0113-KDIPT3.4011.392.2017.3.KSM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia gospodarstwa rolnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2017 r. (data wpływu 21 grudnia 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 stycznia 2018 r. (data wpływu 30 stycznia 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia gospodarstwa rolnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2017 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 10 stycznia 2018 r., nr 0113-KDIPT3.4011.392.2017.1.KSM, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 10 stycznia 2018 r. (data doręczenia 18 stycznia 2018 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 23 stycznia 2018 r. (data wpływu 30 stycznia 2018 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 24 stycznia 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Po śmierci ojca w dniu 4 października 2016 r. Wnioskodawca wraz z dwiema siostrami i mamą otrzymał spadek po 1/4 części dla każdej z osób (akt poświadczenia dziedziczenia). Stał się współwłaścicielem gruntów rolnych o powierzchni 3,63 ha i domu wraz z zabudowaniami gospodarczymi, są to grunty orne zakrzewione, zadrzewione i las. Część z tych gruntów czyli 2,57 ha bez zabudowań, ww. sprzedali dnia 30 czerwca 2017 r., przed upływem pięciu lat. Nabywca gruntu nie był rolnikiem, więc musiał zobowiązać się przed Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, że będzie prowadził działalność rolniczą, w związku z tym otrzymał pozytywną opinię. Do Agencji Nieruchomości Rolnej zostały złożone dokumenty, m.in.: wypis z rejestru gruntów, zaświadczenie z urzędu gminy, że działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz oświadczenie, że na tych gruntach będzie prowadził działalność rolniczą, jak również pozytywną opinię z Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W związku z dostarczoną dokumentacją Prezes Agencji Nieruchomości Rolnej wydał pozytywną opinię na prowadzenie działalności rolniczej przez nabywcę. Na tej podstawie grunty rolne zostały sprzedane, co zostało potwierdzone aktem notarialnym.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 23 stycznia 2018 r. Wnioskodawca wskazał, że na mocy aktu notarialnego z dnia 30 czerwca 2017 r., został dokonany częściowy nieodpłatny dział spadku ze zniesieniem współwłasności. Dział ten nie spowodował zwiększenia się udziału Wnioskodawcy w stosunku do udziału nabytego w drodze spadku. Działowi nie towarzyszyły spłaty ani dopłaty. W skład gospodarstwa rolnego, które zostało sprzedane wchodziły lasy oraz grunty orne zakrzewione, zadrzewione.

Grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zostały sklasyfikowane wg rzeczonego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., następująco:

 • lasy: 1,095 ha, oznaczenie Ls;
 • grunty orne: 0,84, oznaczenie R III b, R IVa;
 • łąki trwałe: 0,22 ha, oznaczenie Ł II;
 • grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych: 0,33 ha, oznaczenie Lzv – Ps V i VI;
 • pastwiska trwałe: 0,09 ha, oznaczenie Psv.

W sumie powierzchnia gruntów rolnych wynosi 2,575 ha. Łączny obszar użytków rolnych przekracza 1 ha. Przeniesienie własności nieruchomości rolnej nastąpiło w jednym akcie notarialnym przez wszystkich współwłaścicieli. Nie miała miejsca częściowa sprzedaż nieruchomości rolnej w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w tym przypadku Wnioskodawca musi zapłacić 19% podatek, ponieważ grunty były sprzedane przed upływem pięciu lat?
 2. Czy mama jako wdowa po zmarłym mężu musi płacić podatek 19%?
 3. Czy trzeba składać jakiś rodzaj PIT do Urzędu Skarbowego, jeżeli tak to jaki?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania nr: 1 i 3. Natomiast w zakresie pytania nr 2 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym we wniosku, oraz jego uzupełnieniu z dnia 23 stycznia 2018 r., w myśli art. 21 ust. l pkt 28 ustawy o podatku dochodowym, wolne od podatku są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży w całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przy czym zwolnienie to nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny. Zdaniem Wnioskodawcy, charakter rolny i leśny nie został utracony ponieważ kupujący będzie rozwijał działalność rolną jak oświadczył to do Agencji Nieruchomości Rolnej oraz Ośrodka Doradztwa Rolnego.

Zastosowanie zwolnienia, o którym mowa powyżej uzależnione zostało od wystąpienia następujących przesłanek:

 1. Zbywane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne. Według wypisu z rejestru gruntów są to użytki rolne i występują jako: grunty leśne, orne, zakrzewione i pastwiska według oznaczeń.
 2. Muszą stanowić gospodarstwo rolne, tj. stanowiący własność osoby fizycznej, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha. W tym przypadku łączna powierzchnia gruntów wynosi 2,57 ha, który został sprzedany.
 3. Grunty te nie mogą utracić w skutek sprzedaży rolnego charakteru. Rolny charakter będzie utrzymany ponieważ kupujący przed wydaniem opinii z Ośrodka Doradztwa Rolnego dał rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej. Do Agencji Nieruchomości Rolnej również dał rękojmię oraz złożył oświadczenie o powiększeniu gospodarstwa i prowadzeniu działalności tylko rolniczej na ww. gruntach. Agencja Nieruchomości Rolnej wydała pozytywną decyzję, która była niezbędna do zawarcia aktu notarialnego. Według oceny Wnioskodawcy wszystkie punkty zostały spełnione i przychody uzyskane ze sprzedaży są zwolnione z podatku.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, że art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi o tym, że Wnioskodawca nie ma obowiązku płacić podatku dochodowego od przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Skoro zatem zbywana nieruchomość ma charakter rolny, to mimo zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (bądź nawet od chwili otwarcia spadku), grunty rolne nie utraciły takiego charakteru również z tego względu, że kupujący dał rękojmię, że będzie należycie prowadził działalność rolniczą. Jak już wcześniej Wnioskodawca wskazywał we wniosku, wystąpiły również przesłanki, które determinują zwolnienie z odpłatnego zbycia nieruchomości rolnej od zapłaty podatku (argument z art. 21 ust. l pkt 28 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 8 pkt a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro nie występuje obowiązek (w Jego mniemaniu) zapłaty podatku dochodowego to rozumie On, że również nie pojawia się obowiązek składania zeznania podatkowego PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

–jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub prawa przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Natomiast jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Jak z powyższego wynika, dla opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, istotne znaczenie ma data nabycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa majątkowego.

Z wniosku wynika, że po śmierci ojca Wnioskodawcy, w dniu 4 października 2016 r. Wnioskodawca wraz z dwiema siostrami i mamą otrzymał spadek po 1/4 części dla każdej z osób. Wnioskodawca stał się współwłaścicielem gruntów rolnych o powierzchni 3,63 ha i domu wraz z zabudowaniami gospodarczymi, są to grunty orne zakrzewione, zadrzewione i las. Część z tych gruntów czyli 2,57 ha bez zabudowań, ww. sprzedali dnia 30 czerwca 2017 r. przed upływem pięciu lat. Nabywca gruntu nie był rolnikiem, więc musiał zobowiązać się przed Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, że będzie prowadził działalność rolniczą, w związku z tym otrzymał pozytywną opinię. Do Agencji Nieruchomości Rolnej zostały złożone dokumenty, m.in.: wypis z rejestru gruntów, zaświadczenie z urzędu gminy, że działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz oświadczenie, że na tych gruntach będzie prowadził działalność rolniczą, jak również pozytywną opinię z Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W związku z dostarczoną dokumentacją Prezes Agencji Nieruchomości Rolnej wydał pozytywną opinię na prowadzenie działalności rolniczej przez nabywcę.

Zgodnie z art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Stosownie do art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

W myśl art. 1035 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

Zgodnie z art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego, dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Sądowy dział spadku – zgodnie z art. 1038 § 1 Kodeksu cywilnego – powinien obejmować cały spadek. Jednakże z ważnych powodów może być ograniczony do części spadku.

Natomiast stosownie do art. 210 § 1 Kodeksu cywilnego – każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Stosownie zaś do art. 211 i art. 212 ww. Kodeksu – zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych.

Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Tak więc na skutek działu spadku następuje „konkretyzacja” składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Dział spadku nie stanowi nabycia rzeczy wyłącznie wówczas, jeżeli nabyte na własność mienie mieści się w ramach udziału jaki przypadał spadkobiercom w rzeczy wspólnej. Jeżeli jednak w drodze działu spadku spadkobierca nabywa udział w majątku ponad wielkość, którą uprzednio nabył w spadku, to nabycie w drodze działu spadku, w części przekraczającej udział w spadku (nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie) należy traktować jako nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Istotnym zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy. Następstwo prawne po osobie zmarłej ma zatem charakter sukcesji uniwersalnej, gdyż spadkobierca na mocy jednego zdarzenia, jakim jest otwarcie spadku, wstępuje w ogół praw i obowiązków osoby zmarłej (spadkodawcy).

Tak więc dniem nabycia spadku przez Wnioskodawcę jest data śmierci spadkodawcy, a więc dzień 4 października 2016 r.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania prawne, stwierdzić należy, że odpłatne zbycie udziału w nieruchomości rolnej, nabytego przez Wnioskodawcę w 2016 r. w drodze spadku, będzie stanowiło dla Niego źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nastąpiło przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W myśl art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Stosownie do art. 19 ust. 1 cyt. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Na podstawie art. 22 ust. 6c ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy, wysokość tych nakładów, o których mowa w ust. 6c, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

W myśl art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8.

Natomiast stosownie do art. 45 ust. 1a pkt 3 cyt. ustawy, w terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e.

Jednakże, przepis art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, zwalnia z podatku dochodowego przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o gospodarstwie rolnym oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617, z późn. zm.).

Stosownie do art. 2 ust. 1 tej ustawy, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdującej się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Wyodrębniając, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, a przez to decydując o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży gruntów, należy odnieść się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034, z późn. zm.) oraz załącznika Nr 6 tego rozporządzenia.

Zgodnie z § 67 ww. rozporządzenia, użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

 1. użytki rolne,
 2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione,
 3. grunty zabudowane i zurbanizowane,
 4. użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym, z litery „E” oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R,
 5. (uchylony),
 6. grunty pod wodami,
 7. tereny różne oznaczone symbolem –Tr.

Stosownie natomiast do treści § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia – grunty rolne dzielą się na:

 1. użytki rolne, do których zalicza się:
  1. grunty orne, oznaczone symbolem – R,
  2. sady, oznaczone symbolem – S,
  3. łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,
  4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,
  5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br,
  6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,
  7. grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W,
  8. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr,
 2. nieużytki, oznaczone symbolem – N.

Grunty leśne – zgodnie z § 68 ust. 2 ww. rozporządzenia – dzielą się na:

 1. lasy, oznaczone symbolem – Ls,
 2. grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem – Lz.

Z treści powołanych przepisów wynika zatem, że zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 • grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych i nie mogą być zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza,
 • muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jej część składową,
 • grunty nie mogą utracić w skutek sprzedaży rolnego charakteru.

W opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, że grunty wchodzące w skład przedmiotowego gospodarstwa rolnego zostały sklasyfikowane wg rzeczonego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., następująco: lasy: 1,095 ha, oznaczenie Ls; grunty orne: 0,84, oznaczenie R III b, R IVa; łąki trwałe: 0,22 ha, oznaczenie Ł II; grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych: 0,33 ha, oznaczenie Lzv – Ps V i VI; pastwiska trwałe: 0,09 ha, oznaczenie Psv. W sumie powierzchnia gruntów rolnych wynosi 2,575 ha. Łączny obszar użytków rolnych przekracza 1 ha. Przeniesienie własności nieruchomości rolnej nastąpiło w jednym akcie notarialnym przez wszystkich współwłaścicieli. Nie miała miejsca częściowa sprzedaż nieruchomości rolnej w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W skład gospodarstwa rolnego, które zostało sprzedane wchodziły lasy oraz grunty orne zakrzewione, zadrzewione.

Odnosząc powyższe uregulowania na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że bezdyskusyjnym warunkiem, od którego zależy w ogóle możliwość odwołania się do art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest, aby zbywana nieruchomość stanowiła obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. W tym miejscu wyjaśnić należy, że będący własnością Wnioskodawcy las nie został wymieniony jako grunt wchodzący w skład gospodarstwa rolnego. W świetle definicji gospodarstwa rolnego zawartej w przywołanym powyżej art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym obszar gruntów leśnych nie tworzy gospodarstwa rolnego. Grunty leśne nie są bowiem klasyfikowane jako użytki rolne, a w związku z tym przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży gospodarstwa rolnego w części przypadającej na grunty leśne nie będzie podlegać zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z kolei utrata charakteru rolnego gruntu następuje przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania łączącym się ze zmianą ich dotychczasowego przeznaczenia. Dla oceny czy dokonana transakcja skutkuje utratą charakteru rolnego gruntu decydujące znaczenie ma cel jego nabycia, faktyczny zamiar nabywcy co do przeznaczenia nieruchomości bądź inne okoliczności związane z daną transakcją. Faktyczne przekształcenie sposobu użytkowania gruntów może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy lub innych okoliczności związanych z daną transakcją. Całokształt tych okoliczności może wskazywać na utratę charakteru rolnego nabywanego gruntu nawet wówczas, gdy nieruchomość taka umiejscowiona jest w planie zagospodarowania przestrzennego jako nieruchomość położona na terenach upraw rolnych. Tak więc dla oceny utraty charakteru rolnego gruntu znaczenie mają okoliczności faktyczne związane z faktycznym utrzymaniem rolniczego charakteru użytkowania gruntu. Chodzi bowiem o faktyczną, a nie jedynie prawną utratę charakteru rolnego przez nieruchomość. Okoliczność czy dana nieruchomość w wyniku sprzedaży nie utraciła charakteru rolnego podlega weryfikacji przez urząd skarbowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego. Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania leży w interesie podatnika, więc to po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, że spełnia przesłanki do zwolnienia.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego w skład, którego wchodzi grunt stanowiący las oraz grunt o łącznej powierzchni ponad 1 ha zakwalifikowany jako użytki rolne. Nabywca gruntu nie był rolnikiem, więc musiał zobowiązać się przed Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, że będzie prowadził działalność rolniczą, w związku z tym otrzymał pozytywną opinię. Do Agencji Nieruchomości Rolnej zostały złożone dokumenty, m.in.: wypis z rejestru gruntów, zaświadczenie z urzędu gminy, że działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz oświadczenie, że na tych gruntach będzie prowadził działalność rolniczą, jak również pozytywną opinię z Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W związku z dostarczoną dokumentacją Prezes Agencji Nieruchomości Rolnej wydał pozytywną opinię na prowadzenie działalności rolniczej przez nabywcę.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że skoro nabywca nie był rolnikiem, ale kupił gospodarstwo w celu utrzymania jego charakteru rolnego, czyli nie nastąpiła utrata charakteru rolnego gruntu, to przychód uzyskany przez Wnioskodawcę w części przypadającej na grunty stanowiące użytki rolne będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ważny jest bowiem cel nabycia gospodarstwa rolnego, czyli aby w wyniku sprzedaży nieruchomość nie utraciła charakteru rolnego. Zatem w przypadku, gdy nabywca nie będzie wykorzystywał nabytej nieruchomości w celu rolniczym warunki zwolnienia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, nie zostaną spełnione.

Reasumując, przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia w 2017 r. udziału w nieruchomości rolnej, nabytego przez Wnioskodawcę w 2016 r. w drodze spadku, stanowi dla Niego przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże część tego przychodu w części przypadającej na grunty stanowiące użytki rolne korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast ze zwolnienia określonego w ww. przepisie nie będzie korzystał przychód ze sprzedaży gospodarstwa rolnego w części przypadającej na grunty leśne, ponieważ obszar gruntów leśnych w świetle przepisów ustawy o podatku rolnym nie tworzy gospodarstwa rolnego. Przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu według zasad określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, Wnioskodawca będzie zobowiązany wykazać ww. przychód w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2017, PIT-39.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Ponadto wskazać należy, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawcy jako osoby występującej z wnioskiem, nie wywiera natomiast skutku prawnego dla pozostałych współwłaścicieli.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.