IBPB-2-1/4514-365/15/AD | Interpretacja indywidualna

Nabycie gospodarstwa rolnego przez małżonków
IBPB-2-1/4514-365/15/ADinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. gospodarstwo rolne
 3. grunty rolne
 4. nabycie nieruchomości
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Obowiązek podatkowy
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 września 2015 r. (data wpływu do Organu – 25 września 2015 r.), uzupełnionym 28 października 2015 r. i 2 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia gruntu rolnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia gruntu rolnego.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 13 października 2015 r. oraz w piśmie z 17 listopada 2015 r. znak: IBPB-2-1/4514-365/15/AD wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 28 października 2015 r. i 2 grudnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w najbliższym czasie ma zamiar kupić grunt rolny, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego K.P. oraz jej dzieci: J., S. i W. W 2013 r. został „wywołany” spadek po zmarłym mężu K.P., w wyniku czego struktura własnościowa gospodarstwa jest następująca: K.P. – 62,5%, każde z jej dzieci po 12,5 % udziału we własności.

Przedmiotowy grunt figuruje w ewidencji gruntów jak grunt orny klasy V i VI w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod symbolem R – tereny rolnicze. Działka od lat wykorzystywana jest na cele rolnicze i taki ma charakter.

Wnioskodawca razem z żoną prowadzi gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 10,33 ha, gospodarstwo to specjalizuje się w produkcji roślinnej. Ww. działka zostanie zakupiona w celu powiększenia gospodarstwa Wnioskodawcy. Po zakupie grunt ten będzie użytkowany przez Wnioskodawcę i jego żonę rolniczo, nie utraci charakteru rolnego.

W piśmie z 29 listopada 2015 r. (wpływ do Biura – 2 grudnia 2015 r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że gospodarstwo rolne, które aktualnie posiada jest wspólną własnością Wnioskodawcy i jego żony. Wszystkie składowe ww. gospodarstwa zostały nabyte z majątku wspólnego. Wnioskodawca prowadzi to gospodarstwo wraz z żoną.

Z uzupełnienia wynika także, że grunt rolny, będący przedmiotem wniosku, Wnioskodawca nabędzie wraz z żoną z majątku wspólnego.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy sprzedaż gruntu rolnego, będącego przedmiotem wniosku, będzie zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż gruntu rolnego będącego przedmiotem wniosku, który Wnioskodawca ma wraz z żoną kupić w celu powiększenia ich gospodarstwa rolnego, powinna być zwolniona podatku od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione od podatku są następujące czynności cywilnoprawne: sprzedaż, pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Wnioskodawca podkreślił, że przedmiotowa działka w chwili dokonania czynności sprzedaży będzie stanowiła gospodarstwo rolne, a w wyniku tej sprzedaży wejdzie w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku. Jeżeli, jak stanowi ust. 2 art. 5 cyt. ustawy, obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach albo na stronach umowy zamiany, albo wspólnikach spółki cywilnej, zobowiązani solidarnie do zapłaty podatku są odpowiednio te podmioty, strony umowy zamiany albo wspólnicy spółki cywilnej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy podstawę opodatkowania – przy umowie sprzedaży - stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, którą określa się na zasadach wskazanych w art. 6 ust. 2. Stawka podatku od umowy sprzedaży m.in. nieruchomości wynosi 2% - art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że sprzedaż nieruchomości podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym. W przypadku, gdy stroną kupującą jest kilka podmiotów, w tym małżonków, tj. w sytuacji, gdy występuje nabycie rzeczy na współwłasność, obowiązek podatkowy ciąży na wszystkich kupujących rzecz na współwłasność.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W myśl art. 9 pkt 2 lit. a) ww. ustawy, zwalnia się od podatku przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze umowy sprzedaży – pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym w chwili dokonania czynności nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Zwolnienie zawarte w art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy ma charakter warunkowy, oznacza to, że umowa sprzedaży będzie zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych, tylko wtedy, gdy w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabywany grunt będzie stanowił gospodarstwo rolne albo utworzy gospodarstwo rolne lub wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Jak stanowi art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1381, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Stosownie do postanowień § 68 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454, ze zm.) w sprawie ewidencji gruntów i budynków, grunty rolne dzielą się na:

 1. użytki rolne, do których zalicza się:
  1. grunty orne, oznaczone symbolem – R,
  2. sady, oznaczone symbolem – S,
  3. łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,
  4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,
  5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br,
  6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,
  7. grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W,
  8. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr,
 2. nieużytki, oznaczone symbolem – N.

W świetle powyższej definicji gospodarstwo rolne stanowią wyłącznie grunty sklasyfikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych. To oznacza, że zwolnieniem określonym w art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych może być objęty zakup tylko takich gruntów (tj. gruntów stanowiących użytki rolne lub gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych), pod warunkiem, że w chwili dokonania czynności umowy sprzedaży grunty te stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca (wraz z żoną) w najbliższym czasie ma zamiar kupić grunt rolny, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego K.P. oraz jej dzieci. Przedmiotowy grunt figuruje w ewidencji gruntów jak grunt orny klasy V i VI w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod symbolem R – tereny rolnicze. Działka od lat wykorzystywana jest na cele rolnicze i taki ma charakter.

Wnioskodawca razem ze swoją żoną prowadzi gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 10,33 ha, gospodarstwo to specjalizuje się w produkcji roślinnej. Ww. działka zostanie zakupiona w celu powiększenia gospodarstwa Wnioskodawcy. Po zakupie grunt ten będzie użytkowany przez Wnioskodawcę i jego żonę rolniczo, nie utraci charakteru rolnego.

W uzupełnieniu Wniosku zostało wskazane także, że grunt rolny, będący przedmiotem wniosku, Wnioskodawca nabędzie wraz z żoną z majątku wspólnego.

Mając na uwadze treść zacytowanych przepisów oraz okoliczności zdarzenia przyszłego przedstawione przez Wnioskodawcę należy ponownie zaakcentować, że – w przypadku powiększenia gospodarstwa (na co wyraźnie wskazuje Wnioskodawca), tj. wejścia nabytego gruntu w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy – do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 9 pkt 2 lit. a) ww. ustawy, konieczne jest łączne spełnienie wszystkich jego przesłanek.

W świetle powyższego należy zauważyć, że w omawianym przypadku przedmiotem umowy sprzedaży jest grunt rolny, który zamierzają nabyć na współwłasność Wnioskodawca z żoną. Oznacza to, że dla spełnienia warunku ww. zwolnienia podatkowego, oboje małżonkowie powinni być współwłaścicielami gospodarstwa rolnego, które ulegnie przez to nabycie powiększeniu.

Jak wynika z uzupełnienia wniosku, gospodarstwo rolne, które aktualnie posiada Wnioskodawca jest wspólną własnością Wnioskodawcy i jego żony. Wszystkie składowe ww. gospodarstwa zostały nabyte z majątku wspólnego. Wnioskodawca prowadzi to gospodarstwo wraz z żoną.

Wobec powyższych wskazań należy stwierdzić, że ze względu na przesłanki wyszczególnione w art. 9 pkt 2 lit. a) ww. ustawy, omawiana czynność sprzedaży będzie podlegać zwolnieniu od podatku. Oznacza to, że w konsekwencji spełnienia łącznie wszystkich warunków określonych w art. 9 pkt 2 lit. a) ww. ustawy czynność sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem wniosku, nie implikuje obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo należy zauważyć, iż stan prawny, na podstawie którego została wydana interpretacja, obowiązuje do końca 2015 r. Od dnia 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie zmieniony przepis art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1045) do opodatkowania czynności cywilnoprawnych, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał na podstawie ustawy zmienianej w art. 23 ww. ustawy przed dniem wejścia w życie tej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Należy także podkreślić, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – niniejsza interpretacja wywołuje tylko skutki prawne dla Wnioskodawcy, tylko on może czerpać z niej ochronę. Jeżeli zatem żona Wnioskodawcy chciałaby uzyskać interpretacje dla siebie, winna wystąpić z odrębnym wnioskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.