IBPP1/4512-83/16/LSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do rejestracji jako podatnik VAT czynny w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 stycznia 2016 r. (data wpływu 2 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z 18 kwietnia 2016 r. (data wpływu 20 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do rejestracji jako podatnik VAT czynny w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do rejestracji jako podatnik VAT czynny w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Wniosek został uzupełniony pismem z 18 kwietnia 2016 r. (data wpływu 20 kwietnia 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/4512-83/16/LSz z 6 kwietnia 2016 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi gospodarstwo rolne wspólnie z mężem. Pomiędzy nimi istnieje wspólnota majątkowa. Mąż Wnioskodawczyni posiada grunty o powierzchni przekraczającej 1 ha stanowiące jego odrębny majątek, są to grunty nabyte do majątku osobistego męża Wnioskodawczyni zakupione z tegoż majątku. Ponadto Wnioskodawczyni z mężem posiadają grunty wspólne o powierzchni przekraczającej 1 ha, na których razem prowadzą działalność rolniczą. Mąż Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawczyni chce nabyć z swojego osobistego majątku działki rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha, na których Wnioskodawczyni sama będzie prowadziła działalność rolniczą.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni podała, że:

 1. Wnioskodawczyni prowadzi wraz z mężem wspólne gospodarstwo rolne od 2003 roku. Przedmiotem działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności są pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD - 01.19.Z) gdzie produkowane są m.in. rośliny ozdobne.
 2. Małżonek Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem VAT od 2003 r. Rejestracja małżonka Wnioskodawczyni w zakresie podatku VAT dotyczyła działalności rolniczej oraz działalności pozarolniczej.
 3. Na pytanie tut. Organu „Co jest przedmiotem odrębnej działalności gospodarczej rolniczej prowadzonej przez męża Wnioskodawcy i od kiedy prowadzi tę działalność rolniczą...”, Wnioskodawczyni odpowiedziała, że nie ma odrębnej działalności rolniczej prowadzonej przez męża - to Wnioskodawczyni chce wyodrębnić działalność rolniczą, która byłaby prowadzona przez Wnioskodawczynię samodzielnie na wydzierżawionych działkach rolnych o powierzchni 7,70 ha oraz zakupić kolejne 2 ha działek rolnych.
 4. Na pytanie tut. Organu „Czy Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli tak to od kiedy i w jakim zakresie...”, Wnioskodawczyni odpowiedziała, że nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej.
 5. Na pytanie tut. Organu „Czy, a jeśli tak to od kiedy Wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą i co jest jej przedmiotem...”, Wnioskodawczyni odpowiedziała, że działalność rolniczą jak do tej pory prowadzi wspólnie z mężem od 2003 roku. Przedmiotem działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności są pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD - 01.19.Z) gdzie produkowane są m.in. rośliny ozdobne.
 6. Na pytanie tut. Organu „Czy Wnioskodawca prowadząc wraz z małżonkiem wspólne gospodarstwo rolne są rolnikami ryczałtowymi tj. korzystającymi ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT (zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego) czy też Wnioskodawca lub małżonek Wnioskodawcy złożyli zgłoszenie VAT-R zaznaczając w nim, że rezygnują ze zwolnienia oparciu o przepis art. 43 ust. 3 ustawy o VAT, zgodnie z którym rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2... Czy mąż Wnioskodawcy jest czynnym podatnikiem VAT z tytułu własnej odrębnej działalności rolniczej czy z tytułu wspólnego gospodarstwa rolnego jako reprezentant tego wspólnego gospodarstwa rolnego...”, Wnioskodawczyni odpowiedziała, że prowadzone wraz z mężem wspólne gospodarstwo rolne nie prowadzi Wnioskodawczyni wraz z mężem jako rolnicy ryczałtowi (nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT). Mąż Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem VAT z tytułu wspólnego gospodarstwa rolnego.
 7. Na pytanie tut. Organu „Jeśli Wnioskodawca lub małżonek Wnioskodawcy złożyli takie zgłoszenie rejestracyjne, to należy wskazać kiedy i czy zaznaczono w formularzu VAT-R pozycję 34 oznaczającą, że „podatnik rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy” i jaką datę wskazano w poz. 38 druku VAT-R...”, Wnioskodawczyni odpowiedziała, że zgłoszenie rejestracyjne męża zostało złożone w 2003 roku. Wg wzoru obowiązującego w tym czasie (VAT-R(4)) nie było możliwości zaznaczania pola odnoszącego się do art. 43 ustawy o VAT.
 8. Na pytanie tut. Organu „Jak należy rozumieć stwierdzenie Wnioskodawcy, że Wnioskodawca chce nabyć z majątku osobistego działki rolne o pow. przekraczającej 1 ha, na których będzie prowadził działalność rolniczą. Ponadto z wniosku wynika, że małżonkowie posiadają grunty wspólne, na których razem prowadzą działalność rolniczą. Do jakiej działalności (co będzie jej przedmiotem) Wnioskodawca będzie zatem wykorzystywać grunty rolne nabyte z majątku osobistego, czy grunty te będą wyłącznie własnością Wnioskodawcy...”, Wnioskodawczyni odpowiedziała, że chce wydzierżawić a następnie kupić działki rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha, na których będzie prowadziła samodzielne gospodarstwo rolne. Działalność będzie podlegała pod klasyfikację PKD: 01.19.Z (pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie). Grunty te będą wyłącznie własnością Wnioskodawczyni, grunty te nie będą wchodziły w skład wspólnego gospodarstwa rolnego.
 9. Na pytanie tut. Organu „W oparciu o jakie składniki majątkowe (środki trwałe, wyposażenie, materiały, towary), Wnioskodawca będzie prowadzić swoją działalność rolniczą i czyją są one własnością... Czy będą wyłącznie własnością Wnioskodawcy czy też stanowią współwłasność Wnioskodawcy i małżonka. Jeśli nie są własnością Wnioskodawcy, to na jakiej podstawie prawnej i jak (odpłatnie, nieodpłatnie) Wnioskodawca będzie z nich korzystać...”, Wnioskodawczyni odpowiedziała, że będzie prowadziła swoją działalność rolniczą w oparciu o wyposażenie i środki trwałe stanowiące współwłasność Wnioskodawczyni i jej męża. Wnioskodawczyni będzie wykorzystywała wyposażenie i środki trwałe na podstawie umowy dzierżawy odpłatnie. Wnioskodawczyni będzie początkowo korzystać również z usług obcych - zleconych. W miarę możliwości Wnioskodawczyni będzie dokonywała kolejnych zakupów własnego parku maszynowego.
 10. Na pytanie tut. Organu „Z których składników majątkowych będą korzystać wspólnie dla celów swoich działalności Wnioskodawca i jego współmałżonek... Czy korzystają z nich w tym samym czasie czy w różnym, i w jaki sposób...”, Wnioskodawczyni odpowiedziała, że Wnioskodawczyni wraz z mężem będą wykorzystywali składniki majątku wspólnie. Wnioskodawczyni wraz z mężem będą wykorzystywali składniki majątku w różnym czasie.
 11. Symbole PKWiU dla sprzedawanych produktów rolnych z gospodarstwa rolnego męża Wnioskodawczyni: 01.30.10.0- rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnie,
  01.29.20.0- choinki świąteczne cięte.
  Symbole PKWiU dla planowanych do sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni:
  01.30.10.0 - rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnie,
  01.11 (cała grupa)- Zboża, rośliny strączkowe oraz nasiona oleiste, z wyłączeniem ryżu.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Rozpoczynając działalność rolniczą na majątku osobistym, stanowiącym działki rolne o powierzchni przekraczające 1 ha, czy Wnioskodawczyni może się zarejestrować jako czynny podatnik podatku od towarów i usług mimo, iż wcześniej mąż Wnioskodawczyni był zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym również z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego...

Zdaniem Wnioskodawczyni, ma prawo zarejestrować się jako podatnik VAT czynny. Definicja gospodarstwa rolnego sformułowana w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT odsyła do definicji gospodarstwa rolnego zawartej w przepisach o podatku rolnym. Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym „za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej”. Zatem, w świetle tej definicji - zarówno każde z małżonków osobno, jak i oboje łącznie prowadzą gospodarstwo rolne. Zatem w sytuacji, gdy mąż Wnioskodawczyni jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny również i Wnioskodawczyni ma prawo zarejestrować się jako podatnik VAT czynny z tytułu prowadzenia na własny rachunek odrębnego od męża gospodarstwa rolnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 tej ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przez działalność rolniczą - zgodnie z zapisem art. 2 pkt 15 cyt. ustawy o VAT - rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Mając na względzie definicję działalności gospodarczej, zawartą w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać, że prowadzenie działalności rolniczej stanowi prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem rolnik, w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, posiada status podatnika prowadzącego działalność gospodarczą (działalność rolniczą). Natomiast wykonywanie czynności polegających na dostawie produktów rolnych oraz świadczeniu usług rolniczych przesądza o wykonywaniu działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Z kolei, na podstawie art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Biorąc pod uwagę definicję działalności rolniczej, zawartą w art. 2 pkt 15 ustawy o VAT, uznać należy, że rolnicy, prowadzący taką działalność, z wyjątkiem tych, którzy dobrowolnie dokonali rejestracji w zakresie VAT jako podatnicy VAT czynni oraz takich, którzy na podstawie odrębnych przepisów są obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, z mocy ustawy są rolnikami ryczałtowymi w zakresie działalności rolniczej, tj. zarówno sprzedaży produktów rolnych pochodzących z tej działalności, jak również świadczenia usług rolniczych, ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi dla podatników posiadających status rolnika ryczałtowego.

Przez gospodarstwo rolne - zgodnie z przepisem art. 2 pkt 16 cyt. ustawy o VAT - rozumie się gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W myśl art. 15 ust. 4 ww. ustawy o VAT, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 15 ust. 5 tej ustawy, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Przez produkty rolne, zgodnie z art. 2 pkt 20 cyt. ustawy, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Natomiast przez usługi rolnicze, zgodnie z art. 2 pkt 21 ww. ustawy o VAT, rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

W załączniku tym, stanowiącym wykaz towarów i usług, od których dostawy przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług, wymieniono następujące towary:

 • pozycja 1 – PKWiU - ex 01.1 - Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem:
  1. bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1),
  2. orzeszków ziemnych w łupinach (PKWiU 01.11.82.0),
  3. orzeszków ziemnych łuskanych (PKWiU 01.11.83.0).
 • pozycja 15 – PKWiU 01.29.20.0 - Choinki świąteczne cięte,
 • pozycja 16 – PKWiU ex 01.30.10.0 - Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia, z wyłączeniem podłoży do uprawy grzybów z wsianą grzybnią.

W oparciu o przepis art. 43 ust. 3 ustawy o VAT, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3, który stanowi, że podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Z brzmienia art. 96 ust. 2 cyt. ustawy o VAT wynika, że w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

W myśl art. 96 ust. 4 ww. ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawa o podatku od towarów i usług zawiera pewne szczególne rozwiązania dotyczące podatników, którzy prowadzą wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie oraz podatników, którzy prowadzą wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wyżej wymienionych przypadkach. Wówczas bowiem za podatnika jest uważana osoba, która składa zgłoszenie rejestracyjne.

Przyjęta zasada ma uprościć rozliczenia podatkowe – gdyż wymienione gospodarstwa to w istocie działalności, w przypadku których częstokroć nie można wyodrębnić osoby prowadzącej gospodarstwo. W takim przypadku, podatnikiem jest ta osoba fizyczna, która (jak gdyby w imieniu gospodarstwa) zarejestruje się jako podatnik.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzają jednocześnie zasadę, że do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uprawniona jest tylko i wyłącznie jedna osoba fizyczna spośród tych, które prowadzą wspólne gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego ma takie znaczenie, że faktury dotyczące tego gospodarstwa (przy nabyciu towarów i usług) będą wystawiane na tę właśnie osobę, która dokonała zgłoszenia rejestracyjnego. Jednocześnie ta sama osoba występować będzie w roli zbywcy (dostawcy) przy sprzedaży (dostawie) produktów rolnych i w związku ze świadczeniem usług rolniczych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi gospodarstwo rolne wspólnie z mężem. Pomiędzy nimi istnieje wspólnota majątkowa. Małżonek Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzonej działalności rolniczej oraz działalności pozarolniczej. Posiada on grunty o powierzchni przekraczającej 1 ha stanowiące jego odrębny majątek. Wnioskodawczyni z mężem posiadają też grunty wspólne o powierzchni przekraczającej 1 ha, na których razem prowadzą działalność rolniczą. Wspólne gospodarstwo rolne Wnioskodawczyni wraz z mężem nie prowadzą jako rolnicy ryczałtowi (nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT), reprezentantem dla podatku VAT wspólnego gospodarstwa rolnego jest mąż Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni chce nabyć ze swojego osobistego majątku działki rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha, na których sama będzie prowadziła działalność rolniczą. Grunty te będą wyłącznie własnością Wnioskodawczyni i nie będą wchodziły w skład wspólnego gospodarstwa rolnego. Wnioskodawczyni nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni będzie prowadziła swoją działalność rolniczą w oparciu o wyposażenie i środki trwałe stanowiące współwłasność Wnioskodawczyni i jej męża.

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą kwestii ustalenia czy rozpoczynając działalność rolniczą na majątku osobistym, stanowiącym działki rolne, Wnioskodawczyni może się zarejestrować jako czynny podatnik VAT, mimo iż mąż Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że skoro prowadzone gospodarstwo rolne jest własnością wspólną, którego reprezentantem jest mąż Wnioskodawczyni (z uwagi na fakt zarejestrowania się przez niego – w imieniu całego gospodarstwa wspólnego – jako „podatnika VAT czynnego”), to tym samym nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, że ma prawo zarejestrować się jako podatnik VAT czynny z tytułu prowadzenia na własny rachunek odrębnego od męża gospodarstwa rolnego. Prowadzenie gospodarstwa rolnego przez Wnioskodawczynię nie będzie stanowić odrębnej działalności gospodarczej, tylko będzie działalnością rolniczą wykonywaną w ramach prowadzonego wspólnie przez małżonków gospodarstwa rolnego. To przedmiotowe gospodarstwo rolne natomiast dla wszystkich czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w tym przypadku działalności rolniczej), w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - występuje jako jeden podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, a jego reprezentantem, jak wyżej wskazano, jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny mąż Wnioskodawczyni.

Z wniosku wynika także, że w ramach działalności rolniczej małżonkowie sprzedają produkty rolne o symbolach:

 • 01.30.10.0 - rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnie,
 • 01.29.20.0 - choinki świąteczne cięte,
 • 01.11 (cała grupa) - zboża, rośliny strączkowe oraz nasiona oleiste, z wyłączeniem ryżu.

Jednocześnie zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o VAT, do produktów rolnych zalicza się:

 • Rośliny inne niż wieloletnie – PKWiU - ex 01.1, z wyłączeniem:
  1. bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1),
  2. orzeszków ziemnych w łupinach (PKWiU 01.11.82.0),
  3. orzeszków ziemnych łuskanych (PKWiU 01.11.83.0).
 • Choinki świąteczne cięte – PKWiU 01.29.20.0,
 • Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia, z wyłączeniem podłoży do uprawy grzybów z wsianą grzybnią – PKWiU ex 01.30.10.0.

Z powyższego wynika, że wyłączone są więc z produktów rolnych m.in. orzeszki ziemne w łupinach (PKWiU 01.11.82.0) i orzeszki ziemne łuskane (PKWiU 01.11.83.0).

Tym samym w zakresie w jakim małżonkowie prowadzą działalność rolniczą Wnioskodawczyni nie może być odrębnym podatnikiem VAT czynnym.

Natomiast w przypadku gdyby Wnioskodawczyni podjęła inną działalność gospodarczą niż działalność rolnicza, żadna z okoliczności wskazanych w art. 15 ust. 4 i 5 ustawy o VAT nie zaistnieje, co oznacza, że Wnioskodawczyni w ramach działalności innej niż rolnicza, może zarejestrować się jako czynny podatnik VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym Wnioskodawczyni ma prawo dla celów prowadzonej działalności rolniczej zarejestrować się jako odrębny podatnik VAT czynny, należało uznać za nieprawidłowe.

Natomiast, ani przytoczone powyżej przepisy, ani inne regulacje zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług nie wykluczają możliwości dokonania zmiany osoby uważanej za podatnika na inną osobę, która prowadzi wspólne gospodarstwo rolne. Należy jednak mieć na uwadze, jak już wspomniano wyżej, iż zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o VAT w przypadku osób fizycznych prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na którą będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług, i która będzie wystawiała faktury przy sprzedaży produktów rolnych, bądź świadcząc usługi rolnicze. Brak jest zatem przeszkód do zmiany osoby reprezentującej wspólne gospodarstwo rolne małżonków dla potrzeb podatku VAT, o ile oczywiście nowy „reprezentant” – złoży odpowiednie zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy i zostanie zarejestrowany oraz naczelnik urzędu skarbowego potwierdzi zarejestrowanie tej osoby jako podatnika VAT czynnego, a obecny „reprezentant” – zostanie wykreślony z tego rejestru.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto zauważa się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W przedmiotowej sprawie powyższa interpretacja indywidualna nie wywiera zatem skutku prawnego dla małżonka Wnioskodawczyni.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.