0114-KDIP1-3.4012.296.2018.2.JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe zmiany osoby rozliczającej się w podatku VAT we wspólnym gospodarstwie rolnym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2018 r. (data wpływu 7 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych zmiany osoby rozliczającej się w podatku VAT we wspólnym gospodarstwie rolnym (pyt. nr 1 i pyt. nr 3 wniosku) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych zmiany osoby rozliczającej się w podatku VAT we wspólnym gospodarstwie rolnym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne. Gospodarstwo rolne jest wspólną własnością. Oprócz gospodarstwa rolnego Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na działalności usługowej wspomagającej produkcję roślinną. Żona Wnioskodawcy także prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług pozostałe sprzątanie. Wnioskodawca z żoną są czynnymi podatnikami VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 4 w związku z art. 96 ust. 2 we wspólnym gospodarstwie osobą reprezentującą dla potrzeb gospodarstwa rolnego jestem Wnioskodawca - wystawia faktury sprzedaży produktów wyprodukowanych w gospodarstwie oraz otrzymuje faktury przy dokonywaniu zakupów.

W gospodarstwie były prowadzone różne inwestycje związane z modernizacją gospodarstwa rolnego przy udziale środków finansowych pochodzących z programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Także w nadchodzącym czasie chcielibyśmy skorzystać z pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ operacji „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych”. Beneficjentem w/w pomocy może być tylko żona Wnioskodawcy.

W związku z powyższym Wnioskodawca wraz z żoną chcieliby dokonać zmiany osoby reprezentującej dla potrzeb podatku VAT we wspólnym gospodarstwie rolnym z męża na żonę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (pyt. nr 1 i pyt. nr 3).
  1. Czy jest możliwa zamiana pomiędzy małżonkami i w miejsce męża osobą reprezentacyjną dla potrzeb podatku VAT we wspólnym gospodarstwie rolnym będzie żona, a mąż dokona wyrejestrowania prowadzonej działalności rolniczej z podatku VAT?
  2. Czy konieczne będą korekty dokonanych odliczeń podatku VAT od środków trwałych zakupionych na potrzeby prowadzonego wspólnie przez małżonków gospodarstwa rolnego w związku ze zmianą osoby reprezentującej dla potrzeb podatku VAT w gospodarstwie?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1

W związku z tym, że w gospodarstwie rolnym tylko jedna osoba może być reprezentantem dla podatku VAT, a małżonkowie mają wspólność majątkową i wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne to zmiana taka jest możliwa

Ad 2

Wszystkie zakupy środków trwałych były dokonywane na potrzeby związane z prowadzeniem wspólnego gospodarstwa rolnego i dalej w tym gospodarstwie pozostaną, zmianie ulegnie tylko osoba reprezentująca gospodarstwo rolne dla potrzeb podatku VAT dlatego korekty dotyczące odliczonego podatku nie są konieczne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi art. 15 ust. 4 cyt. ustawy, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach (art. 15 ust. 5 cyt. ustawy).

Zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt podatku naliczonego zostały określone w przepisach art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie art. 91 ust. 1 ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2−10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2−6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Stosownie do art. 96 ust. 1 cyt. ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Z brzmienia art. 96 ust. 2 cyt. ustawy wynika, że w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

Natomiast zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy, jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

W myśl art. 96 ust. 12 ustawy, jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy następuje wyłącznie zmiana danych objętych obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869). Zdanie drugie nie ma zastosowania w przypadku, gdy zgłaszana zmiana powoduje zmianę właściwości organu podatkowego.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawa o podatku od towarów i usług zawiera pewne szczególne rozwiązania dotyczące podatników, którzy prowadzą wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. Wówczas bowiem za podatnika jest uważana osoba, która składa zgłoszenie rejestracyjne.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzają jednocześnie zasadę, że do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uprawniona jest tylko i wyłącznie jedna osoba fizyczna spośród tych, które prowadzą wspólne gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego ma takie znaczenie, że faktury dotyczące tego gospodarstwa (przy nabyciu towarów i usług) będą wystawiane na tę właśnie osobę, która dokonała zgłoszenia rejestracyjnego. Jednocześnie ta sama osoba występować będzie w roli zbywcy (dostawcy) przy sprzedaży (dostawie) produktów rolnych i w związku ze świadczeniem usług rolniczych.

Regulacje zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług nie wykluczają możliwości dokonania zmiany osoby uważanej za podatnika na inną osobę, która prowadzi wspólne gospodarstwo rolne. Brak jest zatem przeszkód do zmiany osoby reprezentującej wspólne gospodarstwo rolne małżonków dla potrzeb podatku VAT, o ile oczywiście nowy „reprezentant” – złoży odpowiednie zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy i zostanie zarejestrowany oraz naczelnik urzędu skarbowego potwierdzi zarejestrowanie tej osoby jako podatnika VAT czynnego, a obecny „reprezentant” – zostanie wykreślony z tego rejestru.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne. Gospodarstwo rolne jest wspólną własnością. Oprócz gospodarstwa rolnego Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na działalności usługowej wspomagającej produkcję roślinną. Żona Wnioskodawcy także prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług pozostałe sprzątanie. Wnioskodawca z żoną są czynnymi podatnikami VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 4 w związku z art. 96 ust. 2 we wspólnym gospodarstwie osobą reprezentującą dla potrzeb gospodarstwa rolnego jestem Wnioskodawca - wystawia faktury sprzedaży produktów wyprodukowanych w gospodarstwie oraz otrzymuje faktury przy dokonywaniu zakupów. W gospodarstwie były prowadzone różne inwestycje związane z modernizacją gospodarstwa rolnego przy udziale środków finansowych pochodzących z programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Także w nadchodzącym czasie chcielibyśmy skorzystać z pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ operacji „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych”. Beneficjentem w/w pomocy może być tylko żona Wnioskodawcy. W związku z powyższym Wnioskodawca wraz z żoną chcieliby dokonać zmiany osoby reprezentującej dla potrzeb podatku VAT we wspólnym gospodarstwie rolnym z męża na żonę.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zamiana osobą reprezentacyjną wspólne gospodarstwo rolne dla potrzeb podatku VAT, oraz konieczności dokonania korekty dokonanych odliczeń podatku VAT od środków trwałych zakupionych na potrzeby prowadzonego wspólnie przez małżonków gospodarstwa rolnego w związku ze zmianą osoby reprezentującej dla potrzeb podatku VAT w gospodarstwie.

Odnosząc przedstawiony stan faktyczny do wskazanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że ani ww. przepisy, ani inne regulacje zawarte w ustawie o VAT nie wykluczają możliwości dokonania zmiany osoby uważanej za podatnika na inną osobę, która prowadzi wspólne gospodarstwo rolne. Zatem żona Wnioskodawcy jako „nowy reprezentant” wspólnego gospodarstwa rolnego musi złożyć zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R celem zarejestrowania się jako podatnika VAT-czynny, a naczelnik urzędu skarbowego potwierdzi zarejestrowanie żony Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego. Podatnik-żona nie może bowiem posługiwać się potwierdzeniem wydanym dla podatnika-męża. W myśl natomiast cytowanego wyżej unormowania art. 96 ust. 6 ustawy, obecny reprezentant gospodarstwa rolnego tj. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w zakresie reprezentowania gospodarstwa rolnego na druku VAT-Z. Wnioskodawca zostanie wykreślony z rejestru, bowiem jak już wspomniano wyżej, zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy w przypadku osób fizycznych prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na którą będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług, i która będzie wystawiała faktury przy sprzedaży produktów rolnych. Jeśli zaś chodzi o wybór takiej osoby spośród współprowadzących wspólne gospodarstwo rolne, to w przepisach ustawy nie ma żadnych konkretnych wskazań, a zatem należy uznać że ustawodawca pozostawił tę kwestię wolnemu wyborowi rolników.

Ponieważ w niniejszej sprawie zmieni się jedynie osoba „reprezentanta” gospodarstwa rolnego, a podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy dla wszystkich czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (rolniczej) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest i będzie w dalszym ciągu to samo gospodarstwo (nie nastąpi zaprzestanie działalności gospodarczej), tym samym Wnioskodawca nie musi dokonywać korekty podatku naliczonego w trybie art. 91 ustawy w zakresie zakupów środków trwałych związanych z prowadzonym gospodarstwem rolnym.

Przepisy art. 91 dotyczące korekt mają zastosowanie jedynie do towarów, w przypadku których zmienia się ich przeznaczenie.

U Wnioskodawcy nie nastąpi taka sytuacja, gdyż gospodarstwo rolne nie zostanie zlikwidowane ani też nie nastąpi zmiana w sposobie wykorzystania towarów i usług nabytych w okresie, kiedy zarejestrowanym reprezentantem gospodarstwa rolnego dla potrzeb podatku VAT był Wnioskodawca. Gospodarstwo to będzie dalej funkcjonowało jako podatnik VAT czynny, a towary i usługi nabyte dla jego potrzeb będą nadal wykorzystywane w ten sam sposób.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany z przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.