ILPB2/415-908/14-2/JK | Interpretacja indywidualna

Czy zbycie nieruchomości jest zwolnione od podatku dochodowego?
ILPB2/415-908/14-2/JKinterpretacja indywidualna
 1. gospodarstwo rolne
 2. sprzedaż nieruchomości
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2014 r. (data wpływu 2 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 5 kwietnia 2012 r. Wnioskodawca nabył prawo własności do nieruchomości obejmującej poniższe działki:

 • działka nr 231 o powierzchni 0,26 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako łąki trwałe;
 • działka nr 255 o powierzchni 1,08 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako łąki trwałe;
 • działka nr 281 o powierzchni 3,02 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne;
 • działka nr 283 o powierzchni 1,65 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne;
 • działka nr 121 o powierzchni 3,10 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne.

Przedmiotowe grunty Zainteresowany nabył w celu prowadzenia gospodarstwa rolnego (w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym) i były one wykorzystywane zgodnie z tym przeznaczeniem.

W kwietniu 2014 r. osoba prowadząca gospodarstwo rolne zgłosiła chęć nabycia przedmiotowych działek – w celu powiększenia gospodarstwa rolnego.

W dniu 24 lipca 2014 r. Wnioskodawca podpisał warunkową umowę sprzedaży wskazanych działek:

 • działka nr 231 o powierzchni 0,26 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako łąki trwałe;
 • działka nr 255 o powierzchni 1,08 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako łąki trwałe;
 • działka nr 281 o powierzchni 3,02 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne;
 • działka nr 283 o powierzchni 1,65 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne;
 • działka nr 121 o powierzchni 3,10 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne.

W związku z posiadanym przez Agencję Nieruchomości Rolnych prawem pierwokupu, przysługującym Skarbowi Państwa z mocy art. 3 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, wystąpiono do Agencji Nieruchomości Rolnych o potwierdzenie, czy skorzysta z prawa pierwokupu.

Po otrzymaniu potwierdzenia od Agencji Nieruchomości Rolnych, że nie korzysta ona z prawa pierwokupu, w dniu 19 sierpnia 2014 r. podpisano umowę przeniesienia własności nieruchomości (w formie aktu notarialnego).

Działki te zostały sprzedane na powiększenie gospodarstwa rolnego. Działki te nie zmieniły zatem charakteru rolnego.

Sprzedaż nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedmiotowej sytuacji Wnioskodawcy przysługuje prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących gospodarstwo rolne nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ spełnia warunek określony w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o PIT, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego o w prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie.

W przedmiotowej sytuacji Wnioskodawca nabył prawo własności do wskazanych nieruchomości niezabudowanych:

 • działki nr 231 o powierzchni 0,26 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako łąki trwałe;
 • działki nr 255 o powierzchni 1,08 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako łąki trwałe;
 • działki nr 281 o powierzchni 3,02 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako grunty orne;
 • działki nr 283 o powierzchni 1,65 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako grunty orne;
 • działki nr 121 o powierzchni 3,10 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako grunty orne.

W myśl art. 30e ustawy o PIT, podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa powyżej, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Jednakże na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT, zwolnione od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Ustawa o PIT nie zawiera definicji pojęcia gospodarstwa rolnego. W celu wyjaśnienia tej kwestii, odsyła zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy, do przepisów o podatku rolnym.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.

Odnosząc się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 ze zm.) oraz załącznika Nr 6 Rozporządzenia, Wnioskodawca wskazuje, że jak wynika z § 68 ust. 1 Rozporządzenia, do użytków rolnych zalicza się: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowy.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT zwolnienie z opodatkowania PIT uzależnione jest od spełnienia następujących przesłanek:

 • sprzedane grunty są zakwalifikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
 • sprzedane grunty stanowią gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową,
 • grunty wskutek sprzedaży nie tracą rolnego charakteru.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży w całości stanowią grunty orne i łąki trwałe – a zatem pierwszy warunek jest spełniony.

W odniesieniu do drugiego warunku Wnioskodawca wskazał, że sprzedane grunty stanowią gospodarstwo rolne, a powierzchnia wynosi 9,11 ha.

Ostatni z warunków zwolnienia również został spełniony – sprzedane grunty nie utracą w związku ze sprzedażą charakteru rolnego, gdyż nabywca zachowa dotychczasowy charakter nieruchomości, tzn. będzie prowadził gospodarstwo rolne.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, w przedmiotowej sytuacji Zainteresowanemu przysługuje prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT.

Potwierdzeniem powyższego jest stanowisko Ministra Finansów zwarte w interpretacjach indywidualnych, m.in.:

 • interpretacja indywidualna z 18 czerwca 2014 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBII/2/415-396/14/MMa);
 • interpretacja indywidualna z 11 czerwca 2014 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB2/415-311/14-2/ES);
 • interpretacja indywidualna z 11 czerwca 2014 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygn. ITPB1/415-252/14/EM);
 • interpretacja indywidualna z 14 maja 2014 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygn. ITPB2/415-190/14/KK).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że interpretacje powołane we wniosku wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.