Gospodarstwo rolne | Interpretacje podatkowe

Gospodarstwo rolne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gospodarstwo rolne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego i uregulowania z tego tytułu podatku VAT
Fragment:
Przejmując gospodarstwo rolne, syn poświadczył o ustanowieniu nieodpłatnym na rzecz rodziców dożywotniej osobistej służebności, polegającej na prawie zamieszkiwania i korzystania z całego domu według potrzeb uprawnionych. Przedmiotem przekazania na rzecz syna była zorganizowana część gospodarstwa rolnego, w myśl art. 55 1 KC, odnosząc go odpowiednio do gospodarstwa rolnego - art. 55 3 KC. Obejmowało ono powierzenie zstępnemu (synowi) składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zespół elementów pozostających w ścisłych relacjach i umożliwiających kontynuowanie prowadzonej działalności rolniczej, co też syn czynił, począwszy od dnia przejęcia gospodarstwa rolnego. Obdarowany kontynuując prowadzenie działalności rolniczej dokonał jej rejestracji w GUS, wskazując rodzaj prowadzonej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) 0146Z - Chów i hodowla świń. GUS nadał obdarowanemu numer REGON ..... Następnie po przekazaniu zorganizowanej części gospodarstwa rolnego, syn Wnioskodawcy zarejestrował się jako czynny podatnik podatku VAT z dniem 12.04.2016 r., prowadząc ten sam kierunek gospodarstwa rolnego, tj. chów trzody chlewnej oraz uprawa własnych plonów rolnych, kontynuując opodatkowanie obrotów uzyskanych z prowadzonego gospodarstwa.
2016
14
sie

Istota:
Nieruchomość rolna mająca być przedmiotem umowy kupna – sprzedaży, stanowi gospodarstwo rolne, w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, i tym samym będzie korzystała ze zwolnienia zawartego w art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Przeniesienie własności nieruchomości, pod warunkiem, że nabywana nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne lub utworzy z nieruchomością nabywcy gospodarstwo rolne albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego nabywcy korzysta ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych. Tak sformułowany przepis upoważnia do wniosku, że dla skuteczności zwolnienia musi wystąpić jedna z poniższych ewentualności: Przenoszona nieruchomość musi stanowić gospodarstwo rolne zbywcy; późniejsza zmiana charakteru nieruchomości nie ma znaczenia, bądź Przenoszona nieruchomość nie musi być gospodarstwem rolnym lub jego częścią, jednak w połączeniu z nieruchomością nabywcy (np. wskutek osiągnięcia norm obszarowych) możliwe będzie utworzenie gospodarstwa rolnego, bądź Przenoszona nieruchomość niebędąca gospodarstwem rolnym zostanie włączona do gospodarstwa rolnego nabywcy. Zobowiązanie podatkowe powstanie zatem wtedy, gdy zbywana nieruchomość nie stanowi całości lub części gospodarstwa rolnego i jednocześnie w wyniku jej przeniesienia w skład gospodarstwa nie wejdzie. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie definiuje pojęcia gospodarstwa rolnego, odsyłając do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn.
2016
14
sie

Istota:
Działka rolna mająca być przedmiotem umowy kupna – sprzedaży, wejdzie w skład gospodarstwa rolnego, w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, Wnioskodawcy oraz będzie spełniać definicję użytków rolnych w rozumieniu rozporządzenia z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
(...) gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy. Tak sformułowany przepis upoważnia do wniosku, że dla skuteczności zwolnienia musi wystąpić jedna z poniższych ewentualności: Przenoszona nieruchomość musi stanowić gospodarstwo rolne zbywcy; późniejsza zmiana charakteru nieruchomości nie ma znaczenia, bądź Przenoszona nieruchomość nie musi być gospodarstwem rolnym lub jego częścią, jednak w połączeniu z nieruchomością nabywcy (np. wskutek osiągnięcia norm obszarowych) możliwe będzie utworzenie gospodarstwa rolnego, bądź Przenoszona nieruchomość niebędąca gospodarstwem rolnym zostanie włączona do gospodarstwa rolnego nabywcy. Zobowiązanie podatkowe powstanie zatem wtedy, gdy zbywana nieruchomość nie stanowi całości lub części gospodarstwa rolnego i jednocześnie w wyniku jej przeniesienia w skład gospodarstwa nie wejdzie. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie definiuje pojęcia gospodarstwa rolnego, odsyłając do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 136, poz. 969 z późn. zm.). Definicja gospodarstwa rolnego, dla celów prawa podatkowego, została zamieszczona w art. 2 ust. 1 ustawy prawo rolne.
2016
12
sie

Istota:
Czy w przypadku sprzedaży w 2016 r. gruntów rolnych o łącznej powierzchni powyżej 1 ha, tj. gruntów rolnych zabudowanych, gruntów ornych oraz łąk trwałych osobie będącej rolnikiem indywidualnym (zapytanie nie dotyczy sprzedaży lasów) przed upływem 5 lat od ich nabycia Wnioskodawczyni zobowiązana będzie do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Należy także zauważyć, że art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, co oznacza, że transakcja może obejmować wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa rolnego, bądź niektóre z nich. Sprzedaż całości lub części gospodarstwa rolnego następuje wyłącznie w sytuacji, gdy łącznie wszyscy współwłaściciele sprzedają gospodarstwo rolne lub jego część. Zwolnienie nie dotyczy sprzedaży, jedynie udziału w gospodarstwie rolnym, jak również zwolnienie nie dotyczy sprzedaży lasu i gruntów leśnych, ponieważ lasy i grunty leśne nie stanowią gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Należy podkreślić, że zwolnienia podatkowe oraz ulgi są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, dlatego do interpretacji przepisów ustanawiających zwolnienia podatkowe, jak również ulgi, należy stosować wykładnię ścisłą, która nie wychodzi poza literalne brzmienie przepisów. Stąd też korzystanie z przedmiotowego zwolnienia przysługuje podatnikowi tylko i wyłącznie w sytuacji spełnienia wszystkich przesłanek wskazanych w przepisie prawa. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opisane zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z planowanej w 2016 r. sprzedaży gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, tj. gruntów rolnych zabudowanych, gruntów ornych oraz łąk, o łącznej powierzchni powyżej 1 ha, nabytych w drodze darowizny w 2016 r., stanowić będzie przychód w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
3
sie

Istota:
Czy otrzymane odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzew owocowych w wysokości 3 593 zł, z gruntu będącego częścią gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni, może być wolne od podatku dochodowego, zgodnie z dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Natomiast, uszczegółowiając, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, a przez to decydując o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży gruntów, należy odnieść się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454, z późn. zm.) oraz załącznika Nr 6 tego rozporządzenia. Należy więc podkreślić, że gospodarstwem rolnym w myśl ustawy o podatku rolnym są grunty o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Grunty np. z uwagi na ich różne położenie nie muszą stanowić zorganizowanej całości. Takie rozumienie gospodarstwa rolnego powoduje m.in., że za gospodarstwo należy uznać grunty o powierzchni przekraczającej 1 ha, nawet wówczas, gdy nie istnieje pomiędzy nimi żadna więź ekonomiczna. Jedynym elementem łączącym grunty jest osoba właściciela tego gruntu. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni jest właścicielką gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym o powierzchni 4,01 ha, w skład którego wchodzi działka m. in. nr 666, o powierzchni 0,19 ha. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych „ ... ”, nabył od Wnioskodawczyni część działki nr 666 jako niezbędnej do realizacji tej inwestycji.
2016
28
lip

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym przysługuje prawo do zwolnienia z opodatkowania przypadającego Wnioskodawcy w udziale przychodu ze sprzedaży nieruchomości rolnej oznaczonej jako działka gruntu nr 295/1 w odniesieniu do gruntów rolnych zabudowanych oznaczonych jako Br-PsV i Br-RIVb, łąk trwałych oznaczonych jako ŁIV, ŁV i VI, nieużytków oznaczonych symbolem N, pastwisk trwałych oznaczonych symbolem PsIV i PsV oraz gruntów ornych oznaczonych symbolem RIVb, a opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega jedynie udział w przychodach ze sprzedaży lasów oznaczonych jako LsV i gruntów oznaczonych jako Lz-ŁIV i Lz-ŁV, tj. kwota przychodu 4.333,33 zł (1/3 z 13.000 zł)?
Fragment:
Niemniej jednak na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy zwolnione od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „ gospodarstwo rolne ”. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 powołanej ustawy za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Szczegółowe określenie, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, wymaga odniesienia się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.
2016
26
lip

Istota:
Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia uzyskanych przychodów z tytułu sprzedaży całości gospodarstwa rolnego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28, pomimo że nie upłynęło 5 lat od momentu nabycia sprzedawanych nieruchomości?
Fragment:
Jednakże na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny. Ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o gospodarstwie rolnym – oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym (art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Z powyższych uregulowań wynika, że zwolnienie przychodów ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od podatku dochodowego uwarunkowane jest następującymi przesłankami: nieruchomości muszą stanowić gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym lub jego część składową, sprzedawana musi być całość lub część nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, sprzedawane nieruchomości nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru. Powyższe oznacza, że transakcja może obejmować wszystkie nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, bądź niektóre z nich. Istotne z punktu widzenia przedmiotowego zwolnienia jest również to, że nieruchomości nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru.
2016
24
lip

Istota:
Czy otrzymane odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzew owocowych z gruntu będącego częścią gospodarstwa rolnego może być wolne od podatku dochodowego zgodnie z dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych?
Fragment:
Należy więc podkreślić, że gospodarstwem rolnym w myśl ustawy o podatku rolnym są grunty o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Grunty np. z uwagi na ich różne położenie nie muszą stanowić zorganizowanej całości. Takie rozumienie gospodarstwa rolnego powoduje m.in., że za gospodarstwo należy uznać grunty o powierzchni przekraczającej 1 ha, nawet wówczas, gdy nie istnieje pomiędzy nimi żadna więź ekonomiczna. Jedynym elementem łączącym grunty jest osoba właściciela tego gruntu. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 10,9245 ha w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.). Na podstawie decyzji Wojewody z dnia 15 lipca 2014 r., Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych pn. „ ..... ”, nabył odpłatnie działkę nr 942/1 o pow. 0,0031 ha, działkę nr 628/3 o pow. 0,0010 ha, działkę nr 435/4 o pow. 0,0042 ha oraz działkę nr 791/1 o pow. 0,1028 ha, które to działki wchodziły w skład ww. gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy. Powyższa decyzja wydana została w oparciu o ustawę z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
2016
21
lip

Istota:
Czy zbycie działek skutkuje zapłatą podatku? W jakiej sytuacji Wnioskodawczyni jest zwolniona z zapłaty podatku?
Fragment:
Ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji pojęcia „ gospodarstwo rolne ”. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617). Zgodnie z art. 1 tej ustawy, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Natomiast art. 2 ust. 1 ustawy stanowi, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Z powyższego wynika, że zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnione zostało od wystąpienia następujących przesłanek: sprzedane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne, muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy), ewentualnie jego część składową, grunty nie mogą utracić w związku ze sprzedażą rolnego charakteru.
2016
17
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych dzierżawy gospodarstwa rolnego.
Fragment:
Stosownie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy źródłami przychodów są najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawą, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarcza. Jak wynika z powyższego, do przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy ustawodawca zalicza miedzy innymi dzierżawę gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej. Nie stanowi Jednak źródła przychodów, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dzierżawa gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele rolnicze. Przy określaniu zakresu wspomnianego wyżej wyłączenia z katalogu źródeł przychodów należy uwzględnić treść definicji gospodarstwa rolnego, sformułowanej w ustawie o podatku rolnym. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w tej ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne, w myśl art. 2 ust 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z pozn. zm.), uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
2016
13
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.