IBPBII/2/415-943/11/MW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w gruncie rolnym o powierzchni 0,29 ha?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2011r. (data wpływu do tut. Biura 17 sierpnia 2011r.), uzupełnionym w dniu 24 października 2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości rolnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2011r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości rolnej.

W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismem z dnia 07 października 2011r. Znak: IBPB II/2/415-943/11/MW wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniu 24 października 2011r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 16 stycznia 2007r. wnioskodawca wraz z bratem zakupił w równych częściach grunt rolny składający się z trzech działek rolnych o łącznej powierzchni 1,24 ha z przeznaczeniem na gospodarstwo rolne. Grunt ten nie jest objęty przestrzennym planem zagospodarowania. Powyższy grunt został zakupiony za łączną wartość 9.500 zł. Przy zakupie podatek VAT nie wystąpił.

W dniu 03 sierpnia 2011r. wnioskodawca wraz z bratem odsprzedał w częściach równych część działki o powierzchni 0,29 ha, za łączną wartość 29.000 zł. Nabywca gruntu kupił go z zamiarem dalszego wykorzystywania jako gruntów rolnych.

W uzupełnieniu wniosku wnioskodawca wskazał, iż w wyniku sprzedaży zbyta nieruchomość powiększyła areał nabywcy z 0,30 ha do 0,59 ha gruntów rolnych. Zarówno posiadany dotychczas przez nabywcę grunt jak i nowo zakupiony użytkowane są wyłącznie w ramach działalności rolniczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze sprzedaży gruntu...
  2. Czy wystarczy ustne oświadczenie nabywcy, że będzie nadal wykorzystywał grunty jako grunty rolne...

Zdaniem wnioskodawcy:

Ad. 1

W związku z faktem, że sprzedany grunt stanowi część przedmiotowej nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego i w skutek sprzedaży nie utracił charakteru rolnego, gdyż nabywca nadal będzie wykorzystywał zakupiony grunt jako rolny, to może znaleźć zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 2

W związku z faktem, iż sprzedany grunt nie jest objęty przestrzennym planem zagospodarowania, posiada niekorzystną konfigurację terenu, a także brak stabilnie utwardzonej drogi dojazdowej oraz fakt, iż w znacznym stopniu czynniki te uniemożliwiają zmianę charakteru użytkowego gruntu, wystarczającym jest ustne oświadczenie nabywcy gruntu, że będzie je nadal wykorzystywał jako grunty rolne.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 m.in.:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– je żeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 16 stycznia 2007r. wnioskodawca wraz z bratem zakupił w równych częściach grunt rolny składający się z trzech działek rolnych o łącznej powierzchni 1,24 ha z przeznaczeniem na gospodarstwo rolne. W dniu 03 sierpnia 2011r. wnioskodawca wraz z bratem odsprzedał w częściach równych część działki o powierzchni 0,29 ha.

Z uwagi zatem na fakt, iż nabycie przedmiotowego udziału w nieruchomości nastąpiło w 2007r., dokonując oceny skutków podatkowych sprzedaży tego udziału należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 06 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 01 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2008r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 i 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6c ww. ustawy koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

Jednakże przepis art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r., zwalnia od podatku dochodowego przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny.

Ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o gospodarstwie rolnym oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym (art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Z powyższego jednoznacznie wynika, iż zwolnienie od podatku dochodowego przychodów ze sprzedaży gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego uwarunkowane jest następującymi przesłankami:

  1. grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne,
  2. muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością lub znajdujący się w posiadaniu osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową,
  3. grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru. Utrata charakteru rolnego lub leśnego gruntu następuje przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania łączącym się ze zmianą ich dotychczasowego przeznaczenia.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, że dla zaistnienia zwolnienia w nim przewidzianego muszą zaistnieć łącznie powyższe przesłanki. Musi zatem nastąpić sprzedaż całości lub części gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz nie może nastąpić utrata charakteru rolnego tych gruntów w związku z ich sprzedażą. Sprzedaż całości lub części gospodarstwa rolnego nastąpi wyłącznie w sytuacji gdy łącznie wszyscy współwłaściciele sprzedają przedmiotowy grunt. Dla oceny czy dokonana transakcja skutkuje utratą charakteru rolnego gruntu decydujące znaczenie ma cel jego nabycia, faktyczny zamiar nabywcy co do przeznaczenia nieruchomości, bądź inne okoliczności związane z daną transakcją. Faktyczne przekształcenie sposobu użytkowania gruntów może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy lub innych okoliczności związanych z daną transakcją. Całokształt tych okoliczności może wskazywać na utratę charakteru rolnego nabywanego gruntu, nawet wówczas, gdy nieruchomość taka umiejscowiona jest w planie zagospodarowania przestrzennego jako nieruchomość położona na terenach upraw rolnych. Okoliczność czy dana nieruchomość w wyniku sprzedaży nie utraciła charakteru rolnego podlega weryfikacji przez urząd skarbowy.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż sprzedana działka z uwagi na swoją powierzchnię wynoszącą 0,29 ha nie może stanowić samodzielnie gospodarstwa rolnego w rozumieniu ww. ustawy o podatku rolnym (tj. będącego własnością lub znajdującego się w posiadaniu osoby fizycznej obszaru gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha). Działka ta nie została także włączona do istniejącego gospodarstwa rolnego nabywcy i tym samym nie stała się częścią składową takiego gospodarstwa, albowiem jak wskazał wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku, w wyniku sprzedaży zbyta nieruchomość powiększyła areał nabywcy z 0,30 ha do 0,59 ha gruntów rolnych.

Powyższe oznacza, że wnioskodawca nie spełnia jednego z warunków przedmiotowego zwolnienia. Wykładnia językową powyższego zwolnienia, a w szczególności sformułowanie, iż: „Zwolnienie to nie dotyczy jednak przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny” wskazuje, że do zastosowania przedmiotowego zwolnienia nie wystarczy, że działka będzie użytkowana przez nabywcę jako grunt rolny, musi ona jeszcze stanowić gospodarstwo rolne lub jego część składową także po jej sprzedaży.

W świetle powyższego uznać należy, iż przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego udziału w nieruchomości rolnej o powierzchni 0,29 ha nie będzie korzystał ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym podlegał będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym.

Stanowisko wnioskodawcy uznać należało zatem za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.