Gospodarstwo rolne | Interpretacje podatkowe

Gospodarstwo rolne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gospodarstwo rolne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości jest zwolniony od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Niemniej jednak na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy zwolnione od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „ gospodarstwo rolne ”. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 powołanej ustawy za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Szczegółowe określenie, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, wymaga odniesienia się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.
2017
20
wrz

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania czynności przeniesienia na syna Wnioskodawcy gospodarstwa rolnego w formie darowizny
Fragment:
Jak wynika z wniosku, Wnioskodawca zamierza przekazać synowi gospodarstwo rolne w formie darowizny. Przedmiotem darowizny jest całe (kompletne) gospodarstwo rolne specjalistyczne – produkcja mleka. Gospodarstwo rolne, które Wnioskodawca zamierza przekazać jest zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności rolniczej. W skład gospodarstwa rolnego wchodzą: grunty rolne tj. grunty orne, łąki, pastwiska, las, budynki, urządzenia trwale związane z budynkami, wiaty, itp., ciągniki i maszyny rolnicze, inwentarz żywy (krowy, jałówki, cielaki, opasy). Obdarowany (syn) w oparciu o otrzymane w formie darowizny składniki majątku zamierza kontynuować działalność w zakresie w jakim prowadzili rodzice. W oparciu o przekazane składniki materialne i niematerialne gospodarstwa rolnego możliwe jest samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego w dotychczasowej formie. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że przedmiotem darowizny na rzecz syna będzie gospodarstwo rolne, które spełnia wymogi właściwe dla przedsiębiorstwa określone w art. 55 1 Kodeksu cywilnego. Obdarowany będzie kontynuować prowadzenie działalności rolnej w takim zakresie, w jakim była ona prowadzona przez Wnioskodawcę.
2017
16
wrz

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania zbycia w formie darowizny zorganizowanej części gospodarstwa rolnego, zwolnienie od podatku dzierżawy gruntów na cele rolnicze, obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w związku z tymi czynnościami, obowiązek składania deklaracji podatkowych z tytułu dzierżawy gruntu na cele rolnicze oraz możliwość ponownego skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.
Fragment:
Zatem należy przyjąć, że gospodarstwo rolne stanowi podobną do przedsiębiorstwa jednostkę organizacyjną, w ramach której prowadzona jest działalność gospodarcza. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, będący podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 3,1728 ha. Głównym przedmiotem działalności tego gospodarstwa są działy specjalne produkcji rolnej (produkcja roślinna). Wnioskodawca zamierza darować aktem notarialnym córce działkę gruntów rolnych o powierzchni 1,5 ha wraz z wybudowanymi na niej foliami zblokowanymi. Córka Wnioskodawcy jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT prowadzącym gospodarstwo rolne. Przekazywana córce część gospodarstwa rolnego stanowi na dzień przekazania zespół składników materialnych, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym gospodarstwie. Ta część gospodarstwa położona jest na odrębnej działce, wyposażona jest we wszelkie odrębne urządzenia niezbędne do samodzielnego prowadzenia upraw ogrodniczych pod osłonami, posiada oddzielne liczniki elektryczne i oddzielne ujęcie wody. Wyodrębniona część gospodarstwa rolnego, którą zamierza Pan przekazać córce jest przeznaczona do realizacji zadań gospodarczych, polegających na prowadzeniu upraw roślinnych ogrodniczych pod osłonami i może stanowić niezależne przedsiębiorstwo rolne samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.
2017
9
wrz

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży działki nabytej przez kupujących w celu powiększenia gospodarstwa rolnego.
Fragment:
(...) gospodarstwa rolnego, co oznacza, że transakcja może obejmować wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa rolnego bądź niektóre z nich (jego cześć), grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni w dniu sprzedaży działki nie była właścicielem ani współwłaścicielem gospodarstwa rolnego. Oznacza to, że będąca przedmiotem tej sprzedaży działka nr 4310 o powierzchni 0,398 ha w chwili sprzedaży nie stanowiła części składowej gospodarstwa rolnego. Nie został więc spełniony podstawowy warunek uprawniający do zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zwolnienie to dotyczy sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Oznacza to, że zwolnienie dotyczy wyłącznie tych przypadków, kiedy sprzedawany jest grunt, który w chwili sprzedaży wchodzi w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie to nie może absolutnie dotyczyć osób, które sprzedają nieruchomość w sytuacji, kiedy ta nieruchomość nie stanowi w momencie sprzedaży gospodarstwa rolnego lub jego części w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.
2017
24
sie

Istota:
Czy Wnioskodawczyni od sprzedaży tego gospodarstwa rolnego będzie musiała zapłacić podatek dochodowy?
Fragment:
Podkreślenia wymaga, że podstawowym warunkiem uznania gruntów za gospodarstwo rolne jest ich powierzchnia określana jako norma obszarowa. Jeżeli łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej, przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych lub gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, jest to gospodarstwo rolne w rozumieniu cytowanego wyżej art. 2 ustawy o podatku rolnym. W sytuacji, gdy grunt nie spełnia normy obszarowej, nie może być uznany za gospodarstwo rolne. Zatem, jeżeli w dacie sprzedaży gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego ich nabywca nie jest właścicielem lub współwłaścicielem gospodarstwa rolnego (jego posiadaczem), a nabywane przez niego grunty – same, bądź łącznie ze stanowiącymi własność lub współwłasność nabywcy gruntami, nie stworzyły gospodarstwa rolnego nabywcy, to przychód uzyskany z ich sprzedaży nie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
24
sie

Istota:
Czy dochód ze źródła opisanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010 Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), a osiągnięty ze sprzedaży opisywanej nieruchomości w dniu 9 września 2016 r. jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Należy także zauważyć, że art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczy sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, co oznacza, że transakcja może obejmować wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa rolnego, bądź niektóre z nich. Sprzedaż całości lub części gospodarstwa rolnego następuje wyłącznie w sytuacji, gdy łącznie wszyscy współwłaściciele sprzedają gospodarstwo rolne lub jego część. Zwolnienie nie dotyczy bowiem sprzedaży jedynie udziału w gospodarstwie rolnym. Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że będąca przedmiotem sprzedaży nieruchomość (działka gruntowa nr 228/2 i nr 227/2) stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, ponieważ obszar gruntów rolnych przekracza 1 ha (łączny obszar 3,500 ha) oraz jest opłacony od nich podatek rolny. Wnioskodawczyni w okresie posiadania nieruchomości będącej gospodarstwem rolnym nie prowadziła działalności gospodarczej. W momencie sprzedaży Wnioskodawczyni posiadała 50% współwłasności nieruchomości (od chwili nabycia do chwili sprzedaży nie nastąpiła zmiana udziałów współwłasności). Sprzedaż gospodarstwa rolnego nastąpiła wskutek jednoczesnego zbycia całego gospodarstwa równocześnie przez wszystkich (dwóch) współwłaścicieli jedną umową.
2017
23
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie w zakresie uznania Wnioskodawczyni za podatnika podatku VAT w związku prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz w zakresie danych zawartych na fakturach dokumentujących działalność związaną z gospodarstwem rolnym.
Fragment:
W tym miejscu należy zauważyć, że ani przytoczone powyżej przepisy, ani inne regulacje zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług nie wskazują jednoznacznie, która z osób prowadzących gospodarstwo rolne powinna złożyć odpowiednie zgłoszenie rejestracyjne w celu rozliczania podatku VAT związanego z prowadzonym gospodarstwem rolnym. W związku z tym, jeżeli to Wnioskodawczyni dokona zgłoszenia rejestracyjnego (w tym przypadku aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego) to ona będzie zobowiązana do rozliczania podatniku VAT z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. P odsumowując, w przedmiotowej sprawie z tytułu prowadzenia wspólnego gospodarstwa rolnego podatnikiem VAT będzie wyłącznie Wnioskodawczyni i w konsekwencji tylko Wnioskodawczyni – z tytułu prowadzenia wspólnego gospodarstwa rolnego – będzie zobowiązana do rozliczania VAT należnego z tytułu sprzedaży i uprawniona do odliczania podatku naliczonego. Ponadto wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą wskazania, czy w opisanej we wniosku sytuacji faktury dokumentujące zakupy towarów i usług na potrzeby gospodarstwa rolnego oraz sprzedaż produktów rolnych wyprodukowanych w ramach gospodarstwa rolnego mogą zawierać dane Wnioskodawczyni i jej małżonka. W pierwszej kolejności wskazać należy, że w ramach wspólnego gospodarstwa rolnego w przypadku nabycia czy też sprzedaży towarów i świadczenia usług jako podatnik VAT nie może występować inna osoba niż zarejestrowana dla potrzeb tego podatku (w przedmiotowej Wnioskodawczyni).
2017
12
sie

Istota:
Czy w przypadku sprzedaży na powiększenie własnego gospodarstwa rolnego przez kupującego, przed upływem pięciu lat, nieruchomości położonych we wsi Słupce, tj. działek nr: 78 i 79, wykazanych w wypisie z rejestru gruntów jako grunty rolne i sad, a w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowę zagrodową mieszkaniowo-usługową oraz rolnictwo z zabudową zagrodową, i działek nr: 9, 10, 389 przeznaczonych pod rolnictwo, Wnioskodawczyni i Jej mąż zobowiązani będą do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli tak, to od której kwoty i w jakiej wysokości?
Fragment:
Jednakże, przepis art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy zwalnia z podatku dochodowego przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny. Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o gospodarstwie rolnym oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617, z późn. zm.). Stosownie do art. 2 ust. 1 tej ustawy, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdującej się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Wyodrębniając, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, a przez to decydując o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży gruntów, należy odnieść się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.
2017
10
sie

Istota:
Skutki podatkowe zbycia części gospodarstwa rolnego, która utraci charakter rolny.
Fragment:
Dla oceny czy dokonana transakcja skutkuje utratą charakteru rolnego gruntu decydujące znaczenie ma cel jego nabycia, faktyczny zamiar nabywcy co do przeznaczenia nieruchomości, bądź inne okoliczności związane z daną transakcją; sprzedaż ma dotyczyć całości lub części gospodarstwa rolnego, co oznacza, że transakcja może obejmować wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa rolnego bądź niektóre z nich. Sprzedaż całości lub części gospodarstwa rolnego następuje wyłącznie w sytuacji, gdy łącznie wszyscy współwłaściciele sprzedają gospodarstwo rolne lub jego część. Zwolnienie nie dotyczy sprzedaży jedynie udziału w gospodarstwie rolnym. Jeżeli zatem, zostaną zachowane powyższe warunki, przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni w 2010 r. stała się właścicielką całego gospodarstwa rolnego i w 2011 r. dokonała odpłatnego zbycia części tego gospodarstwa w postaci działek nr: 374, 1245, 1253 i 1254, na rzecz Spółki Akcyjnej ... „ .... ”. Celem nabycia przez Spółkę akcyjną nieruchomości jest przeznaczenie terenu na realizacje zbiornika wodnego na terenie niecki osiadania powstałej po wydobyciu węgla. Zbycie nieruchomości nastąpiło w związku z zaistnieniem szkód powstałych poprzez górniczą eksploatację surowców energetycznych i zaistniałą deformację terenu. Zbyte nieruchomości (...)
2017
4
sie

Istota:
Czy z przedstawionej sprzedaży działki rolniczej o numerze geodezyjnym ... Wnioskodawczyni będzie musiała odprowadzić podatek dochodowy w wysokości 19%?
Fragment:
Niemniej jednak na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy zwolnione od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „ gospodarstwo rolne ”. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 powołanej ustawy za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Szczegółowe określenie, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, wymaga odniesienia się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.
2017
2
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.