Gospodarstwo rolne | Interpretacje podatkowe

Gospodarstwo rolne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gospodarstwo rolne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w realiach niniejszej sprawy przedmiotem opodatkowania winna zostać cała sprzedana nieruchomość, tj. obejmująca grunt rolny, las i nieużytki czy jedynie jej część stanowiąca las i nieużytki?
Fragment:
Niemniej jednak na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy zwolnione od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „ gospodarstwo rolne ”. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617). Zgodnie z art. 2 ust. 1 powołanej ustawy za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Szczegółowe określenie, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, wymaga odniesienia się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.
2017
27
maj

Istota:
Czy w związku ze sprzedażą działek rolnych, nabytych w drodze spadku, przed upływem 5 lat Wnioskodawczyni jest zobowiązana odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Jednakże stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny. Ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji pojęcia „ gospodarstwo rolne ”. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.). Zgodnie z art. 1 tej ustawy opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Natomiast art. 2 ust. 1 ustawy stanowi, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Stosownie natomiast do postanowień rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji (...)
2017
27
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu.
Fragment:
Ponadto podkreślenia wymaga, że sprzedaż całości lub części gospodarstwa rolnego, o której mowa ww. art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy, następuje wyłącznie w sytuacji gdy łącznie wszyscy współwłaściciele sprzedają gospodarstwo rolne lub jego część. Powyższe zwolnienie nie dotyczy natomiast sprzedaży jedynie udziału w gospodarstwie rolnym (np. wyłącznie przez jednego ze współwłaścicieli). Przedstawiony przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego jednoznacznie wskazuje, że przedmiotem umowy sprzedaży nie był wyłącznie udział Wnioskodawcy w przedmiotowym spadku lub gospodarstwie rolnym, a część gospodarstwa rolnego stanowiąca wyodrębnioną działkę oznaczoną numerem 148, będącą wyłączną własnością Wnioskodawcy. Nadto, według oświadczenia Wnioskodawcy, grunty odziedziczonego gospodarstwa rolnego nie utraciły charakteru rolnego na skutek ww. transakcji sprzedaży. Podsumowując, stwierdzić należy, że uzyskany przez Wnioskodawcę przychód ze sprzedaży części przedmiotowego gospodarstwa rolnego przed upływem 5 lat od chwili jego nabycia w drodze spadku korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Wnioskodawca nie będzie obowiązany do zapłaty podatku dochodowego od ww. transakcji.
2017
27
maj

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Należy także zauważyć, że art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, co oznacza, że transakcja może obejmować wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa rolnego, bądź niektóre z nich. Sprzedaż całości lub części gospodarstwa rolnego następuje wyłącznie w sytuacji, gdy łącznie wszyscy współwłaściciele sprzedają gospodarstwo rolne lub jego część. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży 3/6 udziału w nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, analizowana transakcja nie rodzi po stronie Zainteresowanej obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, bowiem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym rzeczona nieruchomość spełnia przesłanki uznania jej za nieruchomość wchodzącą w skład gospodarstwa rolnego, a grunty w związku ze sprzedażą nie utraciły charakteru rolnego. Końcowo zauważyć należy, mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz.
2017
22
maj

Istota:
Czy w związku z tym, iż sprzedana – przed upływem 5 lat od daty nabycia – nieruchomość, tj. działka 1/105 zwiększy istniejące gospodarstwo rolne kupującego, powstanie obowiązek złożenia do Urzędu Skarbowego PIT-39?
Fragment:
Kupujący oświadczyli, iż zakupiona działka będzie powiększała gospodarstwo rolne. W związku z tym, że sprzedaż nieruchomości nastąpiła przed upływem 5 lat licząc od daty zakupu złożono zeznania PIT-39 i rozliczono się z Urzędem Skarbowym. W dniu 29 czerwca 2015 r. dokonano sprzedaży następnej działki nr 1/105 o obszarze 0,3365 ha. Kupujący nieruchomość prowadzą gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Nabyta nieruchomość weszła w skład prowadzonego przez nich gospodarstwa rolnego. Podatek od czynności cywilnoprawnych nie został pobrany, gdyż sprzedaż korzystała ze zwolnienia. Na dzień sprzedaży ww. nieruchomości: działka nr 1/105 nie była zabudowana, w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako grunty orne klasy IVa, nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy ani decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, Wnioskodawca i małżonka byli podatnikami podatku rolnego. Sprzedaż ww. działki nie nastąpiła w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Na dzień sprzedaży działka ta nie wchodziła w skład gospodarstwa rolnego. Z powyższego wynika, że sprzedaż przedmiotowej działki nr 1/105 stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ jak wskazano w treści wniosku nastąpiła przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano nabycia.
2017
20
maj

Istota:
Aby dana nieruchomość mogła korzystać ze zwolnienia winna stanowić część gospodarstwa rolnego. Z treści wniosku wynika, iż rodzice Wnioskodawcy na tych działkach prowadzili gospodarstwo rolne. Jeżeli zatem działki, których nabycie nastąpi w drodze zasiedzenia stanowiły w momencie nabycia część gospodarstwa rolnego, to znajdzie do nich zastosowanie powołane przez Wnioskodawcę zwolnienie z art. 4 ust. 1 pkt 1.
Fragment:
Jak wynika z treści powołanego art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, aby móc skorzystać z tego zwolnienia, nabywana nieruchomość winna stanowić gospodarstwo rolne lub jego część. W opisie zdarzenia Wnioskodawca wskazał, iż łączna powierzchnia nabywanych działek wynosi 0,4946 ha – nie stanowi zatem gospodarstwa rolnego. Należy zatem rozważyć czy opisane działki stanowią część gospodarstwa rolnego. W treści stanowiska Wnioskodawca wskazał, iż przedmiotowe działki stanowią część gospodarstwa rolnego będącego własnością Wnioskodawcy. Z tym twierdzeniem nie można się zgodzić. Art. 4 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., nie obejmował swym zakresem nieruchomości, które w związku z ich nabyciem miały wejść w skład gospodarstwa rolnego. Przepis ten odnosił się wyłącznie do nabycia gospodarstwa rolnego lub jego części. A zatem, aby dana nieruchomość mogła korzystać ze zwolnienia winna stanowić albo gospodarstwo rolne albo część gospodarstwa rolnego. Z treści wniosku wynika, iż rodzice Wnioskodawcy na tych działkach prowadzili gospodarstwo rolne. Jeżeli zatem działki, których nabycie nastąpi w drodze zasiedzenia stanowiły w momencie nabycia część gospodarstwa rolnego, to znajdzie do nich zastosowanie powołane przez Wnioskodawcę zwolnienie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy.
2017
20
maj

Istota:
Czy sprzedaż gospodarstwa rolnego spełnia warunki do zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Kupujący oświadczył, że działki wchodzące w skład opisanego gospodarstwa rolnego i nabyte przez niego ww. aktem nieruchomości wejdą w skład jego gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym nie zmieniając przeznaczenia. Odziedziczone po zmarłych rodzicach działki stanowią gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381) lub wchodzą w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu ww. przepisów. Dokonane przez Wnioskodawczynię odpłatne zbycie nieruchomości nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że sprzedane w dniu 19 grudnia 2014 r. udziały w gospodarstwie rolnym Wnioskodawczyni nabyła w dwóch datach: w dniu 22 sierpnia 2005 r. w drodze spadku po zmarłym ojcu oraz w dniu 28 lipca 2010 r. w drodze spadku po zmarłej matce. Wobec powyższego, w omawianym przypadku pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć od końca roku, w którym Wnioskodawczyni nabyła udziały w gospodarstwie rolnym, tj. od końca 2005 r. i 2010 r., czyli jego upływ stanowi odpowiednio 2010 r. i 2015 r.
2017
18
maj

Istota:
Czy sprzedaż gospodarstwa rolnego spełnia warunki do zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Kupujący oświadczył, że działki wchodzące w skład opisanego gospodarstwa rolnego i nabyte przez niego ww. aktem nieruchomości wejdą w skład jego gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym nie zmieniając przeznaczenia. Odziedziczone po zmarłych rodzicach działki stanowią gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381) lub wchodzą w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu ww. przepisów. Dokonane przez Wnioskodawczynię odpłatne zbycie nieruchomości nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że sprzedane w dniu 19 grudnia 2014 r. udziały w gospodarstwie rolnym Wnioskodawczyni nabyła w dwóch datach: w dniu 22 sierpnia 2005 r. w drodze spadku po zmarłym ojcu oraz w dniu 28 lipca 2010 r. w drodze spadku po zmarłej matce. Wobec powyższego, w omawianym przypadku pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć od końca roku, w którym Wnioskodawczyni nabyła udziały w gospodarstwie rolnym, tj. od końca 2005 r. i 2010 r., czyli jego upływ stanowi odpowiednio 2010 r. i 2015 r.
2017
18
maj

Istota:
Czy sprzedaż gospodarstwa rolnego spełnia warunki do zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W dniu 19 grudnia 2014 r. jednym aktem notarialnym gospodarstwo rolne zostało sprzedane w całości jednemu nabywcy. Kupujący oświadczył, że jest właścicielem gospodarstwa rolnego i nabyte przez niego tym aktem nieruchomości wejdą w skład jego gospodarstwa rolnego, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, nie zmieniając przeznaczenia. Z uwagi na spełnienie wszystkich warunków ustawy (art. 21 ust. 1 pkt 28) Wnioskodawczyni uważa, że dokonana w dniu 19 grudnia 2014 r. sprzedaż korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości rolnej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy, zgodnie z którym uzyskane ze sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego są zwolnione od podatku. W momencie sprzedaży grunty wchodzące w skład opisywanego gospodarstwa rolnego stanowiły użytki rolne. Jednocześnie grunty te nie utraciły charakteru rolnego, ponieważ zostały zakupione na powiększenie gospodarstwa rolnego. W związku z powyższym Wnioskodawczyni uważa, że przychód ze sprzedaży gospodarstwa rolnego spełnia wszystkie warunki, które zwalniają go z opodatkowania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2017
18
maj

Istota:
Czy sprzedaż gospodarstwa rolnego spełnia warunki do zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W dniu 19 grudnia 2014 r. jednym aktem notarialnym gospodarstwo rolne zostało sprzedane w całości jednemu nabywcy. Kupujący oświadczył, że jest właścicielem gospodarstwa rolnego i nabyte przez niego tym aktem nieruchomości wejdą w skład jego gospodarstwa rolnego, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, nie zmieniając przeznaczenia. Z uwagi na spełnienie wszystkich warunków ustawy (art. 21 ust. 1 pkt 28) Wnioskodawczyni uważa, że dokonana w dniu 19 grudnia 2014 r. sprzedaż korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości rolnej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy, zgodnie z którym uzyskane ze sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego są zwolnione od podatku. W momencie sprzedaży grunty wchodzące w skład opisywanego gospodarstwa rolnego stanowiły użytki rolne. Jednocześnie grunty te nie utraciły charakteru rolnego, ponieważ zostały zakupione na powiększenie gospodarstwa rolnego. W związku z powyższym Wnioskodawczyni uważa, że przychód ze sprzedaży gospodarstwa rolnego spełnia wszystkie warunki, które zwalniają go z opodatkowania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2017
18
maj

Istota:
Czy przychody uzyskane ze sprzedaży majątku wykazanego w aktach notarialnych Rep. A nr ..., Rep. A nr ... i Rep. A nr ..., korzystają ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (bez powierzchni lasów); które przychody ze sprzedaży nieruchomości wskazanych w ww. aktach notarialnych, powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (nie korzystają z ww. zwolnienia)?
Fragment:
Wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Spadkodawca był jedynym właścicielem tej nieruchomości. W dniu 4 maja 2015 r. Wnioskodawczyni wraz ze wszystkimi pozostałymi spadkobiercami dokonała sprzedaży (na rzecz różnych osób kupujących): gospodarstwa rolnego o powierzchni 3,82 ha wraz z obszarem leśnym, poświadczonej aktem notarialnym Rep. A nr ....; w akcie notarialnym kupujący oświadczyli, że nabywają nieruchomość, która za wyjątkiem lasów stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Nie wskazano czy kupujący posiadają już gospodarstwo rolne, według informacji pozyskanych przez Wnioskodawczynię podczas podpisywania aktu sprzedaży, kupujący posiadają już gospodarstwo rolne i nabyta nieruchomość powiększy istniejące gospodarstwo; 0,92 ha gospodarstwa rolnego, które weszło w skład gospodarstwa rolnego kupującego oraz 0,09 ha lasów poświadczonej aktem notarialnym Rep. A nr ....; w akcie notarialnym osoba kupująca wskazała, że nabyła nieruchomość (z wyjątkiem lasów), która wejdzie w skład prowadzonego już gospodarstwa rolnego celem jego powiększenia. budynku mieszkalnego wraz z zabudowaniami - poświadczonej aktem notarialnym Rep.
2017
18
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca jest zwolniony z zapłaty podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Jednakże, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny. Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617, z późn. zm.), za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Uszczegóławiając, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, a przez to decydując o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży gruntów należy odnieść się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.
2017
18
maj

Istota:
Czy przychód osiągnięty przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży odziedziczonej po mamie części gospodarstwa rolnego przed upływem 5-ciu lat korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Należy także zauważyć, że art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczy sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, co oznacza, że transakcja może obejmować wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa rolnego, bądź niektóre z nich. Sprzedaż całości lub części gospodarstwa rolnego następuje wyłącznie w sytuacji, gdy łącznie wszyscy współwłaściciele sprzedają gospodarstwo rolne lub jego część. Zwolnienie nie dotyczy bowiem sprzedaży jedynie udziału w gospodarstwie rolnym. Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że przedmiotowe grunty stanowią gospodarstwo rolne i w wyniku transakcji sprzedaży nie utraciły rolnego charakteru, czego potwierdzeniem jest oświadczenie kupującego zawarte w akcie notarialnym, stanowiące o nabyciu tego gospodarstwa w celu powiększenia posiadanych już nieruchomości rolnych na prowadzenie osobiście gospodarstwa rolnego. Zauważyć należy, że w przedmiotowej sprawie spełnione zostało także kryterium powierzchni, bowiem obszar gospodarstwa rolnego, o którym mowa we wniosku stanowił prawie 6 ha, a jego sprzedaż została dokonana w całości przez wszystkich właścicieli. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży w maju 2016 r. udziału w nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne, (...)
2017
18
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Sprzedaż działki (6 arów) wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nie utraci charakteru rolnego, ponieważ charakteru rolnego nie ma – jest nieużytkiem; nabywca działki zamierza pozostawić bez zmian charakter użytkowania tej działki. Działkę, o której mowa powyżej zamierza kupić osoba, która nie jest rolnikiem i nie będzie ona włączona do gospodarstwa rolnego. Nabycie spadku – gospodarstwa rolnego zostało potwierdzone postanowieniem Sądu Rejonowego dnia 2 grudnia 2014 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy fakt sprzedaży działki będącej nieużytkiem, osobie, która nie jest rolnikiem, nie spowoduje przy sprzedaży innej działki o powierzchni około 3 hektarów, sąsiadowi, który jest rolnikiem i który chce powiększyć swoje gospodarstwo rolne, konieczności zapłaty podatku dochodowego od tej sprzedaży? Zdaniem Wnioskodawcy. Przy sprzedaży działki (6 arów), będącej nieużytkiem, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, Wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek dochodowy. Przy sprzedaży innej działki o powierzchni około 3 hektarów, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, sąsiadowi, który jest rolnikiem, i który chce powiększyć swoje gospodarstwo rolne, Wnioskodawca będzie zwolniony z konieczności zapłaty podatku dochodowego od tej sprzedaży.
2017
18
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu.
Fragment:
Ponadto podkreślenia wymaga, że sprzedaż całości lub części gospodarstwa rolnego, o której mowa ww. art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy, następuje wyłącznie w sytuacji gdy łącznie wszyscy współwłaściciele sprzedają gospodarstwo rolne lub jego część. Powyższe zwolnienie nie dotyczy natomiast sprzedaży jedynie udziału w gospodarstwie rolnym (np. wyłącznie przez jednego ze współwłaścicieli). Przedstawiony przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego jednoznacznie wskazuje, że przedmiotem umowy sprzedaży nie był wyłącznie udział Wnioskodawcy w przedmiotowym spadku lub gospodarstwie rolnym, a część gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej 1 ha. Nadto, grunty odziedziczonego gospodarstwa rolnego nie utraciły charakteru rolnego na skutek ww. transakcji sprzedaży. Kupujący nabyli bowiem część przedmiotowego gospodarstwa rolnego w celu powiększenia areału posiadanego już wcześniej własnego gospodarstwa rolnego. Podsumowując, stwierdzić należy, że uzyskany przez Wnioskodawcę przychód ze sprzedaży części przedmiotowego gospodarstwa rolnego przed upływem 5 lat od chwili jego nabycia w drodze spadku korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
18
maj

Istota:
Zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega przychód uzyskany ze sprzedaży części nieruchomości, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, sklasyfikowanej jako grunty orne R, pastwiska trwałe Ps, natomiast nie podlega przychód dotyczący tej części nieruchomości, która sklasyfikowana została jako nieużytki - N i tereny mieszkaniowe – B , bowiem tego rodzaju grunty nie należą do kategorii użytków rolnych.
Fragment:
Uwzględniając powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy uzależnione zostało od wystąpienia następujących przesłanek: sprzedane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne, muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy), ewentualnie jego część składową, grunty nie mogą utracić w związku ze sprzedażą rolnego charakteru. Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży części nieruchomości, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nabytego w 2013 r., sklasyfikowanej w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne R IVa, pastwiska trwałe Ps IV, może przy zachowaniu rolnego charakteru gruntów korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Analizowanemu zwolnieniu nie będzie natomiast podlegać przychód ze sprzedaży tej części nieruchomości, która sklasyfikowana została jako nieużytki - N i tereny mieszkaniowe – B , bowiem tego rodzaju grunty nie należą do kategorii użytków rolnych, co stanowi jedną z przesłanek uznania gruntów za wchodzące w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym. Zatem dochód ze zbycia nieruchomości w części dotyczący nieużytków - N, oraz terenów mieszkaniowych - B stanowiący różnicę pomiędzy przychodem (tj. wartością wyrażoną w cenie określonej w umowie, pomniejszoną o koszty odpłatnego zbycia), a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6d będzie podlegać opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.
2017
17
maj

Istota:
Czy przychód uzyskany ze sprzedaży udziału stanowiącego gospodarstwo rolne podlega zwolnieniu od podatku dochodowego w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2011 r.
Fragment:
(...) gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego, będącego własnością nabywcy. Wnioskodawczyni wskazała, że zwrócić należy uwagę na zapis, że „ zwalnia się od podatku przeniesienie własności nieruchomości pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne ”. Użycie określenia „ nabyte ” oznacza, że zwolnieniem nie są objęte wszelkie nieruchomości, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego zbywcy, ale tylko takie nieruchomości, które samodzielnie, w momencie nabycia, mogą tworzyć gospodarstwo rolne, czyli spełniają definicję gospodarstwa rolnego. Innymi słowy, zwolnienie dotyczy nieruchomości objętych aktem notarialnym, (czyli stanowiących przedmiot umowy sprzedaży), które mogą zostać uznane za gospodarstwo rolne w rozumieniu „ PodRolU ”, a więc które spełniają m.in. normę powierzchniową (tj. nieruchomości, których powierzchnia przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy). Zwolnienie przez notariusza od podatku z PCC gospodarstwa rolnego, potwierdził notariusz w § 2 sporządzanego aktu, poprzez przywołanie wypisu z gruntów, z którego wynika, że działka nr 13/1, o powierzchni 1,0564 w całości stanowi grunty orne o rodzaju użytku RIIIb i RIVa.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w gospodarstwie rolnym
Fragment:
Należy także zauważyć, że art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, dotyczy sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, co oznacza, że transakcja może obejmować np. wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa rolnego bądź niektóre z nich. Sprzedaż całości lub części gospodarstwa rolnego następuje wyłącznie w sytuacji, gdy łącznie wszyscy współwłaściciele sprzedają gospodarstwo rolne lub część gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy bowiem sprzedaży jedynie udziału w gospodarstwie rolnym lub udziału w jego części. Ze stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni wraz z drugim spadkobiercą nabyła w spadku po zmarłej siostrze nieruchomość rolną zabudowaną. W dniu 28 kwietnia 2016 r. Wnioskodawczyni wraz z drugą spadkobierczynią sprzedały ww. nieruchomość. Zatem, jak wynika z powyższego przedmiotem sprzedaży nie był jedynie udział Wnioskodawczyni, lecz gospodarstwo rolne w całości, gdyż sprzedaży swoich udziałów dokonali wszyscy współwłaściciele, tj. Wnioskodawczyni wraz z drugą spadkobierczynią. Zatem należy stwierdzić, że w omawianej sprawie spełniona została przesłanka sprzedaży całości gospodarstwa rolnego, albowiem przedmiotem sprzedaży nie był udział Wnioskodawczyni w gospodarstwie rolnym, ale grunt stanowiący całość gospodarstwa rolnego, którego Wnioskodawczyni była współwłaścicielem. Ostatnią z przesłanek wymienionych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest również konieczność zachowania charakteru rolnego gruntu.
2017
16
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia daty nabycia nieruchomości.
Fragment:
Mama była właścicielem gospodarstwa rolnego, które za jej życia – umową dożywotniego użytkowania przekazała na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenie emerytalne. W 2015 r. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem do Starostwa o zwrot działki dożywotniego użytkowania, którą od śmierci mamy nieprzerwanie użytkuje. Na podstawie decyzji Starostwa, w 2015 r. gospodarstwo rolne w całości zostało zwrócone Zainteresowanemu i stał się właścicielem. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Od którego roku Wnioskodawca ma liczyć okres pięciu lat; czy datą nabycia gospodarstwa rolnego przez Zainteresowanego jest rok 1990 (śmierć mamy), czy rok 2015 (decyzja Starostwa)? Zdaniem Wnioskodawcy – rok 1990, gdyż gospodarstwo rolne nabył na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, tj. z chwilą śmierci mamy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2017
16
maj

Istota:
Sprzedaż udziału w gospodarstwie rolnym.
Fragment:
Nieruchomość ta weszła w skład prowadzonego przez syna Wnioskodawczyni gospodarstwa rolnego o pow. 10,1920 ha, którego prowadzenie było, jest i będzie celem jej nabycia, nie utraciła i nie utraci, charakteru rolnego przez okres co najmniej 5 lat od dnia sprzedaży. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowa działka oznaczona jest jako: grunty orne, grunty rolne zabudowane, pastwiska trwałe i nieużytki. Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, iż zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie miało zastosowania do przychodu z odpłatnego zbycia nieużytków. Zatem, dochód ze sprzedaży udziału, wynoszącego 1/2 w gruncie sklasyfikowanym jako nieużytki, podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym i powinien zostać wykazany przez Wnioskodawczynię w zeznaniu PIT-39 za 2016 r. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, stanowiącej grunty orne, rolne zabudowane i pastwiska trwałe, w udziale który Wnioskodawczyni nabyła w 2012 r., w sytuacji gdy grunty te nie utraciły w związku ze sprzedażą charakteru rolnego, gdyż nabyte zostały w celu powiększenia gospodarstwa rolnego, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy i nie podlega wykazaniu w zeznaniu podatkowym.
2017
14
maj

Istota:
Czy przychód ze sprzedaży gospodarstwa rolnego przed upływem 5 lat od daty nabycia przez Wnioskodawcę będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, zarówno w zakresie przychodu ze zbycia gruntów jak i budynków?
Fragment:
Czy przychód ze sprzedaży gospodarstwa rolnego przed upływem 5 lat od daty nabycia przez Wnioskodawcę będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, zarówno w zakresie przychodu ze zbycia gruntów jak i budynków? Zdaniem Wnioskodawcy, przychód ze zbycia przez niego przed upływem 5 lat od daty nabycia gospodarstwa rolnego na podstawie działu spadku będzie zwolniony z podatku od osób fizycznych (dalej PIT). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny. Zgodnie z art. 55 3 Kodeksu cywilnego za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Skoro przedmiotem sprzedaży będzie całe gospodarstwo rolne a ustawa o PIT w pkt 28 nie wyłącza budynków, to zwolnieniem z art. 21 ww. ustawy podatkowej będzie objęty cały przychód powstały z transakcji sprzedaży gospodarstwa rolnego, przy założeniu, iż będzie ono dalej prowadzone, a w wyniku transakcji grunty nie utracą charakteru rolnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
13
maj

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości stanowiącej część gospodarstwa rolnego.
Fragment:
Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 4 marca 2017 r. (data wpływu 7 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości stanowiącej część gospodarstwa rolnego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości stanowiącej część gospodarstwa rolnego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni wraz ze współmałżonkiem 17 października 2016 r. na podstawie umowy sprzedaży sprzedali nieruchomość stanowiącą działkę nr 210 o powierzchni 0,6310 ha, tj. 0,9408 ha przeliczeniowych. Nieruchomość ta od 31 marca 2014 r wchodziła jako współwłasność w skład gospodarstwa rolnego małżonków i stanowiła grunty orne. Do czasu sprzedaży, na podstawie umowy dzierżawy użytkowania była przez osobę trzecią jako grunt orny. Dzierżawca był rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne, co spowodowało, że nie utraciła charakteru rolnego. Pozostałe po sprzedaży grunty Wnioskodawczyni oraz jej współmałżonka nadal stanowią gospodarstwo rolne o powierzchni 2,7520 ha, tj. 4,0166 ha przeliczeniowych. Sprzedaną działkę nabyło małżeństwo prowadzące gospodarstwo rolne o powierzchni 8,6630 ha.
2017
11
maj

Istota:
Czy w związku z dokonaniem wskazanej we wniosku czynności prawnej (zawarcia umowy o dożywocie) Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług?
Fragment:
Podobnie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok NSA z dnia 20 września 1991 r., sygn. akt II SA 669/91) – „Brak któregokolwiek ze składników gospodarstwa rolnego (np. inwentarza żywego, narzędzi, budynków itp.) wymienionych w art. 55 3 Kodeksu cywilnego, nie świadczy o tym że pozostałe składniki (np. grunty) nie stanowią gospodarstwa rolnego”. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa. Zgodnie z poglądem utrwalonym w doktrynie i orzecznictwie przedsiębiorstwem może być także gospodarstwo rolne, a cechą charakterystyczną definicji z art. 55 3 Kodeksu cywilnego jest nie tylko ujęcie gospodarstwa rolnego jako zespołu składników materialnych i niematerialnych, ale nadanie szczególnego charakteru jednemu ze składników materialnych jaki są grunty rolne. Przyjęta definicja wprowadza hierarchię składników materialnych stawiając na pierwszym miejscu grunt rolny, bowiem bez tego składnika nie może istnieć gospodarstwo rolne. Pozwala to wnosić, że wolą ustawodawcy nie tylko nadano uprzywilejowaną pozycję nieruchomości rolnej w strukturze gospodarstwa rolnego, ale samą definicję gospodarstwa rolnego ujęto szeroko, odwołując się do momentu możliwości stanowienia gospodarstwa. Wystarczy by składniki majątkowe (np. grunty rolne wraz z posadowionymi na nich budynkami), mogły potencjalnie stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, a uznanie ich za gospodarstwo rolne będzie dopuszczalne (Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, z dnia 9 grudnia 2010 r., sygn.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie wyłączenia z opodatkowania VAT przekazania gospodarstwa rolnego w drodze darowizny.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 17 stycznia 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania VAT przekazania gospodarstwa rolnego w drodze darowizny. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 34,01 ha. Gospodarstwo rolne ukierunkowane jest na produkcję roślinną. Od dnia 1 lipca 2009 roku Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z prowadzonym gospodarstwem, Wnioskodawca będąc czynnym podatnikiem VAT w latach 2009-2015 dokonał szeregu zakupów środków obrotowych, jak i środków trwałych takich jak: kombajn zbożowy, ciągnik rolniczy, kultywator, ładowacz. W latach 2010-2011 dokonano inwestycji w nieruchomości - utwardzono plac manewrowy i pobudowano garaż na sprzęt rolniczy. Od powyższych nabyć odliczony był podatek VAT. Obecnie Wnioskodawca zamierza przekazać w formie darowizny zorganizowaną część gospodarstwa rolnego synowi. W skład darowanego gospodarstwa rolnego wejdą grunty rolne o powierzchni 13,78 ha, maszyny, urządzenia, infrastruktura techniczna i budynki gospodarcze, a także wszelkie prawa związane z gospodarstwem. Syn na dzień przekazania gospodarstwa rolnego przez Wnioskodawcę, będzie czynnym podatnikiem VAT, co oznacza, że przekazany majątek trwały i obrotowy będzie służył działalności opodatkowanej w świetle ustawy o podatku od towarów i usług.
2017
11
maj

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży przed upływem 5 lat kalendarzowych całości lub części gospodarstwa rolnego nabytego w 2012 r. w drodze darowizny.
Fragment:
Zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy podatkowej tak jak wskazano powyżej podlegać może wyłącznie przychód uzyskany ze sprzedaży ww. gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, które w wyniku sprzedaży nadal będą wchodzić w skład gospodarstwa rolnego i nie utracą one charakteru rolnego. Zwolnienie to nie dotyczy przychodu ze sprzedaży takiego gruntu, który w dniu jego sprzedaży – z uwagi na treść art. 2 ust. 1 w związku z art. 1 ustawy o podatku rolnym, a więc jego powierzchnię, klasyfikację czy faktyczne wykorzystywanie – nie stanowi obszaru gruntu gospodarstwa rolnego (nie wchodzi w skład gospodarstwa rolnego). Rozpatrując zatem możliwość zwolnienia przychodu ze sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy po pierwsze ustalić czy sprzedana nieruchomość była gospodarstwem rolnym lub jego częścią. Aby grunt można było zaklasyfikować jako gospodarstwo rolne muszą zostać spełnione wszystkie wymienione w definicji gospodarstwa rolnego przesłanki a zatem muszą to być użytki rolne, będące własnością lub współwłasnością osoby fizycznej i stanowić obszar o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha. Tylko taka nieruchomość, która spełnia wszystkie ww. przesłanki stanowi gospodarstwo rolne a podatnik po jej sprzedaży może ubiegać się o możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania osiągniętego z tej sprzedaży przychodu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, pod warunkiem dopełnienia pozostałych przesłanek określonych ww. zwolnieniem.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie prawa Wnioskodawcy do rejestracji jako podatnik VAT czynny w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz dokumentowania faktur zakupu towarów i usług oraz sprzedaży produktów rolnych związanych prowadzonym gospodarstwem
Fragment:
Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzają jednocześnie zasadę, że do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uprawniona jest tylko i wyłącznie jedna osoba fizyczna spośród tych, które prowadzą wspólne gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego ma takie znaczenie, że faktury dotyczące tego gospodarstwa (przy nabyciu towarów i usług) będą wystawiane na tę właśnie osobę, która dokonała zgłoszenia rejestracyjnego. Jednocześnie ta sama osoba występować będzie w roli zbywcy (dostawcy) przy sprzedaży (dostawie) produktów rolnych i w związku ze świadczeniem usług rolniczych. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wraz z bratem posiadają gospodarstwo rolne, które zostało im przekazane przez rodziców. Gospodarstwo jest opodatkowane podatkiem dochodowym jako działy specjalne produkcji rolnej. Wnioskodawca ani brat nie prowadzą innej działalności niż rolnicza. Od 1 stycznia 2017 r. Wnioskodawca planuje zarejestrować się jako płatnik podatku od towarów i usług zgodnie z art. 96 ust. 2. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy wyłącznie on może zarejestrować się jako płatnik podatku od towarów i usług oraz czy w takim przypadku na Wnioskodawcę będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług oraz czy Wnioskodawca będzie wystawiał faktury na całość sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa rolnego prowadzonego wspólnie z bratem.
2017
11
maj

Istota:
Czy sprzedaż gruntów stanowiących gospodarstwo rolne oraz zabudowań objęta jest zwolnieniem od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wyżej wymienioną nieruchomość nabywca nabył celem powiększenia swego gospodarstwa rolnego. Strony umowy sprzedaży określiły wartość jej przedmiotu na kwotę .... zł, w tym wartość gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym na kwotę ... zł oraz wartość zabudowań na kwotę ... zł. Spadek po D każdy ze spadkobierców nabył w udziale 1/3 części. Spadek po Z każdy ze spadkobierców nabył w udziale 1/2 części. D zmarła w dniu 30 maja 2015 r. Z zmarła w dniu 11 czerwca 2015 r. Aktem notarialnym nr .... z dnia 18 listopada 2016 r. zostały sprzedane: gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniem. Sprzedano zatem cały majątek gospodarstwa rolnego. W przedmiotowej sprawie dokonano sprzedaży udziału w gospodarstwie rolnym w następujących częściach: J 10/48, Wnioskodawczyni 19/48, E 19/48. Sprzedaż gruntów i zabudowań została dokonana jednocześnie przez wszystkich właścicieli. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż gruntów stanowiących gospodarstwo rolne oraz zabudowań objęta jest zwolnieniem od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni, podatek dochodowy powinien być uiszczony tylko od kwoty ... zł to jest od wartości zabudowań.
2017
10
maj

Istota:
Wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy czynności nieodpłatnego przekazania gospodarstwa rolnego mężowi, braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego przy zakupie środków trwałych w związku z przekazaniem gospodarstwa.
Fragment:
(...) Gospodarstwo rolne można przekazać tak jak przedsiębiorstwo. Ad. 2 Przy zastosowanym rozwiązaniu przekazanie gospodarstwa rolnego - przedsiębiorstwa mężowi nie spowoduje konieczności zapłaty VAT. Ad. 3 Przekazanie gospodarstwa wraz z jego majątkiem trwałym nie spowoduje zwrotu podatku od towarów i usług od zakupionych środków trwałych, ponieważ pozostaną one w przekazywanym gospodarstwie rolnym. Ad. 4 Przekazanie gospodarstwa może nastąpić jedynie w oparciu o protokół przekazania gospodarstwa (przedsiębiorstwa) do dalszego prowadzenia, podpisany przez obydwoje małżonków sporządzony na podstawie spisu z natury. Ad. 4 Przy zastosowanym rozwiązaniu przekazanie gospodarstwa rolnego (przedsiębiorstwa) mężowi nie spowoduje konieczności zapłaty VAT. Uzasadnienie. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przepisów ustawy o VAT nie stosuje się jednak do transakcji zbycia przedsiębiorstwa/gospodarstwa rolnego lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa/ gospodarstwa rolnego. Pojęcie „ transakcja zbycia ” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „ dostawa towarów ”, tzn. obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamiana, darowizna, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aport).
2017
10
maj

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości w części dotyczącej sprzedaży gruntów niewchodzących w skład gospodarstwa rolnego (tereny mieszkaniowe).
Fragment:
Oznacza to, że sprzedaż całości lub części gospodarstwa rolnego następuje wyłącznie w sytuacji, gdy łącznie wszyscy współwłaściciele sprzedają gospodarstwo rolne lub jego część, a po sprzedaży to gospodarstwo lub jego część nie utraci charakteru gospodarstwa rolnego. W obu sytuacjach: sprzedaż w dniu 14 grudnia 2015 r. jak i sprzedaż w dniu 29 stycznia 2016 r., wypełniają w całości warunki korzystania z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28. W obu przypadkach sprzedane zostało 100% udziałów w gospodarstwie rolnym (wszystkie udziały w części gospodarstwa rolnego). Udokumentowane jednym aktem notarialnym z dnia 14 grudnia 2015 r. i jednym aktem notarialnym z dnia 29 stycznia 2016 r., obie części gospodarstwa rolnego po transakcji nie utraciły charakteru rolnego, a dodatkowo obie części gospodarstwa kupił ten sam właściciel na powiększenie swojego gospodarstwa rolnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości w części dotyczącej sprzedaży gruntów niewchodzących w skład gospodarstwa rolnego (tereny mieszkaniowe) – jest nieprawidłowe.
2017
10
maj

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży udziałów w nieruchomości w części dotyczącej sprzedaży gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
Fragment:
Oznacza to, że sprzedaż całości lub części gospodarstwa rolnego następuje wyłącznie w sytuacji, gdy łącznie wszyscy współwłaściciele sprzedają gospodarstwo rolne lub jego część, a po sprzedaży to gospodarstwo lub jego część nie utraci charakteru gospodarstwa rolnego. W obu sytuacjach: sprzedaż w dniu 14 grudnia 2015 r. jak i sprzedaż w dniu 29 stycznia 2016 r., wypełniają w całości warunki korzystania z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28. W obu przypadkach sprzedane zostało 100% udziałów w gospodarstwie rolnym (wszystkie udziały w części gospodarstwa rolnego). Udokumentowane jednym aktem notarialnym z dnia 14 grudnia 2015 r. i jednym aktem notarialnym z dnia 29 stycznia 2016 r., obie części gospodarstwa rolnego po transakcji nie utraciły charakteru rolnego, a dodatkowo obie części gospodarstwa kupił ten sam właściciel na powiększenie swojego gospodarstwa rolnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży udziałów w nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w części dotyczącej sprzedaży gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.