Gospodarstwo rolne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gospodarstwo rolne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
gru

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości rolnej

Fragment:

Zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy podatkowej, tak jak wskazano powyżej podlegać może wyłącznie przychód uzyskany ze sprzedaży ww. gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, które w wyniku sprzedaży nadal będą wchodzić w skład gospodarstwa rolnego i nie utracą one charakteru rolnego. Podkreślenia wymaga, że podstawowym warunkiem uznania gruntów za gospodarstwo rolne jest ich powierzchnia określana jako norma obszarowa. Jeżeli łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej, przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych, niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, jest to gospodarstwo rolne w rozumieniu cytowanego wyżej art. 2 ustawy o podatku rolnym. W sytuacji, gdy grunt nie spełnia normy obszarowej, nie może być uznany za gospodarstwo rolne. Jak wskazano, jedną z przesłanek wymienionych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest również konieczność zachowania charakteru rolnego gruntu. Dla oceny, czy dokonana transakcja skutkuje utratą charakteru rolnego gruntu decydujący jest cel jego nabycia, faktyczny zamiar nabywcy, co do dalszego przeznaczenia nieruchomości, bądź inne okoliczności związane z daną transakcją.

2018
13
gru

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia prawa do udziału w gospodarstwie rolnym.

Fragment:

(...) gospodarstwa rolnego, co oznacza, że transakcja może obejmować wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa rolnego bądź niektóre z nich (jego część), grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru. Podkreślenia wymaga, że podstawowym warunkiem uznania gruntów za gospodarstwo rolne jest ich powierzchnia określana jako norma obszarowa. Jeżeli łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej, przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych, niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, jest to gospodarstwo rolne w rozumieniu cytowanego wyżej art. 2 ustawy o podatku rolnym. W sytuacji, gdy grunt nie spełnia normy obszarowej, nie może być uznany za gospodarstwo rolne. Zgodnie z opisanym stanem faktycznym przedmiotem spadku po zmarłej matce był udział w nieruchomościach stanowiących gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 2,7043 ha. Przedmiotem sprzedaży były dwie działki wchodzące w skład tego gospodarstwa tj.: działka nr 168 o obszarze 0,6100 ha oznaczona w ewidencji gruntów i budynków symbolami Br-R – grunty rolne zabudowane oraz Ps – pastwiska trwałe, działka nr 166/6 o obszarze 0,8300 ha oznaczona w ewidencji gruntów i budynków symbolami Ps – pastwiska trwałe obszar 0,64 ha i N – nieużytki obszar 0,19 ha.

2018
7
gru

Istota:

Wyłączenie z opodatkowania przekazania w formie darowizny gospodarstwa rolnego bez gruntów oraz wyłączenia z opodatkowania przekazania w formie darowizny gospodarstwa rolnego wraz z gruntami.

Fragment:

W związku z prowadzonym gospodarstwem, Wnioskodawca w latach od 2005 do 2018 dokonał szeregu zakupów środków obrotowych, jak i środków trwałych niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Od powyższych nabyć odliczony był podatek VAT. Wnioskodawca chciałby przekazać gospodarstwo rolne synowi formą darowizny. Przekaże on wszystkie składniki materialne i niematerialne gospodarstwa rolnego wraz z budynkami gospodarczymi oraz zakupionymi środkami trwałymi, bez gruntów rolnych, które zostałyby oddane synowi do użytkowania na podstawie umowy dzierżawy na okres 10 lat. Wnioskodawca bierze również pod uwagę możliwość przekazania gospodarstwa rolnego synowi formą darowizny, tj. wszystkie składniki materialne i niematerialne gospodarstwa rolnego wraz z budynkami gospodarczymi oraz zakupionymi środkami trwałymi oraz z gruntami rolnymi. Syn Wnioskodawcy prowadzi własne gospodarstwo rolne i jest rolnikiem ryczałtowym. Na dzień przekazania gospodarstwa rolnego przez Wnioskodawcę będzie on czynnym podatnikiem VAT, co oznacza, że przekazany majątek trwały i obrotowy będzie służył działalności opodatkowanej w świetle ustawy o podatku od towarów i usług. Syn Wnioskodawcy będzie kontynuował działalność rolniczą jako podatnik VAT. Będzie on prowadził ten sam kierunek działalności, kontynuując opodatkowanie obrotów uzyskanych z prowadzonego gospodarstwa.

2018
6
gru

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe – art. 21 ust. 1 pkt 28.

Fragment:

Podkreślić należy, że zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przy spełnieniu pozostałych warunków do niego uprawniających – obejmuje wyłącznie przychody ze sprzedaży gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, a więc sklasyfikowanych jako użytki rolne, w tym grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, rowy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Ponieważ nieużytki rolne nie zostały wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym jako grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego – to przychód z ich sprzedaży nie jest objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że Wnioskodawca w wyniku dziedziczenia po swej matce, zmarłej dnia 16 stycznia 20xx r. nabył udział 1/5 część we własności gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodziły m.in. działki nr 40/15 i 40/10 (oznaczone w ewidencji gruntów symbolami RIVb, RIVa) oraz w działce nr 137/2 stanowiącej las (oznaczonej w ewidencji gruntów symbolem LsIV). Wnioskodawca wraz z pozostałymi współwłaścicielami postanowili sprzedać swoje udziały, czyli łącznie całe dwie ww. działki, wchodzące w skład gospodarstwa rolnego oraz ww. działkę stanowiącą las. Z rozmów z kupującą nie wynikał jej zamiar zmiany charakteru nieruchomości.

2018
6
gru

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia udziału w gospodarstwie rolnym

Fragment:

Kupujący w umowie sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego oświadczyli, że przedmiotowa nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym oraz że nabywana jest na powiększenie prowadzonego już gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ponadto, kupujący oświadczyli, że zobowiązują się prowadzić powyższe gospodarstwo rolne przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne w części przypadającej na Jej udział, tj. 1/6 udziału w nieruchomości będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni, uzyskany przez Nią przychód będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych z uwagi na fakt, że zbyta została cała nieruchomość stanowiąca gospodarstwo rolne (ponad 4 ha), a nie tylko udział Wnioskodawczyni stanowiący 1/6. Stwierdzić należy, że spełniona została przesłanka sprzedaży gospodarstwa rolnego, ponieważ przedmiotem sprzedaży było całe gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 4 ha oraz zgodnie z oświadczeniem nabywcy, zawartym w umowie sprzedaży, grunty te nie utracą charakteru rolnego, ponieważ kupujący zamierza prowadzić na nich działalność rolniczą.

2018
3
gru

Istota:

Rejestracja Wnioskodawczyni jako reprezentanta gospodarstwa rolnego jako czynny podatnik VAT w zakresie świadczenia usług rolniczych oraz dostawy produktów rolnych

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą tego czy rejestrując na siebie działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych wspomagających produkcję roślinną i rezygnując jednocześnie ze zwolnienia z VAT, Wnioskodawczyni objęła opodatkowaniem VAT całość dostaw towarów i usług z gospodarstwa rolnego prowadzonego wspólnie z mężem oraz czy zawężając działalność jedynie do produkcji rolnej (likwidując działalność w zakresie usług wspomagających produkcję roślinną) Wnioskodawczyni ma prawo w dalszym ciągu występować jako reprezentant gospodarstwa i jako czynny podatnik VAT, a tym samym nie składa do Urzędu Skarbowego dokumentu VAT-Z. W niniejszych okolicznościach zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku VAT dokonała Wnioskodawczyni (w 2012 r.), zatem to Ona jest reprezentantem prowadzonego gospodarstwa rolnego. Z wniosku wynika, że prowadzone wspólne gospodarstwo rolne zajmuje się produkcją zbóż. Tym samym gospodarstwo rolne prowadzone przez Wnioskodawczynię i Jej męża dla wszystkich czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy występuje jako jeden podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a jego reprezentantem, jak wyżej wskazano, jest Wnioskodawczyni. Opodatkowanie działalności rolniczej w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego obejmie wszystkie wymienione w art. 2 pkt 15 ustawy czynności. W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z jednym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy.

2018
23
lis

Istota:

W zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w gospodarstwie rolnym

Fragment:

Jednakże, przepis art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, zwalnia z podatku dochodowego przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny. Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892). Stosownie do art. 2 ust. 1 tej ustawy, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdującej się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Wyodrębniając, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, a przez to decydując o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży gruntów, należy odnieść się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.

2018
18
lis

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży gospodarstwa rolnego.

Fragment:

Tak więc zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od wystąpienia następujących przesłanek: sprzedawane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne, w chwili sprzedaży muszą stanowić gospodarstwo rolne, tj. będący własnością (współwłasnością) lub znajdujący się w posiadaniu osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy lub jego część składową, sprzedaż ma dotyczyć całości lub części gospodarstwa rolnego, co oznacza, że transakcja może obejmować wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa rolnego bądź niektóre z nich (jego część), grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru. Jeżeli zatem zostaną zachowane powyższe warunki do zwolnienia, przychód uzyskany ze sprzedaży gospodarstwa rolnego będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego. Zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy podatkowej, tak jak wskazano powyżej podlegać może wyłącznie przychód uzyskany ze sprzedaży ww. gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, które w wyniku sprzedaży nadal będą wchodzić w skład gospodarstwa rolnego i nie utracą one charakteru rolnego. Podkreślenia wymaga, że podstawowym warunkiem uznania gruntów za gospodarstwo rolne jest ich powierzchnia określana jako norma obszarowa. Jeżeli łączna powierzchnia (...)

2018
17
lis

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży części odziedziczonych gruntów rolnych, których wnioskodawca był współwłaścicielem.

Fragment:

Jeżeli łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej, przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych, niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, jest to gospodarstwo rolne w rozumieniu cytowanego wyżej art. 2 ustawy o podatku rolnym. W sytuacji, gdy grunt nie spełnia normy obszarowej, nie może być uznany za gospodarstwo rolne. Należy także zauważyć, że art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, co oznacza, że transakcja może obejmować, np. wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa rolnego bądź niektóre z nich. Sprzedaż całości lub części gospodarstwa rolnego (w sytuacji istnienia współwłasności tegoż gospodarstwa) następuje wyłącznie w sytuacji, gdy łącznie wszyscy współwłaściciele sprzedają gospodarstwo rolne lub część gospodarstwa rolnego. Jak wskazano, jedną z przesłanek wymienionych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest również konieczność zachowania charakteru rolnego gruntu. Dla oceny, czy dokonana transakcja skutkuje utratą charakteru rolnego gruntu decydujący jest cel jego nabycia, faktyczny zamiar nabywcy, co do dalszego przeznaczenia nieruchomości, bądź inne okoliczności związane z daną transakcją.

2018
17
lis

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów w gospodarstwie rolnym

Fragment:

(...) gospodarstwa rolnego w okolicznościach przedstawionych w niniejszym zapytaniu będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie, o którym mowa w powołanym przepisie stanowi wyjątek w opodatkowaniu przychodów i dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości bądź udziałów w nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia. Wprowadzając ten wyjątek ustawodawca miał na celu ochronę nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych przed zmianą przeznaczenia ich charakteru z rolnego na inny. Aby korzystać z tego zwolnienia należy spełnić dwie przesłanki: sprzedawane nieruchomości muszą wchodzić w skład gospodarstwa rolnego i po ich sprzedaży nie mogą utracić charakteru rolnego. Zdaniem Wnioskodawcy, obie przesłanki są spełnione. W prawdzie przedmiotem sprzedaży były udziały w nieruchomościach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, to jednak w konsekwencji nastąpi sprzedaż gospodarstwa rolnego. Potencjalnymi nabywcami będą rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne, dokonujący zakupu na ich powiększenie, co spełnia drugą przesłankę - grunty te w związku ze sprzedażą nie utracą charakteru rolnego.