0114-KDIP1-3.4012.45.2018.1.MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie możliwości zmiany osoby reprezentującej wspólne gospodarstwo rolne oraz udokumentowania zmiany osoby reprezentującej gospodarstwo rolne poprzez złożenie przez żonę Wnioskodawcy zgłoszenia aktualizującego w zakresie rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2018 r. (data wpływu 31 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • możliwości zmiany osoby reprezentującej wspólne gospodarstwo rolne – jest prawidłowe,
  • udokumentowania zmiany osoby reprezentującej gospodarstwo rolne poprzez złożenie przez żonę Wnioskodawcy zgłoszenia aktualizującego w zakresie rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zmiany osoby reprezentującej wspólne gospodarstwo rolne oraz udokumentowania zmiany osoby reprezentującej gospodarstwo rolne poprzez złożenie przez żonę Wnioskodawcy zgłoszenia aktualizującego w zakresie rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Pan Karol S. (Wnioskodawca) i Pani Anna S. (żona Wnioskodawcy) są małżeństwem i pozostają w ustawowej wspólności majątkowej. Wnioskodawca i jego żona są właścicielami gospodarstwa rolnego. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany dla celów VAT.

Od dnia 6 września 2011 r. żona Wnioskodawcy jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, w ramach której świadczy usługi transportowe (49.4l.Z).

Od 7 września 2015 r. także prowadzone przez małżonków gospodarstwo rolne opodatkowane jest podatkiem VAT. Zgłoszenie zostało złożone przez żonę Wnioskodawcy.

Żona Wnioskodawcy poza usługami transportowymi świadczy również usługi osobom trzecim polegające na koszeniu traw i zbóż kombajnem (usługi oznaczone kodem PKD 01.61.Z. - działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną).

Małżonkowie planują zmianę osoby reprezentującej należącego do nich gospodarstwa rolnego dla celów rozliczania podatku VAT - podatnikiem VAT z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego miałby zostać Wnioskodawca.

Wnioskodawca będzie jedyną osobą, na którą będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i która będzie wystawiała faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

W związku z tym żona Wnioskodawcy zaprzestanie świadczenia usług oznaczonych kodem PKD 01.61.Z., których podklasa obejmuje m.in. działalność rolniczą i będzie prowadziła wyłącznie działalność gospodarczą pozarolniczą (w zakresie usług transportowych).

Celem udokumentowania powyższej zmiany małżonkowie planują złożenie zgłoszeń VAT-R. Żona Wnioskodawcy złoży zgłoszenie aktualizujące w zakresie rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy, natomiast Wnioskodawca złoży zgłoszenie rejestracyjne w zakresie rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy w świetle powyższego możliwa jest zmiana osoby reprezentującej wspólne gospodarstwo rolne małżonków dla potrzeb podatku VAT przy jednoczesnym zachowaniu przez żonę Wnioskodawcy statusu podatnika VAT czynnego wyłącznie z tytułu prowadzonej działalności pozarolniczej?
  2. Czy celem udokumentowania zmiany osoby reprezentującej gospodarstwo rolne dla potrzeb podatku VAT prawidłowe będzie złożenie przez żonę Wnioskodawcy zgłoszenia aktualizującego w zakresie rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy oraz złożenie przez Wnioskodawcę zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.2017.1221 t.j., dalej: „ustawa”), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei na podstawie art. 15 ust. 4 ww. ustawy, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1. Natomiast w myśl art. 15 ust. 5 tej ustawy, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą, w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach.

W myśl art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Z treści art. 96 ust. 2 ustawy wynika, że w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług, i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

W myśl art. 96 ust. 4 tej ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawa o podatku od towarów i usług zawiera pewne szczególne rozwiązania dotyczące podatników, którzy prowadzą wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie oraz podatników, którzy prowadzą wyłącznie działalność rolniczą w innych ramach niż gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. Wówczas za podatnika jest uważana osoba, która składa zgłoszenie rejestracyjne.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzają jednocześnie zasadę, że do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uprawniona jest tylko i wyłącznie jedna osoba fizyczna spośród tych, które prowadzą wspólne gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego ma takie znaczenie, że faktury dotyczące tego gospodarstwa (przy nabyciu towarów i usług) będą wystawiane na tę właśnie osobę, która dokonała zgłoszenia rejestracyjnego. Jednocześnie ta sama osoba występować będzie w roli zbywcy (dostawcy) przy sprzedaży (dostawie) produktów rolnych i w związku ze świadczeniem usług rolniczych.

W tym miejscu należy zauważyć, że ani przytoczone powyżej przepisy, ani inne regulacje zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług nie wykluczają możliwości dokonania zmiany osoby uważanej za podatnika na inną osobę, która prowadzi wspólne gospodarstwo rolne. Należy jednak mieć na uwadze, jak już wspomniano wyżej, że zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku osób fizycznych prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na którą będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług, i która będzie wystawiała faktury przy sprzedaży produktów rolnych, bądź świadcząc usługi rolnicze.

Brak jest zatem przeszkód do zmiany osoby reprezentującej wspólne gospodarstwo rolne małżonków dla potrzeb podatku VAT, o ile oczywiście nowy reprezentant - złoży odpowiednie zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy i zostanie zarejestrowany oraz naczelnik urzędu skarbowego potwierdzi zarejestrowanie lej osoby jako podatnika VAT czynnego, a obecny reprezentant - zrezygnuje z posiadania statusu podatnika VAT z tytułu prowadzonego gospodarstwa.

Mając na uwadze fakt, iż przepis art. 15 ust. 1 ustawy dotyczy osób fizycznych prowadzących wyłącznie m.in. gospodarstwo rolne, w ocenie Wnioskodawcy, nie ma przeszkód, aby żona Wnioskodawcy pozostała podatnikiem V AT jedynie dla potrzeb prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, zatem brak jest przeszkód do zmiany osoby reprezentującej wspólne gospodarstwo rolne małżonków dla potrzeb podatku VAT.

Co więcej, celem udokumentowania powyższej zmiany prawidłowe będzie złożenie:

  • przez Wnioskodawcę zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy
  • przez żonę Wnioskodawcy zgłoszenia aktualizującego w zakresie rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy, co równoznaczne będzie z rezygnacją przez nią z posiadania statusu podatnika VAT z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego przy jednoczesnym zachowaniu przez nią statusu podatnika VAT czynnego wyłącznie z tytułu prowadzonej działalności pozarolniczej.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
  • prawidłowew zakresie możliwości zmiany osoby reprezentującej wspólne gospodarstwo rolne,
  • nieprawidłowe w zakresie udokumentowania zmiany osoby reprezentującej gospodarstwo rolne poprzez złożenie przez żonę Wnioskodawcy zgłoszenia aktualizującego w zakresie rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – w świetle art. 7 ust. 1 ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast przez świadczenie usług, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi art. 15 ust. 4 cyt. ustawy, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach (art. 15 ust. 5 cyt. ustawy).

Działalność rolnicza została zdefiniowana w art. 2 pkt 15 cyt. ustawy, zgodnie z którym przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Mając na względzie definicję działalności gospodarczej, zawartą w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, należy uznać, że działalność rolnicza, o której mowa w art. 2 ust. 15 cyt. ustawy, mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

Zatem rolnik, w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, posiada status podatnika prowadzącego działalność gospodarczą (działalność rolniczą). Natomiast wykonywanie czynności polegających na świadczeniu usług rolniczych stanowi wykonywanie działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku, dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego;

Według definicji zawartej w art. 2 pkt 19 cyt. ustawy, przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jak stanowi art. 2 pkt 20 cyt. ustawy, przez produkty rolne rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Natomiast przez usługi rolnicze, zgodnie z art. 2 pkt 21, rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i ust. 2.

Stosownie do art. 96 ust. 1 cyt. ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Z brzmienia art. 96 ust. 2 cyt. ustawy wynika, że w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

Z kolei zgodnie z ust. 3 ww. artykułu, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Stosownie do art. 96 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Natomiast zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy, jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

W myśl art. 96 ust. 12 ustawy, jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy następuje wyłącznie zmiana danych objętych obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869). Zdanie drugie nie ma zastosowania w przypadku, gdy zgłaszana zmiana powoduje zmianę właściwości organu podatkowego.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawa o podatku od towarów i usług zawiera pewne szczególne rozwiązania dotyczące podatników, którzy prowadzą wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie oraz podatników, którzy prowadzą wyłącznie działalność rolniczą w innych ramach niż gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. Wówczas bowiem za podatnika jest uważana osoba, która składa zgłoszenie rejestracyjne.

Przyjęta zasada ma uprościć rozliczenia podatkowe – gdyż wymienione gospodarstwa mogą być prowadzone przez kilka osób. W takim przypadku, podatnikiem jest ta osoba fizyczna, która (jak gdyby w imieniu gospodarstwa) zarejestruje się jako podatnik.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzają jednocześnie zasadę, że do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uprawniona jest tylko i wyłącznie jedna osoba fizyczna spośród tych, które prowadzą wspólne gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego ma takie znaczenie, że faktury dotyczące tego gospodarstwa (przy nabyciu towarów i usług) będą wystawiane na tę właśnie osobę, która dokonała zgłoszenia rejestracyjnego. Jednocześnie ta sama osoba występować będzie w roli zbywcy (dostawcy) przy sprzedaży (dostawie) produktów rolnych i w związku ze świadczeniem usług rolniczych.

W tym miejscu należy zauważyć, że ani przytoczone powyżej przepisy, ani inne regulacje zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług nie wykluczają możliwości dokonania zmiany osoby uważanej za podatnika na inną osobę, która prowadzi wspólne gospodarstwo rolne. Należy jednak mieć na uwadze, jak już wspomniano wyżej, że zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku osób fizycznych prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na którą będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług, i która będzie wystawiała faktury przy sprzedaży produktów rolnych, bądź świadcząc usługi rolnicze. Brak jest zatem przeszkód do zmiany osoby reprezentującej wspólne gospodarstwo rolne małżonków dla potrzeb podatku VAT, o ile oczywiście nowy „reprezentant” – złoży odpowiednie zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy i zostanie zarejestrowany oraz naczelnik urzędu skarbowego potwierdzi zarejestrowanie tej osoby jako podatnika VAT czynnego, a obecny „reprezentant” – zostanie wykreślony z tego rejestru.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca i żona Wnioskodawcy są małżeństwem i pozostają w ustawowej wspólności majątkowej. Wnioskodawca i jego żona są właścicielami gospodarstwa rolnego. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany dla celów VAT. Od dnia 6 września 2011 r. żona Wnioskodawcy jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, w ramach której świadczy usługi transportowe (49.4 l.Z). Od 7 września 2015 r. także prowadzone przez małżonków gospodarstwo rolne opodatkowane jest podatkiem VAT. Zgłoszenie zostało złożone przez żonę Wnioskodawcy. Żona Wnioskodawcy poza usługami transportowymi świadczy również usługi osobom trzecim polegające na koszeniu traw i zbóż kombajnem (usługi oznaczone kodem PKD 01.61.Z. - działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną). Małżonkowie planują zmianę osoby reprezentującej należącego do nich gospodarstwa rolnego dla celów rozliczania podatku VAT - podatnikiem VAT z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego miałby zostać Wnioskodawca.

Wnioskodawca będzie jedyną osobą, na którą będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i która będzie wystawiała faktury przy sprzedaży produktów rolnych. W związku z tym żona Wnioskodawcy zaprzestanie świadczenia usług oznaczonych kodem PKD 01.61.Z., których podklasa obejmuje m.in. działalność rolniczą i będzie prowadziła wyłącznie działalność gospodarczą pozarolniczą (w zakresie usług transportowych). Celem udokumentowania powyższej zmiany małżonkowie planują złożenie zgłoszeń VAT-R. Żona Wnioskodawcy złoży zgłoszenie aktualizujące w zakresie rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy, natomiast Wnioskodawca złoży zgłoszenie rejestracyjne w zakresie rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy możliwa jest zmiana osoby reprezentującej wspólne gospodarstwo rolne małżonków dla potrzeb podatku VAT przy jednoczesnym zachowaniu przez żonę Wnioskodawcy statusu podatnika VAT czynnego wyłącznie z tytuły prowadzonej działalności pozarolniczej.

Należy zauważyć, że ani przytoczone powyżej przepisy, ani inne regulacje zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług nie wykluczają możliwości dokonania zmiany osoby uważanej za podatnika na inną osobę, która prowadzi wspólne gospodarstwo rolne. Należy jednak mieć na uwadze, jak już wspomniano wyżej, że zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku osób fizycznych prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na którą będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług, i która będzie wystawiała faktury przy sprzedaży produktów rolnych, bądź świadcząc usługi rolnicze. Brak jest zatem przeszkód do zmiany osoby reprezentującej wspólne gospodarstwo rolne małżonków dla potrzeb podatku VAT. Okoliczność ta musi być zgłoszona w odpowiedni sposób do właściwego Urzędu Skarbowego.

Zatem mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane regulacje prawne stwierdzić należy, że skoro małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo rolne, którego reprezentantem dla celów podatku VAT jest obecnie żona Wnioskodawcy, natomiast na skutek zaistniałych okoliczności, reprezentantem wspólnego gospodarstwa chciałby zostać Wnioskodawca, to zmiana osoby reprezentującej wspólne gospodarstwo rolne małżonków dla potrzeb podatku VAT jest możliwa. Żona Wnioskodawcy rezygnując z reprezentowania wspólnego gospodarstwa rolnego nadal może kontynuować pozarolniczą działalność gospodarczą jako czynny podatnik podatku VAT, natomiast Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku VAT wyłącznie z tego wspólnego gospodarstwa. Wnioskodawca jako nowy „reprezentant” powinien złożyć w tym przypadku odpowiednie zgłoszenie rejestracyjne. Zaznaczenie przez Wnioskodawcę w formularzu VAT-R opcji rezygnacji ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy będzie właściwe.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, że możliwa jest zmiana osoby reprezentującej wspólne gospodarstwo rolne małżonków dla potrzeb podatku VAT przy jednoczesnym zachowaniu przez żonę Wnioskodawcy statusu podatnika VAT czynnego wyłącznie z tytułu prowadzonej działalności pozarolniczej należy uznać za prawidłowe.

Natomiast odnośnie udokumentowania przez żonę Wnioskodawcy okoliczności zmiany osoby reprezentującej wspólne gospodarstwo rolne, należy wskazać, że okoliczność ta powinna być zgłoszona do właściwego Urzędu Skarbowego, jednakże ze względu na to, że żona Wnioskodawcy nadal pozostaje czynnym podatnikiem podatku VAT z tytułu innej działalności gospodarczej zaznaczenie opcji rezygnacji ze zwolnienia w formularzu VAT-R nie będzie prawidłowe w związku z tym stanowisko w tym zakresie należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z poźn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.