Gospodarstwo rolne | Interpretacje podatkowe

Gospodarstwo rolne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gospodarstwo rolne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak opodatkowania czynności przekazania w formie darowizny gruntów rolnych oraz braku opodatkowania przekazania w drodze darowizny gospodarstwa rolnego.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 21 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 30 maja 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności przekazania w formie darowizny gruntów rolnych oraz braku opodatkowania przekazania w drodze darowizny gospodarstwa rolnego. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe. Jest Pan rolnikiem i wraz z żoną M. I. prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości T. o łącznej powierzchni 59,8152 ha, w tym: powierzchnia użytków rolnych wynosi 43,7234 ha, powierzchnia przeliczeniowych wynosi 13,7276 ha. W skład gospodarstwa rolnego wchodzą także nieużytki 1,7618 ha i lasy w ilości 14,33 ha. Gospodarstwo rolne prowadzi Pan od 1 września 1973 r. W związku z pozyskaniem środków unijnych na modernizację i rozwój gospodarstwa rolnego w ramach dofinansowań z programu PROW 2007-2013 z dniem 1 lutego 2008 r. stał się Pan płatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego, pn. „ G. ”. W 2015 r. przekazał Pan zięciowi w dzierżawę 24 ha gruntów na 10 lat. W związku z tym, w 2017 r. chciałby Pan przejść na emeryturę i przekazać córce O. M. ur. 18 lutego 1998 r. prowadzenie gospodarstwa rolnego, w skład którego wejdą zgodnie z art. 55 3 K.C.: grunty rolne, budynki, urządzenia inwentarzowe, prawa związane z powadzeniem gospodarstwa rolnego i wynikające z umowy dzierżawy nieruchomości. Z kolei grunt rolny o powierzchni 5,78 ha, który posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, chciałby Pan podzielić i przekazać w formie darowizny pozostałym dzieciom.
2017
18
lip

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania przychodów uzyskanych w związku z wynajmem pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku
Fragment:
(...) gospodarstwie rolnym. Ponieważ wszelkie zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, to przepisy dotyczące zwolnień podatkowych należy interpretowane ściśle, zgodnie przede wszystkim z ich wykładnią językową, o ile, niebędące przepisami prawa podatkowego ustawy, nie wskazują własnej definicji tych pojęć. Wykluczone jest w tym wypadku stosowanie wykładni rozszerzającej jak i zawężającej. W związku z powyższym wskazać należy, że jedną z przesłanek, które łącznie należy spełnić aby skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w ww. art. 21 ust. 1 pkt 43 cyt. ustawy, jest liczba wynajmowanych pokoi w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, która nie może przekroczyć pięciu na jedno gospodarstwo. Zgodnie z art. 2 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 617 ze zm.), za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 (sklasyfikowanych w ewidencji (...)
2017
13
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca jest zobowiązany zapłacić podatek w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodu ze sprzedaży?
Fragment:
W skład spadku wchodziło gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 8,8659 ha wraz z budynkiem mieszkalnym. Odziedziczone gospodarstwo rolne Wnioskodawca sprzedał wspólnie z bratem 14 kwietnia 2016 r. Kupujący oświadczyli, że osobiście prowadzą gospodarstwo rolne o obszarze 9,4720 ha, pracują w nim i podejmują wszelkie decyzje dotyczące działalności rolniczej. Sprzedane grunty były już w ich posiadaniu od 2013 roku na podstawie umowy dzierżawy. Nabywcy oświadczyli w akcie notarialnym, że zobowiązują się użytkować rolniczo nabyte nieruchomości przez okres co najmniej pięciu lat od dnia nabycia. Posiadają Oni praktyczne kwalifikacje rolnicze. Gospodarstwo rolne prowadzą od 2004 roku, co poświadczył również burmistrz. Przed 2004 rokiem nabywcy pracowali w gospodarstwie rodziców. Po upływie pięcioletniego okresu także mają zamiar pracować w gospodarstwie rolnym i zajmować się jego prowadzeniem. W akcie notarialnym jest zapis, że zbywane działki stanowią gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i przeznaczone zostają na powiększenie gospodarstwa rolnego prowadzonego przez nabywców. Działki rolne nie są objęte aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
2017
12
lip

Istota:
Wyłączenie z opodatkowanie przekazania gospodarstwa rolnego w formie darowizny.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2017 r. (data wpływu 12 maja 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania przekazania gospodarstwa rolnego w formie darowizny – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania przekazania gospodarstwa rolnego w formie darowizny. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Zamierza Pan oddać w darowiźnie całe gospodarstwo rolne – ziemię, zabudowania i sprzęty rolnicze. Od 2009 r. jest Pan czynnym podatnikiem VAT. Od zakupywanych sprzętów rolniczych odliczał Pan podatek VAT w 100%. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o VAT, darowizna całego gospodarstwa rolnego może nie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, można zastosować art. 6 ust. 1 – transakcja zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Gospodarstwo rolne jako zorganizowana całość, którego działalność od 2009 r. była opodatkowana podatkiem VAT, może być traktowana jako przedsiębiorstwo. Przekazanie w darowiźnie tego przedsiębiorstwa będzie skutkowało tym, że dalej już u obdarowanego działalność tego gospodarstwa będzie opodatkowana VAT.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Jeżeli łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej, przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych, niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, jest to gospodarstwo rolne w rozumieniu cytowanego wyżej art. 2 ustawy o podatku rolnym. W sytuacji, gdy grunt nie spełnia normy obszarowej, nie może być uznany za gospodarstwo rolne. Łączna powierzchnia przedmiotowej nieruchomość wynosi 6,8769 ha, zatem stanowi ona gospodarstwo rolne. W związku z powyższym, przesłanka została spełniona. Należy także zauważyć, że art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, dotyczy sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, co oznacza, że transakcja może obejmować np. wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa rolnego bądź niektóre z nich. Sprzedaż całości lub części gospodarstwa rolnego następuje wyłącznie w sytuacji, gdy łącznie wszyscy współwłaściciele sprzedają gospodarstwo rolne lub część gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy bowiem sprzedaży jedynie udziału w gospodarstwie rolnym lub udziału w jego części. Jak wskazano, jedną z przesłanek wymienionych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest również konieczność zachowania charakteru rolnego gruntu. Dla oceny, czy dokonana transakcja skutkuje utratą charakteru rolnego gruntu decydujący jest cel jego nabycia, faktyczny zamiar nabywcy, co do dalszego przeznaczenia nieruchomości, bądź inne okoliczności związane z daną transakcją.
2017
28
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.
Fragment:
Mając na uwadze treść wniosku, należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, iż od momentu nabycia przez Wnioskodawcę przedmiotowego gospodarstwa rolnego do momentu sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nie upłynęło 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – przedmiotowa sprzedaż będzie dla Wnioskodawcy stanowiła źródło przychodu w rozumieniu ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże wobec ww. przychodu znajdzie zastosowanie wspomniane wcześniej zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 cytowanej ustawy. Powyższy przepis zwalnia przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, jeśli grunty stanowiące to gospodarstwo rolne w związku z tą sprzedażą nie utraciły charakteru rolnego. W tym miejscu podkreślenia wymaga, że zgodnie z treścią art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie tej mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617, z późn. zm.), za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
2017
15
cze

Istota:
Zakres zastosowania pomocy de minimis w przypadku przekroczenia limitu na osobę oraz związane z tym obowiązki notariusza
Fragment:
Oznacza to, że umowa sprzedaży będzie zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych tylko wtedy, gdy w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności nabywca posiada już grunty rolne (użytki rolne), nabywany grunt będzie stanowił gospodarstwo rolne, a w wyniku dokonania czynności zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, którego powierzchnia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia. Ostatnią przesłanką determinującą skorzystanie z omawianego zwolnienia od podatku jest spełnienie warunków do przyznania pomocy de minimis, a więc zawarcie się kwoty zwolnienia (ulgi podatkowej) w przysługującym podatnikowi limicie pomocy de minimis w rolnictwie. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek ze wskazanych w art. 9 pkt 2 ww. ustawy warunków zwolnienie od podatku nie może zostać zastosowane. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że 28 kwietnia 2016 r. sprzedający X i Y przenieśli na rzecz kupującego własność nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i ustawy o podatku rolnym – obszaru o łącznej powierzchni 119,1391 ha, kupujący prawo własności nieruchomości tej nabył na powiększenie posiadanego przez niego gospodarstwa rolnego, a powierzchnia powiększonego gospodarstwa nie będzie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez niego przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.
2017
14
cze

Istota:
Czy nabycie 1/3 własności gruntów rolnych, stanowiących gospodarstwo rolne, podlega zwolnieniu z podatku, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest współwłaścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 44 hektary. Udział Wnioskodawcy wynosi 1/6 całości (tj. około 7,3 ha). Wuj, M. M., zamierza w formie darowizny przepisać Wnioskodawcy swój udział (1/3 całości gospodarstwa). Po sfinalizowaniu tego przepisania, Wnioskodawca zostanie właścicielem 1/2 całego gospodarstwa rolnego (22 hektary). Nabyty udział we współwłasności nieruchomości rolnej będzie stanowił gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Na przedmiotowych gruntach prowadzona będzie wyłącznie działalność rolnicza. Nie będzie prowadzonej innej działalności. Gospodarstwo rolne powstałe w wyniku nabycia udziału w nieruchomości rolnej będzie prowadzone co najmniej przez okres 5 lat od dnia nabycia. Pozostały współwłaściciel (R. M.) nieruchomości rolnej, w której udział jest nabywany, będzie prowadzić gospodarstwo rolne co najmniej przez okres 5 lat od dnia nabycia. Nabywca nie planuje również zaniechania prowadzenia gospodarstwa rolnego, w tym wydzierżawienia lub prowadzenia działalności innej niż rolnicza. Kwota podatku od spadków i darowizn naliczonego od opisanej we wniosku umowy wynosić będzie około 50.400,00 zł (nabywca jest zaliczony do II grupy podatkowej według art. 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn) i będzie się mieścić w kwocie (limicie) pomocy de minimis w rolnictwie (nabywca w przeciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych poprzedzających nabycie przedmiotowej nieruchomości nie korzystał z jakiejkolwiek pomocy de minimis).
2017
14
cze

Istota:
Zwolnienie z art. 4 ust. 1 pkt 1 zasiedzenia działek stanowiących gospodarstwo rolne lub jego części w dacie 1.10.2005 r.
Fragment:
(...) gospodarstwa rolnego, gdyż Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego, a skoro grunt opisany pod literą c) jest w jego posiadaniu i wykorzystywany jest przez niego w ramach tego gospodarstwa rolnego, to stanowi jego część,  grunt opisany w ww. wniosku pod literą d), w dacie na którą zostanie stwierdzone zasiedzenie – tj. 1 października 2005 r. oraz w dacie prawomocności postanowienia stwierdzającego fakt zasiedzenia, nie stanowi gospodarstwa rolnego, gdyż powierzchnia użytków rolnych (grunt orny) wynosi 0,5480 ha, z tym że zdaniem Wnioskodawcy ten użytek rolny stanowi część gospodarstwa rolnego, gdyż zasiedzeniem objęte są nieruchomości b)-d) i wszystkie nieruchomości (zapisane w różnych księgach wieczystych) stanowią łącznie gospodarstwo rolne, gdyż łącznie przekraczają 1 ha użytków rolnych; ewentualnie użytek rolny opisany pod literą d) stanowi część gospodarstwa rolnego, gdyż Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego, a skoro grunt opisany pod literą d) jest w jego posiadaniu i wykorzystywany jest przez niego w ramach tego gospodarstwa rolnego, to stanowi jego część, zdaniem Wnioskodawcy, mimo że pojedyncze (...)
2017
14
cze

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
Fragment:
Z powyższej przytoczonych przepisów wynika, że zwolnienie przychodów ze sprzedaży gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od podatku dochodowego uwarunkowane jest następującymi przesłankami: sprzedawane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne, w chwili sprzedaży muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością lub współwłasnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową, sprzedaż ma dotyczyć całości lub części gospodarstwa rolnego, co oznacza, że transakcja może obejmować wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa rolnego bądź niektóre z nich (jego cześć), grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru. Jeżeli zatem zostaną zachowane powyższe warunki uprawniające do zwolnienia, przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego. Zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy podatkowej tak jak wskazano powyżej podlegać może wyłącznie przychód uzyskany ze sprzedaży ww. gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, które w wyniku sprzedaży nadal będą wchodzić w skład gospodarstwa rolnego i nie utracą one charakteru rolnego. Utrata charakteru rolnego gruntu następuje przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania łączącym się ze zmianą ich dotychczasowego przeznaczenia.
2017
7
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.