania gospodarstwa rolnego następcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych przekazania gospodarstwa rolnego następcy. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 16 maja 2015 r. (data wpływu 19 maja 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 6 maja 2015 r. znak sprawy IPPP2/4512-207/15-2/MT (skutecznie doręczone w dniu 11 maja 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Od dnia 15 maja 1999 r. Wnioskodawczyni prowadzi gospodarstwo rolne, obecnie jego powierzchnia wynosi 13,50 ha. Od 1 stycznia 2006 r. Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem VAT. Gospodarstwo zostało ukierunkowane na produkcję sadowniczą i główne nakłady są skierowane na ten profil producji. Wnioskodawczyni wraz z mężem wybudowali w 2006 r. chłodnię o wartości netto 154 229,05, zakupiono sprzęty w postaci:

 • Dnia 15 marca 2007 r. ciągnika ... za kwotę 60 655,74 zł,
 • Dnia 15 marca 2007 r. opryskiwacza zawieszanego za kwotę 2704,92 zł,
 • Dnia 19 marca 2007 r. kosiarko - rozdrabniacza za kwotę 5 737,70 zł,
 • Dnia 19 marca 2007 r. świdra ziemnego za kwotę 2 295,08 zł,
 • Dnia 3 stycznia 2008 r. opryskiwacza sadowniczego za kwotę 29 000 zł,
 • Dnia 3 stycznia 2008 r. rozdrabniacza do gałęzi za kwotę 13 000 zł,
 • Dnia 14-30 kwietnia 2008 r. dokonano modernizacji chłodni owoców na kwotę 89 289 zł,
 • Dnia 30 czerwca 2008 r. zakupiono samochód ciężarowy marki ... za kwotę 67 432,79 zł,
 • Dnia 4 sierpnia 2010 r. zakupiono pobierak do gałęzi za kwotę 5 000 zł,
 • Dnia 28 października 2010 r. zakupiono platformę sadowniczą do owoców za 8.033 zł,
 • Dnia 23 listopada 2010 r. zakupiono głębosz jednozębny za kwotę 2 131,15 zł,
 • Dnia 11 stycznia 2011 r. zakupiono ciągnik rolniczy ... za 90 200 zł,
 • Dnia 1 marca 2011 r. zakupiono rozsiewacz nawozów za kwotę 11 550 zł,
 • Dnia 13 grudnia 2011 r. założono system nawodnienia sadu za 4 065,04 przy realizacji inwestycji korzystano z unijnych programów pomocowych.

Przy prowadzeniu gospodarstwa przez cały okres pomagał syn Wnioskodawczyni Maciej. Od grudnia 2004 r. syn Wnioskodawczyni posiada też własny areał gruntów o pow. 2,78 ha.

Z uwagi na stan zdrowia Wnioskodawczyni nosi się z zamiarem przekazania gospodarstwa synowi, który będzie kontynuował profil produkcji. Wszystkie zakupione sprzęty będą wykorzystywane w dalszym ciągu dla potrzeb gospodarstwa. Obecnie syn nie jest podatnikiem VAT, ale będzie nim w chwili obejmowania gospodarstwa. Część zakupionych środków trwałych nie została jeszcze w pełni zamortyzowana, Wnioskodawczyni chciałaby wiedzieć czy przekazując gospodarstwo z niezamortyzowanymi środkami trwałymi, od których odliczyła przy zakupie podatek VAT, będzie zobowiązana do zwrotu części podatku VAT od niezamortyzowanej części wartości tych środków.

W uzupełnieniu Zainteresowana wskazała co następuje:

 1. Przedmiotem przekazania na rzecz syna będą wszystkie składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, zarówno te nabyte w czasie bycia przez Wnioskodawczynię podatnikiem VAT jak i przed.
 2. Przekazywane synowi skladniki majątku nie stanowią w rozumieniu art. 55 k.c. przedsiębiorstwa, jest to gospodarstwo rolne i takie rozróżnienie w k.c. występuje.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przekazując gospodarstwo wraz ze sprzętami na syna Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zwrotu części podatku VAT od niezamortyzowanej części odliczonego przy zakupie podatku VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W przekonaniu Wnioskodawczyni nie będzie miała obowiązku zwrotu tej części podatku VAT, która dotyczy niezamotryzowanej części środków trwałych z uwagi na fakt, że wszystkie te sprzęty będą nadal wykorzystywane w tym samym gospodarstwie, będą służyły osiąganiu przychodów z tego samego źródła, nie ma więc znaczenia według Wnioskodawczyni kto jest w danym momencie ich właścicielem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Ponadto, stosownie do treści art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Przez towary, zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia”, należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów”, w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują terminu „przedsiębiorstwo”. Z tej przyczyny, dla celów określenia zakresu tego pojęcia posiłkowo, w ramach wykładni systemowej, stosuje się regulację zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121), który to przepis stanowi, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie natomiast z art. 552 ww. ustawy Kodeks cywilny czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Przedsiębiorstwo, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym. Składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Decydujące jest to, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w sposób umożliwiający kontynuowanie określonej działalności gospodarczej.

W art. 553 Kodeksu cywilnego gospodarstwo rolne zostało zdefiniowane odrębnie od przedsiębiorstwa, jednak można przyjąć, że spełnia ono określone w Kodeksie cywilnym wymogi właściwe dla przedsiębiorstwa. Zgodnie z tym artykułem za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwoty podatku naliczonego dającej podatnikowi prawo do odliczenia, podatnik może w celu ustalenia tej kwoty zastosować proporcję określoną zgodnie z ust. 2-10 powołanego artykułu (art. 90 ust. 2 ustawy o VAT).

Zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt podatku naliczonego oraz podmiotu zobowiązanego do ich dokonania zostały określone w art. 91 ustawy o VAT.

Według art. 91 ust. 1 ustawy o VAT, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Stosownie do zapisów art. 91 ust. 2, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym, są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Ponadto, zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

Szcegółowy sposób dokonywania korekt określa art. 91 ust. 3-9 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana odpowiednio przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że od dnia 15 maja 1999 r. Wnioskodawczyni prowadzi gospodarstwo rolne ukierunkowane na produkcję sadowniczą o powierzchni 13,50 ha. Od 1 stycznia 2006 r. Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawczyni wraz z mężem wybudowali w 2006 r. chłodnię o wartości netto 154 229,05 oraz dokonano zakupu nastepującego sprzętu: dnia 15 marca 2007 r. ciągnik Ursus za kwotę 60 655,74 zł; dnia 15 marca 2007 r. opryskiwacza zawieszanego za kwotę 2704,92 zł; dnia 19 marca 2007 r. kosiarko - rozdrabniacza za kwotę 5 737,70 zł; dnia 19 marca 2007 r. świdra ziemnego za kwotę 2 295,08 zł; dnia 3 stycznia 2008 r. opryskiwacza sadowniczego za kwotę 29 000 zł; dnia 3 stycznia 2008 r. rozdrabniacza do gałęzi za kwotę 13 000 zł; dnia 14 - 30 kwietnia 2008 r. dokonano modernizacji chłodni owoców na kwotę 89 289 zł; dnia 30 czerwca 2008 r. zakupiono samochód ciężarowy marki ... za kwotę 67 432,79 zł; dnia 4 sierpnia 2010 r. zakupiono pobierak do gałęzi za kwotę 5 000 zł; dnia 28 października 2010 r. zakupiono platformę sadowniczą do owoców za 8 033 zł; dnia 23 listopada 2010 r. zakupiono głębosz jednozębny za kwotę 2 131,15 zł; dnia 11 stycznia 2011 r. zakupiono ciągnik rolniczy ... za 90 200 zł; dnia 1 marca 2011 r. zakupiono rozsiewacz nawozów za kwotę 11 550 zł; dnia 13 grudnia 2011 r. założono system nawodnienia sadu za 4 065,04 przy realizacji inwestycji korzystano z unijnych programów pomocowych. Wnioskodawczyni nosi się z zamiarem przekazania gospodarstwa synowi, który będzie kontynuował profil produkcji. Wszystkie zakupione sprzęty będą wykorzystywane w dalszym ciągu dla potrzeb gospodarstwa. Obecnie syn nie jest podatnikiem VAT, ale będzie nim w chwili obejmowania gospodarstwa. Część zakupionych środków trwałych nie została jeszcze w pełni zamortyzowana. Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, że przedmiotem przekazania na rzecz syna będą wszystkie składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, zarówno te nabyte w czasie bycia przez Wnioskodawczynię podatnikiem VAT jak i przed.

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą czy będzie ona zobowiązana do zwrotu części podatku VAT od niezamortyzowanej części odliczonego przy zakupie sprzętów podatku VAT w sytuacji przekazania gospodarstwa synowi.

Z uwagi na przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że jeżeli warunki wynikające z przepisów art. 551 i 552 ustawy Kodeks Cywilny zostaną spełnione i przedmiotem planowanej czynności będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu ww. ustawy, zamierzona przez Wnioskodawczynię czynność przekazania synowi całego gospodarstwa rolnego, nie będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Jak wynika z opisu sprawy po przekazaniu gospodarstwa syn Wnioskodawczyni będzie kontynuował profil produkcji i wszystkie zakupione sprzęty będą wykorzystywane w dalszym ciągu dla potrzeb gospodarstwa. Przedmiotem przekazania na rzecz syna bedą wszystkie składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego - zarówno te nabyte w czasie bycia przez Wnioskodawczynię podatnikiem VAT jak i przed. Zatem darowizna całego gospodarstwa rolnego jako zespołu składników materialnych i niematerialnych umożliwiających kontynuowanie dalszej działalności spełnia określone w ustawie Kodeks Cywilny wymogi właściwe dla przedsiębiortswa. Tym samym gospodarstwo rolne (pomimo jego odrębnego zdefiniowania zarówno w ustawie o VAT, jak i w ustawie Kodeks Cywilny), stanowi podobną do przedsiębiorstwa jednostkę organizacyjną w ramach której prowadzona jest działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT czynność darowizny całego gospodarstwa rolnego wyłączona jest spod działalnia ustawy o VAT, tj. nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

W tych okolicznościach przekazanie przedmiotowego gospodarstwa rolnego nie będzie wiązało się dla przekazującego (Wnioskodawczyni) z obowiązkiem dokonania korekty podatku naliczonego w związku z zakupionymi sprzętami, ponieważ ewentualny obowiązek korekty w zakresie podatku naliczonego związanego z nabytymi środkami trwałymi w celu prowadzenia gospodarstwa, będzie ciążyć na nabywcy, o czym stanowi ww. art. 91 ust. 9 ustawy o VAT. Zatem w rozpatrywanej sprawie ewentualna korekta podatku naliczonego od zakupionych składników majątkowych zostanie przeniesiona na obdarowanego, czyli syna Wnioskodawczyni.

W konsekwencji, przekazując gospodarstwo wraz ze sprzętami na syna Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zwrotu części podatku VAT od niezamortyzowanej części odliczonego przy zakupie podatku VAT.

Zatem, stanowisko Wnioskodawczyni w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym należy uznać za prawidłowe.

Tut. Organ wskazuje, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii skutków podatkowych otrzymania gospodarstwa rolnego u obdarowanego (syna), który chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.