IPPB1/415-1222/13-5/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Jeżeli w istocie przedmiotem dzierżawy są grunty rolne spełniające ustawowe kryteria definicji gospodarstwa rolnego lub wchodzące w skład takiego gospodarstwa, to w związku z tym, iż grunty te wydzierżawiane zostaną na cele rolnicze – dochód uzyskiwany tytułem czynszu dzierżawnego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, stosownie do uregulowań zawartych w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2013 r. (data wpływu 12 listopada 2013 r.) uzupełnionego pismem z dnia 3 lutego 2014 r. (data wpływu 5 lutego 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 24 stycznia 2014 r. Nr IPPB1/415-1222/13-2/AM; IPPB2/436-606/13-2/MZ o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dzierżawy gospodarstwa rolnego dla Wnioskodawczyni - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dzierżawy gospodarstwa rolnego dla Wnioskodawczyni.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

31 maja 2013 r. na mocy zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia Wnioskodawczyni nabyła prawo do spadku po ojcu. Spadkobiercami są matka, siostra i Wnioskodawczyni. Przedmiotem spadku jest gospodarstwo rolne (nie rolno-budowlane), składające się z trzech działek: działki nr 3/3 o powierzchni 6, 21 ha , na której znajduje się budynek mieszkalny o pow. 150 m2 oraz dwa budynki gospodarcze; działki nr 2 o powierzchni 5,08 ha i działki nr 188/3 o powierzchni 1,04 ha. Matka Wnioskodawczyni, żona spadkodawcy była współwłaścicielem działki nr 2 i działki nr 188/3.

Ponadto w skład spadku weszły dwa samochody, ciągnik rolniczy i środki pieniężne.

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, art. 4a ust. 1 pkt 1, w ciągu 6 miesięcy od nabycia spadku (dokładnie 28.10.2013 r.) zostało złożone Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych w Urzędzie Skarbowym .

Zdarzenie przyszłe:

W ciągu najbliższych miesięcy, czyli przed upływem 5 lat, planowana jest dzierżawa lub sprzedaż gospodarstwa rolnego lub jego części, bez budynku mieszkalnego. W związku ze sprzedażą lub dzierżawą grunty rolne nie utracą swojego charakteru, zostaną włączone w skład gospodarstwa przyszłego nabywcy lub dzierżawcy. W przypadku sprzedaży, uzyskane środki zostaną przeznaczone na zakup mieszkania w ciągu 2 lat.

Pismem z dnia 3 lutego 2014 r. (data wpływu 5 lutego 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek poprzez wskazanie:

  • daty śmierci spadkodawcy – 14.05.2013 r.
  • wydzierżawione gospodarstwo rolne przeznaczone zostanie na cele rolnicze (zgodnie z deklaracją przyszłego dzierżawy); gospodarstwo zostanie wydzierżawione w całości (przez wszystkich spadkobierców).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy w przypadku sprzedaży gospodarstwa rolnego lub jego części (np. działki nr 2 lub nr 188/3) spadkobiercy muszą odprowadzić podatek dochodowy od wartości sprzedanej działki... Czy przeznaczenie przychodu ze sprzedaży gruntów na zakup nieruchomości mieszkalnej w ciągu 2 lat ma wpływ na wymiar ewentualnego podatku dochodowego...
  2. Czy w przypadku wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub jego części spadkobiercy muszą odprowadzić podatek dochodowy od wartości dzierżawionych gruntów lub od przychodów uzyskanych z dzierżawy...
  3. Czy w przypadku sprzedaży lub dzierżawy gospodarstwa rolnego lub jego części przed upływem 5 lat nadal zostanie utrzymane zwolnienie od podatku od spadków i darowizn...
  4. Czy sytuacja podatkowa wszystkich spadkobierców wygląda tak samo, czy obowiązek podatkowy wygląda inaczej w przypadku żony spadkodawcy, która była współwłaścicielem gospodarstwa...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie pytania oznaczonego Nr 2 dotyczącego Wnioskodawczyni. W pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Ad. 2

W przypadku wydzierżawienia gospodarstwa lub jego części, spadkobiercy muszą odprowadzić należny podatek dochodowy od przychodu uzyskanego z tytułu dzierżawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zmianami) przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej;

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc - w przypadku roślin,
  2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt,

- licząc od dnia nabycia.

Z powyższego przepisu wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie, co należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w tym przepisie ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną wyżej definicją działalności rolniczej podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Wszelkie inne przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą, czy też powstające przy okazji prowadzenia działalności rolniczej - nie stanowią przychodów z tej działalności.

Stosownie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy źródłami przychodów są najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Jak wynika z powyższego, do przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy ustawodawca zalicza między innymi dzierżawę gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej. Nie stanowi jednak źródła przychodów, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dzierżawa gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele rolnicze.

Przy określaniu zakresu wspomnianego wyżej wyłączenia z katalogu źródeł przychodów należy uwzględnić treść definicji gospodarstwa rolnego.

Ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji pojęcia „ gospodarstwo rolne”. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami).

Zgodnie z art. 1 tej ustawy opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Natomiast art. 2 ust. 1 ustawy stanowi, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Zatem, jeżeli w istocie przedmiotem dzierżawy są grunty rolne spełniające ustawowe kryteria definicji gospodarstwa rolnego lub wchodzące w skład takiego gospodarstwa, to w związku z tym, iż grunty te wydzierżawiane zostaną na cele rolnicze – dochód uzyskiwany tytułem czynszu dzierżawnego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, stosownie do uregulowań zawartych w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Ponadto wskazać należy, iż zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym wydana interpretacja dotyczy tylko Wnioskodawczyni. Nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych spadkobierców.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.