IBPB-2-1/4514-354/15/DP | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowym jest, że od ceny nabycia gruntów ornych o powierzchni 0,6209 ha od Pana X (po odjęciu nieużytków) i od ceny nabycia gruntów ornych o pow. 0,6887 ha od Pana Y płatnik (Wnioskodawczyni) nie pobrał podatku od czynności cywilnoprawnych od kupujących Państwa AB?
IBPB-2-1/4514-354/15/DPinterpretacja indywidualna
 1. gospodarstwo rolne
 2. grunty rolne
 3. sprzedaż gruntów
 4. sprzedaż nieruchomości
 5. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 2 października 2015 r. (data wpływu do Biura – 5 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązków płatnika powstałych z tytułu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązków płatnika powstałych z tytułu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W maju 2015 r. podpisany został w prowadzonej przez Wnioskodawczynię kancelarii notarialnej akt notarialny – umowa sprzedaży, w którym:

1.Pan X sprzedał Państwu AB niezabudowaną nieruchomość składającą się z działki nr 1 o powierzchni 0,6696 ha – składającej się z:

 • gruntów ornych klasy IVb – 0,3205 ha,
 • gruntów ornych klasy V – 0,2438 ha,
 • gruntów ornych klasy VI – 0,0566 ha,
 • nieużytków – 0,0487 ha,

2.Pan Y sprzedał (temu samemu) Państwu AB niezabudowaną nieruchomość składającą się z działki nr 2 o powierzchni 0,6887 ha – składającej się z:

 • gruntów ornych klasy IVb – 0,3308 ha,
 • gruntów ornych klasy V – 0,2580 ha,
 • gruntów ornych klasy VI – 0,0999 ha.

Obie działki nr 1 i nr 2 położone są w tej samej miejscowości.

Do aktu zostało przedłożone zaświadczenie z Gminy o położeniu przedmiotowych działek zgodnie z obowiązującym planem MPO, z którego wynikało, że działka nr 1 i działka nr 2 położone są w części w terenie produkcji, magazynów, składów i usług oznaczonych w planie symbolem P/U oraz w części w terenie kolejowym oznaczonym w planie symbolem KK.

Od ceny sprzedaży nieużytków wchodzących w skład działki nr 1 został pobrany 2% podatek od czynności cywilnoprawnych ponieważ cena ta została rozbita na cenę gruntów ornych i cenę nieużytków.

Od ceny pozostałych gruntów ornych (wszystkich) Wnioskodawczyni nie pobrała podatków ponieważ kupujący Państwo AB oświadczyli, że „w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, nabyte tym aktem grunty utworzą gospodarstwo rolne nabywcy”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w zaistniałej sytuacji prawidłowym jest, że od ceny nabycia gruntów ornych o powierzchni 0,6209 ha od Pana X (po odjęciu nieużytków) i od ceny nabycia gruntów ornych o pow. 0,6887 ha od Pana Y płatnik (Wnioskodawczyni) nie pobrał podatku od czynności cywilnoprawnych od kupujących Państwa AB...

Zdaniem Wnioskodawczyni, postąpiła ona prawidłowo, ponieważ art. 9 pkt 2 lit. a) stwierdza, że zwalnia się od podatku następujące czynności cywilnoprawne a to przeniesienie własności nieruchomości lub ich części (...) w drodze umów sprzedaży pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym (...) utworzą gospodarstwo rolne będące własnością nabywcy – zaś takie zapewnienie Państwo AB złożyli w akcie notarialnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Na podstawie art. 4 pkt 1 cyt. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że sprzedaż nieruchomości podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym.

Stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku (art. 10 ust. 3 ww. ustawy).

Z powyższego wynika, że notariusz ma obowiązek jako płatnik obliczyć, pobrać i wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych, dokonanych w formie aktu notarialnego.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 9 pkt 2 lit. a) ww. ustawy zwalnia się od podatku przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze umów sprzedaży, pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Zwolnienie zawarte w art. 9 pkt 2 lit. a) cyt. ustawy ma charakter warunkowy, co oznacza, że umowa sprzedaży będzie zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych, tylko wtedy, gdy w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabywany grunt będzie stanowił gospodarstwo rolne albo utworzy gospodarstwo rolne lub wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie definiują pojęcia gospodarstwa rolnego, odsyłając w tej kwestii do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1381, ze zm.).

Zgodnie z art. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Art. 2 ust. 1 cyt. ustawy stanowi, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Stosownie natomiast do treści art. 2 ust. 2 ww. ustawy za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

W myśl postanowień § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 542) w sprawie ewidencji gruntów i budynków, użytki rolne dzielą się na:

 1. grunty orne, oznaczone symbolem – R,
 2. sady, oznaczone symbolem – S,
 3. łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,
 4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,
 5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br,
 6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,
 7. grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W,
 8. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w maju 2015 r. podpisany został w prowadzonej przez Wnioskodawczynię kancelarii notarialnej akt notarialny – umowa sprzedaży, zgodnie z którym:

 1. Pan X sprzedał Państwu AB niezabudowaną nieruchomość składającą się z działki nr 1 o powierzchni 0,6696 ha – składającej się z gruntów ornych o łącznej powierzchni 0,6209 ha oraz z nieużytków o powierzchni 0,0487 ha,
 2. Pan Y sprzedał (temu samemu) Państwu AB niezabudowaną nieruchomość składającą się z działki nr 2 o łącznej powierzchni 0,6887 ha – składającej się z gruntów ornych.

Obie działki nr 1 i nr 2 położone są w tej samej miejscowości.

Od ceny sprzedaży nieużytków wchodzących w skład działki nr 1 został pobrany 2% podatek od czynności cywilnoprawnych ponieważ cena ta została rozbita na cenę gruntów ornych i cenę nieużytków.

Od ceny pozostałych gruntów ornych (wszystkich) Wnioskodawczyni nie pobrała podatku ponieważ kupujący Państwo AB oświadczyli, że „w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, nabyte tym aktem grunty utworzą gospodarstwo rolne nabywcy”.

W związku z powyższym, jeżeli w przedmiotowej sprawie nabyte przez Państwa AB w drodze umów kupna-sprzedaży nieruchomości – w chwili dokonania ich zakupu istotnie, jak wynika ze złożonego do aktu notarialnego oświadczenia, utworzą gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, to należy uznać, że została spełniona przesłanka warunkująca zwolnienie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, określona w art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym na Wnioskodawczyni, jako płatniku podatku od czynności cywilnoprawnych nie ciążył obowiązek pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych od transakcji kupna-sprzedaży w części dotyczącej nabycia przez Państwa AB gruntów ornych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.