IPPB1/415-803/11-2/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Stwierdzić należy, iż przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży przedmiotowego gospodarstwa rolnego, nabytego w drodze spadku przed 2006 r., jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając wimieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 05.08.2011 r. (data wpływu 11.08.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11.08.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.
 1. W dniu 29 czerwca 2001 r. Sąd Rejonowy wydał postanowienie, w którym stwierdził:
  • w punkcie 1, iż spadek po Zofii B. zmarłej w dniu 28 stycznia 2000 r. z mocy ustawy nabyli mąż Jan B. w 1/2 części, oraz córka Barbara L. w 1/2 części;
  • w punkcie 2, iż wchodzące w skład spadku po Zofii B. gospodarstwo rolne nabyli mąż Jan B. w 1/2 części, oraz córka Barbara L w 1/2 części;
  • w punkcie 3, iż spadek po Janie B. zmarłym w dniu 02 kwietnia 2001 r. z mocy ustawy nabyła córka Barbara L. w całości;
  • w punkcie 4, iż wchodzące w skład spadku po Janie B. gospodarstwo rolne nabyła córka Barbara L. w całości.
 2. W dniu 25 października 2006 r. Sąd Rejonowy wydał postanowienie o nabyciu z mocy ustawy przez Pawła L. po swojej matce Barbarze L. całości spadku wraz z wchodzącym w jego skład gospodarstwem rolnym. Postanowienie to uprawomocniło się 16 listopada 2006 r. Gospodarstwo rolne składa się z działki nr 29. W wypisie z rejestru gruntów wydanym przez Starostwo Powiatowe w dniu 18 maja 2011 r. grunty zostały zakwalifikowane jako: tereny mieszkaniowe (według klasyfikacji oznaczone symbolem B), grunty orne (symbol RVI), pastwiska trwałe (symbol PsV), grunty zadrzewione i zakrzewione (symbol Lz-RVI). Łączna powierzchnia działki wynosi 1,8864 ha. Grunty są niehipotekowane i w rozumieniu ustawy o Podatku rolnym stanowią gospodarstwo rolne.
 3. W dniu 09 grudnia 2010 r. Paweł L. złożył do Sądu Rejonowego wniosek o stwierdzenie nabycia przez niego prawa własności przedmiotowej nieruchomości przez zasiedzenie. Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2011 r. Sąd orzekł, iż własność przedmiotowej działki została nabyta w drodze zasiedzenia jednak nie przez Pawła L., ale przez jego dziadków tj. Zofię i Jana B., z datą oznaczoną na dzień 27 stycznia 1970 r., gdyż już wtedy upłynął wymagany przez prawo okres niezbędny dla zasiedzenia nieruchomości. Paweł L. stał się więc właścicielem nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne w drodze dziedziczenia, co wynika z postanowień spadkowych opisanych w punkcie 1 i 2 tj. postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 29 czerwca 2001 r. oraz postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 25 października 2006 r. , a nie w drodze zasiedzenia, co wynika z postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 29 czerwca 2011 r.
 4. Obecnie Paweł L. chce dokonać zbycia swego gospodarstwa rolnego a niniejszy wniosek dotyczy konsekwencji podatkowych takiego zbycia zarówno dla niego jak i dla kupującego, w świetle podanego stanu faktycznego.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
 1. Czy przy przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca zostanie zwolniony z zapłaty podatku od spadków, z tytułu dziedziczenia gospodarstwa rolnego (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r....
 2. Czy z zapłaty w/w podatku będzie zwolnione również nabycie w drodze dziedziczenia budynków mieszkalnych i niemieszkalnych znajdujące się na tym gospodarstwie rolnym...
 3. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku z tytułu zasiedzenia na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn...
 4. Czy zbycie gospodarstwa rolnego wraz z budynkami znajdującymi się na nim będzie wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w dacie nabycia...
 5. Czy na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych kupujący będzie zwolniony z podatku w związku z nabyciem gospodarstwa rolnego...
 6. Czy zwolnienie, o którym mowa w pytaniu powyżej dotyczy budynków niemieszkalnych posadowionych na nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne.

Odpowiedź na pytanie czwarte w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Wniosek w zakresie pozostałych pytań zostanie rozpatrzony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Zdaniem Wnioskodawcy zbycie nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia do końca 2006 r. jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w dacie nabycia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości; jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej - przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r.

Jednak, z uwagi na treść przepisu art. 7 ust. 1 powołanej ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., do odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Dla ustalenia zatem jakie przepisy znajdą zastosowanie w przedmiotowej sprawie, istotne jest ustalenie daty nabycia w przedmiotowej nieruchomości.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, iż dniem nabycia przez Wnioskodawcę spadku jest data śmierci spadkodawcy.

Wnioskodawca nie wskazał wprawdzie kiedy zmarła matka, jednakże skoro postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku zapadło w 2006 r., to przed tą datą musiała nastąpić śmierć matki. Oznacza to, iż co najmniej w 2006 r. w drodze spadku nastąpiło nabycie przez Wnioskodawcę gospodarstwa rolnego.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zamierza sprzedać gospodarstwo rolne, który nabył w drodze spadku przed końcem 2006 r. Tak więc, w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.

W myśl przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a w całości - jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, iż przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży przedmiotowego gospodarstwa rolnego, nabytego w drodze spadku przed 2006 r., jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.

Końcowo należy wskazać, że dokument załączony do wniosku nie podlegał analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji. Bowiem wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny dokumentów załączonych do wniosku; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego i stanowiskiem przedstawionym w złożonym przez wnioskodawcę wniosku. Tym samym jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.