0111-KDIB4.4014.4.2017.2.PM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy jeżeli w najbliższym czasie część z dotychczasowego gospodarstwa rolnego Wnioskodawca zamierza podarować swojemu bratu, to utraci ulgę, z której skorzystał przy akcie nabycia z 17 lutego 2017 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z daty wpływu 1 marca 2017 r., uzupełnionym 12 kwietnia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zachowania zwolnienia na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 marca 2017 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zachowania zwolnienia na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy. Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 31 marca 2017 r. znak: 0111-KDIB4.4014.4.2017.1.PM wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 12 kwietnia 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe:

W dniu 17 lutego 2017 r. Wnioskodawca wraz z małżonką zakupił nieruchomość stanowiącą ponad 1 ha gruntu rolnego (dokładnie 1,265 ha). Wnioskodawca (i jego żona) skorzystali ze zwolnienia podatkowego z uwagi na to, iż w wyniku zakupu nieruchomości obszar gospodarstwa przekroczył 11 ha oraz nabywcy spełnili pozostałe warunki wskazane w ustawie do skorzystania z tego zwolnienia podatkowego.

Wnioskodawca zamierza podarować swojemu bratu część z dotychczasowego gospodarstwa rolnego. Powierzchnia działek, które Wnioskodawca zamierza podarować stanowi 3,1197 ha gruntów rolnych określonych w ewidencji gruntów jako: łąki trwałe, grunty zakrzewione, grunty rolne.

Z uzupełnienia wniosku, które wpłynęło do Organu 12 kwietnia 2017 r. wynika, że:

  • po zbyciu nieruchomości na rzecz brata Wnioskodawca będzie posiadał gospodarstwo rolne większe niż 11 ha, ale mniejsze niż 300 ha,
  • nieruchomość rolna nabyta 17 lutego 2017 r. będzie wchodzić w skład prowadzonego przez Wnioskodawcę gospodarstwa rolnego,
  • na nabytych gruntach nie będzie prowadzona inna działalność aniżeli rolnicza,
  • Wnioskodawca nie planuje zbyć ani wydzierżawić nabytej nieruchomości.

W związku z powyższym opisem sformułowano następujące pytanie:

Czy jeżeli w najbliższym czasie część z dotychczasowego gospodarstwa rolnego Wnioskodawca zamierza podarować swojemu bratu, to utraci ulgę, z której skorzystał przy akcie z 17 lutego 2017 r.?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinien on utracić tej ulgi, ponieważ ustawę stosuje się tylko na przyszłość w wyniku czego Wnioskodawca nie może się pozbyć tylko tej części nieruchomości, którą zakupił korzystając ze zwolnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223, ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

O powstaniu obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej decyduje, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, moment dokonania czynności cywilnoprawnej. Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania – przy umowie sprzedaży − stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, którą określa się na zasadach wskazanych w art. 6 ust. 2 stawka podatku od umowy sprzedaży m.in. nieruchomości wynosi 2% − art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy.

Jak wynika z powołanych przepisów – sprzedaż nieruchomości podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W myśl art. 9 pkt 2 ww. ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod warunkiem że w wyniku dokonania czynności zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia; zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

Z treści wniosku wynika, że w dniu 17 lutego 2017 r. Wnioskodawca zakupił nieruchomość stanowiącą ponad 1 ha gruntu rolnego. Wnioskodawca skorzystał ze zwolnienia podatkowego określonego ww. art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynność cywilnoprawnych. Wnioskodawca zamierza podarować swojemu bratu część z dotychczasowego gospodarstwa rolnego. Powierzchnia działek, które Wnioskodawca zamierza podarować stanowi 3,1197 ha gruntów rolnych określonych w ewidencji gruntów jako: łąki trwałe, grunty zakrzewione, grunty rolne. Z treści wniosku wynika, iż przedmiotem darowizny ma być inna część gospodarstwa rolnego – inne działki niż te, do których zastosowano zwolnienie.

Zwolnienie zawarte w art. 9 pkt 2 ww. ustawy ma charakter warunkowy. Oznacza to, że dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia, jak również dla zachowania prawa do zwolnienia, koniecznym jest m.in., aby powierzchnia utworzonego lub powiększonego gospodarstwa rolnego przez nabywcę była nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to było prowadzone przez nabywcę przez okres pięciu lat od dnia nabycia. W przypadku niedotrzymania tych warunków następuje utrata zwolnienia od podatku.

Z treści uzupełnienia wniosku wynika, że po zbyciu nieruchomości na rzecz brata Wnioskodawca będzie posiadał gospodarstwo rolne większe niż 11 ha, ale mniejsze niż 300 ha. Przedmiotem darowizny ma być inna część gospodarstwa rolnego – inne działki niż te, do których zastosowano zwolnienie. Nieruchomość rolna nabyta 17 lutego 2017 r. będzie wchodzić w skład prowadzonego przez Wnioskodawcę gospodarstwa rolnego. Na nabytych gruntach nie będzie prowadzona inna działalność aniżeli rolnicza. Wnioskodawca nie planuje zbyć ani wydzierżawić nabytej nieruchomości.

Zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego oraz powołanymi przepisami zostanie więc spełniony warunek prowadzenia gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej niż 11 ha i nie większej niż 300 ha, przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia. Nie stanowi bowiem przesłanki do utraty zwolnienia zbycie przed upływem 5 lat od dnia nabycia, innej, fizycznie oznaczonej części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, niż będącej przedmiotem zwolnienia, o ile w wyniku takiego zbycia, powierzchnia gruntów będących przedmiotem zwolnienia (samych lub łącznie z innymi będącymi własnością nabywcy) będzie spełniała, wymagany art. 9 pkt 2 cyt. ustawy, obszar gospodarstwa rolnego.

Reasumując, w oparciu o przywołane przepisy oraz opisane we wniosku zdarzenie, stwierdzić należy, że analizowana we wniosku czynność planowanego zbycia części nieruchomości z dotychczasowego gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy na rzecz jego brata nie spowoduje utraty przez Wnioskodawcę prawa do zachowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie z art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Omawiane zwolnienie miało bowiem zastosowanie wyłącznie do nieruchomości rolnej nabytej 17 lutego 2017 r. (nie zaś do części nieruchomości zbywanej na rzecz brata Wnioskodawcy) i w zakresie tej części nieruchomości Wnioskodawca nie naruszy warunków koniecznych do zachowania ww. ulgi tj. będzie prowadził w całości nabyte gospodarstwo rolne (utworzone/powiększone w wyniku nabycia nieruchomości objętej zwolnieniem – nie mniejsze niż 11 ha i nie większe niż 300 ha) przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia tejże nieruchomości.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.