IPPP2/4512-171/16-4/RR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wspólne gospodarstwo rolne - sprzedaży produktów rolnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2016 r. (data wpływu 29 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 kwietnia 2016 r. (data wpływu 21 kwietnia 2016 r.), w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 13 kwietnia 2016 r. nr IPPP2/4512-171/16-2/RR (skutecznie doręczone w dniu 15 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokonywania sprzedaży produktów rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokonywania sprzedaży produktów rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 kwietnia 2016 r. (data wpływu 21 kwietnia 2016 r.), w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 13 kwietnia 2016 r. nr IPPP2/4512-171/16-2/RR (skutecznie doręczone w dniu 15 kwietnia 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca 2 grudnia 2015 r. zawarł z żoną umowę majątkową małżeńską, w której oświadczono, że z dniem jej zawarcia ustanowiono ustrój rozdzielności majątkowej. W styczniu 2016 r. Wnioskodawca dokonał zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku VAT (VAT-R) i od 1 lutego 2016 r. jest rolnikiem rozliczającym podatek VAT na zasadach ogólnych.

Wnioskodawca prowadzi wyłącznie działalność rolniczą – PKD 01.50.2 – uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana).

W dniu 18 grudnia 2015 r. żona Wnioskodawcy nabyła grunty orne i las o łącznej powierzchni 4,71 ha, w tym 0,2572 ha lasu i chce prowadzić oddzielne gospodarstwo rolne jako rolnik ryczałtowy. Żona Wnioskodawcy planuje wystąpić o nadanie oddzielnego numeru identyfikacyjnego w ARiMR dla swojego gospodarstwa. W prowadzonym przez siebie gospodarstwie żona Wnioskodawcy nie będzie korzystała ze sprzętu rolniczego pochodzącego z majątku wspólnego małżonków. Żona Wnioskodawcy planuje również rozpocząć produkcję zwierzęcą polegająca na tuczu tuczników w cyklu otwartym (zakup prosiąt do tuczu). Zwierzęta nie będą utrzymywane w budynkach stanowiących majątek wspólny.

W uzupełnieniu do złożonego wniosku Strona ponadto wskazała, że:

  1. Wraz z zawarciem umowy o ustanowienie małżeńskiej rozdzielności majątkowej nie dokonano pomiędzy małżonkami podziału majątku.
  2. Wnioskodawca posiada grunty rolne przekazane przez rodziców umowa darowizny przed zawarciem związku małżeńskiego o pow. 3,5 ha. Przekazanie nastąpiło w 1989 r. a zawarcie związku małżeńskiego w 1995 r.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sprecyzowane w uzupełnieniu do złożonego wniosku):

Czy Wnioskodawca będzie mógł sprzedawać żonie wyprodukowane przez siebie prosięta i wystawiać fakturę VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko Strony ostatecznie sprecyzowane w uzupełnieniu do złożonego wniosku), będąc przedstawicielem wspólnego gospodarstwa rolnego, Wnioskodawca może sprzedawać żonie, która prowadzi odrębne gospodarstwo rolne, prosięta wyprodukowane w ich gospodarstwie i wystawiać fakturę VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Działalność rolnicza – stosownie do art. 2 pkt 15 ustawy - obejmuje produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarnianą i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Wobec przywołanej wyżej definicji działalności gospodarczej zawartej w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług należy uznać, że prowadzenie działalności rolniczej (art. 2 pkt 15 ustawy o VAT) stanowi prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem rolnik, w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, posiada status podatnika podatku VAT prowadzącego działalność gospodarczą (działalność rolniczą).

Z definicji określonej w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT wynika, że rolnik ryczałtowy to rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przez produkty rolne, zgodnie z art. 2 pkt 20 ww. ustawy rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Jak stanowi art. 15 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art . 96 ust. 1.

Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach (art. 15 ust. 5 ww. ustawy).

Stosownie do art. 96 ust. 1 ww. ustawy podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Przy czym, z treści art. 96 ust. 2 ww. ustawy wynika, że w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca 2 grudnia 2015 r. zawarł z żoną umowę majątkową małżeńską, w której oświadczono, że z dniem jej zawarcia ustanowiono ustrój rozdzielności majątkowej. W styczniu 2016 r. Wnioskodawca dokonał zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku VAT (VAT-R) i od 1 lutego 2016 r. jest rolnikiem rozliczającym podatek VAT na zasadach ogólnych. Wnioskodawca prowadzi wyłącznie działalność rolniczą – PKD 01.50.2 – uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana). W dniu 18 grudnia 2015 r. żona Wnioskodawcy nabyła grunty orne i las o łącznej powierzchni 4,71 ha, w tym 0,2572 ha lasu i chce prowadzić oddzielne gospodarstwo rolne jako rolnik ryczałtowy. Żona Wnioskodawcy planuje wystąpić o nadanie oddzielnego numeru identyfikacyjnego w ARiMR dla swojego gospodarstwa. W prowadzonym przez siebie gospodarstwie żona Wnioskodawcy nie będzie korzystała ze sprzętu rolniczego pochodzącego z majątku wspólnego małżonków. Żona Wnioskodawcy planuje również rozpocząć produkcję zwierzęcą polegająca na tuczu tuczników w cyklu otwartym (zakup prosiąt do tuczu). Zwierzęta nie będą utrzymywane w budynkach stanowiących majątek wspólny. Ponadto wskazano, że wraz z zawarciem umowy o ustanowienie małżeńskiej rozdzielności majątkowej nie dokonano pomiędzy małżonkami podziału majątku. Wnioskodawca posiada grunty rolne przekazane przez rodziców umowa darowizny przed zawarciem związku małżeńskiego o pow. 3,5 ha. Przekazanie nastąpiło w 1989 r. a zawarcie związku małżeńskiego w 1995 r.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do wskazania, czy Wnioskodawca będzie mógł sprzedawać żonie wyprodukowane przez siebie prosięta i wystawiać fakturę VAT.

Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zawierają pewne szczególne rozwiązania dotyczące podatników, którzy prowadzą wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie, gdyż za podatnika jest uważana osoba, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym stanowi art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Przy tym, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w art. 96 ust. 2 tej ustawy wprowadzają jednocześnie zasadę, że do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uprawniona jest tylko i wyłącznie jedna osoba spośród tych, które prowadzą wspólne gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego ma takie znaczenie, że faktury dotyczące tego gospodarstwa (przy nabyciu towarów i usług) będą wystawiane na tę właśnie osobę, która dokonała zgłoszenia rejestracyjnego. Jednocześnie ta sama osoba występować będzie w roli zbywcy (dostawcy) przy sprzedaży (dostawie) produktów rolnych i w związku ze świadczeniem usług rolniczych.

W niniejszych okolicznościach zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku VAT dokonał Wnioskodawca, zatem to on jest reprezentantem prowadzonego gospodarstwa rolnego. Ponadto z wniosku wynika, że małżonkowie posiadają majątek wspólny tj. sprzęt rolniczy czy też budynki. Tym samym gospodarstwo rolne prowadzone przez Wnioskodawcę i Jego żonę dla wszystkich czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług występuje jako jeden podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a jego reprezentantem, jak wyżej wskazano, jest Wnioskodawca. Opodatkowanie działalności rolniczej w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego obejmie wszystkie wymienione w art. 2 pkt 15 ustawy o VAT czynności. Regulacje ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące rolników w zakresie ich rejestracji i opodatkowania są zapisami szczególnymi i nie rozciągają się na wszystkich podatników. W obrębie tej działalności przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zawierają regulacje szczególne, odmienne niż dla działalności gospodarczej prowadzonej w innym zakresie niż działalność rolnicza. Z uregulowań tych bezwzględnie wynika, że w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy o VAT. Tak więc nie jest możliwy zaprezentowany w złożonym wniosku dualizm polegający na tym, że w ramach wspólnego majątku (gospodarstwa rolnego), w którym co prawda dokonano rozdzielności majątkowej, jednak bez dokonania zniesienia współwłasności, funkcjonowało dwóch podatników podatku od towarów i usług, gdzie jeden będzie czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług a drugi podatnik podatku VAT będzie korzystał ze zwolnienia od tego podatku, miał status rolnika ryczałtowego.

W omawianej sprawie pomimo ustanowionej rozdzielności majątkowej nie powstaną dwa niezależne gospodarstwa rolne, w których działalność rolnicza prowadzona będzie w sposób samodzielny przez żonę Wnioskodawcy i będzie prowadzona w sposób samodzielny przez Wnioskodawcę. Należy zaznaczyć, że aby prowadzone przez małżonków gospodarstwa rolne, bez względu na zawarty związek małżeński, uznać za niezależne muszą stanowić gospodarstwa, które wraz z prawami związanymi z ich prowadzeniem, przedstawiają zorganizowane całości gospodarcze w rozumieniu art. 553 Kodeksu cywilnego. Co więcej, wszelkie decyzje związane z prowadzeniem i kierowaniem tymi gospodarstwami małżonkowie powinni podejmować odrębnie.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że autonomiczność prawa podatkowego wyklucza możliwość interpretacji przepisów, która zakładałaby, że stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami, regulowane przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mogą kształtować zakres praw i obowiązków podatników podatku od towarów i usług.

Zatem nie można uznać, że Wnioskodawca w ramach wspólnego majątku (gospodarstwa rolnego) będzie mógł sprzedawać swojej żonie wyprodukowane przez siebie prosięta i wystawiać faktury. W omawianej sprawie nie dochodzi do sprzedaży pomiędzy dwoma odrębnymi podmiotami, lecz w omawianej sprawie mamy do czynienia z jednym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.