ILPB2/415-1047/14-2/WS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.
ILPB2/415-1047/14-2/WSinterpretacja indywidualna
 1. gospodarstwo rolne
 2. grunty rolne
 3. podatek dochodowy od osób fizycznych
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w gospodarstwie rolnym – jest:

 • prawidłowe, jeżeli sprzedaż nastąpi po upływie 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie;
 • nieprawidłowe, jeżeli sprzedaż nastąpi przed upływem 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w gospodarstwie rolnym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wnioskodawca planuje nabyć udział w nieruchomości rolnej zabudowanej o powierzchni ok. 250 ha wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.

Przedmiotowy grunt nie stanowił, nie stanowi i nie będzie stanowić przedmiotu działalności gospodarczej.

Planowane jest, że udział w nieruchomości, jaki nabędzie Wnioskodawca zostanie przeznaczony pod gospodarstwo rolne.

W dniu dokonania nabycia nieruchomości będzie miała ona charakter rolny, co zostanie potwierdzone w akcie notarialnym dokumentującym kupno, a więc w wyniku realizacji transakcji kupna gruntu rolnego przez Wnioskodawcę nie utraci on charakteru rolnego.

Jednocześnie Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości zakupiony przez Zainteresowanego udział w gruncie rolnym (nieruchomości rolnej, o której mowa powyżej) może następnie sprzedać w całości lub w części nawet w okresie krótszym niż 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego gruntu.

Wnioskodawca zakłada przy tym (ze względu na przeznaczenie nieruchomości pod gospodarstwo rolne), że po nabyciu przez osobę trzecią przedmiotowego gruntu wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego nie utraci on charakteru rolnego, co zostanie potwierdzone w akcie notarialnym dokumentującym sprzedaż.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychód uzyskany z planowanej sprzedaży gruntu rolnego będzie podlegać opodatkowaniu PDOF...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy planowana sprzedaż udziału w nieruchomości rolnej nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego gruntu, brak będzie jakiegokolwiek opodatkowania PDOF po stronie Wnioskodawcy.

Natomiast w sytuacji, gdy przedmiotowy udział w nieruchomości zostanie sprzedany przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego gruntu, przychód uzyskany w wyniku przeprowadzenia transakcji sprzedaży tego udziału, w opinii Wnioskodawcy, będzie podlegać zwolnieniu z PDOF w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, zarówno w przypadku sprzedaży całości jak i części tego udziału w nieruchomości.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że w oparciu o art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o PDOF, brak jest jakichkolwiek wątpliwości, że w sytuacji, gdy odpłatne zbycie nieruchomości rolnej nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej i nie zostanie dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, przychód uzyskany ze sprzedaży takiej nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PDOF.

W przypadku zaś, gdyby transakcja sprzedaży doszła do skutku przed upływem wspomnianego powyżej okresu, w opinii Wnioskodawcy, zastosowanie znajdzie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PDOF.

I tak w myśl tego przepisu wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Jednocześnie, w myśl art. 2 ust. 4 ustawy o PDOF, ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Z kolei, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, tj. grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej.

Ponadto, w oparciu o § 68 ust. 1 Rozporządzenia oraz załącznika Nr 6 do tego Rozporządzenia, do użytków rolnych zalicza się: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowy.

Mając na uwadze powyższe należy zaznaczyć, że aby przedmiotowe zwolnienie z PDOF miało zastosowanie w omawianej kwestii istotne jest spełnienie następujących przesłanek:

 1. musi zostać zrealizowana transakcja zbycia całości lub części przedmiotowej nieruchomości;
 2. nieruchomość musi stanowić grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, co oznacza, że nieruchomość musi stanowić grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowy;
 3. nieruchomość musi wchodzić w skład gospodarstwa rolnego;
 4. nieruchomość nie może być wykorzystywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza,
 5. w wyniku realizacji transakcji sprzedaży nieruchomości nie utraci ona charakteru rolnego.

Uwzględniając powyższe, Wnioskodawca pragnie wskazać, że w odniesieniu do przedmiotu planowanej transakcji sprzedaży, spełnione są wszystkie przesłanki pozytywne (nastąpi transakcja sprzedaży gruntu rolnego, przedmiotowy grunt będzie stanowił gospodarstwo rolne w rozumieniu odpowiednich przepisów, charakter nieruchomości będzie niewątpliwie rolny) oraz nie są spełnione przesłanki negatywne (grunt nie będzie zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, a w związku z planowaną sprzedażą grunt nie utraci charakteru rolnego, co zostanie potwierdzone w akcie notarialnym).

Wnioskodawca pragnie jednocześnie podkreślić, że nabywany udział w nieruchomości będzie wchodził w skład gospodarstwa rolnego. Z definicji zawartej w ustawie o podatku rolnym cytowanej powyżej wynika, że gospodarstwo rolne to obszar gruntów, tj. gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawca, brak jest jakichkolwiek okoliczności/czynników/przeciwwskazań uniemożliwiających zastosowanie przedmiotowego zwolnienia z PDOF.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że planowana sprzedaż udziału w nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PDOF w przypadku, gdy planowana transakcji zbycia zostanie zrealizowana po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego gruntu. Jednocześnie, gdy przedmiotowa nieruchomość / udział w nieruchomości zostanie sprzedana przed upływem wspomnianego okresu, przychód uzyskany w wyniku przeprowadzenia transakcji sprzedaży tego gruntu będzie podlegać zwolnieniu z PDOF w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PDOF, jako że zostaną spełnione wszystkie przesłanki uprawniające do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe, jeżeli sprzedaż nastąpi po upływie 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie;
 • nieprawidłowe, jeżeli sprzedaż nastąpi przed upływem 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie do ust. 2 artykułu 30e ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

W myśl art. 19 ww. ustawy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Przepis art. 22 ust. 6c cyt. ustawy stanowi, że koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

W myśl natomiast art. 22 ust. 6d ww. ustawy za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość ww. nakładów, stosownie do art. 22 ust. 6e tej ustawy, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

W tym miejscu należy zauważyć, że w myśl art. 21 ust. 1 pkt 28 cytowanej ustawy zwolnione od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie to nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Z unormowania powyższego wynika, że ustawodawca możliwość skorzystania z przedmiotowego zwolnienia, uzależnił od spełnienia warunku, że zbywana nieruchomość musi wchodzić w skład gospodarstwa rolnego zbywcy oraz, że zbywane grunty nie mogą w związku z ich sprzedażą utracić charakteru rolnego.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje nabyć udział w nieruchomości rolnej zabudowanej o powierzchni 250 ha, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Zainteresowany nie wyklucza, że w przyszłości zakupiony udział w gruncie rolnym (nieruchomości rolnej) może zostać sprzedany w całości lub w części nawet w okresie krótszym niż 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpi nabycie tego gruntu. Wnioskodawca zakłada przy tym (ze względu na przeznaczenie nieruchomości pod gospodarstwo rolne), że po nabyciu przez osobę trzecią przedmiotowego gruntu wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego nie utraci on charakteru rolnego, co zostanie potwierdzone w akcie notarialnym dokumentującym sprzedaż.

Zgodnie z treścią przytoczonych przepisów zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od wystąpienia następujących przesłanek:

 • grunty te muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
 • muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową,
 • grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru.

Z powołanego przepisu wynika, że dla zaistnienia zwolnienia w nim przewidzianego muszą zaistnieć łącznie powyższe przesłanki. Jedna z nich ma charakter pozytywny i polega na sprzedaży całości lub części gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Kolejna zaś przesłanka ma charakter negatywny, a mianowicie nie może nastąpić utrata charakteru rolnego tych gruntów w związku z ich sprzedażą.

W niniejszej sprawie przedmiotem sprzedaży będzie udział w nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. W związku z powyższym należy uznać, że przesłanka dotycząca sprzedaży części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego nie zostanie spełniona, ponieważ jak wynika z wniosku przedmiotem umowy sprzedaży ma być udział w nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Mając na uwadze powyższe wyjaśnić należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprawdzie nie definiuje pojęć nieruchomości bądź jej części i udziału w niej, to jednak je rozróżnia o czym świadczy choćby wyliczenie w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym. Definiując te pojęcia odwołać się trzeba do ich definicji zawartych w przepisach prawa cywilnego, bowiem skutki wynikające z prawa podatkowego są następstwem czynności cywilnoprawnych.

I tak zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Do części składowych gruntu należą w szczególności budynki inne niż urządzenia z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub ich zasiania (ary. 48 ww. kodeksu).

Pojęcie udziału we współwłasności nie zostało zdefiniowane w Kodeksie cywilnym. W orzecznictwie przyjmuje się, że jest to prawo należące do współwłaściciela. Może ono być – jako udział – samodzielnym przedmiotem obrotu, każdy ze współwłaścicieli może nim swobodnie rozporządzać (art. 198 k.c.). Jego sprzedaż nie jest jednak równoznaczna ze sprzedażą nieruchomości czy też jej części, mimo że każdy kolejny nabywca udziału staje się współwłaścicielem całej nieruchomości, to nie ma wpływu na całość sytuacji wspólnej rzeczy bądź udziałów pozostałych współwłaścicieli.

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że także na gruncie przepisów prawa podatkowego nie można utożsamiać przychodu ze sprzedaży całości lub części nieruchomości, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, o którym mowa w art. 21 ust. 21 pkt 28 ww. ustawy, z przychodem ze sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Skoro więc ustawodawca w przepisie dotyczącym zwolnienia przychodu ze sprzedaży gospodarstwa rolnego wymienia jedynie sprzedaż nieruchomość lub jej część, to nie można uznać, że zwolnienie to obejmuje również przychód ze sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości.

Tak więc mając na uwadze powyższe uregulowania prawne trudno zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że przychód jaki uzyska ze sprzedaży udziału w nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego będzie korzystał ze zwolnienia określonego w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, dlatego że spełnione są wszystkie przesłanki pozytywne (nastąpi transakcja sprzedaży gruntu rolnego, przedmiotowy grunt będzie stanowił gospodarstwo rolne w rozumieniu odpowiednich przepisów, charakter nieruchomości będzie niewątpliwie rolny) oraz nie są spełnione przesłanki negatywne (grunt nie będzie zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, a w związku z planowaną sprzedażą grunt nie utraci charakteru rolnego, co zostanie potwierdzone w akcie notarialnym). W przedmiotowej sprawie – co dowiedziono powyżej – nie zostanie bowiem spełniona przesłanka pozytywna: przedmiotem umowy sprzedaży ma być udział w nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, a nie jego część bądź całość.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe, sprzedaż udziału w nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego stanowić będzie w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 28 i art. 30e ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródło przychodów podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku.

Reasumując, stwierdzić należy, że w przypadku, gdy planowana sprzedaż udziału w nieruchomości rolnej nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, brak będzie jakiegokolwiek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy, co wynika wprost z przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w sytuacji, gdy sprzedaż nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – z uwagi na fakt, że przedmiotem sprzedaży nie będzie część nieruchomości, ale udział w nieruchomości – przychód uzyskany ze sprzedaży nie będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, w konsekwencji czego będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.