Gospodarstwo rolne | Interpretacje podatkowe

Gospodarstwo rolne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gospodarstwo rolne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wynajem powierzchni magazynowej (będącej składnikiem gospodarstwa rolnego) na cele nierolnicze podlega ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 10 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) jako przychody z najmu i będzie można ten najem traktować jako najem prywatny opodatkowując go ryczałtem w wysokości 8,5%?
Fragment:
Natomiast w myśl art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego zostało zdefiniowane w art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, jako obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej. Gospodarstwem rolnym, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym są więc wyłącznie wymienione wyżej grunty o powierzchni przekraczającej 1 ha, będące własnością lub znajdujące się w posiadaniu określonego podmiotu. Definicja gospodarstwa rolnego nie obejmuje natomiast budynków i budowli położonych na użytkach rolnych.
2017
14
lis

Istota:
Skutków podatkowych zbycia nieruchomości w drodze umowy o dożywocie
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 10 października 2017 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży gospodarstwa rolnego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Postanowieniem z 26 kwietnia 2012 r. Sąd Rejonowy stwierdził, że spadek po M.B. zmarłej 29 maja 1996 r., na podstawie ustawy i wprost nabył S.P. – brat zmarłej w całości, wraz z wchodzącym w skład spadku gospodarstwem rolnym. Przedmiotem spadku było gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 1,82 ha (działki nr 674 i 691) w tym działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 50 m 2 . Spadek (w tym ww. gospodarstwo rolne) po zmarłym 20 sierpnia 1996 r. S.P., nabyła w całości na postawie ustawy Wnioskodawczyni będąca jego córką, co zostało potwierdzone aktem poświadczenia dziedziczenia z 24 maja 2013 r. Wnioskodawczyni 28 sierpnia 2017 r. sprzedała gospodarstwo rolne nabyte w drodze spadku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni w związku ze sprzedażą 28 sierpnia 2017 r. gospodarstwa rolnego nabytego w drodze dziedziczenia po ojcu zmarłym w 1996 r., który odziedziczył to gospodarstwo po siostrze zmarłej w 1996 r., jest zobowiązana do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.
2017
8
lis

Istota:
Możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki rolnej o powierzchni ponad 1 ha.
Fragment:
Ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o gospodarstwie rolnym – oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym (art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 617 ze zm.) – za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Z treści ww. art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że aby skorzystać z tego zwolnienia podatnik musi: osiągnąć przychód ze zbycia całości lub części nieruchomości, nieruchomość ta musi wchodzić w skład gospodarstwa rolnego, w związku z tą sprzedażą nie może ona utracić swojego rolnego charakteru. Tylko łączne spełnienie powyższych warunków pozwala na skorzystanie ze zwolnienia.
2017
3
lis

Istota:
Czy sprzedaż opisanej nieruchomości rolnej składającej o łącznej powierzchni 4,2100 ha (cztery hektary dwa tysiące sto metrów kwadratowych) będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Warunkiem uprawniającym do zwolnienia przychodu ze sprzedaży nieruchomości jest także konieczność ustalenia czy w wyniku sprzedaży zbywany jest udział w gospodarstwie rolnym czy też gospodarstwo rolne bądź jego część. Należy bowiem zauważyć, że art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy dotyczy sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, co oznacza, że transakcja może obejmować wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa rolnego bądź niektóre z nich. Sprzedaż całości lub części gospodarstwa rolnego następuje wyłącznie w sytuacji gdy łącznie wszyscy współwłaściciele sprzedają gospodarstwo rolne lub część gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy bowiem sprzedaży jedynie udziału w gospodarstwie rolnym. Z wniosku wynika, że przedmiotem sprzedaży była nieruchomość (składająca się z działek 67, 166, 167 i 245) stanowiąca część gospodarstwa rolnego, ponieważ została sprzedana przez obie współwłaścicielki. Ponadto celem sprzedaży opisanej nieruchomości było jej rolnicze użytkowanie i cel ten został zrealizowany przez nabywcę. Mając zatem na uwadze powyższe przepisy wskazać należy, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży nieruchomości składającej się z działek 67, 166, 167 i 245, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nabytego (...)
2017
1
lis

Istota:
1. Czy od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej zespół parkowo-pałacowy odziedziczonej przez Wnioskodawczynię po zmarłym w 2014 r. mężu, objętej wspólnością majątkową małżeńską Wnioskodawczyni-wdowa musi zapłacić podatek dochodowy?
2. Czy od sprzedaży na powiększenie własnego gospodarstwa rolnego przez kupującego nieruchomości stanowiących grunty rolne Wnioskodawczyni zobowiązana była do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawczyni podlegała zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28, stanowiącym, że wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny, a kupujący oświadczyła, że nabyte grunty kupuje na powiększenie własnego gospodarstwa rolnego. Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Stosownie do art. 2 ust. 1 tej ustawy, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdującej się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Reasumując, przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia w 2015 r. nieruchomości rolnej, nabytej przez Nią i zmarłego męża w 2009 r. w drodze umowy sprzedaży korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze względu na spełnienie warunków tego zwolnienia.
2017
21
paź

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży udziału w gospodarstwie rolnym.
Fragment:
(...) gospodarstwo rolne jest ich powierzchnia określana jako norma obszarowa. Jeżeli łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej, przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych, niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, jest to gospodarstwo rolne w rozumieniu cytowanego wyżej art. 2 ustawy o podatku rolnym. W sytuacji, gdy grunt nie spełnia normy obszarowej, nie może być uznany za gospodarstwo rolne. Należy także zauważyć, że art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, dotyczy sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, co oznacza, że transakcja może obejmować, np. wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa rolnego bądź niektóre z nich. Sprzedaż całości lub części gospodarstwa rolnego następuje wyłącznie w sytuacji, gdy łącznie wszyscy współwłaściciele sprzedają gospodarstwo rolne lub część gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy bowiem sprzedaży jedynie udziału w gospodarstwie rolnym lub udziału w jego części.
2017
20
paź

Istota:
Czy sprzedaż większości ziemi (pozostawienie ok 1 ha – dom oraz budynki gospodarcze) nabywcy będącemu rolnikiem i ziemia ta nadal miałaby charakter rolny, będzie zwolniona z opłaty podatku dochodowego?
Fragment:
Przykładowo, nabycie gruntów powinno nastąpić w celu utworzenia gospodarstwa rolnego bądź jego powiększenia oraz ich rolnego użytkowania. Niemniej jednak, są to okoliczności, których oceny dokonuje organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego. Zatem obowiązek udowodnienia ich zaistnienia ciąży na podatniku, osobie, która zamierza skorzystać ze zwolnienia. Zaś indywidualna interpretacja przepisów prawa jest jedynie przedstawieniem poglądu organu dotyczącego rozumienia treści przepisów prawa podatkowego i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do określonej sprawy. Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca będąc właścicielem gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni 7,6959 ha planuje sprzedaż jego części. Ziemia którą planuje sprzedać wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy. Nabywca nabędzie grunty w celu ich rolniczego użytkowania – ziemia nie zmieni zatem swojego charakteru, nadal pozostanie ziemią rolniczą. W konsekwencji, przychód uzyskany z tytułu sprzedaży części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego przy założeniu, że grunty objęte sprzedażą nie utracą charakteru rolnego będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
19
paź

Istota:
Czy stan faktyczny wypełnia przesłanki z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. czy wobec trwania stanu rolnego odnoszącego się do Nieruchomości zachodzi zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Tym samym wskutek sprzedaży Nieruchomość nie utraciła swego rolnego charakteru i w dalszym ciągu w całości jest nieruchomością rolną, na której prowadzona jest gospodarka rolna, co więcej Nieruchomość w całości zgłoszona jest do dopłat do działalności rolniczej w ramach prowadzonego przez Wnioskodawcę gospodarstwa rolnego. Nieruchomość nie została w żaden sposób podzielona ani formalnie ani w stanie faktycznym i nadal stanowi jedną rolną całość. Resumując nie nastąpiło w żadnym zakresie wyłączenie Nieruchomości z produkcji rolnej W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że Nieruchomość została nabyta w dniu 12 stycznia 2011 r. w celu powiększenia powierzchni upraw w ramach gospodarstwa rolnego, co jest zresztą konsekwentne z jej przeznaczeniem jako nieruchomości rolnej oraz prowadzoną i kontynuowaną na niej uprawą wikliny. W przeszłości Wnioskodawca nabywał nieruchomości rolne w miarę swoich ograniczonych możliwości finansowych, przy czym były to zawsze nieruchomości rolne, a ich nabycie zawsze podyktowane było powiększeniem areału upraw i przez to rozwój prowadzonego ekologicznego gospodarstwa rolnego. Wnioskodawca nie prowadzi ani nie prowadził i nie ma zamiaru prowadzić działalności w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi. Wnioskodawca oświadczył, że nie planuje i nie planował odpłatnego zbycia innych nieruchomości rolnych, nie prowadzi też działalności w tym zakresie i nie jest to jego źródło dochodu, a w szczególności nie zajmuje się spekulacyjnym obrotem nieruchomościami, a wyłącznie działalnością rolniczą w ramach gospodarstwa ekologicznego.
2017
19
paź

Istota:
Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, przychody ze sprzedaży udziału w nieruchomości rolnej objęte są zwolnieniem przedmiotowym z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Jednakże, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy zwolnione od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny. Ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji pojęcia „ gospodarstwo rolne ”. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Zgodnie z przepisem art. 1 tej ustawy, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Natomiast art. 2 ust. 1 ustawy stanowi, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. W świetle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że sprzedaż części gospodarstwa rolnego, w którym udział został nabyty przez Wnioskodawczynię, dokonana przed upływem 5 lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiło nabycie stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
19
paź

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży przed upływem 5 lat kalendarzowych części gospodarstwa rolnego nabytego w 2017 r. w drodze spadku i darowizny.
Fragment:
Należy także zauważyć, że art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy dotyczy sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, co oznacza, że transakcja może obejmować wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa rolnego, bądź niektóre z nich. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przedmiotem sprzedaży dokonanej przez Wnioskodawczynię była nieruchomość stanowiąca część gospodarstwa rolnego, tj. działka nr 413/1 o powierzchni 0,3472 ha położona na terenach użytków rolnych oznaczonych jako łąki. Wnioskodawczyni nadmienia, że poza zbywaną nieruchomością pozostały jej grunty rolne o powierzchni 2,7871 ha, które stanowią gospodarstwo rolne i są obecnie przez nią użytkowane rolniczo. Wnioskodawczyni wskazała we wniosku, że po sprzedaży nieruchomość ta nie utraciła charakteru rolnego, została zakupiona przez rolników w celu powiększenia ich gospodarstwa rolnego. Zatem skoro sprzedany grunt zgodnie z ewidencją gruntów sklasyfikowany był jako użytek rolny – łąki i jeżeli rzeczywiście wchodził w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni, a po sprzedaży grunt ten nie utracił charakteru rolnego, należy stwierdzić, że zostały spełnione wszystkie przesłanki warunkujące skorzystanie z omawianego zwolnienia.
2017
14
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.