IBPB-1-2/4510-238/15/MW | Interpretacja indywidualna

Ustalenie, czy sprzedaż części gospodarstwa rolnego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych
IBPB-1-2/4510-238/15/MWinterpretacja indywidualna
 1. gospodarstwo rolne
 2. sprzedaż
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 lipca 2015 r. (data wpływu do Organu 6 lipca 2015 r.), uzupełnionym 14 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy sprzedaż części gospodarstwa rolnego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2015 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy sprzedaż części gospodarstwa rolnego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 27 sierpnia 2015 r. Znak: IBPB-1-2/4510-238/15/MW wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 14 września 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka A (dalej: „Spółka”) 6 października 2003 r. nabyła aktem notarialnym nieruchomości rolne niezbudowane o łącznym areale 18,3 ha, w tym 0,05 ha lasu. Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzystała z prawa pierwokupu. Do w/w aktu notarialnego Spółka A przedłożyła wypis z ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gmin, na terenie których nieruchomości rolne są położone. W planie przestrzennego zagospodarowania obszar ten oznaczony jest symbolem RP- jako tereny upraw polowych, łąk i pastwisk.

Aktem notarialnym z 1 października 2004 r. umową przeniesienia własności nieruchomości nabyła od dotychczasowego współwłaściciela 4/10 działki niezabudowanej. Przedmiotowa nieruchomość stanowi nieruchomość rolną w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i w planie zagospodarowania gminy przeznaczona jest na cele rolne.

W chwili spisywania aktu notarialnego przedstawiciel Spółki oświadczył, że Spółka jest właścicielem 209 ha użytków rolnych i dzierżawcą 304 ha użytków rolnych.

Nieruchomości gruntowe z aktu notarialnego z 6 października 2003 r. i z 1 października 2004 r., umową z 26 lipca 2010 r. stanowią przedmiot umowy dzierżawy. Umowa ta obowiązuje do końca sezonu rolniczego lato-jesień 2015 r. Przy czym nieruchomości te nie wchodzą w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy i nie przysługuje mu prawo pierwokupu z art. 3 ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

W dniu 31 marca 2015 r. w formie aktu notarialnego spisano przedwstępną umowę sprzedaży, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz oświadczenie o ustanowieniu hipoteki. Umową przedwstępną objęte są nieruchomości stanowiące własność Spółki wynikające z aktu notarialnego z:

 1. 6 października 2003 r. (przedłożono zaświadczenie UMiG, że w/w grunty w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem R - przeznaczenie podstawowe - tereny rolne - grunty rolne),
 2. 1 października 2004 r. (przedłożono zaświadczenie UMiG, że w/w grunty w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem R-przeznaczenie - tereny rolne z zakazem lokalizacji zabudowy kubaturowej).

Wydanie stronie kupującej przedmiotu umowy przedwstępnej nastąpi 31 sierpnia 2015 r. Strona kupująca oświadczyła, że nabywane nieruchomości wejdą w skład prowadzonego przez nią gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Notariuszowi przedłożono również poświadczenie Burmistrza MiG, że nabywca prowadzi osobiście gospodarstwo rolne, którego powierzchnia wraz z nabywaną nieruchomością nie przekroczy 300 ha.

Z uzupełnienia wniosku wynika, że sprzedawana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rolnego w myśl art. 17 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe grunty są gruntami rolnymi i nie zostały nigdy przekształcone na grunty o innym charakterze niż rolne. Ponadto Spółka wydzierżawia przedmiotowe grunty innemu podmiotowi, który prowadzi na nich działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy (wytwarza produkty roślinne w stanie nieprzetworzonym). W momencie sprzedaży spółka uzyskuje dochody z dzierżawy tych gruntów nie prowadząc osobiście na nich działalności rolnej, zobowiązując Najemcę (zgodnie z umową dzierżawy) do wykorzystywania tych gruntów tylko na cele rolne. Grunty te są uprawiane i obsiewane przez Najemcę, podatek rolny od posiadanego areału opłaca Spółka.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości rolnej skorzysta ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedaży, jeśli sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu lat. Kodeks cywilny z 1964 roku uważa za gospodarstwo rolne: grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, jeśli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 roku zawęża definicję gospodarstwa rolnego zawartą w kodeksie cywilnym poprzez zastosowanie kryterium obszarowego (minimum 1 hektar użytków rolnych).

W świetle obowiązującej definicji gospodarstwa rolnego sprzedaż nieruchomości gruntowych nabytych przez Spółkę w roku 2003 i 2004 wyczerpuje przepis art. 17 ust.1 pkt l i Spółka korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), wolne od podatku są dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedaży, jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości.

Z treści powyższego przepisu wynika, że ustawodawca określił trzy przesłanki warunkujące zastosowanie zwolnienia:

 • podatnik dokonał odpłatnego zbycia nieruchomości w drodze umowy sprzedaży,
 • przedmiotem sprzedaży była całość lub część nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 • w momencie sprzedaży upłynęło 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości.

Z postanowień art. 2 ust. 4 updop wynika, że ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

W myśl art. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm., dalej: „uopr”), za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, przy czym łączna powierzchnia tych gruntów przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, a stanowią one własność lub znajdują się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Zwolnieniem określonym przepisem art. 17 ust. 1 pkt 1 updop objęty jest zatem wyłącznie dochód uzyskany z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.

Z powyższego wynika, że przy ocenie, czy dana nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym – a tym samym również w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – należy brać pod uwagę trzy przesłanki:

 • łączna powierzchnia nieruchomości musi mieć powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego,
 • grunty wchodzące w skład nieruchomości muszą być kwalifikowane jako użytki rolne,
 • grunty nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

W kontekście zastosowania przedmiotowego zwolnienia zaznaczyć należy, że dokonanie sprzedaży powinno nastąpić po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Ponadto mając na względzie przepisy art. 1 i 2 uopr, sprzedaż nie może dotyczyć gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, za którą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Decydujące znaczenie dla oceny nieruchomości jako wchodzących w skład gospodarstwa rolnego ma to, czy grunt stanowi użytek rolny lub jest gruntem zadrzewionym i zakrzewionym na użytkach rolnych, ewentualnie czy występuje grunt rolny zabudowany. Podstawowym warunkiem uznania gruntów za gospodarstwo rolne jest ich powierzchnia określana jako norma obszarowa. Jeżeli łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej, przekracza 1 ha użytków rolnych lub gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych lub 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych, jest to gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ustawy o podatku rolnym. W przypadku, gdy grunt nie spełnia normy obszarowej, nie może być uznany za gospodarstwo rolne, bowiem jedynym składnikiem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym są grunty o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

Jednocześnie nie wszystkie rodzaje gruntów, które spełniają ww. normy wchodzą w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Do gruntów gospodarstwa rolnego nie zalicza się gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Jeśli natomiast chodzi o rozumienie pozostałych pojęć, które występują w przepisach art. 17 ust. 1 pkt 1 updop, a nie są przez tę ustawę zdefiniowane, to zgodnie z zasadami wykładni systemowej, należy przyjąć ich znaczenie wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). Dotyczy to m.in. sprzedaży, pod którą na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozumieć umowę uregulowaną w Tytule XI Księgi trzeciej Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 535 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Także określając pojęcie nieruchomości należy odnieść się do art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, z którego wynika, że nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art. 47 § 1 Kodeksu cywilnego, część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych, a stosownie do art. 48 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Z przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka 6 października 2003 r. nabyła aktem notarialnym nieruchomości rolne niezbudowane o łącznym areale 18,3 ha, w tym 0,05 ha lasu. W planie przestrzennego zagospodarowania obszar ten oznaczony jest symbolem RP- jako tereny upraw polowych, łąk i pastwisk.

Aktem notarialnym z 1 października 2004 r. umową przeniesienia własności nieruchomości Spółka A nabyła od dotychczasowego współwłaściciela 4/10 działki niezabudowanej. Przedmiotowa nieruchomość stanowi nieruchomość rolną w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i w planie zagospodarowania gminy przeznaczona jest na cele rolne.

W chwili spisywania aktu notarialnego przedstawiciel Spółki oświadczył, że spółka jest właścicielem 209 ha użytków rolnych i dzierżawcą 304 ha użytków rolnych.

Nieruchomości gruntowe z obu aktów notarialnych (z 6 października 2003 r. i z 1 października 2004 r.), na podstawie umowy z 26 lipca 2010 r. stanowią przedmiot umowy dzierżawy. Umowa ta obowiązuje do końca sezonu rolniczego lato-jesień 2015 r.

W dniu 31 marca 2015 r. w formie aktu notarialnego spisano przedwstępną umowę sprzedaży, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz oświadczenie o ustanowieniu hipoteki. Wydanie stronie kupującej przedmiotu umowy przedwstępnej nastąpi 31 sierpnia 2015 r.

Jak wynika z uzupełnienia wniosku, sprzedawana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rolnego w myśl art. 17 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 2 ust. 4 updop. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe grunty są gruntami rolnymi i nie zostały nigdy przekształcone na grunty o innym charakterze niż rolne. Ponadto Spółka wydzierżawia przedmiotowe grunty innemu podmiotowi, który prowadzi na nich działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy (wytwarza produkty roślinne w stanie nieprzetworzonym). W momencie sprzedaży Spółka uzyskuje dochody z dzierżawy tych gruntów nie prowadząc osobiście na nich działalności rolnej, zobowiązując Najemcę (zgodnie z umową dzierżawy) do wykorzystywania tych gruntów tylko na cele rolne. Grunty te są uprawiane i obsiewane przez Najemcę, podatek rolny od posiadanego areału opłaca Spółka.

Wobec powyższego, dochody uzyskane ze sprzedaży gruntów rolnych będą mogły korzystać ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 1 updop.

W ramach niniejszej interpretacji indywidualnej analizie poddano wyłącznie kwestię zaistnienia niezbędnych warunków do zastosowania zwolnienia podatkowego do dochodu ze sprzedaży gruntów rolnych. Nie dokonano natomiast oceny innych kwestii, np. czy grunty te stanowią gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym.

Reasumując, stanowisko Spółki w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 updop dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.