IPPB1/4511-624/15-4/DK | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
IPPB1/4511-624/15-4/DKinterpretacja indywidualna
 1. gospodarstwo rolne
 2. sprzedaż nieruchomości
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2015 r. (data wpływu 9 kwietnia 2015 r.) oraz piśmie uzupełniającym z dnia 29 czerwca 2015 r. (data nadania 29 czerwca 2015 r., data wpływu 2 lipca 2015 r.) na wezwanie organu z dnia 18 czerwca 2015 r. Nr IPPB1/4511-624/15-2/DK (data nadania 19 czerwca 2015 r., data doręczenia 24 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego:

 • w części dotyczącej użytków rolnych - jest prawidłowe
 • w pozostałym zakresie – jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Pismem Nr IPPB1/4511-624/15-2/DK z dnia 18 czerwca 2015 r., tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego zdarzenia przyszłego.

Pismem z dnia 29 czerwca 2015 r. (data nadania 29 czerwca 2015 r., data wpływu 2 lipca 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku oraz uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Podatniczka, pozostając z mężem w ustroju rozdzielności majątkowej, zakupiła do majątku osobistego następujące grunty w celu powiększenia posiadanego ok 100 ha gospodarstwa rolnego:

 1. Niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 96/1 o powierzchni 4,27 ha położona w obrębie wsi A. oznaczenie RIIIa 1,68 ha, RIIIb 0,95 ha, RIVa 0,83 ha, RIVb 0,49 ha, RV 0,32ha
  Niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 17 o powierzchni 4,55 ha położona w obrębie wsi A. z oznaczeniem RIIIb 0,57 ha, RIVa 0,44 ha, RIVb 2,48 ha, RV 0,11 ha, W 0,04 ha, PsIV 0,5 ha, PsV 0,41 ha (akt notarialny z dnia 11.09.2009 r)
 2. Niezabudowana działka gruntu nr 2/1 o powierzchni 0,5 ha położona w obrębie wsi B. Niezabudowana nieruchomość oznaczona jako działka gruntu nr 2/2 o powierzchni 0,13 ha położona w obrębie wsi B. z oznaczeniem Br-RIVb 0,13 ha (akt notarialny z dnia 20.07.2010 r)
 3. Niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 110/1 o powierzchni 13,7 ha położona w obrębie A. z oznaczeniem RIIIb 7,76 ha, RIVa 4,34 ha, RIVb 1,56 ha, RV 0,04 ha (akt notarialny z dnia 10.12.2010 r)
 4. Niezabudowana działka gruntu numer 119/2 o powierzchni 4,1749 ha położoną w obrębie A. z oznaczeniem RIVa 0,55 ha, RIVb 2,058 ha, RV 1,56 ha (akt notarialny z dnia 28.02,2011 r)
 5. Niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę gruntu oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 72/1 o powierzchni 0,8356 ha położona w obrębie A. z oznaczeniem RIIIb 0,0436 ha,RIVa 0,6515 ha, RIVb 0,1405 ha(akt notarialny z dnia 25.05.2011 r}
 6. Niezabudowana działka gruntu numer 111/1 o powierzchni 8,55 ha położona w miejscowości A. z oznaczeniem RIIIa 0,31 ha, RIIIb 1,17 ha, RIVa 0,57 ha, RIVb 2,97 ha, RV 3,53 ha (akt notarialny z dnia 08.12,2011 r)
 7. Niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę gruntu oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 283 o powierzchni 3,85 ha położona w miejscowości B. z oznaczeniem RIVa 0,53 ha, RIVb 2,36 ha, RV 0,64 ha, RVI 0,21 ha, W 0,05 ha, LsV 0,06 ha (akt notarialny z dnia 02.04.2012 r)
 8. Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości A. oznaczona numerami 75/2 i 87/1 o łącznej powierzchni 0,4017 ha z oznaczeniem dr (akt notarialny z dnia 25.10.2012 r)
 9. Niezabudowane działki gruntu nr 75/2 i nr 100 o łącznym obszarze 10,74 ha z oznaczeniem RIVb 0,13 ha, RV 4,43 ha, RVI 1,21 ha, RIIIb 3,68 ha, RIVa 1,01 ha, RIVb 0,28ha (akt notarialny Rep A. z dnia 16.04.2012 r)
 10. Niezabudowane działki gruntu numer 24,59,63,87/59,90/63,46,36/1,43/1 o łącznym obszarze 7,40 ha położone w miejscowości C. z oznaczeniem RIVb 0,50 ha, RV 1,35 ha, RVI 0,14 ha, RIIIb 0,92 ha, RIIIb 1,30 ha, RIVa 0,60 ha, W 0,01 ha, W 0,01 ha, RIVa 0,33 ha, RIVb 0,26 ha, PsIV 0,20 ha, Lz-PsIV 0,07 ha, PsIII 0,11 ha, PsIV 1,22 ha, RIIIb 0,03 ha, RIVa 0,33 ha, W 0,02 ha (akt notarialny z dnia 30.04.2013 r)
 11. Niezabudowana działka gruntu nr 26/2 o powierzchni 1,0036 ha położona w miejscowości C. z oznaczeniem RIVb 0,2044 ha, RV 0,7992 ha(akt notarialny z dnia 11.07.2013 r)
 12. Niezabudowana działka gruntu nr 20/3 o powierzchni 2,2462 ha z oznaczeniem RIVb 1,7455 ha, RV 0,2047 ha, W 0,0319 ha, Lz-PsV 0,0774 ha, PsIII 0,1867 ha (akt notarialny z dnia 11.09.2013 r)
 13. Niezabudowana działka gruntu nr 134 o powierzchni 19900 m kw położona w obrębie D. z oznaczeniem RIVb 0,50 ha, RV 1,49 ha (akt notarialny z dnia 06.11.2013 r)
 14. Niezabudowana nieruchomość rolna oznaczona numerem 91 o powierzchni 2 ha położona w miejscowości B. z oznaczeniem RIVb 0,66 ha, RV 0,81 ha, RVI 0,48 ha, LsV 0,05 ha (akt notarialny z dnia 13.08.2013 r)
 15. Niezabudowana nieruchomość rolna oznaczona numerem 26 o powierzchni 3,01 ha położona w miejscowości B. z oznaczeniem RIVa 0,01 ha, RIVb 0,36 ha, RV 2,47 ha, RVI 0,17 ha (akt notarialny z dnia 13.08.2013 r)

Obecnie podatniczka namierza sprzedać przedmiotowe grunty stanowiące część posiadanego przez nią gospodarstwa rolnego. Po sprzedaży grunty nie utracą swojego charakteru rolnego.

Jednocześnie z tytułu prowadzonej działalności rolniczej podatniczka jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy przychody uzyskane przez podatniczkę ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskane przez rolników ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego są zwolnione z podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 28) ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o PIT termin „gospodarstwo rolne” należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy o podatku rolnym. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej.

Jeżeli dany grunt spełnia wszystkie w/w przesłanki, to jego sprzedaż będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego.

W przedmiotowym stanie faktycznym, sprzedaż gruntów spełni wszystkie przesłanki zwolnienia wskazane w art. 21 ust 1 pkt 28 updof, dlatego też sprzedaż przedmiotowych gruntów będzie korzystała ze zwolnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest w części dotyczącej użytków rolnych prawidłowe, w pozostałym zakresie nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie m.in.:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiła po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany ze sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania – w myśl art. 14 ustawy zmieniającej – mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od 1 stycznia 2009 r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością, np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości). Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym odpłatnym zbyciem musi istnieć bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy.

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6d ww. ustawy – za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w art. 22 ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł – stosownie do art. 30e ust. 5 ww. ustawy. Jak wynika z art. 30e ust. 4 ustawy – podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Podatek ten należy wykazać w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości.

Jednakże przepis art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia od podatku dochodowego przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o gospodarstwie rolnym – oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym (art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) – za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Szczegółowe określenie, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, co decyduje o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży takich gruntów – wymaga odniesienia się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454 ze zm.) oraz Załącznika Nr 6 do tego rozporządzenia.

Zgodnie z § 67 ww. rozporządzenia – użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

 1. grunty rolne,
 2. grunty leśne,
 3. grunty zabudowane i zurbanizowane,
 4. użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery „E” oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R,
 5. (uchylony),
 6. grunty pod wodami,
 7. tereny różne oznaczone symbolem –Tr.

Stosownie natomiast do treści § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia – grunty rolne dzielą się na:

 1. użytki rolne, do których zalicza się:
  1. grunty orne, oznaczone symbolem – R,
  2. sady, oznaczone symbolem – S,
  3. łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,
  4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,
  5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br,
  6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,
  7. grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W,
  8. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr,
 2. nieużytki, oznaczone symbolem – N.

Z kolei w myśl § 68 ust. 2 ww. rozporządzenia – grunty leśne dzielą się na:

 1. lasy, oznaczone symbolem – Ls,
 2. grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem – Lz.

Z powyższego wynika, że grunty leśne (Ls,Lz) nie zostały wymienione jako grunt wchodzący w skład gospodarstwa rolnego, tj. nie zostały sklasyfikowane jako użytek rolny lub jako grunt zadrzewiony i zakrzewiony na użytkach rolnych, zatem sprzedaż udziału w części przypadającej na takie grunty w żadnym wypadku nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 28 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

Możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozpatrywać należy wyłącznie w odniesieniu do gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne. Zgodnie z treścią przywołanych wcześniej przepisów – zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy uzależnione jest od wystąpienia następujących przesłanek:

 • grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne,
 • muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością lub współwłasnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową,
 • sprzedaż ma dotyczyć całości gospodarstwa lub jego części,
 • grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru.

Utrata charakteru rolnego gruntu następuje przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania łączącym się ze zmianą ich dotychczasowego przeznaczenia. Dla oceny czy dokonana transakcja skutkuje utratą charakteru rolnego gruntu decydujące znaczenie ma cel jego nabycia, faktyczny zamiar nabywcy co do przeznaczenia nieruchomości bądź inne okoliczności związane z daną transakcją. Faktyczne przekształcenie sposobu użytkowania gruntów może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy lub innych okoliczności związanych z daną transakcją. Całokształt tych okoliczności może wskazywać na utratę charakteru rolnego nabywanego gruntu nawet wówczas, gdy nieruchomość taka umiejscowiona jest w planie zagospodarowania przestrzennego jako nieruchomość położona na terenach upraw rolnych. Okoliczność czy dana nieruchomość w wyniku sprzedaży nie utraciła charakteru rolnego podlega weryfikacji przez urząd skarbowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego. Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania leży w interesie podatnika, więc to po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, że spełnia przesłanki do zwolnienia.

Należy także zauważyć, że art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy dotyczy sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, co oznacza, że transakcja może obejmować wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa rolnego bądź niektóre z nich.

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy stwierdzić należy, że zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega przychód uzyskany ze sprzedaży gruntów stanowiących użytki rolne. W przedmiotowej sprawie oprócz nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne w rozumieniu ww. przepisów przedmiotem sprzedaży będą również grunty oznaczone w ewidencji gruntów symbolami Lz, Ls, dr. Grunty te nie tworzą zgodnie z definicją ustawy o podatku rolnym – gospodarstwa rolnego. Także z rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków wprost wynika, iż grunty te nie są sklasyfikowane jako użytek rolny.

W związku z powyższym, jeżeli zbycie tych gruntów nastąpi przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie, to przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości w części przypadającej na grunty oznaczone w ewidencji gruntów symbolami Lz, Ls, dr nie będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym według zasad określonych w art. 30e ww. ustawy.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko wnioskodawczyni w zakresie możliwości zwolnienia przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów symbolami Lz, Ls, dr należy uznać za nieprawidłowe, natomiast stanowisko wnioskodawczyni w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży pozostałych gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

gospodarstwo rolne
IPTPB2/4511-374/15-2/MP | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
IPPB4/415-765/14-4/MS | Interpretacja indywidualna

zwolnienia przedmiotowe
DD3/033/408/14/CRS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.