Gospodarstwo rolne | Interpretacje podatkowe

Gospodarstwo rolne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gospodarstwo rolne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sprzedaż udziału w nieruchomości.
Fragment:
(...) gospodarstwa rolnego bądź niektóre z nich (jego część), grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru. Podkreślenia wymaga, że podstawowym warunkiem uznania gruntów za gospodarstwo rolne jest ich powierzchnia określana jako norma obszarowa. Jeżeli łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej, przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych, niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, jest to gospodarstwo rolne w rozumieniu cytowanego wyżej art. 2 ustawy o podatku rolnym. W sytuacji, gdy grunt nie spełnia normy obszarowej, nie może być uznany za gospodarstwo rolne. Należy także zauważyć, że art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, co oznacza, że transakcja może obejmować, np. wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa rolnego bądź niektóre z nich. Jak wskazano, jedną z przesłanek wymienionych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest również konieczność zachowania charakteru rolnego gruntu.
2018
3
lut

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej zboża pochodzącego z własnego gospodarstwa rolnego.
Fragment:
Nie powinien natomiast w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej dla tej działalności ujmować przychodów ze sprzedaży zbóż pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego, gdyż jak wskazano powyżej, przychody te nie mają wpływu na podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku. Ewentualnie fakultatywnie, jedynie w celach ewidencyjnych przychody te może ujmować w kolumnie „ Uwagi ” podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Nieprawidłowe jest zatem stanowisko Wnioskodawcy, że w podatkowej księdze przychodów i rozchodów powinien ująć przychód ze sprzedaży zbóż pochodzących zarówno z własnego gospodarstwa rolnego i zakupionych od innych producentów rolnych, a następnie dowodem wewnętrznym wyksięgowywać ilość wprowadzonego zboża z gospodarstwa rolnego stosując zasadę wyksięgowania w pierwszej kolejności zboża wprowadzonego z własnego gospodarstwa rolnego. Zauważyć jednocześnie należy, że wartość ubytków w zbożu pochodzącym z własnej produkcji również nie ma wpływu na rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2018
23
sty

Istota:
Czy dokonując sprzedaży gruntów ornych Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego (a tym samym wycofać mylnie złożony PIT-39)?
Fragment:
(...) gospodarstwo rolne w rozumieniu cytowanego wyżej art. 2 ustawy o podatku rolnym. W sytuacji, gdy grunt nie spełnia normy obszarowej, nie może być uznany za gospodarstwo rolne. Zatem, jeżeli w dacie sprzedaży gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego ich nabywca nie jest właścicielem lub współwłaścicielem gospodarstwa rolnego (jego posiadaczem), a nabywane przez niego grunty – same, bądź łącznie ze stanowiącymi własność lub współwłasność nabywcy gruntami, nie stworzyły gospodarstwa rolnego nabywcy, to przychód uzyskany z ich sprzedaży nie może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przesłanką wymienioną w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest konieczność zachowania charakteru rolnego gruntu (części gospodarstwa rolnego). Dla oceny, czy dokonana transakcja skutkuje utratą charakteru rolnego gruntu decydujący jest cel jego nabycia, faktyczny zamiar nabywcy, co do dalszego przeznaczenia nieruchomości, bądź inne okoliczności związane z daną transakcją. Oceniając spełnienie przesłanki „ utraty charakteru rolnego ”, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na faktyczny zamiar nabywcy co do dalszego przeznaczenia nieruchomości.
2018
16
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku obowiązku korekty podatku naliczonego w związku z darowizną gospodarstwa rolnego na rzecz córki.
Fragment:
W odpowiedzi na pytanie: „ Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 2 jest twierdząca, to należy wskazać czy po zbyciu przez Wnioskodawcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa pozostaną u Wnioskodawcy jakiekolwiek składniki materialne i niematerialne? – jeśli tak, to należy wskazać jakie? ” – Wnioskodawca wskazał, że: „ Gospodarstwo rolne zostanie przekazane w całości wraz ze wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi ”. W odpowiedzi na pytanie: „Czy Wnioskodawca przekaże gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 55 3 ustawy Kodeks cywilny?” – Wnioskodawca wskazał, że: „ Gospodarstwo rolne zostanie przekazane w oparciu o art. 55 ustawy Kodeks cywilny, tj. grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami, urządzeniami i inwentarzem, bowiem stanowi ono zorganizowaną całość gospodarstwa rolnego, wraz z prawami związanymi z prowadzeniem przedmiotowego gospodarstwa rolnego ”. W odpowiedzi na pytanie: „Jeżeli przekazane gospodarstwo rolne nie będzie stanowić przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 ustawy Kodeks cywilny ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w myśl art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, to czy od wszystkich nabytych składników majątkowych (będących przedmiotem darowizny) Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego?” – Wnioskodawca wskazał, że: „Przekazywane gospodarstwo rolne nie stanowi przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 ustawy Kodeks Cywilny, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w myśl art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług i nie od wszystkich nabytych składników majątkowych przysługiwało prawo do odliczenia podatku.
2018
13
sty

Istota:
Nawet w sytuacji spełnienia pozostałych warunków zwolnienia wymienionych w art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. powiększenia gospodarstwa rolnego o grunt stanowiący gospodarstwo rolne, prowadzenie tego gospodarstwa przez 5 lat od dnia nabycia oraz zmieszczenie się w limicie pomocy de minimis w rolnictwie), nie będzie możliwe zastosowanie ww. zwolnienia do nabycia kolejnych gruntów przez osobę, która jest współwłaścicielem gruntu o powierzchni 350 ha. Powiększone w ten sposób gospodarstwo rolne będzie bowiem większe niż 300 ha.
Fragment:
Dokonując analizy zwolnienia zawartego w art. 9 pkt 2 ustawy wskazać należy, że ustawodawca wyraźnie w treści cytowanego powyżej przepisu wskazał, że zwolnienie to dotyczy gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, a powierzchnia utworzonego gospodarstwa rolnego nie może być większa niż 300 ha. Wobec tego należy przyjąć, że wolą ustawodawcy było, aby każde zawarte w ww. przepisie wyrażenie „ gospodarstwo rolne ” rozumieć tak samo – czyli w rozumieniu ustawy o podatku rolnym. Zgodnie z treścią § 10 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad Techniki Prawodawczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 283), do oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami. Zatem należy nadawać identycznym pojęciom – identyczne znaczenie, różnym pojęciom zaś – różne znaczenie. Użyte w tym przepisie wyrażenie „ gospodarstwo rolne ” winno zatem oznaczać ten sam desygnat, czyli gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym. Gdyby bowiem zamiarem prawodawcy było objęcie zwolnieniem nabycia także innych gruntów, dałby temu wyraz wprost, np. wskazując stosowanie definicji gospodarstwa rolnego zawartej w Kodeksie cywilnym. Inne rozumienie przepisów prowadziłoby do nieuzasadnionej, rozszerzającej wykładni przepisu art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
2018
11
sty

Istota:
1. Czy przekazanie gospodarstwa rolnego w drodze darowizny, jako zbycie przedsiębiorstwa jest wyłączone z opodatkowania VAT?
2. Czy Wnioskodawca nie jest zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego oraz sporządzenia spisu towarów z natury w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego na rzecz syna?
3. Czy syn Wnioskodawcy nie jest zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego przez Wnioskodawcę?
Fragment:
W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że przedmiotem darowizny przez Wnioskodawcę na rzecz syna Wnioskodawcy będzie całe gospodarstwo rolne opisane we Wniosku, w oparciu o które syn Wnioskodawcy będzie mógł kontynuować i prowadzić działalność rolniczą. Jak Wnioskodawca wskazał we wniosku, ze względu na stan zdrowia, Wnioskodawca zamierza zaprzestać prowadzenia gospodarstwa rolnego. W związku z tym, Wnioskodawca zamierza przekazać całe gospodarstwo rolne synowi Wnioskodawcy w drodze umowy darowizny. Wnioskodawca, po przekazaniu synowi Wnioskodawcy gospodarstwa rolnego nie będzie prowadził działalności rolnej. Ponadto, Wnioskodawca dopiero po przekazaniu gospodarstwa rolnego dokona wyrejestrowania z podatku VAT. Jak zostało wskazane we Wniosku, w dniu przekazania gospodarstwa rolnego syn Wnioskodawcy nie będzie zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym. Tym samym, syn Wnioskodawcy nie będzie wykorzystywał gospodarstwa rolnego do czynności opodatkowanych. Syn Wnioskodawcy będzie kontynuował prowadzenie działalności rolniczej i będzie prowadził ten sam kierunek działalności rolniczej, co Wnioskodawca, jednak nie jako podatnik podatku VAT czynny. Wnioskodawca wskazuje, iż w skład gospodarstwa rolnego wchodzą następujące działki gruntu: działka nr 469 o powierzchni (...)
2018
9
sty

Istota:
W zakresie możliwości rejestracji Wnioskodawczyni jako podatnika VAT czynnego z tytułu prowadzonej odrębnie od gospodarstwa rolnego działalności oraz w zakresie dokonywania sprzedaży towarów i usług na rzecz małżonka, zarejestrowanego dla celów podatku VAT, z tytułu gospodarstwa rolnego prowadzonego wspólnie z Wnioskodawczynią
Fragment:
(...) gospodarstwa rolnego. Zatem, z uwagi na treść art. 15 ust. 4 i ust. 5 ustawy oraz fakt, że mąż Wnioskującej jest już zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT rozliczającym podatek VAT ze wspólnie prowadzonego gospodarstwa rolnego, Wnioskodawczyni nie może działać jako podatnik VAT prowadzący działalność rolniczą, nabywający na własną rzecz, tj. na rzecz wspólnego gospodarstwa rolnego towary (np. zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion, pasz dla zwierząt, żywych zwierząt) i usługi (np. usługi transportowe) służące do produkcji rolniczej w prowadzonym wraz z mężem gospodarstwie rolnym zajmującym się sprzedażą i chowem tuczników. Natomiast jako zarejestrowany podatnik VAT z tytułu odrębnej, pozarolniczej działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni może występować jako podatnik VAT czynny w przypadku dokonywania obrotu gospodarczego (zakupów i sprzedaży) z innymi podmiotami gospodarczymi, niż prowadzone wraz z mężem gospodarstwo rolne (tj. innymi, niż małżonek reprezentujący wspólne gospodarstwo rolne). Tym samym Wnioskodawczyni może prowadzić działalność gospodarczą i z tego tytułu być podatnikiem VAT czynnym, w zakresie (...)
2017
30
gru

Istota:
Rejestracja podatnika podatku VAT dla Rodzinnego Gospodarstwa Rolnego oraz obowiązku dokonania korekty.
Fragment:
Przychody netto Wnioskodawczyni z Gospodarstwa Rolnego w 2017 r. przekroczą - w złotych polskich - próg 2 000 000 Euro. Wnioskodawczyni nie prowadzi w 2017 r. pozarolniczej działalności gospodarczej. Od dnia 1 stycznia 2018 r., Wnioskodawczyni zamierza prowadzić rodzinne gospodarstwo rolne („ Rodzinne Gospodarstwo Rolne ”) w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2052), („ ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego ”) wraz z mężem i rodzicami. Łączna powierzchnia Rodzinnego Gospodarstwa Rolnego nie jest i nie będzie większa niż 300 ha. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawczyni w Rodzinnym Gospodarstwie Rolnym będzie produkcja pieczarek. Działalność rolnicza prowadzona w Rodzinnym Gospodarstwie Rolnym przez Wnioskodawczynię - na gruncie podatku PIT - będzie klasyfikowana jako działy specjalne produkcji rolnej. W 2017 r. członkowie rodziny Wnioskodawczyni, z którymi Wnioskodawczyni od dnia 1 stycznia 2018 r. będzie prowadziła Rodzinne Gospodarstwo Rolne, tj. małżonek Wnioskodawczyni oraz rodzice Wnioskodawczyni, nie prowadzili gospodarstwa rolnego ani rodzinnego gospodarstwa rolnego, ani pozarolniczej działalności gospodarczej, w związku z czym, przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy (tj. za 2017 r.) nie przekroczyły u żadnego z nich równowartości w walucie polskiej kwoty 2 000 000 Euro.
2017
22
gru

Istota:
Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi na mocy przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Ostatnim warunkiem uprawniającym do zwolnienia przychodu ze sprzedaży nieruchomości jest ustalenie czy w wyniku sprzedaży zbywany jest udział w gospodarstwie rolnym czy też gospodarstwo rolne bądź jego część. Należy bowiem zauważyć, że art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy dotyczy sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, co oznacza, że transakcja może obejmować wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa rolnego bądź niektóre z nich. Sprzedaż całości lub części gospodarstwa rolnego następuje wyłącznie w sytuacji gdy łącznie wszyscy współwłaściciele sprzedają gospodarstwo rolne lub część gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy bowiem sprzedaży jedynie udziału w gospodarstwie rolnym. Z uzupełnienia wniosku wynika, że przedmiotem sprzedaży była cała nieruchomość, gdyż pozostali współwłaściciele tą samą umową także sprzedali swoje udziały, w wyniku sprzedaży, działki nie utraciły swojego rolniczego przeznaczenia, nabywcy będą kontynuować działalność rolniczą dotychczas na nich prowadzoną. Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegać będzie przychód przypadający na udział 5/18 uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przypadający na należące do Wnioskodawczyni udziały w tej nieruchomości.
2017
21
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.
Fragment:
Jeśli zatem w dacie sprzedaży gruntów nawet sklasyfikowanych jako użytki rolne ich zbywca nie jest właścicielem lub współwłaścicielem gospodarstwa rolnego (jego posiadaczem), a więc zbywane przez niego grunty – same bądź łącznie ze stanowiącymi własność lub współwłasność zbywcy gruntami – nie tworzą gospodarstwa rolnego zbywcy, to przychód uzyskany z ich sprzedaży nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy. Przedmiotowe zwolnienie nie dotyczy bowiem użytków rolnych, lecz użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Nie wystarczy więc, że charakter sprzedawanej działki będzie rolny, jeśli działka ta nie będzie stanowiła gospodarstwa rolnego lub jego części. Należy także zauważyć, że art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, dotyczy sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, co oznacza, że transakcja może obejmować, np. wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa rolnego bądź niektóre z nich. Sprzedaż całości lub części gospodarstwa rolnego następuje wyłącznie w sytuacji, gdy łącznie wszyscy współwłaściciele sprzedają gospodarstwo rolne lub część gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy bowiem sprzedaży jedynie udziału w gospodarstwie rolnym lub udziału w jego części.
2017
16
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.