IPPB2/436-627/13-4/LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy nabyta w drodze dziedziczenia testamentowego, wyżej opisana nieruchomość gruntowa (z wyłączeniem budynku mieszkalnego) wchodząca w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością Wnioskodawczyni podlega zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2013 r. (data wpływu 22 listopada 2013 r.) uzupełniony pismem z dnia 31 stycznia 2014 r. (data nadania 31 stycznia 2014 r., data wpływu 3 lutego 2014 r.) na wezwanie Nr IPPB2/436-627/13-2/LS z dnia 23 stycznia 2014 r. (data nadania 24 stycznia 2014 r., data doręczenia stycznia 2014 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zastosowania zwolnienia na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zastosowania zwolnienia na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zmarła siostra cioteczna matki Wnioskodawczyni, pozostawiając testament w którym uczyniła Wnioskodawczynię jedyną spadkobierczynią swojego majątku. Majątek składa się z działek gruntu o łącznej pow. 2090 m2. Są to:

 1. działka rolna o pow. 1657 m2 zabudowana domkiem mieszkalnym o powierzchni 66 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 46 m2 (zał. Nr 1: wypis z kartoteki budynków i zał. Nr 2: odpis z kw rubryka 1.9 „Nieruchomość zabudowana pod uprawy rolne”), według wypisu z ewidencji gruntów są to: grunty orne RIVa i RIVb o pow. 413 i 437 m2 oraz tereny mieszkaniowe B-807 m2.
 2. Działka pełniąca funkcję dojazdu – droga szerokości 2,5 m, o pow. 433 m2. Od nieruchomości tej spadkobierczyni płaciła podatek rolny za powierzchnię użytków rolnych ogółem 2090 m2 (zał. Nr 4 – decyzja o podatku na 2012 rok).

Wnioskodawczyni, spadkobierczyni posiadająca gospodarstwo rolne – otrzymuje dopłaty unijne zwraca się z następującym zapytaniem:

Pismem z dnia 23 stycznia 2014 r. Nr IPPB2/436-627/13-2/LS wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez wskazanie:

 • uzupełnienie zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie daty śmierci spadkodawcy,
 • czy z tytułu nabycia praw do spadku po zmarłej zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe ... Jeżeli tak to należy wskazać datę uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu praw do spadku po zmarłej lub datę poświadczenia aktu dziedziczenia,
 • czy Wnioskodawczyni rozliczała się we właściwym Urzędzie Skarbowym z tytułu nabycia praw po zmarłej tj. złożyła zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (jeżeli tak, czy korzystała z jakichkolwiek ulg i zwolnień)...

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu stycznia 2014 r. Pismem z dnia 31 stycznia 2014 r. (data nadania 31 stycznia 2014 r., data wpływu 3 lutego 2014 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w wyznaczonym terminie. W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawczyni wskazała, że:

 1. Data śmierci spadkodawcy 01.01.2013 r.
 2. Nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe.
 3. Wnioskodawczyni nie nabyła praw po zmarłej i nie rozliczała się we właściwym Urzędzie Skarbowym z tyt. nabycia ww. praw.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nabyta w drodze dziedziczenia testamentowego, wyżej opisana nieruchomość gruntowa (z wyłączeniem budynku mieszkalnego) wchodząca w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością Wnioskodawczyni podlega zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Nabyta w drodze dziedziczenia testamentowego nieruchomość (z wyłączeniem budynku mieszkalnego o pow. 66 m2) będzie zwolniona z podatku od spadku, ponieważ wejdzie w skład istniejącego gospodarstwa rolnego będącego własnością Wnioskodawczyni. Swoje stanowisko Wnioskodawczyni opiera o następujące przepisy prawa:

Ustawa o podatku od spadków i darowizn Dz. U. z 2009 r. Nr 93 poz. 768 z późniejszymi zmianami.

Ustawa o PCC Dz. U. z 2010 r. Nr 101 poz. 649 z późniejszymi zmianami zwalniające z obciążeń fiskalnych nabycie nieruchomości, które tworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego. Chodzi tu o gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami, a więc obszar gruntów sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne przekraczające powierzchnię 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu osoby fizycznej.

Aby skorzystać z ww. zwolnienia należy:

 1. złożyć oświadczenie i prowadzić na nabytym gruncie gospodarstwo rolne przez okres co najmniej 5 lat licząc od dnia nabycia.
 2. złożyć druk SD-3 w Urzędzie Skarbowym w terminie 1 miesiąca od daty nabycia/dokonania czynności, czyli w przypadku Wnioskodawczyni od daty uzyskania prawomocnego postanowienia sądu o nabyciu spadku.

W związku z powyższym nabyta w drodze spadku nieruchomość powiększy istniejące gospodarstwo rolne Wnioskodawczyni a tym samym spełnione są wszelkie warunki do uzyskania zwolnienia z podatku od spadku dot. gruntów.

Podatek od spadku należny będzie jedynie od budynku mieszkalnego o pow. 66 m2 znajdującego się na przedmiotowym gruncie.

Wnioskodawczyni zwraca się z prośbą o interpretację czy Jej stanowisko w opisanej sprawie jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.) podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem dziedziczenia.

Art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi, że obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Natomiast na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje - przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwilą przyjęcia spadku. Jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia. (art. 6 ust. 4).

Zauważyć należy, że w sytuacji, gdy ustawa o podatku od spadków i darowizn nie definiuje daty nabycia własności rzeczy i praw majątkowych tytułem dziedziczenia należy posiłkować się przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) regulującymi sprawy spadkowe.

Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego spadek stanowią prawa i obowiązki zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, iż dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast, zgodnie z art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 zwalnia się od podatku nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem:

 1. budynków mieszkalnych,
 2. budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym,
 3. urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców

- pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili nabycia ta nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy i to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Podkreślić bowiem należy, że omawiane zwolnienie, podobnie jak wszystkie ulgi i zwolnienia jest wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania wynikającej z art. 84 Konstytucji RP stanowiącego, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą.

Zatem, w myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Z wyżej powołanych przepisów prawa wynika, że co do zasady nabycie przez osobę fizyczną tytułem dziedziczenia własności rzeczy i praw majątkowych podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jednak nabycie gospodarstwa rolnego lub jego części tytułem dziedziczenia jest zwolnione od tego podatku, jeżeli w chwili nabycia nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym a nabywca będzie to gospodarstwo rolne prowadził przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia. Niedotrzymanie powyższych warunków powoduje utratę omawianego zwolnienia.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że zmarła siostra cioteczna matki Wnioskodawczyni, pozostawiając testament w którym uczyniła Wnioskodawczynię jedyną spadkobierczynią swojego majątku. Majątek składa się z działek gruntu o łącznej pow. 2090 m2. Są to:

 1. działka rolna o pow. 1657 m2 zabudowana domkiem mieszkalnym o powierzchni 66 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 46 m2 (zał. Nr 1: wypis z kartoteki budynków i zał. Nr 2: odpis z kw rubryka 1.9 „Nieruchomość zabudowana pod uprawy rolne”), według wypisu z ewidencji gruntów są to: grunty orne RIVa i RIVb o pow. 413 i 437 m2 oraz tereny mieszkaniowe B-807 m2.
 2. Działka pełniąca funkcję dojazdu – droga szerokości 2,5 m, o pow. 433 m2. Od nieruchomości tej spadkobierczyni płaciła podatek rolny za powierzchnię użytków rolnych ogółem 2090 m2 (zał. Nr 4 – decyzja o podatku na 2012 rok).

Wnioskodawczyni, spadkobierczyni posiadająca gospodarstwo rolne – otrzymuje dopłaty unijne . Data śmierci spadkodawcy 01.01.2013 r. Nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Wnioskodawczyni nie nabyła praw po zmarłej i nie rozliczała się we właściwym Urzędzie Skarbowym z tyt. nabycia ww. praw.

A zatem, przyjmując za Wnioskodawczynią, że nabyta nieruchomość wejdzie w skład gospodarstwa rolnego, będącego jej własnością, w analizowanej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie zawarte w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem, że gospodarstwo to prowadzone będzie przez Wnioskodawczynię przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia. Należy również podkreślić, że w przedstawionym przez Wnioskodawczynię zdarzeniu przyszłym obowiązek podatkowy jeszcze nie powstał. Taki obowiązek powstanie dopiero z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.