IBPB-2-1/4514-355/15/MZ | Interpretacja indywidualna

Umowa nabycia nieruchomości przez małżonków, jeśli tylko jeden z małżonków jest właścicielem gospodarstwa rolnego a zwolnienie z art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
IBPB-2-1/4514-355/15/MZinterpretacja indywidualna
 1. gospodarstwo rolne
 2. grunty rolne
 3. małżeństwo
 4. nabycie nieruchomości
 5. umowa sprzedaży
 6. współwłasność
 7. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 października 2015 r. (data wpływu do Biura – 3 października 2015 r.), uzupełnionym 26 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania umowy sprzedaży dotyczącej nabycia nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania umowy sprzedaży dotyczącej nabycia nieruchomości.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 23 października 2015 r. znak: IBPB-2-1/4514-355/15/MZ wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 26 października 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W 1998 r., na podstawie darowizny, Wnioskodawca stał się właścicielem nieruchomości rolnej (objętej księgą wieczystą Kw nr ... prowadzonej przez Sąd Rejonowy w K.) o obszarze: 2,70 ha. W 2007 r. Wnioskodawca ożenił się, między małżonkami istnieje wspólność majątkowa małżeńska. We wrześniu 2015 r. Wnioskodawca wspólnie z małżonką podpisał umowę przedwstępną na zakup nieruchomości – działki nr 1 o powierzchni 0,1395 ha (Kw nr ... prowadzona przez Sąd Rejonowy w O.) oraz udziałów w drodze dojazdowej – działka nr 2 (Kw nr ... prowadzona przez Sąd Rejonowy w O.). Działka nr 1 oraz 2 jest użytkiem rolnym. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi W. działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem M (terany zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej) oraz D (ulice dojazdowe wewnętrzne). Działka nr 1 jest obecnie częścią gospodarstwa rolnego. Sporządzenie aktu notarialnego planowane jest w listopadzie 2015 r. W przyszłości na zakupionej nieruchomości nie wyklucza się zabudowy (na posiadanych obecnie nieruchomościach rolnych nie jest to możliwe).

W uzupełnieniu z 26 października 2015 r. (data wpływu do Organu) Wnioskodawca wskazał, że:

 • w akcie notarialnym, potwierdzającym nabycie nieruchomości działki nr 1, działka będzie opisana jako grunt rolny,
 • nabyte grunty rolne wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością Wnioskodawcy,
 • Wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym,
 • gospodarstwo rolne, które Wnioskodawca otrzymał w 1998 r. w drodze darowizny od rodziców, stanowi jego osobisty majątek i jest jego jedynym właścicielem,
 • nieruchomość działka nr 1, zostanie nabyta jako współwłasność Wnioskodawcy i jego żony, i wejdzie w skład posiadanego przez Wnioskodawcę gospodarstwa rolnego,
 • od momentu wstąpienia w związek małżeński, tj. od 2007 r. między małżonkami istnieje majątkowa wspólność małżeńska, małżonkowie razem prowadzą ww. gospodarstwo rolne.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przeniesienie własności nieruchomości (zakup nieruchomości) podlega zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r.)...

Zdaniem Wnioskodawcy zakupiona nieruchomość podlega zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r.

Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku rolnym (art. 2 ust. 1) – za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Wnioskodawca zaznaczył, że stosownie do postanowień § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., nieruchomość (działka nr 1) jest użytkiem rolnym i będzie dołączona do istniejącego gospodarstwa rolnego.

Na potwierdzenie swego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretację indywidualną.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 ww. ustawy).

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, stawka podatku od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – wynosi 2%.

Jak wynika z przywołanych przepisów sprzedaż nieruchomości podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym.

Należy zauważyć, że w przypadku umowy sprzedaży gdy stroną kupującą jest kilka podmiotów, tj. w sytuacji gdy występuje nabycie rzeczy na współwłasność (niezależnie od rodzaju tej współwłasności), obowiązek podatkowy ciąży na wszystkich kupujących. Podatnikami podlegającymi obowiązkowi podatkowemu na podstawie przepisów cyt. ustawy są wszyscy kupujący. Oznacza to, że jeśli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach, to podmioty te są zobowiązane solidarnie do zapłaty podatku (art. 5 ww. ustawy).

Zatem w przypadku nabycia nieruchomości w drodze umowy sprzedaży przez dwóch kupujących (np. małżonków) – obowiązek zapłaty podatku ciąży na tych dwóch podmiotach kupujących rzecz na współwłasność.

Zgodnie z art. 9 pkt 2 lit. a) cyt. ustawy zwalnia się od podatku przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze umów sprzedaży, pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie definiują pojęcia gospodarstwa rolnego, odsyłając w tej kwestii do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1381, ze zm.).

Zgodnie z art. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Art. 2 ust. 1 cyt. ustawy stanowi, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Stosownie natomiast do treści art. 2 ust. 2 ww. ustawy za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

W myśl postanowień § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 542) w sprawie ewidencji gruntów i budynków, użytki rolne dzielą się na:

 1. grunty orne, oznaczone symbolem – R,
 2. sady, oznaczone symbolem – S,
 3. łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,
 4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,
 5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br,
 6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,
 7. grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W,
 8. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr.

Na tle powyższego należy stwierdzić, że zwolnienie zawarte w art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma charakter warunkowy, co oznacza, że umowa sprzedaży jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych, tylko wtedy, gdy w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabywany grunt stanowi gospodarstwo rolne albo utworzy gospodarstwo rolne lub wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy. Tym samym omawiane zwolnienie ma zastosowanie tylko wówczas, gdy warunki, o których mowa w powołanym przepisie, spełnione są łącznie. Należy również podkreślić, że zastrzeżony w cytowanym art. 9 pkt 2 lit. a) ww. ustawy warunek zwolnienia od podatku umowy sprzedaży dotyczy wejścia gruntów w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy (nabywców).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w 1998 r., na podstawie darowizny, Wnioskodawca stał się właścicielem nieruchomości rolnej o obszarze: 2,70 ha. Wnioskodawca posiada więc gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, które stanowi jego majątek osobisty – Wnioskodawca jest jego jedynym właścicielem. Od momentu wstąpienia w związek małżeński, tj. od 2007 r., między małżonkami istnieje małżeńska wspólność majątkowa, małżonkowie razem prowadzą ww. gospodarstwo rolne. We wrześniu 2015 r. Wnioskodawca wspólnie z małżonką podpisał umowę przedwstępną na zakup nieruchomości – działki nr 1 o powierzchni 0,1395 ha oraz udziałów w drodze dojazdowej – działka nr 2. Działka nr 1 oraz 2 jest użytkiem rolnym. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi W. działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem M (terany zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej) oraz D (ulice dojazdowe wewnętrzne). Działka nr 1 jest obecnie częścią gospodarstwa rolnego i w akcie notarialnym będzie opisana jako grunt rolny. Sporządzenie aktu notarialnego planowane jest w listopadzie 2015 r. Nabyte grunty rolne wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością Wnioskodawcy. Nieruchomość – działka nr 1, zostanie nabyta jako współwłasność Wnioskodawcy i jego żony i wejdzie w skład posiadanego przez Wnioskodawcę gospodarstwa rolnego.

W analizowanym przypadku przedmiotem umowy sprzedaży (przeniesienia własności) będzie nieruchomość, jako rzecz, a nie udziały w rzeczy. Nabywcami nieruchomości (na współwłasność) będzie natomiast Wnioskodawca i jego żona. Żona Wnioskodawcy nie jest właścicielem (współwłaścicielem) gospodarstwa rolnego. Właścicielem jest tyko Wnioskodawca. Tym samym nabyta nieruchomość nie wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy (nabywców), gdyż to nie obydwoje nabywcy (lecz tylko jeden z nich) takie gospodarstwo posiadają.

Do zwolnienia od podatku umowy sprzedaży na podstawie przytoczonego art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie jest wystarczające spełnienie warunku włączenia nabytych gruntów w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością jednego z nabywców. Analizowany przepis jednoznacznie bowiem stanowi, że nabyty grunt ma wejść w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Ponadto, nieruchomość, która ma być nabyta, nie spełnia także żadnego z pozostałych warunków, o których mowa w powołanym przepisie, gdyż w chwili dokonania czynności nie będzie stanowiła gospodarstwa rolnego, a także nie utworzy gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy (nabywców).

Wobec powyższego, mając na uwadze warunki określone w art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opisana we wniosku czynność nie będzie podlegała zwolnieniu od tego podatku. W konsekwencji, z tytułu nabycia ww. nieruchomości koniecznym będzie uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanej we wniosku interpretacji indywidualnej wskazać należy, iż rozstrzygnięcie w niej zawarte nie jest wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące.

Jednocześnie należy wskazać, że powołana we wniosku interpretacja indywidualna z 8 października 2013 r. znak: IBPB II/1/436-193/13/MZ dotyczy innego stanu faktycznego, a mianowicie nabycia przez małżonka nieruchomości, która weszła w skład gruntów rolnych będących własnością obojga małżonków.

Do wniosku Wnioskodawca dołączył skany dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny (weryfikacji); jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem. Zatem dołączone do wniosku dokumenty pozostały bez wpływu na załatwienie sprawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.