Gospodarstwo rolne | Interpretacje podatkowe

Gospodarstwo rolne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gospodarstwo rolne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym, Wnioskodawczyni przysługuje prawo do zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży części gospodarstwa rolnego w postaci gruntów rolnych zabudowanych, oznaczonych jako działka nr 120 na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Podkreślenia wymaga, że podstawowym warunkiem uznania gruntów za gospodarstwo rolne jest ich powierzchnia określana jako norma obszarowa. Jeżeli łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej, przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych lub gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, jest to gospodarstwo rolne w rozumieniu cytowanego wyżej art. 2 ustawy o podatku rolnym. W sytuacji, gdy grunt nie spełnia normy obszarowej, nie może być uznany za gospodarstwo rolne. Zatem, jeżeli w dacie sprzedaży gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego ich nabywca nie jest właścicielem lub współwłaścicielem gospodarstwa rolnego (jego posiadaczem), a nabywane przez niego grunty – same, bądź łącznie ze stanowiącymi własność lub współwłasność nabywcy gruntami, nie stworzyły gospodarstwa rolnego nabywcy, to przychód uzyskany z ich sprzedaży nie może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
18
lut

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym – gdy prowadzone dotychczas na gruntach dzierżawionych gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 11 ha i nie większej niż 300 ha zostaje powiększone o grunty nabyte na własność, a łączna powierzchnia gospodarstwa po powiększeniu nadal nie przekracza 300 ha – w stosunku do nabycia tych gruntów zastosowanie mają przepisy art. 9 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a tym samym nabycie to powinno być zwolnione z tego podatku?
Fragment:
W wyniku nabycia ww. nieruchomości, Wnioskodawca powiększył swoje gospodarstwo rolne o 6,08 ha. Łączny areał będzie wynosił więc więcej niż 11, a mniej niż 300 ha. Wnioskodawca będzie prowadził powiększone gospodarstwo rolne przez okres dłuższy niż 5 lat. Zwolnienie zawarte w art. 9 pkt 2 ww. ustawy ma charakter warunkowy. Oznacza to, że umowa sprzedaży będzie zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych, tylko wtedy, gdy w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności nabywca posiada już grunty rolne (użytki rolne), nabywany grunt będzie stanowił gospodarstwo rolne oraz gdy w wyniku dokonania czynności sprzedaży zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, którego powierzchnia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha. Podkreślenia wymaga, że w myśl art. 9 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, nabywca, aby skorzystać ze zwolnienia musi być na dzień nabycia właścicielem (współwłaścicielem) użytków rolnych lub gospodarstwa rolnego, albo muszą być one w jego posiadaniu, żeby mógł zostać spełniony warunek utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego. Utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego w rozumieniu ww. przepisów nie jest uzależnione od posiadania określonego tytułu prawnego do gruntów, do których są przyłączane grunty nabywane.
2017
31
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania przekazania części gospodarstwa rolnego w drodze darowizny
Fragment:
Natomiast art. 55 (3) Kodeksu cywilnego stanowi że za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne, leśne, budynki, urządzenia, inwentarz jeżeli stanowią zorganizowaną całość gospodarczą związaną z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Biorąc pod uwagę powyższe należy przyjąć, że gospodarstwo rolne spełnia określone w Kodeksie cywilnym wymogi właściwe takie jak dla przedsiębiorstwa. Więc zbycie części gospodarstwa rolnego jest tożsame ze zbyciem części przedsiębiorstwa. Przekazywana część gospodarstwa 30,8 ha istniała i działała od dawna i była zorganizowanym gospodarstwem rolnym a dokupiony areał rolny znajduje się w innej lokalizacji i nie przesądza o istnieniu zbywanego gospodarstwa. Gdy przepisy związane ze zbywaniem gospodarstw rolnych pozwolą Wnioskodawca przekaże synowi również pozostałą część. Uzupełnienie Ad. 1. Wnioskodawca uważa, że skoro zbycie zorganizowanego gospodarstwa rolnego posiada takie same cechy jak zbycie przedsiębiorstwa to zdaniem Wnioskodawcy w tym przypadku nastąpi zbycie przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 6 ustawy. Ad. 3. Wnioskodawca uważa, że zbywane gospodarstwo rolne spełnia wymogi określone w art. 6 ustawy o VAT. Wnioskodawca uważa, że gospodarstwo rolne jest przedsiębiorstwem w rozumieniu ustawy o VAT.
2017
28
sty

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Fragment:
Udostępnienie nieruchomości zostało dokonane na podstawie umowy między stronami i dotyczyło gruntu wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego (działka Nr 827), w celu prowadzenia na tym gruncie składowania rur oraz budowy urządzeń gazowych. Realizacja inwestycji na przedmiotowej działce o numerze 827 polegała na budowie urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Z zacytowanego art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że zwolnieniu określonemu w tym przepisie podlegają tylko odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód) posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, rekultywacji gruntów oraz szkód poniesionych w uprawach rolnych i drzewostanie. Jednakże zaznaczyć należy, że do zastosowania przedmiotowego zwolnienia koniecznym jest również spełnienie pozostałych przesłanek wskazanych w tym przepisie. Dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęte są bowiem odszkodowania, które wypłacone zostały z określonych w nim tytułów w wyniku prowadzenia na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2017
28
sty

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym przychód uzyskany ze sprzeda?y 2/4 (dwóch czternastych) czeoci gospodarstwa rolnego jest zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 391)?
Fragment:
A Nr ...Wnioskodawca wraz z innymi spadkobiercami zby3 w ca3ooci zabudowan1 nieruchomooa roln1 po3o?on1 w ...oznaczon1 numerami: 437, 896, 897, 1653 o 31cznej powierzchni 0,79 ha, natomiast nabywca oowiadczy3, ?e nabyta nieruchomooa wejdzie w sk3ad jego gospodarstwa rolnego po3o?onego na terenie gminy .... Wnioskodawca prawo w3asnooci gospodarstwa rolnego naby3 wraz z innymi spadkobiercami na podstawie postanowienia S1du Rejonowego z dnia 27 wrzeonia 2013 r. o stwierdzeniu nabycia spadku. Zgodnie z Postanowieniem S1du Rejonowego w ..., V Zamiejscowy Wydzia3 Cywilny z siedzib1 w ... z dnia 27 wrzeonia 2013 r., sygn. akt. ... spadek zosta3 nabyty po ...zmar3ym dnia 19 grudnia 2012 r. w ..., jako brat w wielkooci udzia3u 2/14 (dwie czternaste). Ponadto zgodnie z ww. postanowieniem spadek zosta3 nabyty przez rodzenstwo: ..., ..., ..., ..., po 2/14 (dwie czternaste) czeoci ka?dy z nich oraz siostrzency: ..., ..., ..., ... po 1/14 (jednej czternastej) czeoci ka?dy z nich. Postanowienie S1du Rejonowego w ..., V Zamiejscowy Wydzia3 Cywilny z siedzib1 w ... z dnia 27 wrzeonia 2013 r., sygn. akt ... uprawomocni3o sie dnia 19 paYdziernika 2013 r. W momencie nabycia udzia3u w gospodarstwie rolnym w drodze spadku Wnioskodawca nie by3 w3aocicielem lub wspó3w3aocicielem innego gospodarstwa rolnego. W sk3ad gospodarstwa rolnego wchodzi3y dzia3ki o nr 437, 896, 897, 1653 o 31cznej powierzchni 0,79 ha, z tym ?e dzia3ki oznaczone numerami 896 i 897 o 31cznej pow. 0,05 ha s1 zabudowane murowanym, jednorodzinnym, parterowym budynkiem mieszkalnym, znajduj1cym sie pod numerem porz1dkowym ... o powierzchni 98 m kw., wybudowanym w latach 70-tych ubieg3ego wieku, wyposa?onym jedynie w instalacje elektryczn1, nadaj1cym sie do generalnego remontu.
2017
27
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie okreolenia Yród3a przychodów.
Fragment:
Gospodarstwo rolne Wnioskodawca prowadzi z ?on1, z któr1 ma wspólnooa maj1tkow1. W 2017 roku Wnioskodawca wraz z ?on1 bed1 wydzier?awiali grunt rolny pod budowe elektrowni wiatrowych (grunt ten nale?y do gospodarstwa rolnego). Umowa bedzie opiewa3a na okres 30 lat. Grunty te bed1 oddane w dzier?awe bez wykonywania na bie?1co czynnooci z ni1 zwi1zanych. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytania. Czy dzier?awa gruntu, o którym mowa w opisie zdarzenia przysz3ego, jest przychodem Wnioskodawcy z dzia3alnooci gospodarczej w ½ czeoci? Czy jest odrebnym Yród3em przychodu? Zdaniem Wnioskodawcy, osi1ganie przez rolnika przychodów z dzier?awy gruntu nale?1cego do gospodarstwa rolnego (a wiec sk3adników maj1tku niezwi1zanych z dzia3alnooci1 gospodarcz1) nie powinno bya równoznaczne z prowadzeniem pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032) wyraYnie rozró?nia Yród3a przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych Yróde3.
2017
15
sty

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym przychód uzyskany ze sprzeda?y 2/4 (dwóch czternastych) czeoci gospodarstwa rolnego jest zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 391)?
Fragment:
Wnioskodawczyni wraz z innymi spadkobiercami zby3a w ca3ooci zabudowan1 nieruchomooa roln1 po3o?on1 w ... oznaczon1 numerami: 437, 896, 897, 1653 o 31cznej powierzchni 0,79 ha, natomiast nabywca oowiadczy3, ?e nabyta nieruchomooa wejdzie w sk3ad jego gospodarstwa rolnego po3o?onego na terenie gminy .... Wnioskodawczyni prawo w3asnooci gospodarstwa rolnego naby3a wraz z innymi spadkobiercami na podstawie postanowienia S1du Rejonowego z dnia 27 wrzeonia 2013 r. o stwierdzeniu nabycia spadku. Zgodnie z Postanowieniem S1du Rejonowego w ..., V Zamiejscowy Wydzia3 Cywilny z siedzib1 w ... z dnia 27 wrzeonia 2013 r., sygn. akt. ... spadek zosta3 nabyty po ... zmar3ym dnia 19 grudnia 2012 r. w ..., jako siostra w wielkooci udzia3u 2/14 (dwie czternaste). Ponadto zgodnie z ww. postanowieniem spadek zosta3 nabyty przez rodzenstwo: ..., ..., ..., ..., po 2/14 (dwie czternaste) czeoci ka?dy z nich oraz siostrzency: ..., ..., ..., ... po 1/14 (jednej czternastej) czeoci ka?dy z nich. Postanowienie S1du Rejonowego w ..., V Zamiejscowy Wydzia3 Cywilny z siedzib1 w ... z dnia 27 wrzeonia 2013 r., sygn. akt ... uprawomocni3o sie dnia 19 paYdziernika 2013 r. W momencie nabycia udzia3u w gospodarstwie rolnym w drodze spadku Wnioskodawczyni nie by3a w3aocicielem lub wspó3w3aocicielem innego gospodarstwa rolnego. W sk3ad gospodarstwa rolnego wchodzi3y dzia3ki o nr 437, 896, 897, 1653 o 31cznej powierzchni 0,79 ha, z tym ?e dzia3ki oznaczone numerami 896 i 897 o 31cznej pow. 0,05 ha s1 zabudowane murowanym, jednorodzinnym, parterowym budynkiem mieszkalnym, znajduj1cym sie pod numerem porz1dkowym ... o powierzchni 98 m kw., wybudowanym w latach 70-tych ubieg3ego wieku, wyposa?onym jedynie w instalacje elektryczn1, nadaj1cym sie do generalnego remontu.
2017
12
sty

Istota:
Czy stan faktyczny przedstawiony powyżej wypełnia przesłanki z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. czy wobec trwania stanu rolnego odnoszącego się do Nieruchomości zachodzi zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Ponieważ ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia „ gospodarstwo rolne ”, w celu jego wyjaśnienia odwołać się należy, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617). Zgodnie z art. 1 tej ustawy, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Natomiast art. 2 ust. 1 ustawy stanowi, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Z powyższego wynika, że zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnione zostało od wystąpienia następujących przesłanek: sprzedane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne, muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy), ewentualnie jego część składową, grunty nie mogą utracić w związku ze sprzedażą rolnego charakteru.
2016
30
gru

Istota:
1. Czy wynagrodzenie uzyskiwane tytułem czynszu dzierżawnego od gruntu rolnego na działalność rolniczą jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Jeżeli wynagrodzenie to nie podlega opodatkowaniu, to w której pozycji zeznania podatkowego PIT należy wpisać dochód z tego tytułu?
Fragment:
Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy źródłami przychodów są najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Jak wynika z powyższego, do przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy ustawodawca zalicza między innymi dzierżawę gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej. Nie stanowi jednak źródła przychodów, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dzierżawa gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele rolnicze. Przy określaniu zakresu wspomnianego wyżej wyłączenia z katalogu źródeł przychodów należy uwzględnić treść definicji gospodarstwa rolnego, sformułowanej w ustawie o podatku rolnym. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w tej ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne, w myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.), uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
2016
28
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży obejmującej nabycie własności Nieruchomości
Fragment:
Przenosząc powyższe na analizowane zdarzenia przyszłe, należy wskazać, że chociaż nabyta Nieruchomość będzie znacznie oddalona od większości dotychczasowych terenów gospodarstwa rolnego Wnioskodawców, to nadal będzie ona służyła powiększeniu gospodarstwa rolnego Wnioskodawców, które w konsekwencji będzie miało więcej niż 11 ha i nie będzie większe niż 300 ha. Faktyczne oddalenie gruntów w żaden sposób nie może więc przemawiać za tym, że nie można ich taktować jako jedno „ gospodarstwo rolne ”, co jasno potwierdza przywołany wyżej wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Skoro więc Wnioskodawcy złożą stosowne oświadczenie przed notariuszem w chwili zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości, po czym w wyniku nabycia powiększą swoje gospodarstwo rolne, a jego łączny obszar będzie miał powierzchnię większą niż 11 ha i nie większą niż 300 ha, należy wskazać, że także i przesłanka „ zamiaru powiększenia gospodarstwa rolnego ” zostanie spełniona. Po czwarte, w odniesieniu do ustawowego warunku „ prowadzenia gospodarstwa co najmniej 5 lat od dnia nabycia ”, w ocenie Wnioskodawców, wymóg ten odnosi się do powiększonego gospodarstwa rolnego jako całości, a nie wyłącznie do nabywanej Nieruchomości, która ma je powiększyć. W konsekwencji więc, Wnioskodawca nie utraci prawa do zwolnienia podatkowego tylko z tego powodu, że przez okres około pięciu lat od dnia nabycia Nieruchomości zamierza przeznaczyć te grunty pod tzw. ugór, celem użyźnienia gleby.
2016
24
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.