Gospodarstwo rolne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gospodarstwo rolne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
sie

Istota:

W omawianym przypadku Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 8,65 ha, należącego do jego majątku osobistego, zaś żona Wnioskodawcy jest współwłaścicielką gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,04 ha (gospodarstwo to stanowi współwłasność żony i jej brata). W wyniku dokonanej czynności łącznie w posiadaniu małżonków znalazłyby się grunty o powierzchni ponad 11 ha, jednakże z uwagi na to, iż posiadane przez żonę gospodarstwo rolne stanowi jej majątek osobisty, odrębny od majątku Wnioskodawcy, to powierzchnia nabytego gospodarstwa rolnego łącznie z gospodarstwem rolnym należącym wyłącznie do Wnioskodawcy nie spełnia kryterium powierzchni ponad 11 ha.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 8,65 ha. Żona Wnioskodawcy jest współwłaścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,04 ha. W dniu 7 maja 2018 r. Wnioskodawca dokupił grunty rolne o powierzchni 1,53 ha. W omawianym przypadku Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 8,65 ha, należącego do jego majątku osobistego, zaś żona Wnioskodawcy jest współwłaścicielką gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,04 ha (gospodarstwo to stanowi współwłasność żony i jej brata). W wyniku dokonanej czynności łącznie w posiadaniu małżonków znalazłyby się grunty o powierzchni ponad 11 ha, jednakże z uwagi na to, iż posiadane przez żonę gospodarstwo rolne stanowi jej majątek osobisty, odrębny od majątku Wnioskodawcy, to powierzchnia nabytego gospodarstwa rolnego łącznie z gospodarstwem rolnym należącym wyłącznie do Wnioskodawcy nie spełnia kryterium powierzchni ponad 11 ha. W efekcie nie doszło do powiększenia gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy w taki sposób, aby jego powierzchnia po powiększeniu, tj. po zakupie gruntów rolnych o powierzchni 1,53 ha, wynosiła więcej niż 11 ha, a tym samym nie została spełniona dyspozycja art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2018
22
sie

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości (gospodarstwa rolnego) - możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Tak więc zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od wystąpienia następujących przesłanek: sprzedawane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne, w chwili sprzedaży muszą stanowić gospodarstwo rolne, tj. będący własnością (współwłasnością) lub znajdujący się w posiadaniu osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy lub jego część składową, sprzedaż ma dotyczyć całości lub części gospodarstwa rolnego, co oznacza, że transakcja może obejmować wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa rolnego bądź niektóre z nich (jego część), grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru. Jeżeli zatem zostaną zachowane powyższe warunki do zwolnienia, przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości (udziału w nieruchomości) będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego. Zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy podatkowej tak jak wskazano powyżej podlegać może wyłącznie przychód uzyskany ze sprzedaży ww. gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, które w wyniku sprzedaży nadal będą wchodzić w skład gospodarstwa rolnego i nie utracą one charakteru rolnego. Podkreślenia wymaga, że podstawowym warunkiem uznania gruntów za gospodarstwo rolne jest ich powierzchnia określana jako norma obszarowa.

2018
2
sie

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nabycia działki w celu powiększenia gospodarstwa rolnego.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje nabyć działkę o powierzchni 3500 m2 w celu poszerzenia gospodarstwa rolnego, którego jest właścicielem. Działka ta uprawiana jest rolniczo ale w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest zapisana jako działka po zabudowę przemysłową. Powierzchnia gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy przekracza 11 ha, ale nie jest większa niż 300 ha. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że skoro nabywana działka powiększy jego gospodarstwo rolne, którego powierzchnia spełnia warunki określone w przepisach, to nabycie tej działki nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Dokonując analizy zwolnienia zawartego w art. 9 pkt 2 ustawy wskazać należy, że ustawodawca wyraźnie w treści cytowanego powyżej przepisu wskazał, że zwolnienie to dotyczy gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym. Art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892) stanowi, że – opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Z treści art. 2 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż – za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

2018
14
lip

Istota:

Skutki podatkowe zmiany osoby rozliczającej się w podatku VAT we wspólnym gospodarstwie rolnym.

Fragment:

W związku z powyższym Wnioskodawca wraz z żoną chcieliby dokonać zmiany osoby reprezentującej dla potrzeb podatku VAT we wspólnym gospodarstwie rolnym z męża na żonę. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (pyt. nr 1 i pyt. nr 3). Czy jest możliwa zamiana pomiędzy małżonkami i w miejsce męża osobą reprezentacyjną dla potrzeb podatku VAT we wspólnym gospodarstwie rolnym będzie żona, a mąż dokona wyrejestrowania prowadzonej działalności rolniczej z podatku VAT? Czy konieczne będą korekty dokonanych odliczeń podatku VAT od środków trwałych zakupionych na potrzeby prowadzonego wspólnie przez małżonków gospodarstwa rolnego w związku ze zmianą osoby reprezentującej dla potrzeb podatku VAT w gospodarstwie? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1 W związku z tym, że w gospodarstwie rolnym tylko jedna osoba może być reprezentantem dla podatku VAT, a małżonkowie mają wspólność majątkową i wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne to zmiana taka jest możliwa Ad 2 Wszystkie zakupy środków trwałych były dokonywane na potrzeby związane z prowadzeniem wspólnego gospodarstwa rolnego i dalej w tym gospodarstwie pozostaną, zmianie ulegnie tylko osoba reprezentująca gospodarstwo rolne dla potrzeb podatku VAT dlatego korekty dotyczące odliczonego podatku nie są konieczne.

2018
3
lip

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Podkreślić należy, że zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przy spełnieniu pozostałych warunków do niego uprawniających – obejmuje wyłącznie przychody ze sprzedaży gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, a więc sklasyfikowanych jako użytki rolne, w tym grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, rowy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Ponieważ nieużytki rolne nie zostały wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym jako grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego – to przychód z ich sprzedaży nie jest objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że wyżej opisana transakcja w części obejmującej sprzedaż gruntów ornych i gruntów rolnych zabudowanych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na rzecz rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od ww. transakcji. Z analizowanego zwolnienia nie będzie natomiast korzystać przychód ze sprzedaży części dotyczącej nieużytków, ponieważ nie wchodzą one w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym i w konsekwencji będzie on podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku – zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
27
cze

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w działkach rolnych.

Fragment:

Jednakże, przepis art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, zwalnia z podatku dochodowego przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny. Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o gospodarstwie rolnym oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892). Stosownie do art. 2 ust. 1 tej ustawy, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdującej się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Wyodrębniając, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, a przez to decydując o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży gruntów, należy odnieść się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.

2018
27
cze

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w działkach rolnych.

Fragment:

Jednakże, przepis art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, zwalnia z podatku dochodowego przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny. Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o gospodarstwie rolnym oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892). Stosownie do art. 2 ust. 1 tej ustawy, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdującej się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Wyodrębniając, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, a przez to decydując o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży gruntów, należy odnieść się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.

2018
27
cze

Istota:

W zakresie skutków podatkowych sprzedaży gospodarstwa rolnego

Fragment:

Jednakże, przepis art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, zwalnia z podatku dochodowego przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny. Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o gospodarstwie rolnym oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617, z późn. zm.). Stosownie do art. 2 ust. 1 tej ustawy, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdującej się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Wyodrębniając, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, a przez to decydując o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży gruntów, należy odnieść się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.

2018
22
cze

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym przychody z dzierżawy gruntów oraz budynków/budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT?

Fragment:

Definicja gospodarstwa rolnego została zawarta również w art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459), który stanowi, że za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. W ww. przepisie ustawodawca wskazał, że w wyroku z dnia 10 lutego 2011 r., sygn. akt II GSK 206/10 NSA wskazał, że „ Przepis ten identyfikuje gospodarstwo rolne w sposób przedmiotowo-funkcjonalny, wskazując na przypisane mu elementy materialne (grunty rolne, leśne, budynki, urządzenia, inwentarz (...) składniki gospodarstwa rolnego, o których mowa w art. 553 K.c. w razie, gdy istnieją, stanowią (...) możliwe dopełnienie normatywnego pojęcia gospodarstwa rolnego. ”. Należy więc stwierdzić, że również w świetle ustawy kodeks cywilny budynki i budowle stanowią składnik gospodarstwa rolnego. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że przychody z dzierżawy budynków/budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem PIT.

2018
21
cze

Istota:

Reasumując, przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia w dniu 28 marca 2018 r. części gospodarstwa rolnego, nabytego przez Wnioskodawczynię w 2014 r. w drodze spadku, stanowi dla Niej przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże przychód ten korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Jednakże, przepis art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, zwalnia z podatku dochodowego przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny. Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o gospodarstwie rolnym oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617, z późn. zm.). Stosownie do art. 2 ust. 1 tej ustawy, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdującej się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Wyodrębniając, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, a przez to decydując o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży gruntów, należy odnieść się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.