IBPB-2-1/4514-503/15/MD | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z art. 9 pkt 2 lit a) nabycia gospodarstwa rolnego w październiku 2015 r.
IBPB-2-1/4514-503/15/MDinterpretacja indywidualna
 1. gospodarstwo rolne
 2. nabycie nieruchomości
 3. obowiązek podatkowy
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. sprzedaż
 6. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 listopada 2015 r. (data wpływu do Organu – 20 listopada 2015 r.), uzupełnionym 27 stycznia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia gruntu rolnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia gruntu rolnego.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w związku z czym w piśmie z 14 stycznia 2016 r., znak: IBPB-2-1/4514-503/15/MD wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 27 stycznia 2016 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 6 października 2015 r. Wnioskodawca nabył nieruchomość rolną. Od czynności cywilnoprawnej – w tym wypadku kupna tej nieruchomości – pobrany został podatek w wysokości 2%, tj. 7.000,00 zł. Nieruchomość ta spełnia wszelkie warunki stawiane nieruchomości rolnej (art. 1 i 2 ustawy o podatku rolnym). Ponadto nabywca (Wnioskodawca) spełnia wszelkie warunki stawiane właścicielowi gospodarstwa rolnego. Wnioskodawca z wykształcenia jest rolnikiem i prowadzi produkcję rolną w gospodarstwie graniczącym z nabytą nieruchomością.

Od nieruchomości był i nadal jest płacony podatek rolny. Na mapce oraz w ewidencji ziemia ta figuruje jako grunt orny RIIIa. Gmina również traktuje tę nieruchomość jako gospodarstwo rolne. Nabywca (Wnioskodawca) spełnia wszelkie wymogi prawne: jest z wykształcenia rolnikiem, jak również z zawodu, tzn. z wykonywanej pracy. Posiada również odpowiednią ilość ziemi rolnej, tj. 0,9410 ha przeliczeniowego + 0,3094 ha przeliczeniowego (nowo nabyte opisane we wniosku). Nabyta nieruchomość została zakupiona w celu rozszerzenia gospodarstwa rolnego, co potwierdza art. 2 ustawy o podatku rolnym. Potwierdza to również ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, mówiąca o tym, że ten, kto nabywa grunty rolne i po nabyciu będzie posiadał 1 ha przeliczeniowy – ten jest zwolniony z podatku.

W odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawca wskazał:

 • Nabyta nieruchomość utworzyła gospodarstwo rolne wraz z posiadaną przez Wnioskodawcę nieruchomością w ilości 0,3094 ha przeliczeniowego + 0,9410 ha przeliczeniowego (posiadanego już wcześniej), co daje łącznie 1,2504 ha przeliczeniowego. Na gruntach tych prowadzona jest uprawa rolna – plantacja malin.
 • Nabyta nieruchomość obejmuje w całości grunty rolne (bardzo dobrej klasy RIIIa) i od zawsze był od niej pobierany i opłacany podatek rolny.
 • Na nieruchomości znajduje się budynek wzniesiony przed 1900 r., nieruchomość została wykorzystana do produkcji rolnej zwierzęcej.
 • Nabyta nieruchomość w chwili jej zakupu znajdowała się na terenie miasta; przy czym jeszcze do 2013 r. nieruchomość ta leżała na obszarze wiejskim.

W stosunku do tak przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca zajął następujące stanowisko:

Zdaniem Wnioskodawcy, nabywca powinien być zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych. W tym wypadku ponieważ dokonano już pobrania tego podatku – powinien on zostać zwrócony.

Podatek za nabycie nieruchomości został pobrany bezpodstawnie, ponieważ nabyta przez Wnioskodawcę nieruchomość rolna jest nią w istocie i w takim też celu (rolniczym) została nabyta. Nieruchomość ta jeszcze do 2013 r. była w okręgu wiejskim (podlegała pod wieś), później została włączona do miasta.

Wnioskodawca posiada 0,9410 ha przeliczeniowego, a nabyta nieruchomość to kolejne 0,3094 ha przeliczeniowego. Razem jest to ponad 1 ha przeliczeniowy, co, według Wnioskodawcy, podlega zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych dla osób, które scalają nieruchomości w gospodarstwo rolne. Wnioskodawca posiada wykształcenie rolnicze i zawód rolnika, a na gruntach tych (swojej nieruchomości oraz nowo nabytej) Wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą – uprawy specjalne – maliny, a zabudowania na nabytej działce również służą do produkcji rolniczej – w tym wypadku produkcji zwierzęcej. Od opisanej nieruchomości odprowadzany był i nadal jest podatek rolny, dlatego też nieruchomość ta nie powinna podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 4 pkt 1 ww. ustawy, obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Stosownie do treści art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, stawka podatku od sprzedaży nieruchomości wynosi 2%.

Przepis art. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera katalog czynności cywilnoprawnych zwolnionych od tego podatku. Art. 9 pkt 2 lit. a) ww. ustawy stanowi, że zwalnia się od podatku przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze umów sprzedaży pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Jak stanowi art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Stosownie do postanowień § 68 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015 r., poz. 542, ze zm.), grunty rolne dzielą się na:

 1. użytki rolne, do których zalicza się:
  1. grunty orne, oznaczone symbolem – R,
  2. sady, oznaczone symbolem – S,
  3. łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,
  4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,
  5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br,
  6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,
  7. grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W,
  8. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr,
 2. nieużytki, oznaczone symbolem – N.

Przywołany powyżej przepis art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazuje, że zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych jest m.in. umowa sprzedaży dotycząca przeniesienia własności nieruchomości pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, nabyta nieruchomość utworzy (z już posiadaną) gospodarstwo rolne. Przedmiotem tego nabycia (umowy sprzedaży) mają być ściśle określone grunty, czyli te o których mowa w ustawie o podatku rolnym, a więc grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (a nie inne) lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Przy czym zwolnieniem nie jest objęte nabycie budynku mieszkalnego (jego części), jeżeli nabywana nieruchomość znajduje się na obszarze miasta.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że 6 października 2015 r. Wnioskodawca nabył nieruchomość rolną. Od tej czynności cywilnoprawnej pobrany został podatek w wysokości 2%, tj. 7.000,00 zł. Nieruchomość ta spełnia wszelkie warunki stawiane nieruchomości rolnej. Ponadto nabywca (Wnioskodawca) spełnia wszelkie warunki stawiane właścicielowi gospodarstwa rolnego. Wnioskodawca z wykształcenia jest rolnikiem i prowadzi produkcję rolną w gospodarstwie graniczącym z nabytą nieruchomością. Od nieruchomości był i nadal jest płacony podatek rolny. Na mapce oraz w ewidencji ziemia ta figuruje jako grunt orny RIIIa. Gmina również traktuje tę nieruchomość jako gospodarstwo rolne. Nabyta nieruchomość została zakupiona w celu rozszerzenia gospodarstwa rolnego. Nabyta nieruchomość utworzyła gospodarstwo rolne wraz z posiadaną przez Wnioskodawcę nieruchomością w ilości 0,3094 ha przeliczeniowego + 0,9410 ha przeliczeniowego (posiadanego już wcześniej), co daje łącznie 1,2504 ha przeliczeniowego. Na gruntach tych prowadzona jest uprawa rolna – plantacja malin. Na nieruchomości znajduje się budynek wzniesiony przed 1900 r., został on wykorzystany do produkcji rolnej zwierzęcej. Nabyta nieruchomość w chwili jej zakupu znajdowała się na terenie miasta.

Mając na uwadze treść zacytowanych przepisów oraz okoliczności faktyczne przedstawione przez Wnioskodawcę należy zaakcentować, że w przypadku utworzenia – wraz z dotychczas posiadanymi gruntami Wnioskodawcy – gospodarstwa rolnego (na co wskazuje Wnioskodawca), do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 9 pkt 2 lit. a) ww. ustawy, konieczne jest łączne spełnienie wszystkich jego przesłanek.

Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawca jest właścicielem 0,9410 ha przeliczeniowego gruntów rolnych. Przez fakt nabycia w dniu 6 października 2015 r. kolejnych 0,3094 ha przeliczeniowego gruntów rolnych doszło do utworzenia gospodarstwa rolnego w myśl ustawy o podatku rolnym.

Zatem należy stwierdzić, że – skoro przedmiotem umowy sprzedaży są grunty sklasyfikowane jako użytki (grunty) rolne (a nie np. tereny mieszkaniowe) – jest spełniony warunek zwolnienia od zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ do zwolnienia od podatku umowy sprzedaży na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a) ww. ustawy wymagane jest spełnienie warunku utworzenia wraz z dotychczas posiadanymi przez Wnioskodawcę gruntami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym. Wymieniony przepis wskazuje co prawda, iż w wypadku, gdy w skład nieruchomości wchodzą budynki mieszkalne a nieruchomość ta znajduje się na terenie miasta, umowa sprzedaży w tej części (tj. dotyczącej nabycia budynków) nie korzysta ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca wskazał, iż zabudowania znajdujące się na nabytej nieruchomości są wykorzystywane do produkcji zwierzęcej. Zatem mimo tego, że – jak wynika z wniosku – nieruchomość będąca przedmiotem nabycia położona jest na terenie miejskim, to jeżeli w jej skład nie wchodzi budynek mieszkalny, zwolnienie ma zastosowanie.

Wobec powyższych wskazań należy stwierdzić, że o ile istotnie na nieruchomości znajduje się jedynie budynek, niebędący budynkiem mieszkalnym, nie jest istotnym dla sprawy jego położenie na terenie miasta. Ze względu na przesłanki wyszczególnione w art. 9 pkt 2 lit. a) ww. ustawy, omawiana czynność sprzedaży podlega zwolnieniu od podatku. Oznacza to, że w konsekwencji spełnienia łącznie wszystkich warunków określonych w art. 9 pkt 2 lit. a) ww. ustawy czynność sprzedaży nieruchomości będąca przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną, nie implikowała obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych i tym samym podatek winien zostać zwrócony.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że Minister Finansów, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), została wydana wyłącznie dla Wnioskodawcy.

Do wniosku Wnioskodawca dołączył plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny (weryfikacji) dokumentów; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem. Z tych też względów Organ wezwał do uzupełnienia wniosku.

Powyższe oznacza również, że Organ rozpatruje sprawę tylko i wyłącznie w granicach stanu faktycznego przedstawionego we wniosku przez Wnioskodawcę. Organ nie ocenia zgodności opisu stanu faktycznego sformułowanego we wniosku z rzeczywistością. Jeżeli stan faktyczny nie odpowiada rzeczywistości, tj. odbiega od tego przedstawionego we wniosku (i jego uzupełnieniu), interpretacja nie wywołuje skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.