ILPB2/4511-1-899/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży gospodarstwa rolnego.
ILPB2/4511-1-899/15-2/AKinterpretacja indywidualna
 1. gospodarstwo rolne
 2. nabycie nieruchomości
 3. spadek
 4. sprzedaż
 5. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze sprzedaży nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2015 r. (data wpływu 16 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży gospodarstwa rolnego wraz z maszynami i urządzeniami rolniczymi – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych sprzedaży gospodarstwa rolnego wraz z maszynami i urządzeniami rolniczymi.

Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest zagadnienie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w przedmiocie dotyczącym podatku od towarów i usług wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Mąż Wnioskodawczyni zmarł 5 stycznia 2014 r. W dniu 18 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy wydał postanowienie o nabyciu spadku w 1/2 części dla Wnioskodawczyni oraz w 1/2 dla małoletniej córki Wnioskodawczyni (dziedziczenie w stosunku do córki nastąpiło z dobrodziejstwem inwentarza). Postanowienie uprawomocniło się 12 marca 2015 r. Zmarły nie sporządził testamentu. Wnioskodawczyni wraz z córką w drodze spadku odziedziczyła po zmarłym mężu gospodarstwo rolne, w skład którego wchodzą: nieruchomość gruntowa stanowiąca działki: nr 315 (o pow. 1,2700 ha), nr 314 (o pow. 1,4100 ha), nr 312 (o pow. 0,3800 ha), nr 316 (o pow. 0,4800 ha) w A. stanowiące grunty orne, (oznaczenie: RIII a i b), maszyny i urządzenia rolnicze: krajalnica, wózek widłowy i ciągnik rolniczy.

Ponadto dla działki nr 315 w dniu 27 listopada 2011 r. zatwierdzony został projekt budowlany oraz zostało wydane pozwolenie na budowę kwaszarni z magazynem i częścią administracyjno - biurową (w zabudowie zagrodowej). Decyzja wydana została na nieżyjącego już męża Wnioskodawczyni prowadzącego gospodarstwo rolne. Państwo mieli zawartą małżeńską umowę majątkową - intercyzę. Do dnia śmierci męża Wnioskodawczyni, ponoszone były nakłady inwestycyjne w związku z wydanym pozwoleniem na budowę. Mąż Zainteresowanej był podatnikiem podatku od towarów usług oraz odliczał podatek naliczony z tytułu inwestycji rozpoczętej. Inwestycja nie została zakończona do dnia dzisiejszego. Wnioskodawczyni po śmierci męża nie podjęła działań w celu zakończenia inwestycji oraz nie kontynuuje po mężu prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą na własne imię i nazwisko, jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Głównym i jedynym rodzajem działalności są kompleksowe usługi budowlane (przeważająca działalność gospodarcza: 43.39.Z, pozostała: 41.10.Z, 41.20.Z, 43.12.Z, 43.31.Z, 43.33.Z, 43.99.Z).

Zainteresowana nie posiada kwalifikacji do prowadzenia gospodarstwa rolnego (działalności rolnej), dlatego postanowiła nabyte w drodze spadku gospodarstwo rolne sprzedać wraz z udziałem córki zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Sprzedaż przedmiotu spadku - gospodarstwa rolnego w 1/2 części dla Wnioskodawczyni oraz w 1/2 dla małoletniej córki Wnioskodawczyni będzie podlegać sprzedaży jednemu kupującemu. W momencie sprzedaży działki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego będą sklasyfikowane jako grunty rolne (orne). Nie była i nie będzie wydana decyzja o warunkach zabudowy odnośnie żadnej z ww. działek. W stosunku do działek wchodzących w skład gospodarstwa rolnego odziedziczonych w drodze spadku nie były i nie będą podejmowane takie działania jak: wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, zmiana przeznaczenia terenu, decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, ani żadnych innych działań.

Wnioskodawczyni nie dokonała i nie dokona uatrakcyjnienia działek wchodzących w skład gospodarstwa rolnego poprzez np. uzbrojenie terenu, wydzielenie lub budowę drogi, wyposażenie w urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczne itp. W akcie notarialnym sprzedaży gospodarstwa rolnego zostanie ujęty zapis, iż zbyta nieruchomość zostanie przeznaczona przez nabywcę na prowadzenie działalności rolniczej. Wnioskodawczyni w opisie zdarzenia przyszłego przywołała następujące interpretacje: interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPBI/1/415-510/12/AP oraz IBPB-2-2/4511-120/15/ZuK a także interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPP2/443-415/08-4/EN.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy w związku z zamiarem zbycia gospodarstwa rolnego lub jego części niezależnie od okresu jaki upłynął od nabycia spadku, wystąpi u Wnioskodawczyni zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni w związku z zamiarem zbycia odziedziczonego w drodze spadku gospodarstwa rolnego - działek rolnych wraz z zabudowaniami (nieruchomości ) nie wystąpi z tytułu sprzedaży zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny. Sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych odziedziczonych w spadku, będzie korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym jeżeli zbycie nastąpi po upływie sześciu miesięcy od daty śmierci spadkodawcy - liczone od pierwszego dnia następnego miesiąca po dacie śmierci spadkodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-d) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Z powyższego wynika, że w przypadku sprzedaży nieruchomości jak i rzeczy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ma moment ich nabycia.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że pod pojęciem nabycia należy rozumieć wszelkie prawem przewidziane formy przeniesienia tytułu własności z jednego podmiotu na drugi. W szczególności będą to czynności cywilnoprawne: odpłatne np. umowa sprzedaży czy umowa zamiany, a także nieodpłatne, np. umowa darowizny czy dziedziczenie.

Z analizy treści wniosku wynika, że Zainteresowana wspólnie z córką otrzymała w spadku po zmarłym w dniu w dniu 5 stycznia 2014 r. mężu nieruchomość stanowiącą gospodarstwo rolne wraz z maszynami i urządzeniami rolniczymi.

W pierwszej kolejności przedmiotem analizy będą skutki zbycia gospodarstwa rolnego w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w tymże przepisie.

Przy czym, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Na mocy art. 22 ust. 6d ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w art. 22 ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie to nie dotyczy przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji pojęcia „gospodarstwo rolne”.

W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 1 tej ustawy opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Natomiast art. 2 ust. 1 ustawy stanowi, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Szczegółowe zaś określenie, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, co decyduje o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży takich gruntów, wymaga odniesienia się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542).

Zgodnie z § 67 ww. rozporządzenia użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

 1. grunty rolne,
 2. grunty leśne,
 3. grunty zabudowane i zurbanizowane,
 4. użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery "E" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R,
 5. (uchylony)
 6. grunty pod wodami,
 7. tereny różne oznaczone symbolem -Tr.

Stosownie natomiast do treści § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia, grunty rolne dzielą się na:

 1. użytki rolne, do których zalicza się:
  1. grunty orne, oznaczone symbolem - R,
  2. sady, oznaczone symbolem - S,
  3. łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,
  4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps,
  5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem - Br,
  6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr,
  7. grunty pod rowami, oznaczone symbolem - W,
  8. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr,
 2. nieużytki, oznaczone symbolem - N.

Natomiast zgodnie z § 68 ust. 2 ww. rozporządzenia, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione dzielą się na:

 1. lasy, oznaczone symbolem - Ls,
 2. grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem - Lz.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy zwolnienie uzależnione jest od spełnienia następujących przesłanek:

 • sprzedane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
 • muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową,
 • grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru.

Z analizy wniosku wynika, że Zainteresowana wspólnie z córką odziedziczyła nieruchomość stanowiącą gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Nieruchomość tę stanowią działki sklasyfikowane jako grunty orne, o powierzchni powyżej 1 ha. Wnioskodawczyni i córka zamierzają sprzedać nabyte gospodarstwo rolne, które w wyniku sprzedaży nie utraci swojego charakteru rolnego.

Uwzględniając powyższe uregulowania prawne oraz okoliczności przedstawione przez Wnioskodawczynię należy stwierdzić, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28, ponieważ zostaną spełnione przesłanki zawarte w ww. przepisie.

W odniesieniu do skutków podatkowych zbycia ruchomości nabytych w drodze spadku należy stwierdzić, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie rzeczy innych niż wskazane w lit. a-c ww. artykułu, jeżeli nie jest dokonywane w wykonywaniu działalności gospodarczej i następuje po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca w którym nastapiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nabytych w drodze spadku ruchomości nastąpi po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca w którym nastapiło nabycie, nie będzie dla Zainteresowanej źródłem przychodu.

Podsumowując: kwoty uzyskane ze sprzedaży maszyn i urządzeń rolniczych, tj. krajalnicy, wózka widłowego i ciągnika rolniczego Zetor po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie ruchomości nie będą stanowiły dla Zainteresowanej źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, że interpretacje prawa podatkowego wydaje się wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie.

Z uwagi na to, że wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, został złożony przez jednego ze współwłaścicieli nieruchomości, zaznacza się, że interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla drugiego współwłaściciela nieruchomości, tj. córki Zainteresowanej.

Ponadto, w odniesieniu do przywołanych przez Wnioskodawczynię rozstrzygnięć organów podatkowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania, ani konsekwencji wiążących, w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.