0115-KDIT2-1.4011.88.2017.2.KW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2017 r. (data wpływu 4 maja 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 czerwca 2017 r. (data wpływu 29 czerwca 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości:

 1. w części dotyczącej przychodu ze sprzedaży lasu – jest prawidłowe,
 2. w pozostałej części – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 27 czerwca 2017 r. (data wpływu 29 czerwca 2017 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Dnia 22 lipca 2013 r. w drodze umowy darowizny Wnioskodawczyni otrzymała gospodarstwo rolne położone w A., w którego skład wchodziły następujące nieruchomości:

 1. zabudowana nieruchomość gruntowa KW ... stanowiąca działki nr 135 o pow. 0,0400 ha oraz 136 o pow. 0,0348 ha o łącznej pow. 0,0748 ha. W dziale I-O księgi wieczystej wpisano sposób korzystania - rola, droga, łąka, użytki leśne, zabudowane podwórze. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. 130 m2 oraz stodołą i chlewnią. Z wypisu z rejestru gruntów wynika, iż nieruchomość obejmuje grunty rolne zabudowane klasy VI. Dla nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,
 2. nieruchomość gruntowa KW ... stanowiąca działki nr 62 i 63 o łącznej powierzchni 2,0960 ha. W dziale I-O księgi wieczystej wpisano sposób korzystania - rola i zalesienie. Dla nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,
 3. nieruchomość gruntowa (księga wieczysta pod dawnym oznaczeniem ...) stanowiąca działkę nr 250 o pow. 0,2370 ha. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolami RVI, ŁV, LsVI i stanowi grunty orne, łąki trwałe oraz lasy.

Następnie dnia 25 sierpnia 2015 r. wraz z małżonkiem Wnioskodawczyni nabyła nieruchomość rolną w miejscowości B. o pow. 5,8064 ha oraz o pow. 8,2531 ha do majątku objętego małżeńską wspólnością ustawową.

Dnia 22 lutego 2016 r. Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży nieruchomości wymienionej w pkt 1 za kwotę 110.000 zł. Notariusz pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych 2%. Zbycie nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej.

Dnia 11 kwietnia 2016 r. Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży nieruchomości wymienionej w pkt 2. W momencie sprzedaży ww. nieruchomość stanowiła działkę nr 113 i obejmowała lasy o pow. 1,6460 ha i grunty orne klasy VI o pow. 0,4500 ha (ustalono na podstawie wypisu z rejestru gruntów). Na części przedmiotowej nieruchomości zasiano zboże. Nabywca oświadczył, iż fakt obsiania części nieruchomości zbożem jest mu znany. Nabywca oświadczył, iż nabytą nieruchomość w części stanowiącej grunty orne nadal wykorzystywać będzie na cele produkcji rolnej jako gospodarstwo rolne. Strony oświadczyły, że w związku ze sprzedażą grunty nie utraciły charakteru rolnego. Zbycie nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że w momencie sprzedaży dokonanej w dniu 22 lutego 2016 r. zabudowana nieruchomość gruntowa KW ..., stanowiąca działki nr 135 i 136, wchodziła w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617 z późn.zm.). W momencie sprzedaży dokonanej w dniu 11 kwietnia 2016 r. nieruchomość gruntowa KW ... stanowiąca działkę nr 113 wchodziła w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617 z późn.zm.). Działki te w dalszym ciągu stanowią grunty rolne zabudowane. Nabywcy nie zmienili przeznaczenia gruntów, co wynika z treści księgi wieczystej. Jest to w dalszym ciągu działka siedliskowa.

Zgodnie z wiedzą Wnioskodawczyni nabywcy w dniu zakupu nie prowadzili działalności gospodarczej i nie mieli zamiaru takowej prowadzić. W akcie notarialnym z dnia 22 lutego 2016 r. nie został wskazany cel zakupu nieruchomości. Natomiast w akcie notarialnym z dnia 11 kwietnia 2016 r. został wskazany cel zakupu nieruchomości: nabywca oświadczył, że zakupioną nieruchomość w części stanowiącej grunty orne wykorzystywać będzie na cele produkcji rolnej jako gospodarstwo rolne. Z wiedzy Wnioskodawczyni wynika, że zakupiony las wykorzystany zostanie na cele produkcji leśnej - produkcję drewnianych mebli.

Nieruchomości wskazane we wniosku zostały sprzedane osobom niebędącym rolnikami. Wnioskodawczyni nie posiada wiedzy w zakresie tego, czy nabywca zakupił nieruchomości w celu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Nie jest również w posiadaniu wiedzy na temat czy cele zakupu zostały zrealizowane przez nabywcę. Na gruncie rolnym dokonane zostały zasiewy.

Gospodarstwo rolne zostało nabyte przez Wnioskodawczynię w dniu 22 lipca 2013 r. z zamiarem prowadzenia w nim działalności rolniczej. W przeszłości Wnioskodawczyni nie dokonywała nabycia innych nieruchomości oraz nie dokonywała odpłatnego zbycia innych nieruchomości. W przyszłości nie planuje dokonywać odpłatnego zbycia innych nieruchomości. Obecnie Wnioskodawczyni prowadzi wraz z mężem gospodarstwo. W przyszłości planują powiększać areał gospodarstwa rolnego. Ogłoszenie zamieszczone na portalu ... oferowano jako gospodarstwo rolne - zabudowane siedlisko rolne. Według wiedzy Wnioskodawczyni, do sprzedawanych nieruchomości nabywcy nie podłączyli mediów. Ona również nie podłączała mediów do przedmiotowych nieruchomości. Wnioskodawczyni nie dokonała żadnych czynności mających na celu przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. Nie występowała o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla sprzedanych nieruchomości i według jej wiedzy nabywcy również nie występowali z takim wnioskiem.

Budynek mieszkalny zakupiony został na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych w związku z planowanym powiększeniem rodziny. Budynek mieszkalny położony jest na działce stanowiącej siedlisko rolne zakupione przez Wnioskodawczynię i jej męża w dniu 28 maja 2015 r., na które planują w najbliższej przyszłości przenieść się z mężem. Wydatki na remont ww. budynku mieszkalnego zostaną przez Wnioskodawczynię poniesione nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości wskazanych we wniosku. Obecnie budynek jest wynajmowany.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości z dnia 22 lutego 2016 r. oraz 11 kwietnia 2016 r. korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.)?
 2. Czy wydatkiem na własny cel mieszkaniowy będzie remont budynku mieszkalnego, który został zakupiony przez Wnioskodawczynię wraz z małżonkiem do wspólności majątkowej małżeńskiej dnia 25 sierpnia 2015 r.?

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi ocena stanowiska Wnioskodawczyni z zakresie pytania nr 1. W zakresie pytania nr 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, przepis art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia od podatku dochodowego przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o gospodarstwie rolnym oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym (art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617, ze zm.) za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Zgodnie z powołanymi przepisami posiadane przez Wnioskodawczynię nieruchomości w dniu dokonywania sprzedaży, tj. 22 lutego 2016 r. oraz 11 kwietnia 2016 r. stanowiły gospodarstwo rolne w rozumieniu cytowanej ustawy o podatku rolnym, ponieważ ich łączna powierzchnia przekraczała 1 ha. Zatem sprzedaż dotyczyła nieruchomości stanowiących część gospodarstwa rolnego.

Ustawodawca nie przewidział w zwolnieniu określonym w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ograniczenia, iż w wyniku sprzedaży zabudowania nie mogą utracić charakteru rolnego, ograniczenie dotyczy tylko gruntów. Zatem nieruchomość objęta KW ... (wymieniona w pkt 1) zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz stodołą i chlewnią korzysta ze zwolnienia.

Nieruchomość KW ... w części stanowiącej grunty orne, tj. pow. 0,4500 ha w wyniku sprzedaży nie utraciła charakteru rolnego. Nabywca w dalszym ciągu będzie ten obszar wykorzystywać na cele produkcji rolnej. Zatem sprzedaż tej części nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku. Natomiast las o pow. 1,6460 ha nie stanowi części gospodarstwa rolnego, zatem przychód uzyskany z jego zbycia będzie opodatkowany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w części dotyczącej przychodu ze sprzedaży lasu jest prawidłowe oraz nieprawidłowe w pozostałej części.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji pojęcia „gospodarstwo rolne”. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 1 ustawy o podatku rolnym opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Natomiast art. 2 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Szczegółowe określenie, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, wymaga odniesienia się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 542 z późn. zm.).

Zgodnie z § 67 ww. rozporządzenia użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

 1. grunty rolne;
 2. grunty leśne;
 3. grunty zabudowane i zurbanizowane;
 4. użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery "E" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R;
 5. (uchylony);
 6. grunty pod wodami;
 7. tereny różne oznaczone symbolem -Tr.

Stosownie natomiast do przepisu § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia grunty rolne dzielą się na:

 1. użytki rolne, do których zalicza się:
  1. grunty orne, oznaczone symbolem - R,
  2. sady, oznaczone symbolem - S,
  3. łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł,
  4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps,
  5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem - Br,
  6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr,
  7. grunty pod rowami, oznaczone symbolem - W,
  8. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem - Lzr;
 2. nieużytki, oznaczone symbolem - N.

Z powyższego wynika, że zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnione zostało od wystąpienia następujących przesłanek:

 • sprzedane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne,
 • muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy), ewentualnie jego część składową,
 • grunty nie mogą utracić w związku ze sprzedażą rolnego charakteru.

Wykładnia celowościowa art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że zamiarem ustawodawcy nie było objęcie zwolnieniem wszystkich przychodów z odpłatnego zbycia gospodarstw rolnych, a jedynie takich, które zbywca wykorzystywał w swojej działalności rolniczej, następnie sprzedał w tym samym celu – do wykorzystywania w działalności rolniczej nabywcy. Świadczy o tym bezspornie przesłanka negatywna zwolnienia zawarta w treści tego przepisu po średniku (utrata charakteru rolnego gruntów).

Ustawodawca w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych używa określenia „w związku” i nie definiuje, co należy rozumieć przez to pojęcie. Niewątpliwie więc chodzi mu o językowe, potoczne rozumienie tego pojęcia. Oznacza to, że chodzi o każdy związek, w następstwie którego grunty tracą swój charakter rolny, byle tylko można było go powiązać ze sprzedażą. Może to być związek uprzedni, rozumiany jako przygotowawczy do sprzedaży, bezpośrednio związany ze sprzedażą, czy też będący skutkiem sprzedaży. Zatem utrata charakteru rolnego musi być powiązana ze sprzedażą, choć ten związek nie może być tak rozumiany, że z chwilą dokonania czynności powinna nastąpić zmiana charakteru gruntu. Dla oceny utraty charakteru rolnego gruntu znaczenie mają okoliczności faktyczne, a nie formalnoprawne związane z charakterem gruntu wskazanym w ewidencji gruntów i budynków. Okoliczności te mogą dotyczyć zarówno podatnika, jak i nabywcy, którego zakres działalności bądź czynności faktyczne podejmowane przez niego przed zawarciem umowy, czy też w związku z zawartą umową, wskazują na to, że kupuje nieruchomość z zamiarem wykorzystania jej na cele inne niż rolne.

Oceniając spełnienie przesłanki dotyczącej zachowania charakteru rolnego gruntu należy zwrócić uwagę przede wszystkim na faktyczny zamiar nabywcy co do dalszego przeznaczenia nieruchomości. Zamiar ten wynikać może z charakteru działalności prowadzonej przez nabywcę, jak również innych okoliczności związanych z daną transakcją. Należy ponadto wskazać, że utrata charakteru rolnego w związku ze sprzedażą może wystąpić bezpośrednio po sprzedaży, ale może również nastąpić dopiero w przyszłości, jednakże w momencie sprzedaży strony umowy powinny być świadome celu zakupu i przeznaczenia gruntów.

O utracie charakteru rolnego gruntów świadczy wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej, polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania, niezależnie od statusu prawnego tych gruntów i zmian w stosownych ewidencjach i dokumentach. Przy ocenie utraty charakteru rolnego nie jest zatem podważany czy kwestionowany status prawny gruntów, lecz ocenie podlega całokształt okoliczności faktycznych, które mogą świadczyć o utracie ich rolnego sposobu użytkowania. Nie przesądza o tym wyłącznie oświadczenie kupującego, bowiem decydującymi w tym względzie są okoliczności faktyczne, takie jak zamiar nabywcy co do ich wykorzystywania. Przykładowo, nabycie gruntów powinno nastąpić w celu utworzenia gospodarstwa rolnego bądź jego powiększenia.

Naczelny Sąd Administracyjny podkreśla, że ocena spełnienia przesłanek zwolnienia wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych musi uwzględnić wszystkie, znane w dniu dokonywania sprzedaży, okoliczności dotyczące sposobu wykorzystywania gruntu przez nabywcę, w tym również obiektywnie i niewątpliwie wskazujące na to, że w wyniku sprzedaży charakter gruntu ulegnie zmianie. O możliwej zmianie charakteru gruntu mogą świadczyć takie okoliczności jak: położenie sprzedanej nieruchomości, jej wielkość, przydatność do działalności rolniczej po sprzedaży, rodzaj działalności prowadzonej przez nabywcę itp. Samo zaś oświadczenie nabywcy o włączeniu nabywanej działki do gospodarstwa rolnego złożone w akcie notarialnym w świetle okoliczności faktycznych może okazać się niemiarodajne i niewystarczające dla zastosowania zwolnienia (zob. wyrok NSA z 22 maja 2015 r., sygn. II FSK 378/14).

Jednocześnie utraty charakteru rolnego, do którego w swej dyspozycji odwołuje się art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie należy utożsamiać bezpośrednio oraz wyłącznie z utratą tego charakteru w sensie prawnym, ale jak wykazano powyżej – przede wszystkim w sensie faktycznym. W związku z tym, że w art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy nie odwołano się do klasyfikacji gruntów, ich formalne dalsze klasyfikowanie do gruntów rolnych, jak również opłacanie podatku rolnego, nie ma istotnego znaczenia dla tej oceny (zob. wyrok WSA w Gdańsku z 19 sierpnia 2015 r., sygn. I SA/Gd 667/15).

Z opisu stanu faktycznego wynika, że nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zostały sprzedane osobom niebędącym rolnikami. Wnioskodawczyni nie posiada wiedzy w zakresie tego, czy nabywca zakupił nieruchomości w celu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Nie jest również w posiadaniu wiedzy na temat tego czy cele zakupu zostały zrealizowane przez nabywcę. Jednocześnie jednak Wnioskodawczyni znany jest zamiar nabywcy co do dalszego wykorzystywania lasu (cele produkcji leśnej - produkcja drewnianych mebli).

W ocenie tutejszego organu okoliczności wskazane we wniosku nie pozwalają stwierdzić, że sprzedane nieruchomości nie utraciły charakteru rolnego. Nie zmienia tego okoliczność, że w jednym z aktów notarialnych jako cel zakupu wskazano prowadzenie produkcji rolnej (jako gospodarstwo rolne), gdyż jak wskazano wyżej o utracie charakteru rolnego nie przesądza wyłącznie oświadczenie kupującego, lecz okoliczności faktyczne. Brak jakiejkolwiek wiedzy zbywającego grunt wchodzący w skład gospodarstwa rolnego o zamiarach nabywcy co do sposobu wykorzystania tego gruntu wyklucza możliwość zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli podatnikowi nie są znane ani zamiary z jakimi nabywca gruntu dokonał jego zakupu, ani sposób faktycznego wykorzystania po zakupie tego gruntu, to nieuprawnionym jest jednoczesne twierdzenie podatnika, że w związku ze sprzedażą grunt ten nie utracił charakteru rolnego.

Podkreślenia wymaga, że wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej, powszechności i równości opodatkowania. Muszą więc być interpretowane ściśle, a ich zastosowanie nie może odbywać się na podstawie wykładni rozszerzającej. Zaznaczyć również należy, że zastosowanie zwolnienia z opodatkowania leży w interesie podatnika, więc to po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, że spełnia przesłanki do zwolnienia.

W niniejszej sprawie dla zwolnienia przychodu od podatku niezbędne jest spełnienie przesłanki pozytywnej, jaką jest sprzedaż całości lub części gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz niewystąpienie przesłanki negatywnej, przez którą należy rozumieć utratę charakteru rolnego tych gruntów w związku z ich sprzedażą. Skoro Wnioskodawczyni nie uwiarygodniła faktu, że grunty wchodzące w skład sprzedanych przez Nią nieruchomości nie utraciły charakteru rolnego, ponieważ nie posiada wiedzy o celu ich nabycia i zamierzeniach co do ich dalszego wykorzystywania przez nabywcę, to nie można stwierdzić, że do przychodu z tej sprzedaży znajduje zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując należy stwierdzić, że dokonana w 2016 r. sprzedaż nieruchomości nabytych w 2013 r. stanowi dla Wnioskodawczyni źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie przychód ten, w części dotyczącej sprzedaży gruntów rolnych zabudowanych oraz gruntów ornych nie jest objęty zwolnieniem przedmiotowym określonym w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż z wniosku nie wynika, że po sprzedaży grunty te nie utraciły charakteru rolnego. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży lasu nie korzysta ze zwolnienia ponieważ nie jest to część nieruchomości wchodząca w skład gospodarstwa rolnego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.