0113-KDIPT3.4011.500.2018.1.MH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia udziału w gospodarstwie rolnym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2018 r. (data wpływu 30 października 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia udziału w gospodarstwie rolnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni w dniu 25 lipca 2017 r. na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego nabyła wraz ze swoją siostrą udziały przypadające na każdą z nich w wysokości po 1/6 części w nieruchomości składającej się z działki o pow. 1,80 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym, drewnianym, parterowym, przeznaczonym do rozbiórki oraz oborą murowaną przeznaczoną do remontu oraz w niezabudowanej działce nr ....

Z umowy darowizny wynika, że z okazanych wypisów do rejestru gruntów przeznaczonych do dokonywania wpisu w księdze wieczystej okazanych przed notariuszem, działka nr ... o obszarze 1,8000 ha posiada opis użytków: Br-R, R, S-R - dla gruntów rolnych zabudowanych i sadów oraz działka nr ... o obszarze 2,2400 ha z opisem użytków: R - dla gruntów ornych. Działki te położone są w dwóch miejscowościach. Z zaświadczenia wydanego w dniu 28 sierpnia 2018 r. przez Wójta Gminy właściwego dla miejsca położenia tych nieruchomości wynika, że według planu zagospodarowania przestrzennego, który stracił ważność dnia 31 grudnia 2003 r., działka o obszarze 1,8000 ha w części 1,6900 ha przeznaczona była do użytku rolniczego i w części 0,1100 ha pod zabudowę zagrodową. Działka o obszarze 2,2400 ha położona w drugiej miejscowości przeznaczona była do użytku rolniczego. Całość stanowiła gospodarstwo rolne. Wnioskodawczyni stała się współwłaścicielem wyżej wymienionego gospodarstwa rolnego, które nabyła w drodze darowizny wraz z siostrą i z dwoma innymi współwłaścicielami będącymi osobami fizycznymi, które to uprzednio już nabyły po 1/3 udziału w drodze spadku. Wnioskodawczyni nadmienia także, że otrzymana darowizna zawarta w formie aktu notarialnego korzystała ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Wnioskodawczyni, będąca współwłaścicielem w 1/6 udziałów wraz z pozostałymi współwłaścicielami, w dniu 10 września 2018 r. dokonała sprzedaży całej nieruchomości o łącznym obszarze 4,0400 ha (cztery hektary i czterysta metrów kwadratowych) składającej się z działki gruntów rolnych zabudowanych, gruntów ornych i sadów nr 14 o obszarze 1,8000 ha położonej w jednej miejscowości oraz z działki gruntów ornych oznaczonej nr ... o obszarze 2,2400 ha położonej w drugiej miejscowości. Cała zbywana nieruchomość należała do czterech współwłaścicieli (będących osobami fizycznymi), których udziały wynosiły odpowiednio: dwóch po 1/3 części udziału nieruchomości i dwóch udziałowców (w tym Wnioskodawczyni) po 1/6 części udziału w nieruchomości. Umowa sprzedaży zawarta została w formie aktu notarialnego. Współwłaściciele zbyli całe przysługujące im udziały na rzecz osoby trzeciej - kupujących będącymi osobami fizycznymi (małżeństwa), którzy nie byli wcześniej udziałowcami zbywanej nieruchomości.

Kupujący w umowie sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego oświadczyli, że przedmiotowa nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym oraz że nabywana jest na powiększenie prowadzonego już gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ponadto, kupujący oświadczyli, że zobowiązują się prowadzić powyższe gospodarstwo rolne przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne w części przypadającej na Jej udział, tj. 1/6 udziału w nieruchomości będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, uzyskany przez Nią przychód będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych z uwagi na fakt, że zbyta została cała nieruchomość stanowiąca gospodarstwo rolne (ponad 4 ha), a nie tylko udział Wnioskodawczyni stanowiący 1/6. Stwierdzić należy, że spełniona została przesłanka sprzedaży gospodarstwa rolnego, ponieważ przedmiotem sprzedaży było całe gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 4 ha oraz zgodnie z oświadczeniem nabywcy, zawartym w umowie sprzedaży, grunty te nie utracą charakteru rolnego, ponieważ kupujący zamierza prowadzić na nich działalność rolniczą.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Jednakże na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892, z późn. zm.), za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej.

W związku z powyższym, przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne w części przypadającej na Jej udział, tj. 1/6 udziału w nieruchomości, będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ przedmiotem sprzedaży było całe gospodarstwo rolne o powierzchni 4,0400 ha, a nie tylko udział Wnioskodawczyni w tym gospodarstwie, gdyż po stronie sprzedającej w transakcji sprzedaży wystąpili wszyscy współwłaściciele przedmiotowej nieruchomości, a zbywane grunty nie utraciły charakteru rolnego.

Wnioskodawczyni wskazała, że stanowisko takie również potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 2 września 2014 r., Nr IPTPB2/415-340/14-4/KSM, cyt.: „ (...) Wskazać jednak należy, że z uwagi na to, że przedmiotem sprzedaży nie będzie udział, ale całe gospodarstwo rolne, i w wyniku tej sprzedaży grunty nie utracą charakteru rolnego, to przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne, będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy. (...) Reasumując, jeżeli odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę udziału w gospodarstwie rolnym, nabytego w spadku (...), wchodzącego w skład zbywanego gospodarstwa rolnego, nastąpi przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, to uzyskane z tego tytułu środki stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazać jednak należy, że z uwagi na to, że przedmiotem sprzedaży nie będzie udział, ale całe gospodarstwo rolne, i w wyniku tej sprzedaży grunty nie utracą charakteru rolnego, to przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne, będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy.

Zatem, w ocenie Wnioskodawczyni należy stwierdzić, że spełnione zostały przesłanki do skorzystania z powyższego zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub prawa przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Natomiast jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Jak z powyższego wynika, dla opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, istotne znaczenie ma data nabycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa majątkowego.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni w dniu 25 lipca 2017 r. na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego nabyła udział 1/6 części w nieruchomości składającej się z działki nr ... o pow. 1,80 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym, drewnianym, parterowym, przeznaczonym do rozbiórki oraz oborą murowaną przeznaczoną do remontu oraz niezabudowanej działki nr .... Z umowy darowizny wynika, że z okazanych wypisów do rejestru gruntów przeznaczonych do dokonywania wpisu w księdze wieczystej okazanych przed notariuszem, działka nr 14 o obszarze 1,8000 ha posiada opis użytków: Br-R, R, S-R - dla gruntów rolnych zabudowanych i sadów oraz działka nr 353 o obszarze 2,2400 ha z opisem użytków: R - dla gruntów ornych. Działki te położone są w dwóch miejscowościach. Z zaświadczenia wydanego w dniu 28 sierpnia 2018 r. przez Wójta Gminy właściwego dla miejsca położenia tych nieruchomości wynika, że według planu zagospodarowania przestrzennego, który stracił ważność dnia 31 grudnia 2003 r., działka o obszarze 1,8000 ha w części 1,6900 ha przeznaczona była do użytku rolniczego i w części 0,1100 ha pod zabudowę zagrodową. Działka o obszarze 2,2400 ha położona w drugiej miejscowości przeznaczona była do użytku rolniczego. Całość stanowiło gospodarstwo rolne. Wnioskodawczyni stała się współwłaścicielem wyżej wymienionego gospodarstwa rolnego, które nabyła w drodze darowizny wraz z siostrą i z dwoma innymi współwłaścicielami będącymi osobami fizycznymi, które to uprzednio już nabyły po 1/3 udziału w drodze spadku.

Wnioskodawczyni, będąca współwłaścicielem w 1/6 udziałów wraz z pozostałymi współwłaścicielami w dniu 10 września 2018 r. dokonała sprzedaży całej nieruchomości o łącznym obszarze 4,0400 ha. Cała zbywana nieruchomość należała do czterech współwłaścicieli (będącymi osobami fizycznymi), których udziały wynosiły odpowiednio: dwóch po 1/3 części udziału nieruchomości i dwóch udziałowców (w tym Wnioskodawczyni) po 1/6 części udziału w nieruchomości. Umowa sprzedaży zawarta została w formie aktu notarialnego. Współwłaściciele zbyli całe przysługujące im udziały na rzecz osoby trzeciej - kupujących będącymi osobami fizycznymi (małżeństwa), którzy nie byli wcześniej udziałowcami zbywanej nieruchomości. Kupujący w umowie sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego oświadczyli, że przedmiotowa nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, oraz że nabywana jest na powiększenie prowadzonego już gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ponadto kupujący oświadczyli, że zobowiązują się prowadzić powyższe gospodarstwo rolne przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Darowizna zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny, jest umową, a nie jednostronną czynnością prawną. Istotą jej jest zatem bezpłatne świadczenie, które darczyńca wykonuje ze swego majątku na rzecz innej osoby. Immanentną cechą tak rozumianej darowizny jest więc brak gospodarczego ekwiwalentu. Umowa darowizny prowadzi do przesunięcia określonego dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku osoby obdarowanej. Samo zaś przesunięcie następuje zawsze pod tytułem darmym i podyktowane jest chęcią wzbogacenia obdarowanego.

W świetle powyższych przepisów stwierdzić należy, że nabycie przez Wnioskodawczynię udziałów (1/6) w nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne (działkach nr ... i nr ...) nastąpiło w dniu 25 lipca 2017 r. w drodze umowy darowizny. W konsekwencji, odpłatne zbycie w dniu 10 września 2018 r. przez Wnioskodawczynię udziałów (1/6) w gospodarstwie rolnym, nabytych w 2017 r. na podstawie umowy darowizny, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nastąpiło przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich nabycia.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W myśl art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Stosownie do art. 19 ust. 1 cyt. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Na podstawie art. 22 ust. 6c ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Zgodnie z art. 22 ust. 6d ww. ustawy za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e cytowanej ustawy).

W myśl art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Jednakże, przepis art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, zwalnia z podatku dochodowego przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892, z późn. zm).

Stosownie do art. 2 ust. 1 tej ustawy, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdującej się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Wyodrębniając, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, a przez to decydując o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży gruntów, należy odnieść się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034, z późn. zm.) oraz załącznika Nr 6 tego rozporządzenia.

Zgodnie z § 67 ww. rozporządzenia użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

 1. grunty rolne;
 2. grunty leśne;
 3. grunty zabudowane i zurbanizowane;
 4. użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery "E" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R;
 5. (uchylony);
 6. grunty pod wodami;
 7. tereny różne oznaczone symbolem – Tr.

Stosownie natomiast do treści § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia, grunty rolne dzielą się na:

 1. użytki rolne, do których zalicza się:
  1. grunty orne, oznaczone symbolem – R,
  2. sady, oznaczone symbolem – S,
  3. łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,
  4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,
  5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br,
  6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,
  7. grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W,
  8. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr;

Z treści powołanych przepisów wynika zatem, że zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 • grunty muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością lub współwłasnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową,
 • sprzedawana jest całość lub część gospodarstwa rolnego,
 • grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru.

Jeżeli zatem zostaną zachowane powyższe warunki do zwolnienia, przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości (udziału w nieruchomości) będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego. Zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy podatkowej, tak jak wskazano powyżej podlegać może wyłącznie przychód uzyskany ze sprzedaży ww. gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, które w wyniku sprzedaży nadal będą wchodzić w skład gospodarstwa rolnego i nie utracą one charakteru rolnego.

Podkreślenia wymaga, że podstawowym warunkiem uznania gruntów za gospodarstwo rolne jest ich powierzchnia określana jako norma obszarowa. Jeżeli łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej, przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych, niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, jest to gospodarstwo rolne w rozumieniu cytowanego wyżej art. 2 ustawy o podatku rolnym. W sytuacji, gdy grunt nie spełnia normy obszarowej, nie może być uznany za gospodarstwo rolne.

Jak wskazano, jedną z przesłanek wymienionych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest również konieczność zachowania charakteru rolnego gruntu. Dla oceny, czy dokonana transakcja skutkuje utratą charakteru rolnego gruntu decydujący jest cel jego nabycia, faktyczny zamiar nabywcy, co do dalszego przeznaczenia nieruchomości, bądź inne okoliczności związane z daną transakcją. Cel nabycia gruntów może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy, jak również z innych okoliczności związanych z daną transakcją. Całokształt tych okoliczności może wskazywać na utratę charakteru rolnego nabywanego gruntu nawet wówczas, gdy nieruchomość taka jest sklasyfikowana w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, czy też umiejscowiona jest w planie zagospodarowania przestrzennego jako nieruchomość położona na terenach upraw rolnych. Należy ponadto wskazać, że utrata charakteru rolnego w związku ze sprzedażą może wystąpić bezpośrednio po sprzedaży, ale może nastąpić dopiero w przyszłości, jednakże w momencie sprzedaży strony umowy winny być świadome celu zakupu i przeznaczenia gruntów.

W opisie stanu faktycznego Wnioskodawczyni wskazała, że będąc współwłaścicielem udziałów (1/6) wraz z pozostałymi współwłaścicielami, w dniu 10 września 2018 r. dokonała sprzedaży całej nieruchomości o łącznym obszarze 4,0400 ha (cztery hektary i czterysta metrów kwadratowych) składającej się z działki gruntów rolnych zabudowanych, gruntów ornych i sadów nr ... o obszarze 1,8000 ha położonej w jednej miejscowości oraz z działki gruntów ornych oznaczonej nr ... o obszarze 2,2400 ha położonej w drugiej miejscowości. Kupujący w umowie sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego oświadczyli, że przedmiotowa nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, oraz że nabywana jest na powiększenie prowadzonego już gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ponadto kupujący oświadczyli, że zobowiązują się prowadzić powyższe gospodarstwo rolne przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia w 2018 r. udziałów (1/6) w nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne (działkach nr ... i nr ...), nabytych w 2017 r. w drodze darowizny, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze względu na spełnienie warunków tego zwolnienia. W konsekwencji Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty 19% podatku dochodowego z tytułu ich odpłatnego zbycia.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

W niniejszej sprawie zaznaczyć należy, że zastosowanie zwolnienia z opodatkowania leży w interesie Wnioskodawczyni, więc to po Jej stronie spoczywa obowiązek wykazania, że spełnia przesłanki do ww. zwolnienia.

Tutejszy Organ zaznacza, że okoliczność, czy dana nieruchomość w wyniku sprzedaży nie utraciła charakteru rolnego podlega szczegółowej weryfikacji przez organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego. Zatem, mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), tutejszy Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które wskazywałoby, czy w związku ze sprzedażą grunt utraci, czy też nie charakter rolny.

Zgodnie z zasadą dochodzenia do prawdy materialnej wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy organy podatkowe podejmują w toku postępowania podatkowego. Podstawowym narzędziem realizacji tej zasady jest bowiem postępowanie dowodowe, które nie jest prowadzone w ramach postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej.

Ponadto, podkreślić należy, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z treści art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. W związku z tym, interpretacje te wywierają skutki prawne jedynie w stosunku do tego podmiotu, do którego są skierowane. Zatem, niniejsza interpretacja indywidualna jest wiążąca dla Wnioskodawczyni jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych współwłaścicieli nieruchomości.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Końcowo, mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, zauważyć należy, że w przedmiotowej sprawie organ podatkowy wydając interpretację indywidualną przepisów prawa opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię. Do postępowania w sprawie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.