0112-KDIL3-2.4011.432.2018.1.MKA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia prawa do udziału w gospodarstwie rolnym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2018 r. (data wpływu 19 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2016 r. stwierdził, że spadek po zmarłym dnia 12 kwietnia 20xx r. Z.H., na podstawie ustawy nabyli: siostry E.L. i J.G. w udziałach po 4/12 części oraz siostrzenice K.S. i B.P. oraz siostrzeńcy Z.M. i E.M. w udziałach po 1/12 części.

Przedmiotem spadku po ww. zmarłym jest gospodarstwo rolne, położone w miejscowości U., gmina M., w skład którego wchodzi:

 • niezabudowana działka gruntu nr 20/2 o obszarze 1,1943 ha,
 • niezabudowana działka gruntu nr 102 o obszarze 0,0700 ha,
 • działka gruntu nr 168 o obszarze 0,6100 ha zabudowana budynkiem mieszkalny, dwoma budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy odpowiednio: 59 m2 i 252 m2 oraz przyległa działka gruntu nr 166/6 o obszarze 0,8300 ha.

Razem powierzchnia gospodarstwa rolnego – 2,7043 ha.

Spadek po ww. zmarłym został zgłoszony do opodatkowania.

Wnioskodawczyni wraz z pozostałymi spadkobiercami nie dokonali działu spadku po zmarłym Z.H. Z uwagi na wiek spadkobierców oraz na odległość od gospodarstwa rolnego, aktem notarialnym z dnia 24 września 2018 r., Zainteresowana wraz z pozostałymi spadkobiercami dokonali zbycia części gospodarstwa rolnego, tj. nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 168 o obszarze 0,6100 ha i nr 166/6 o obszarze 0,8300 ha (łącznie 1,44 ha) wraz z zabudowaniami, położonego w miejscowości U., gmina M. za łączną kwotę 160 000 zł. Wartość udziału Wnioskodawczyni 4/12 części to 53 334 zł. Od zawartej umowy sprzedaży, notariusz pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie 3 202 zł.

Będące przedmiotem sprzedaży grunty wchodziły w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.). Wyżej wymienione działki gruntu (nr 168, 166/6) nie są przedmiotem dzierżawy, nie stanowią lasu, nie leżą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz parku narodowego.

Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 7 września 2018 r. działki gruntu nr 166/6 i 168 położone są na terenie, który nie jest obojętny miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zaś w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy na dzień 31 grudnia 2003 r. przeznaczone były: działka nr 166/6 na cele rolne, zaś działka nr 168 w części pod zabudowę mieszkaniową oraz w części na cele rolne. Natomiast z zaświadczenia wydanego z upoważnienia starosty z dnia 6 września 2018 r. wynika, że działki gruntu 166/6 i 168 położone w obrębie 0009 U. gmina M. nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów wydanym z upoważnienia starosty z dnia 20 kwietnia 2018 r. działka gruntu nr 168 o obszarze 0,6100 ha w ewidencji gruntów oznaczona jest symbolami Br-R (grunty rolne zabudowane) oraz Ps (pastwiska trwałe), natomiast działka 166/6 o obszarze 0,8300 ha oznaczona jest symbolami N (nieużytki o obszarze 0,19 ha) oraz Ps (pastwiska trwałe o obszarze 0,64 ha).

Wyżej wymienione działki gruntu nr 166/6 i 168 o łącznym obszarze 1,44 ha zostały sprzedane osobie, która jest rolnikiem indywidualnym i spełnia warunki określone w art. 5 i 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 2196 ze zm.), posiada kwalifikacje rolnicze, przez co najmniej 5 lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład jej gospodarstwa rolnego oraz jest właścicielem i dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha.

Z zaświadczeń wydanych z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy wynika, że kupująca od 8 lipca 2011 r. zameldowana jest na pobyt stały pod adresem M. gmina M. i osobiście prowadzi gospodarstwo rolne przez okres co najmniej 5 lat, położone w gminie M. o powierzchni 0,211 ha oraz jest dzierżawcą nieruchomości rolnej położonej na terenie gminy M. o powierzchni 9 ha.

W § 7 aktu notarialnego zawarte jest oświadczenie strony kupującej, że Bank udzielił jako prowadzącym gospodarstwo rolne pod nazwą „Gospodarstwo Rolne” – na podstawie umowy o kredyt inwestycyjny, kredytu inwestycyjnego z przeznaczeniem na działalność rolniczą (zakup nieruchomości rolnej zabudowanej, położonej w miejscowości U. gmina M.

Do ww. aktu notarialnego strona kupująca przedłożyła dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe – technik rolnik.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dokonując sprzedaży nieruchomości o obszarze 1,4400 ha (udział 4/12 części – tj. części Wnioskodawczyni) wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego rolnikowi, a grunt ten nie straci charakteru rolnego, będzie przysługiwało zwolnienie od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony wyżej, a mianowicie że przedmiotem sprzedaży są gruntu rolne o obszarze 1,44 ha, które w świetle art. 2 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.) stanowią gospodarstwo rolne, a osoba kupująca jest rolnikiem, grunty nie utracą charakteru rolnego i wejdą w skład prowadzonego przez nabywcę gospodarstwa rolnego, Zainteresowana uważa, że sprzedaż ta korzysta ze zwolnienia na podstawie cytowanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem części gruntu o obszarze 0,19 ha (nieużytki).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn.zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Treść art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy wskazuje, że jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że sprzedaż nieruchomości stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli sprzedaż ta ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zatem w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

W związku z tym wskazać należy, że zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.) ), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego).

Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Oznacza to, że dla ustalenia daty nabycia nieruchomości lub praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy, będących przedmiotem spadku istotny jest dzień jego otwarcia, czyli śmierci spadkodawcy.

Dokonując oceny skutków prawnych przedstawionego w sprawie stanu faktycznego, stwierdzić należy, że do nabycia przez Wnioskodawczynię prawa do udziałów w nieruchomościach stanowiących działki gruntu oznaczone nr 168 i nr 166/6, doszło w dacie śmierci spadkodawcy tj. w dniu 12 kwietnia 2015 r.

Wobec powyższego sprzedaż przez Wnioskodawczynię w 2018 r. prawa do udziałów w powyższych nieruchomościach, z uwagi na fakt, że nastąpiła ona przed upływem pięciu lat od daty nabycia – stanowi źródło przychodu w rozumieniu ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2009 r.

Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość czy w związku ze sprzedażą udziałów w nieruchomościach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego rolnikowi, w przypadku gdy grunt nie straci charakteru rolnego, Wnioskodawczyni będzie przysługiwało zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazać należy, że w myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z art. 22 ust. 6d ww. ustawy za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Na mocy art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia się od podatku dochodowego przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o gospodarstwie rolnym oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892, z późn. zm.) – art. 2 ust. 4 ww. ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Szczegółowe określenie, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego – co decyduje o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży takich gruntów – wymaga odniesienia się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034, z późn. zm.) oraz Załącznika Nr 6 do tego rozporządzenia.

Zgodnie z § 67 ww. rozporządzenia użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

 1. grunty rolne;
 2. grunty leśne;
 3. grunty zabudowane i zurbanizowane;
 4. użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery "E" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R;
 5. (uchylony);
 6. grunty pod wodami;
 7. tereny różne oznaczone symbolem – Tr.

Stosownie natomiast do treści § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia, grunty rolne dzielą się na:

 1. użytki rolne, do których zalicza się:
  1. grunty orne, oznaczone symbolem – R,
  2. sady, oznaczone symbolem – S,
  3. łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,
  4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,
  5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br,
  6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,
  7. grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W,
  8. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr;
 2. nieużytki, oznaczone symbolem – N.

Tak więc zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od wystąpienia następujących przesłanek:

 • sprzedawane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne,
 • w chwili sprzedaży muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością lub współwłasnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową,
 • sprzedaż ma dotyczyć całości lub części gospodarstwa rolnego, co oznacza, że transakcja może obejmować wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa rolnego bądź niektóre z nich (jego część),
 • grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru.

Podkreślenia wymaga, że podstawowym warunkiem uznania gruntów za gospodarstwo rolne jest ich powierzchnia określana jako norma obszarowa. Jeżeli łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej, przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych, niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, jest to gospodarstwo rolne w rozumieniu cytowanego wyżej art. 2 ustawy o podatku rolnym. W sytuacji, gdy grunt nie spełnia normy obszarowej, nie może być uznany za gospodarstwo rolne.

Zgodnie z opisanym stanem faktycznym przedmiotem spadku po zmarłej matce był udział w nieruchomościach stanowiących gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 2,7043 ha. Przedmiotem sprzedaży były dwie działki wchodzące w skład tego gospodarstwa tj.:

 • działka nr 168 o obszarze 0,6100 ha oznaczona w ewidencji gruntów i budynków symbolami Br-R – grunty rolne zabudowane oraz Ps – pastwiska trwałe,
 • działka nr 166/6 o obszarze 0,8300 ha oznaczona w ewidencji gruntów i budynków symbolami Ps – pastwiska trwałe obszar 0,64 ha i N – nieużytki obszar 0,19 ha.

Mając na uwadze powyższe przychód ze sprzedaży udziału w działce nr 166/6 w części stanowiącej nieużytki nie spełnia warunków do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 28 ponieważ grunt ten nie stanowił części gospodarstwa rolnego.

Kolejną przesłanką wymienioną w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest również konieczność zachowania charakteru rolnego gruntu. Dla oceny, czy dokonana transakcja skutkuje utratą charakteru rolnego gruntu decydujący jest cel jego nabycia, faktyczny zamiar nabywcy, co do dalszego przeznaczenia nieruchomości, bądź inne okoliczności związane z daną transakcją. Cel nabycia gruntów może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy, jak również z innych okoliczności związanych z daną transakcją. Całokształt tych okoliczności może wskazywać na utratę charakteru rolnego nabywanego gruntu nawet wówczas, gdy nieruchomość taka jest sklasyfikowana w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, czy też umiejscowiona jest w planie zagospodarowania przestrzennego jako nieruchomość położona na terenach upraw rolnych. Należy ponadto wskazać, że utrata charakteru rolnego w związku ze sprzedażą może wystąpić bezpośrednio po sprzedaży, ale może nastąpić dopiero w przyszłości, jednakże w momencie sprzedaży strony umowy winny być świadome celu zakupu i przeznaczenia gruntów.

Podsumowując, z przywołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy wynika, że dla zaistnienia zwolnienia w nim przewidzianego muszą zaistnieć łącznie powyższe przesłanki. Jedna z nich ma charakter pozytywny i polega na sprzedaży całości lub części gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Kolejna zaś przesłanka ma charakter negatywny, a mianowicie nie może nastąpić utrata charakteru rolnego tych gruntów w związku z ich sprzedażą. Oceniając spełnienie tej przesłanki, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na faktyczny zamiar nabywcy co do dalszego przeznaczenia nieruchomości. Jeżeli zatem zostaną zachowane powyższe warunki, przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego.

W rozpatrywanej sprawie, prezentując stan faktyczny, Zainteresowana wskazała, że grunty będące przedmiotem sprzedaży stanowiące część gospodarstwa rolnego (grunty rolne zabudowane, pastwiska trwałe) nie były przedmiotem dzierżawy, nie stanowiły lasu, nie leżały na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz parku narodowego. Teren, na którym położone są te grunty nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie z ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego gminy na dzień 31 grudnia 2003 r. działka nr 166/6 przeznaczona była na cele rolne natomiast działka nr 168 w części pod zabudowę mieszkaniową oraz w części na cele rolne. Jednocześnie zgodnie z zaświadczeniem wydanym z upoważnienia starosty z dnia 6 września 2018 r. wynika, że działki gruntu nr 166/6 i 168 nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.

Przedmiotowe działki zostały sprzedane osobie, która jest rolnikiem indywidualnym i spełnia warunki określone w art. 5 i 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1405 ze zm.), posiada kwalifikacje rolnicze, przez co najmniej 5 lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład jej gospodarstwa rolnego oraz jest właścicielem i dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha.

Z zaświadczeń wydanych z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy wynika, że kupująca od 8 lipca 2011 r. zameldowana jest na pobyt stały pod adresem M. gmina M. i osobiście prowadzi gospodarstwo rolne przez okres co najmniej 5 lat, położone w gminie o powierzchni 0,211 ha oraz jest dzierżawcą nieruchomości rolnej położonej na terenie gminy o powierzchni 9 ha. Ponadto w akcie notarialnym strona kupująca złożyła oświadczenie, że Bank udzielił jako prowadzącym gospodarstwo rolne pod nazwą „Gospodarstwo Rolne” – na podstawie umowy o kredyt inwestycyjny, kredytu inwestycyjnego z przeznaczeniem na działalność rolniczą (zakup nieruchomości rolnej zabudowanej, położonej w miejscowości U. gmina M.).

Tym samym stwierdzić należy, że sprzedaż przez Wnioskodawczynię prawa do udziału w nieruchomościach oznaczonych jako działka gruntu nr 166/6 oraz nr 168 nabytego w spadku po spadkodawcy zmarłym 12 kwietnia 2015 r. stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym część przychodu dotycząca zbycia prawa do udziału w działce nr 168 oraz działce nr 166/6 w części stanowiącej pastwiska trwałe oraz grunty rolne zabudowane, czyli działkach wchodzących w skład gospodarstwo rolnego – z uwagi na fakt, że grunty te w związku ze sprzedażą nie utraciły charakteru rolnego – podlega zwolnieniu z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast ze zwolnienia określonego w ww. przepisie nie będzie korzystał przychód ze sprzedaży prawa do udziału w działce nr 166/6 w części stanowiącej nieużytki. Przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu według zasad określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W uwagi na to, że wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, został złożony przez jednego ze spadkobierców, zaznacza się, że interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla pozostałych współwłaścicieli nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży. Pozostali współwłaściciele nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży chcąc uzyskać interpretację indywidualną, powinni wystąpić z odrębnymi wnioskami o jej wydanie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.