IBPBII/2/415-1119/14/MZM | Interpretacja indywidualna

Czy dochód osiągnięty ze sprzedaży działek budowlanych należy opodatkować podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, tzn. czy wykazać w zeznaniu rocznym w pozycji inne przychody i odprowadzić podatek zgodnie ze skalą podatkową? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
IBPBII/2/415-1119/14/MZMinterpretacja indywidualna
  1. gospodarstwo rolne
  2. sprzedaż nieruchomości
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 4 grudnia 2014 r. (data otrzymania 11 grudnia 2014 r.), uzupełnionym 27 lutego i 3 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 18 lutego 2015 r. Znak: IBPP1/443-1252/14/LSz, IBPBII/2/415-1119/14/MZM wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 27 lutego i 3 marca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne, które otrzymał od swoich rodziców w drodze spadku w 1989 r. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Uchwalą Rady Gminy 21 marca 2006 r. został zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego, w którym to planie część ziemi z gospodarstwa Wnioskodawcy została przeznaczona pod zabudowę. Wnioskodawca podzielił działkę na 13 mniejszych a jedna część została wydzielona pod drogę publiczną w celu poszerzenia istniejącej drogi gminnej, którą przekazał do użytku gminnego w zamian za odszkodowanie. Wnioskodawca prowadzi już wstępne rozmowy z nabywcami i w najbliższym czasie chce sprzedać kilka działek. Przybliżony termin sprzedaży przypadnie na koniec grudnia 2014 r. bądź styczeń lub luty 2015 r. Wnioskodawca zaznaczył, że ma dylemat odnośnie do konieczności naliczenia podatku VAT z tytułu sprzedaży gruntów pod zabudowę. Pozostałe działki sprzeda w późniejszym czasie, ale na razie trudno przewidzieć w jakim terminie. Podział gruntu na mniejsze działki nastąpił na wniosek Wnioskodawcy. Tereny rolne, które zostały podzielone na działki budowlane posiada dłużej niż 5 lat. Wcześniej Wnioskodawca nie dokonywał sprzedaży gruntu innego niż wskazany we wniosku. Nie prowadzi on również działalności w zakresie obrotu nieruchomościami oraz nie prowadzi działań marketingowych mających na celu wypromowanie działek (Wnioskodawca nie zamieszczał żadnych ogłoszeń w środkach masowego przekazu ani nie zlecał żadnej agencji nieruchomości sprzedaży działek). Wnioskodawca chciałby dobrze przeprowadzić całą transakcję sprzedaży działek, aby uniknąć w późniejszym czasie ewentualnych roszczeń ze strony urzędu skarbowego.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dochód osiągnięty ze sprzedaży działek budowlanych należy opodatkować podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, tzn. czy wykazać w zeznaniu rocznym w pozycji inne przychody i odprowadzić podatek zgodnie ze skalą podatkową... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany ze sprzedaży działek budowlanych wyodrębnionych z jego gospodarstwa rolnego jest zwolniony z podatku dochodowego, ponieważ Wnioskodawca jest w ich posiadaniu dłużej niż 5 lat i nabył to gospodarstwo w drodze spadku przed 2006 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działek. W zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość),
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

–jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany ze sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w 1989 r. otrzymał w drodze spadku po rodzicach gospodarstwo rolne.

Przepisy prawa w sposób jednoznaczny określają moment i podstawę nabycia nieruchomości. W przypadku nabycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości w drodze spadku datą nabycia – w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest data otwarcia spadku, czyli śmierć spadkodawcy.

Zgodnie bowiem z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego – spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy (spadkodawców) prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy (spadkodawców) ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Tak więc dniem nabycia spadku przez spadkobiercę jest data śmierci spadkodawców, a postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku czy akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Natomiast nieistotny dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest sam fakt podziału nieruchomości, jeżeli przez podział nieruchomości rozumie się proces mający na celu np. zyskanie korzystniejszej konfiguracji poszczególnych nieruchomości (działek). Jeżeli zatem właściciel dokonuje podziału nieruchomości (gospodarstwa rolnego), nie mamy do czynienia z żadnym nabyciem, bo chodzi o nieruchomość, której ta osoba jest już właścicielem. Sam podział nieruchomości (gospodarstwa rolnego) nie stanowi przy tym daty nowego nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W wyniku podziału Wnioskodawca nie nabędzie bowiem żadnych nowych nieruchomości ponad to, czego jest już właścicielem. W wyniku samego podziału gospodarstwa rolnego nie zmieni się struktura własności każdej z mniejszych działek wydzielonych w drodze podziału. Właściciel nadal będzie posiadał takiej samej wielkości nieruchomości jak przed podziałem, tyle że w mniejszych działkach. Stąd czynność ta nie ma wpływu na określenie początku biegu terminu, o którym mowa art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fakt podziału nieruchomości pozostaje bez znaczenia, gdyż jak zostało już wskazane na wstępie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniają skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości od daty jej nabycia, a nie od daty podziału.

Tym samym, biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienie jak i przywołane regulacje prawne należy stwierdzić, że jeśli sprzedaż kilku działek powstałych w wyniku podziału gospodarstwa rolnego na mniejsze działki nastąpi w 2014 r. lub 2015 r., to z uwagi na fakt, że datą ich nabycia jest rok 1989 przychód z ich sprzedaży w ogóle nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Skoro bowiem nabycie gospodarstwa rolnego przez Wnioskodawcę nastąpiło w 1989 r. w spadku, to z tą data należy wiązać skutki podatkowe wynikające ze sprzedaży działek powstałych z podziału na mniejsze działki. Bieg 5 letniego terminu, o którym mowa w cytowanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano nabycia gospodarstwa rolnego, a więc w niniejszej sprawie od końca 1989 r. Oznacza to, że termin ten dla ww. nieruchomości nabytej w 1989 r. upłynął 31 grudnia 1994 r.

Wobec tego Wnioskodawca nie będzie musiał wykazywać w zeznaniu rocznym przychodu uzyskanego ze sprzedaży działek, ponieważ sprzedaż ta w ogóle nie będzie stanowić źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

gospodarstwo rolne
ILPP2/443-1075/14-4/MR | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
IPPP2/443-1207/14-4/MM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.