IPPB4/415-527/14-4/AM | Interpretacja indywidualna

Czy przychód Wnioskodawcy uzyskany ze sprzedaży Działki 7/9, z wyłączeniem przychodu uzyskanego ze sprzedaży części tej działki stanowiącej lasy, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (pdof) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 Ustawy o pdof?
IPPB4/415-527/14-4/AMinterpretacja indywidualna
 1. gospodarstwo rolne
 2. podział majątku
 3. spadek
 4. sprzedaż nieruchomości
 5. udział
 6. zniesienie współwłasności
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2014 r. (data wpływu 11 lipca 2014 r.) uzupełnione pismem z dnia 30 października 2013 r. (data nadania 5 listopada 2013 r., data wpływu 8 listopada 2013 r.) oraz uzupełnione pismem z dnia 11 września 2014 r. (data nadania 11 września 2014 r., data wpływu 12 września 2014 r.) na wezwanie z dnia 29 sierpnia 2014 r. Nr IPPB4/415-527/14-2/AM (data nadania 1 września 2014 r., data doręczenia 9 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 29 sierpnia 2014 r. Nr IPPB4/415-527/14-2/AM (data nadania 1 września 2014 r., data doręczenia 9 września 2014 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez doprecyzowanie zaistniałego stanu faktycznego.

Pismem z dnia 11 września 2014 r. (data nadania 11 września 2014 r., data wpływu 12 września 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił ww. braki w terminie.

W przedmiotowym wniosku i uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w lutym 2012 roku nabył spadek składający się m.in. z nieruchomości rolnej o powierzchni 10,3622 ha (Nieruchomość rolna). W maju 2014 roku, Wnioskodawca sprzedał na rzecz kupującego (małżeństwa) część Nieruchomości rolnej o powierzchni 4/1257 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 7/9 (Działka 7/9). Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów wydanym przez Starostwo Powiatowe, Działka 7/9 składa się z: roli (3,4323 ha) - gruntów ornych oznaczonych lit, „R”, łąki (0,5612 ha) oznaczonej lit. „Ł” i lasu (0,1322 ha) oznaczonego lit „Ls”. Dodatkowo na gruntach ornych posadowiony jest budynek gospodarczy o powierzchni 80 m2. Na podstawie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, Działka 7/9 przeznaczona jest w części zachodniej i południowej jako tereny rolne wyłączone z realizacji nowej zabudowy zagrodowej, w części północno-wschodniej występują tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dodatkowo północne krańce działki przeznaczone są pod tereny zieleni izolacyjnej. Ponadto w północnej części działki przebiegają tereny drogowe - ulica główna. W południowej części występują także tereny rolnicze. Przy zawieraniu aktu notarialnego sprzedaży Działki 7/9, kupujący przedłożył oświadczenie poświadczone przez Urząd Miasta, w którym oświadcza, że jest rolnikiem indywidualnym w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego i osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, rodzinne od 1996r. położone w gminie Miejskiej o ogólnej powierzchni 16,4975 ha., w tym użytków rolnych 16,4975 ha. Ponadto, w akcie notarialnym kupujący oświadczył, że kupuje Działkę 7/9 na powiększenie gospodarstwa rolnego. Wnioskodawca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Od momentu nabycia Działki 7/9 w wyniku spadkobrania, Wnioskodawca wykorzystywał ją na potrzeby rolnicze. Przed sprzedażą nie dokonywał żadnych czynności związanych z Działką 7/9, które mogłyby wpłynąć na zwiększenie jej wartości albo zmianę przeznaczenia. Sprzedaż Działki 7/9 była podyktowana koniecznością wywiązania się Wnioskodawcy z obowiązku zapłaty zachowku na rzecz córki spadkodawcy.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 29 sierpnia 2014 r. Nr IPPB4/415-527/14-2/AM Wnioskodawca wskazał:

 1. Data śmierci spadkodawcy to 5 luty 2012 r.
 2. Sprzedana działka o powierzchni 4,1257 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 7/9 wchodziła w skład nieruchomości rolnej Wnioskodawcy o łącznej powierzchni 10,3622 ha, która została odziedziczona po spadkodawcy. Odziedziczona nieruchomość rolna stanowiła gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym. Wnioskodawca wskazał, że działka nr 7/9 stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu ww. ustawy. Po sprzedaży tej działki, także pozostała część nieruchomości rolnej pozostająca własnością Wnioskodawcy stanowi gospodarstwo rolne.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychód Wnioskodawcy uzyskany ze sprzedaży Działki 7/9, z wyłączeniem przychodu uzyskanego ze sprzedaży części tej działki stanowiącej lasy, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (pdof) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 Ustawy o pdof...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Przychód Wnioskodawcy uzyskany ze sprzedaży Działki 7/9, z wyłączeniem przychodu uzyskanego ze sprzedaży części tej działki stanowiącej lasy, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych (pdof) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 Ustawy o pdof. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o pdof, wolne od pdof są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny. W związku z powyższym, zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o pdof, uzależnione jest od łącznego spełnienia dwóch przesłanek:

 1. grunty te muszą stanowić gospodarstwo rolne lub jego część składową, oraz
 2. grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru.

Ad. 1. Działka 7/9 jako gospodarstwo rolne

Art. 2 ust. 4 ustawy o pdof stanowi, że ilekroć w ustawie o pdof jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu m.in. osoby fizycznej. Na podstawie § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków do użytków rolnych za1icza się: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwale, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowy.

Działka 7/9 składa się z gruntów ornych (3,4323 ha), łąk (0,5612 ha) i lasów (0,1322 ha). Jej powierzchnia przekracza 4 ha. Dlatego też, grunty orne i łąki wchodzące w skład Działki 7/9 stanowią gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 21 ust. l pkt 28 w związku z art. 2 ust. 1 ustawy o pdof. Gospodarstwa rolnego, ani jego części nie stanowią natomiast grunty leśne (lasy) również wchodzące w skład Działki 7/9,

Ad. 2. Wskutek sprzedaży Działka 7/9 nie utraciła charakteru rolnego

Jak podnosi się w orzeczeniach sądów administracyjnych (np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 stycznia 2014 r., sygn. II FSK 199/12) i w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego wydawanych przez Ministra Finansów (MF), oceniając spełnienie przesłanki utraty charakteru rolnego sprzedawanych gruntów wskutek sprzedaży, należy zwrócić uwagę na każdy związek, który może być powiązany ze sprzedażą. Należy więc rozpatrzyć (i) działania sprzedającego poprzedzające sprzedaż (np, podział nieruchomości, jej uzbrojenie) oraz przede wszystkim (ii) faktyczny zamiar nabywcy, co do dalszego przeznaczenia kupowanej nieruchomości.

(i) działania Wnioskodawcy

Od daty nabycia Nieruchomości rolnej, w tym Działki 7/9, aż do dnia jej sprzedaży, Wnioskodawca nie podjął żadnych działań, które spowodowałyby utratę charakteru rolnego sprzedawanych gruntów. W szczególności, Wnioskodawca nie dokonał podziału tych gruntów, aby utworzyć mniejsze działki, które mogłyby zostać sprzedane nabywcom w celu realizowania przez nich działalności innej niż rolnicza, np. przeznaczenia pod zabudowę jednorodzinną. Do daty sprzedaży, Wnioskodawca prowadził na Działce 7/9 działalność rolniczą.

Sprzedaż Działki 7/9 jest podyktowana wyłącznie koniecznością wypłaty zachowku na rzecz córki spadkodawcy (uprzedniego właściciela tej działki).

(ii) faktyczny zamiar nabywcy

MF wskazuje w wydawanych interpretacjach indywidualnych, że cel (zamiar) nabywcy co do przeznaczenia gruntów może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy, jak również z innych okoliczności związanych z daną transakcją.

Utrata charakteru rolnego następuje bowiem przez „wyłączenie (...) gruntów z produkcji rolnej polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania, łączącym się ze zmianą ich dotychczasowego przeznaczenia, np. przeznaczenie gruntu rolnego pod działalność gospodarczą lub pod budownictwo”.

Według Wnioskodawcy, okoliczności powodujące zachowanie przez sprzedawane grunty charakteru rolnego albo jego utratę, powinny być badane w dacie transakcji sprzedaży nieruchomości.

Nabywcą Działki 7/9 jest rolnik indywidualny (według własnego oświadczenia potwierdzonego przez gminę) prowadzący gospodarstwo rolne w gminie, w której jest położona Działka 7/9. Ponadto, nabywca oświadczył, że kupuje Działkę 7/9 w celu powiększenia jego gospodarstwa rolnego. Okoliczności te są potwierdzone w akcie notarialnym sprzedaży Działki 7/9. W związku z powyższym, Wnioskodawca uważa, że zamiarem nabywcy jest kontynuowanie działalności rolniczej na Działce 7/9, a nie przeznaczenie jej dla innych celów.

Należy również zauważyć, że - jak podkreśla MF w wydawanych interpretacjach - „dla oceny utraty charakteru rolnego gruntu, znaczenie mają okoliczności faktyczne, a nie formalnoprawne związane z charakterem gruntu w momencie jego zakupu i zbycia”. Dlatego też, dla oceny czy sprzedawane grunty nie utraciły charakteru rolnego w związku z ich sprzedażą nie ma znaczenia np. dalsze formalnoprawne klasyfikowanie gruntów do gruntów rolnych, opłacanie podatku rolnego czy też – w opinii Wnioskodawcy – przeznaczenie gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego. Kwestie te nie determinują bowiem zamiaru faktycznego wykorzystywania gruntów przez nabywcę.

W związku z powyższym, Wnioskodawca uważa, że przychody uzyskane ze sprzedaży Działki 119 - gruntów ornych i łąk, z wyjątkiem przychodów uzyskanych ze sprzedaży lasu, podlegają zwolnieniu z pdof na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o pdof.

Argumentację przedstawioną we wniosku potwierdzają interpretacje MF (np. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 maja 2014 r., sygn. ITPB2/415-190/14/KK, Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 6 maja 2014 r. sygn. ILPB1/415-279/14-2/IM, Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 kwietnia 2014 r., sygn. IPTPB2/415-88/14-2/AK, Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31 marca 2014 r., sygn, IPPB1/415-105/14-4/AM). Wprawdzie zostały one wydane w indywidualnych sprawach podatników, w przedstawionych przez nich stanach faktycznych, które nie są tożsame z sytuacją Wnioskodawcy, jednakże linia wykładni art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o pdof w nich zaprezentowana jest spójna i potwierdza również interpretację tego przepisu dokonaną przez Wnioskodawcę i zastosowaną do przedstawionego przez niego stanu faktycznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) - c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, sprzedaż ta nie stanowi źródła przychodu i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z powyższego wynika zatem, że dla ustalenia skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości istotne znaczenie ma ustalenie momentu jej nabycia.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że po zmarłym w dniu 5 lutego 2012 r. Wnioskodawca nabył spadek składający się m.in. z nieruchomości rolnej. W maju 2014 r. Wnioskodawca sprzedał część nieruchomości rolnej.

W przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadku pięcioletni termin, o którym mowa powyżej winien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spadku.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) – spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu lub akt notarialny poświadczenia dziedziczenia stwierdza jedynie fakt nabycia spadku przez spadkobiercę (art. 1025 § Kodeksu cywilnego). Tak więc istotnym z punktu widzenia prawa jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy, jako data nabycia spadku.

Mając powyższe na uwadze dniem nabycia spadku przez Wnioskodawcę jest data śmierci spadkodawcy, tj. 5 luty 2012 rok.

Z uwagi na fakt, że od momentu nabycia przez Wnioskodawcę udziału w nieruchomości do momentu jego sprzedaży nie upłynęło 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, sprzedaż ta stanowi dla Wnioskodawcy źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze okoliczność, że nabycie spadku miało miejsce w 2012 r., zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania – zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej – mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6d ww. ustawy – za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w art. 22 ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł – stosownie do art. 30e ust. 5 ww. ustawy.

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Jednakże przepis art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia od podatku dochodowego przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie to nie dotyczy jednak przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o gospodarstwie rolnym oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym (art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z późn. zm.) – za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Szczegółowe określenie, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, co decyduje o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży takich gruntów, wymaga odniesienia się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454, z późn. zm.) oraz Załącznika Nr 6 do tego rozporządzenia.

Zgodnie z § 67 ww. rozporządzenia użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

 1. grunty rolne,
 2. grunty leśne,
 3. grunty zabudowane i zurbanizowane,
 4. użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery „E” oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R,
 5. (uchylony),
 6. grunty pod wodami,
 7. tereny różne oznaczone symbolem –Tr.

Stosownie natomiast do treści § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia grunty rolne dzielą się na:

 1. użytki rolne, do których zalicza się:
  1. grunty orne, oznaczone symbolem – R,
  2. sady, oznaczone symbolem – S,
  3. łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,
  4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,
  5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br,
  6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,
  7. grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W,
  8. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr,
 2. nieużytki, oznaczone symbolem – N.

Zgodnie z treścią przywołanych przepisów zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnione jest od wystąpienia następujących przesłanek:

 • grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne,
 • muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością lub współwłasnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową,
 • grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru.

Utrata charakteru rolnego gruntu następuje przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania łączącym się ze zmianą ich dotychczasowego przeznaczenia. Dla oceny czy dokonana transakcja skutkuje utratą charakteru rolnego gruntu decydujące znaczenie ma cel jego nabycia, faktyczny zamiar nabywcy co do przeznaczenia nieruchomości bądź inne okoliczności związane z daną transakcją. Faktyczne przekształcenie sposobu użytkowania gruntów może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy lub innych okoliczności związanych z daną transakcją. Całokształt tych okoliczności może wskazywać na utratę charakteru rolnego nabywanego gruntu, nawet wówczas, gdy nieruchomość taka umiejscowiona jest w planie zagospodarowania przestrzennego jako nieruchomość położona na terenach upraw rolnych.

Należy również zauważyć, że art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczy sprzedaży całości lub części nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Oznacza to, że transakcja może obejmować wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa rolnego, bądź niektóre z nich.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca osiągnął przychód ze sprzedaży części nieruchomości rolnej, która w ewidencji gruntów figuruje jako działka nr 7/9 i składa się z: roli - gruntów ornych, łąki i lasu. Na gruntach ornych posadowiony jest budynek gospodarczy. Sprzedana działka wchodziła w skład nieruchomości rolnej i działka ta stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym. W związku ze sprzedażą przedmiotowa działka nie utraciła charakteru rolnego, gdyż kupujący przedłożył oświadczenie, że jest rolnikiem indywidualnym, osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, a działkę kupuje na powiększenie gospodarstwa rolnego.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia, czy przychód uzyskany ze sprzedaży działki 7/9, z wyłączeniem przychodu uzyskanego ze sprzedaży części tej działki stanowiącej lasy, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Okoliczności ze stanu faktycznego wskazują na spełnienie przesłanek uprawniających do przedmiotowego zwolnienia, przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości wchodzących według ww. rozporządzenia w skład gospodarstwa rolnego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W niniejszej sprawie zaznaczyć jednak należy, że zastosowanie zwolnienia z opodatkowania leży w interesie podatnika, więc to po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, że spełnia przesłanki do zwolnienia.

Ponadto, okoliczność czy dana nieruchomość lub jej część w wyniku sprzedaży nie utraciła charakteru rolnego podlega weryfikacji przez organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego. Zatem obowiązek udowodnienia ich zaistnienia ciąży na podatniku, tj. osobie, która zamierza skorzystać ze zwolnienia. Zaś indywidualna interpretacja przepisów prawa jest jedynie przedstawieniem poglądu organu dotyczącego rozumienia treści przepisów.

Podsumowując, w świetle wyżej cytowanych przepisów należy stwierdzić, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży działki 7/9, nabytej w dniu 5 lutego 2012 r. w spadku, w części stanowiącej użytki rolne, w tym grunty orne wraz z budynkiem, łąki, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast z powyższego zwolnienia nie będzie korzystał przychód uzyskany ze sprzedaży części nieruchomości stanowiącej las, gdyż nie zostanie spełniona jedna z przesłanek warunkująca możliwość z jego skorzystania, tj. zbyty grunt nie będzie zakwalifikowany jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych wskazać należy, że orzeczenia te dotyczyły konkretnych, indywidualnych spraw podatników w określonych stanach faktycznych i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.