0114-KDIP1-3.4012.515.2018.2.JF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Rejestracja Wnioskodawczyni jako reprezentanta gospodarstwa rolnego jako czynny podatnik VAT w zakresie świadczenia usług rolniczych oraz dostawy produktów rolnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2018 r. (data wpływu 13 września 2018 r.), uzupełnionym w dniu 20 listopada 2018 r. (data wpływu 21 listopada 2018 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 7 listopada 2018 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.515.2018.1.JF, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rejestracji Wnioskodawczyni jako reprezentanta gospodarstwa rolnego jako czynny podatnik VAT w zakresie świadczenia usług rolniczych oraz dostawy produktów rolnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 września 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rejestracji Wnioskodawczyni jako reprezentanta gospodarstwa rolnego jako czynny podatnik VAT w zakresie świadczenia usług rolniczych oraz dostawy produktów rolnych. Wniosek uzupełniono w dniu 20 listopada 2018 r. (data wpływu 21 listopada 2018 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 7 listopada 2018 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.515.2018.1.JF doręczone w dniu 13 listopada 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni od 1999 r. (od daty ślubu) prowadzi wspólnie z mężem gospodarstwo rolne i zajmuje się produkcją zbóż. Pomiędzy nimi istnieje wspólnota majątkowa. Grunty należą do majątku osobistego męża Wnioskodawczyni, który otrzymał je w formie darowizny przed ślubem. Wyposażenie gospodarstwa (maszyny i urządzenia) stanowią majątek wspólny jako dorobek małżeński. Prowadzenie gospodarstwa wspólnie z mężem jest dla Wnioskodawczyni podstawą do ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Do grudnia 2012 r. Wnioskodawczyni z mężem korzystali ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Od dnia 12 grudnia 2012 r. Wnioskodawczyni rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej mieszczącej się pod PKD 01.61.Z - działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną. Wnioskodawczyni zrezygnowała ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ustawy.

Usługi rolnicze wykonywane były sprzętem posiadanym w gospodarstwie rolnym, stanowiącym współwłasność małżeńską. Rozpoczęcie ww. działalności gospodarczej i rezygnacja ze zwolnienia z VAT spowodowała, że Wnioskodawczyni z mężem nie mogli korzystać ze statusu rolnika ryczałtowego z tytułu dostaw produktów rolnych.

Tym samym opodatkowaniu VAT podlegały od grudnia 2012 r. wykonywane usługi rolnicze i dostawy produktów rolnych, a Wnioskodawczyni na podstawie art. 15 ust. 4 i 5 występowała jako reprezentant wspólnego gospodarstwa dla podatku VAT.

Z dniem 30 czerwca 2018 r. Wnioskodawczyni zlikwidowała działalność gospodarczą w zakresie usług wspomagających produkcję roślinną, zawiadamiając o tym Urząd Skarbowy i dokonując stosownych zmian w CEIDG - nie złożyła dokumentu VAT-Z, gdyż nadal będzie wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu - dostawę produktów rolnych z gospodarstwa i nie chce powrócić do zwolnienia z VAT.

W odpowiedzi na wezwanie wskazano, że w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawczyni wykonywała następujące usługi: uprawa roli pod siew, talerzowanie, orka, wywóz gnojowicy, ubijanie ciągnikiem pryzmy z kiszonką w silosie, itp. sklasyfikowane pod PKWiU 01.61.10.0 oraz transport ciągnikiem rolniczym wspomagający szeroko pojętą działalność rolniczą: zboża od kombajnu do magazynu zbożowego rolnika, transport kukurydzy z pola do silosu na kiszonkę, transport obornika na pryzmę polną, transport słomy w belach z pola na pryzmę w gospodarstwie, zboża do magazynu nabywcy, nawozów od dostawcy do magazynu rolnika, sklasyfikowanych pod pozycją PKWiU 49.41.15.0 i 49.41.19.0.

Wnioskodawczyni w zgłoszeniu rejestracyjnym w zakresie podatku od towarów i usług od dnia 12 grudnia 2012 r. wybrała rezygnację ze zwolnienia z art. 113 ustawy o VAT, zakładając, że w grudniu 2012 będzie świadczyć jedynie usługi transportowe ciągnikiem rolniczym, a dostawę towarów i świadczenie usług z załącznika nr 2 do ustawy VAT rozpocznie dopiero od 2013 roku.

Wnioskodawczyni wskazała, że powinna w grudniu 2012 r. złożyć do urzędu skarbowego aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R wybierając w części C rezygnację ze zwolnienia z art. 43 ustawy VAT od 1 stycznia 2013 r. Nie złożyła tej aktualizacji będąc przekonana, że w Jej sytuacji, gdzie już jest zarejestrowanym podatnikiem VAT rozpoczęcie świadczenia usług z załącznika nr 2 do ustawy VAT zobowiązuje Ją do opodatkowania dostaw z całej działalności rolniczej, zarówno towarów jak i świadczenia usług, bez konieczności aktualizacji VAT-R.

Tak też przez cały czas do chwili obecnej - cała działalność pozarolnicza i rolnicza (dostawa towarów jak i świadczenie usług) podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.Wnioskodawczyni korzystała również z odliczenia podatku naliczonego związanego w prowadzoną działalnością opodatkowaną. Rozliczeń podatku VAT dokonywała poprzez deklaracje VAT składane kwartalnie do urzędu skarbowego.

Wnioskodawczyni w ramach działalności gospodarczej prowadzonej do dnia 30 czerwca 2018 r. świadczyła usługi oraz dokonywała dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Usługi szczegółowo wymieniła wyżej, natomiast dostawy towarów dotyczyły poz. nr 1 ww. załącznika a szczegółowo były to ziarna zbóż: pszenicy, jęczmienia oraz rzepaku. Od 1 lipca 2018 r. dokonuje jedynie dostaw towarów z załącznika nr 2, w dalszym ciągu rzepaku i zbóż.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy słusznie rejestrując na siebie działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych wspomagających produkcję roślinną, rezygnując jednocześnie ze zwolnienia z VAT Wnioskodawczyni objęła opodatkowaniem VAT całość dostaw towarów i usług z gospodarstwa rolnego prowadzonego wspólnie z mężem?
  2. Czy słusznie zawężając działalność jedynie do produkcji rolnej (likwidując działalność w zakresie usług wspomagających produkcję roślinną) Wnioskodawczyni ma prawo w dalszym ciągu występować jako reprezentant gospodarstwa i czynny podatnik VAT, a tym samym nie składa do Urzędu Skarbowego dokumentu VAT-Z?

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Ad 1

Objęcie opodatkowaniem VAT całości dostaw z gospodarstwa było obowiązkiem Wnioskodawczyni, gdyż nie może w ramach jednego wspólnie prowadzonego gospodarstwa występować mąż jako rolnik ryczałtowy w zakresie dostawy produktów rolnych, a żona jako czynny podatnik VAT w zakresie usług rolniczych.

Ad 2

Pomimo zawężenia prowadzonej działalności rolniczej (likwidacja usług rolniczych), Wnioskodawczyni ma prawo w dalszym ciągu występować jako czynny podatnik VAT - reprezentant gospodarstwa rolnego - w zakresie dostaw produktów rolnych.

Wnioskodawczyni wskazała liczne interpretacje indywidualne, które jednoznacznie rozstrzygają powyższe wątpliwości:

  • ITPP1/443-1062/13/BK Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2013 r.
  • IBPP1/4512-83/16/LSz Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 maja 2016 r.

Potwierdzeniem słuszności stanowiska Wnioskodawczyni jest też odpowiedź na interpelację poselską nr SPS-023-30059/14 - pismo z dnia 23 grudnia 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174) zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Działalność rolnicza – stosownie do art. 2 pkt 15 ustawy – obejmuje produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Jak stanowi art. 15 ust. 4 ustawy w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Wobec przywołanej wyżej definicji działalności gospodarczej zawartej w art. 15 ust. 2 ustawy należy uznać, że prowadzenie działalności rolniczej (art. 2 pkt 15 ustawy) stanowi prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy. Zatem rolnik, w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, posiada status podatnika podatku VAT prowadzącego działalność gospodarczą (działalność rolniczą).

Z definicji określonej w art. 2 pkt 19 ustawy wynika, że rolnik ryczałtowy to rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przez produkty rolne, zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Z kolei przez usługi rolnicze – stosownie do art. 2 pkt 21 ustawy - rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 3, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i ust. 2.

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Przy czym, z treści art. 96 ust. 2 ustawy wynika, że w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

Stosownie do art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Jak wynika z art. 96 ust. 5 ustawy, jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni - do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminach:

  1. przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 2a i 4-41 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży;
  2. przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa;
  3. przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia, z zastrzeżeniem pkt 4;
  4. przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9, od pierwszej wykonanej czynności.

Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Poza tym na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Jednakże w myśl art. 113 ust. 4 ustawy podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności - przed dniem wykonania tej czynności.

Jednocześnie, zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Natomiast w myśl art. 99 ust. 2 ustawy, mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Wzór dokumentu VAT-R zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług określone zostały rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 2301).

Rejestracja następuje zatem w momencie zgłoszenia rejestracyjnego, tj. złożenia w urzędzie skarbowym druku VAT-R. Z tym momentem podmiot uzyskuje formalne znamiona statusu podatnika podatku od towarów i usług. Przepisy podatku VAT nie wiążą możliwości rejestracji podmiotu jako podatnika VAT czynnego z kwestią rejestracji tego podmiotu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

Z powyższych przepisów wynika, że ustawa o podatku od towarów i usług zawiera pewne szczególne rozwiązania dotyczące podatników, którzy prowadzą wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie oraz podatników, którzy prowadzą wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wyżej wymienionych przypadkach. Wówczas za podatnika jest uważana osoba, która składa zgłoszenie rejestracyjne.

Przyjęta zasada ma uprościć rozliczenia podatkowe – gdyż wymienione gospodarstwa często są prowadzone wspólnie (np. z małżonkiem, dzieckiem, rodzicem) i wówczas nie można wyodrębnić osoby prowadzącej gospodarstwo. W takim przypadku, podatnikiem jest ta osoba fizyczna, która (jako reprezentant gospodarstwa) zarejestruje się jako podatnik.

Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego ma takie znaczenie, że faktury dotyczące tego gospodarstwa (przy nabyciu towarów i usług) będą wystawiane na tę właśnie osobę, która dokonała zgłoszenia rejestracyjnego. Jednocześnie ta sama osoba występować będzie w roli zbywcy (dostawcy) przy sprzedaży (dostawie) produktów rolnych i w związku ze świadczeniem usług rolniczych.

Wnioskodawczyni prowadzi wspólnie z mężem gospodarstwo rolne i zajmuje się produkcją zbóż. W 2012 r. Wnioskodawczyni rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie działalności usługowej wspomagającej produkcję roślinną (PKD 01.61.Z) i zrezygnowała ze zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy. Od grudnia 2012 roku opodatkowaniu VAT podlegały usługi rolnicze i dostawy produktów rolnych, a Wnioskodawczyni na podstawie art. 15 ust. 4 i 5 ustawy występowała jako reprezentant wspólnego gospodarstwa dla podatku VAT. Cała działalność pozarolnicza i rolnicza (dostawa towarów jak i świadczenie usług) podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT, Wnioskodawczyni korzystała z odliczenia podatku naliczonego związanego w prowadzoną działalnością opodatkowaną i rozliczeń podatku VAT dokonywała poprzez deklaracje VAT składane kwartalnie do urzędu skarbowego. Z dniem 30 czerwca 2018 r. Wnioskodawczyni zlikwidowała działalność gospodarczą w zakresie usług wspomagających produkcję roślinną zawiadamiając o tym Urząd Skarbowy i dokonując stosownych zmian w CEIDG. Nie złożyła dokumentu VAT-Z, gdyż nadal będzie wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu - dostawę produktów rolnych z gospodarstwa i nie chce powrócić do zwolnienia z VAT.

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą tego czy rejestrując na siebie działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych wspomagających produkcję roślinną i rezygnując jednocześnie ze zwolnienia z VAT, Wnioskodawczyni objęła opodatkowaniem VAT całość dostaw towarów i usług z gospodarstwa rolnego prowadzonego wspólnie z mężem oraz czy zawężając działalność jedynie do produkcji rolnej (likwidując działalność w zakresie usług wspomagających produkcję roślinną) Wnioskodawczyni ma prawo w dalszym ciągu występować jako reprezentant gospodarstwa i jako czynny podatnik VAT, a tym samym nie składa do Urzędu Skarbowego dokumentu VAT-Z.

W niniejszych okolicznościach zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku VAT dokonała Wnioskodawczyni (w 2012 r.), zatem to Ona jest reprezentantem prowadzonego gospodarstwa rolnego. Z wniosku wynika, że prowadzone wspólne gospodarstwo rolne zajmuje się produkcją zbóż. Tym samym gospodarstwo rolne prowadzone przez Wnioskodawczynię i Jej męża dla wszystkich czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy występuje jako jeden podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a jego reprezentantem, jak wyżej wskazano, jest Wnioskodawczyni. Opodatkowanie działalności rolniczej w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego obejmie wszystkie wymienione w art. 2 pkt 15 ustawy czynności.

W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z jednym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Należy zgodzić się z Wnioskodawczynią, że objęcie opodatkowaniem VAT całości dostaw z gospodarstwa było obowiązkiem Wnioskodawczyni, gdyż nie może w ramach jednego wspólnie prowadzonego gospodarstwa występować mąż jako rolnik ryczałtowy w zakresie dostawy produktów rolnych, a żona jako czynny podatnik VAT w zakresie usług rolniczych. Ponadto pomimo zawężenia prowadzonej działalności rolniczej (likwidacja usług rolniczych), Wnioskodawczyni ma prawo w dalszym ciągu występować jako czynny podatnik VAT - reprezentant gospodarstwa rolnego - w zakresie dostaw produktów rolnych (ziarna pszenicy, jęczmienia i rzepaku). Ma prawo również (jako reprezentant gospodarstwa rolnego) świadczyć usługi – co jak wskazuje – czyni cały czas.

Jednakże wobec tego, że Wnioskodawczyni cały czas do chwili obecnej w zakresie całej działalności rolniczej w składanych deklaracjach rozlicza dostawę towarów i świadczenie usług - zachowuje się jak czynny podatnik VAT - to była zobowiązana przed wykazaniem pierwszych czynności opodatkowanych (w grudniu 2012 r.) - jak wskazuje z złożonym uzupełnieniu - złożyć do urzędu skarbowego aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R wskazując w części C rezygnację ze zwolnienia z art. 43 ustawy VAT od 1 stycznia 2013 r.

Z uwagi na to, że Wnioskodawczyni nie dokonała wówczas tego zgłoszenia, to Wnioskodawczyni powinna złożyć korektę zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, poprzez złożenie zgłoszenia VAT-R w trybie aktualizacji i wskazanie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, rezygnacji ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz art. 113 ust. 1 i 9 ustawy od 1 stycznia 2013 r.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.