Gospodarstwo rolne | Interpretacje podatkowe

Gospodarstwo rolne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gospodarstwo rolne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie okreolenia Yród3a przychodów.
Fragment:
Gospodarstwo rolne Wnioskodawca prowadzi z ?on1, z któr1 ma wspólnooa maj1tkow1. W 2017 roku Wnioskodawca wraz z ?on1 bed1 wydzier?awiali grunt rolny pod budowe elektrowni wiatrowych (grunt ten nale?y do gospodarstwa rolnego). Umowa bedzie opiewa3a na okres 30 lat. Grunty te bed1 oddane w dzier?awe bez wykonywania na bie?1co czynnooci z ni1 zwi1zanych. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytania. Czy dzier?awa gruntu, o którym mowa w opisie zdarzenia przysz3ego, jest przychodem Wnioskodawcy z dzia3alnooci gospodarczej w ½ czeoci? Czy jest odrebnym Yród3em przychodu? Zdaniem Wnioskodawcy, osi1ganie przez rolnika przychodów z dzier?awy gruntu nale?1cego do gospodarstwa rolnego (a wiec sk3adników maj1tku niezwi1zanych z dzia3alnooci1 gospodarcz1) nie powinno bya równoznaczne z prowadzeniem pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032) wyraYnie rozró?nia Yród3a przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych Yróde3.
2017
15
sty

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym przychód uzyskany ze sprzeda?y 2/4 (dwóch czternastych) czeoci gospodarstwa rolnego jest zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 391)?
Fragment:
Wnioskodawczyni wraz z innymi spadkobiercami zby3a w ca3ooci zabudowan1 nieruchomooa roln1 po3o?on1 w ... oznaczon1 numerami: 437, 896, 897, 1653 o 31cznej powierzchni 0,79 ha, natomiast nabywca oowiadczy3, ?e nabyta nieruchomooa wejdzie w sk3ad jego gospodarstwa rolnego po3o?onego na terenie gminy .... Wnioskodawczyni prawo w3asnooci gospodarstwa rolnego naby3a wraz z innymi spadkobiercami na podstawie postanowienia S1du Rejonowego z dnia 27 wrzeonia 2013 r. o stwierdzeniu nabycia spadku. Zgodnie z Postanowieniem S1du Rejonowego w ..., V Zamiejscowy Wydzia3 Cywilny z siedzib1 w ... z dnia 27 wrzeonia 2013 r., sygn. akt. ... spadek zosta3 nabyty po ... zmar3ym dnia 19 grudnia 2012 r. w ..., jako siostra w wielkooci udzia3u 2/14 (dwie czternaste). Ponadto zgodnie z ww. postanowieniem spadek zosta3 nabyty przez rodzenstwo: ..., ..., ..., ..., po 2/14 (dwie czternaste) czeoci ka?dy z nich oraz siostrzency: ..., ..., ..., ... po 1/14 (jednej czternastej) czeoci ka?dy z nich. Postanowienie S1du Rejonowego w ..., V Zamiejscowy Wydzia3 Cywilny z siedzib1 w ... z dnia 27 wrzeonia 2013 r., sygn. akt ... uprawomocni3o sie dnia 19 paYdziernika 2013 r. W momencie nabycia udzia3u w gospodarstwie rolnym w drodze spadku Wnioskodawczyni nie by3a w3aocicielem lub wspó3w3aocicielem innego gospodarstwa rolnego. W sk3ad gospodarstwa rolnego wchodzi3y dzia3ki o nr 437, 896, 897, 1653 o 31cznej powierzchni 0,79 ha, z tym ?e dzia3ki oznaczone numerami 896 i 897 o 31cznej pow. 0,05 ha s1 zabudowane murowanym, jednorodzinnym, parterowym budynkiem mieszkalnym, znajduj1cym sie pod numerem porz1dkowym ... o powierzchni 98 m kw., wybudowanym w latach 70-tych ubieg3ego wieku, wyposa?onym jedynie w instalacje elektryczn1, nadaj1cym sie do generalnego remontu.
2017
12
sty

Istota:
Czy stan faktyczny przedstawiony powyżej wypełnia przesłanki z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. czy wobec trwania stanu rolnego odnoszącego się do Nieruchomości zachodzi zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Ponieważ ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia „ gospodarstwo rolne ”, w celu jego wyjaśnienia odwołać się należy, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617). Zgodnie z art. 1 tej ustawy, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Natomiast art. 2 ust. 1 ustawy stanowi, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Z powyższego wynika, że zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnione zostało od wystąpienia następujących przesłanek: sprzedane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne, muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy), ewentualnie jego część składową, grunty nie mogą utracić w związku ze sprzedażą rolnego charakteru.
2016
30
gru

Istota:
1. Czy wynagrodzenie uzyskiwane tytułem czynszu dzierżawnego od gruntu rolnego na działalność rolniczą jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Jeżeli wynagrodzenie to nie podlega opodatkowaniu, to w której pozycji zeznania podatkowego PIT należy wpisać dochód z tego tytułu?
Fragment:
Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy źródłami przychodów są najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Jak wynika z powyższego, do przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy ustawodawca zalicza między innymi dzierżawę gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej. Nie stanowi jednak źródła przychodów, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dzierżawa gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele rolnicze. Przy określaniu zakresu wspomnianego wyżej wyłączenia z katalogu źródeł przychodów należy uwzględnić treść definicji gospodarstwa rolnego, sformułowanej w ustawie o podatku rolnym. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w tej ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne, w myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.), uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
2016
28
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży obejmującej nabycie własności Nieruchomości
Fragment:
Przenosząc powyższe na analizowane zdarzenia przyszłe, należy wskazać, że chociaż nabyta Nieruchomość będzie znacznie oddalona od większości dotychczasowych terenów gospodarstwa rolnego Wnioskodawców, to nadal będzie ona służyła powiększeniu gospodarstwa rolnego Wnioskodawców, które w konsekwencji będzie miało więcej niż 11 ha i nie będzie większe niż 300 ha. Faktyczne oddalenie gruntów w żaden sposób nie może więc przemawiać za tym, że nie można ich taktować jako jedno „ gospodarstwo rolne ”, co jasno potwierdza przywołany wyżej wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Skoro więc Wnioskodawcy złożą stosowne oświadczenie przed notariuszem w chwili zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości, po czym w wyniku nabycia powiększą swoje gospodarstwo rolne, a jego łączny obszar będzie miał powierzchnię większą niż 11 ha i nie większą niż 300 ha, należy wskazać, że także i przesłanka „ zamiaru powiększenia gospodarstwa rolnego ” zostanie spełniona. Po czwarte, w odniesieniu do ustawowego warunku „ prowadzenia gospodarstwa co najmniej 5 lat od dnia nabycia ”, w ocenie Wnioskodawców, wymóg ten odnosi się do powiększonego gospodarstwa rolnego jako całości, a nie wyłącznie do nabywanej Nieruchomości, która ma je powiększyć. W konsekwencji więc, Wnioskodawca nie utraci prawa do zwolnienia podatkowego tylko z tego powodu, że przez okres około pięciu lat od dnia nabycia Nieruchomości zamierza przeznaczyć te grunty pod tzw. ugór, celem użyźnienia gleby.
2016
24
gru

Istota:
Dla przedmiotowego zwolnienia ma znaczenie fakt pozostawania nieruchomości w dzierżawie. Nie zostanie bowiem spełniony warunek niezbędny do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którym gospodarstwo musi być prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku z 7 listopada 2016 r. (data wpływu do Biura) Wnioskodawczyni wskazała m.in., że: zakupiona nieruchomość rolna stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, zakupiona nieruchomość rolna powiększy posiadane gospodarstwo rolne, na zakupionej nieruchomości nie będzie prowadzona działalność gospodarcza inna niż działalność rolnicza, powierzchnia powstałego w wyniku powiększenia gospodarstwa rolnego będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha; oprócz nabytej nieruchomości rolnej Wnioskodawczyni jest właścicielką gospodarstwa rolnego o obszarze 12,3958 ha w gminie Ch. oraz o obszarze 9,3684 ha na terenie gminy K., Wnioskodawczyni będzie prowadziła, powiększone w wyniku nabycia nieruchomości, gospodarstwo rolne przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia, jednakże na dzień uzupełnienia nabyta nieruchomość rolna jest użytkowana przez dzierżawcę i oświadczenie Wnioskodawczyni złożone do aktu notarialnego jest niemożliwe do zrealizowania, Wnioskodawczyni złożyła do aktu notarialnego oświadczenie, iż będzie prowadzić nabyte gospodarstwo rolne przez okres co najmniej 5 lat, ponieważ została wprowadzona w błąd; sprzedający do aktu notarialnego złożył oświadczenie, że nieruchomość nie jest przedmiotem dzierżawy. (...)
2016
22
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży obejmującej nabycie własności Nieruchomości
Fragment:
Przenosząc powyższe na analizowane zdarzenia przyszłe, należy wskazać, że chociaż nabyta Nieruchomość będzie znacznie oddalona od większości dotychczasowych terenów gospodarstwa rolnego Wnioskodawców, to nadal będzie ona służyła powiększeniu gospodarstwa rolnego Wnioskodawców, które w konsekwencji będzie miało więcej niż 11 ha i nie będzie większe niż 300 ha. Faktyczne oddalenie gruntów w żaden sposób nie może więc przemawiać za tym, że nie można ich taktować jako jedno „ gospodarstwo rolne ”, co jasno potwierdza przywołany wyżej wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Skoro więc Wnioskodawcy złożą stosowne oświadczenie przed notariuszem w chwili zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości, po czym w wyniku nabycia powiększą swoje gospodarstwo rolne, a jego łączny obszar będzie miał powierzchnię większą niż 11 ha i nie większą niż 300 ha, należy wskazać, że także i przesłanka „ zamiaru powiększenia gospodarstwa rolnego ” zostanie spełniona. Po czwarte, w odniesieniu do ustawowego warunku „ prowadzenia gospodarstwa co najmniej 5 lat od dnia nabycia ”, w ocenie Wnioskodawców, wymóg ten odnosi się do powiększonego gospodarstwa rolnego jako całości, a nie wyłącznie do nabywanej Nieruchomości, która ma je powiększyć. W konsekwencji więc, Wnioskodawca nie utraci prawa do zwolnienia podatkowego tylko z tego powodu, że przez okres około pięciu lat od dnia nabycia Nieruchomości zamierza przeznaczyć te grunty pod tzw. ugór, celem użyźnienia gleby.
2016
21
gru

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia udziału w gospodarstwie rolnym.
Fragment:
Przede wszystkim – jak wyjaśniono wyżej – ze zwolnienia tego korzysta wyłącznie przychód uzyskany z odpłatnego zbycia całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Tymczasem Wnioskodawca dokonał sprzedaży udziału w gospodarstwie rolnym, przy czym udział ten – z uwagi na jego powierzchnię – nie mógł zostać uznany za spełniający warunki do uznania go za samodzielne gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym. Dlatego też uznać należy, że opisany przypadek nie spełnia jednego z podstawowych warunków wymaganych do zastosowania analizowanego zwolnienia z opodatkowania, jakim jest sprzedaż nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne lub część takiego gospodarstwa. Ponadto, w ocenie tutejszego organu, w analizowanym przypadku trudno uznać, że spełniona została również druga z przesłanek uprawniających do zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy, jakim jest zachowanie przez zbywane grunty charakteru rolnego. Jak wskazano wyżej o utracie charakteru rolnego decydują wyłącznie okoliczności faktyczne (związane z faktycznym wykorzystaniem gruntu), a nie formalnoprawne (związane z klasyfikacją gruntów czy też z faktem opłacania podatku rolnego). Skoro więc Wnioskodawcy w momencie sprzedaży nie były znane zamiary nabywcy co do przeznaczenia nabywanych gruntów oraz fakt, że wystąpił i otrzymał warunki zabudowy zbywanej działki nie świadczą bezsprzecznie, że nie utraciła ona charakteru rolnego, a pamiętać należy, że to na Wnioskodawcy – jako osobie chcącej skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania – ciąży obowiązek wykazania, że spełnia wszystkie warunki niezbędne do skorzystania ze zwolnienia.
2016
21
gru

Istota:
Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży działki o powierzchni 0,4746 ha przed upływem 5 lat?
Fragment:
Należy zwrócić uwagę, że powierzchnia sprzedawanej nieruchomości, tj. 0,4746 ha, nie spełnia jednego z kryteriów zwolnienia wynikającego z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, zgodnie z którym za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Wykładnia literalna art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy prowadzi do wniosku, że zwolnienie przedmiotowe przysługuje tylko przy sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, a za takie można uznać jedynie nieruchomość spełniającą przedstawione powyżej kryteria ustawowe, określone w cyt. art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym. Tymczasem powierzchnia sprzedanej działki nie osiąga 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego. W świetle powyższego Wnioskodawczyni nie może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy, gdyż przedmiotowa nieruchomość nie jest gospodarstwem rolnym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawy o podatku rolnym.. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
17
gru

Istota:
Czy istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego z art. 4 ust. 1 pkt 1, gdy przedmiotem zwolnienia ma być gospodarstwo rolne, które wnioskodawca już użytkuje i nie posiada (nie jest właścicielem) innych użytków rolnych w dniu dokonania darowizny?
Fragment:
Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest już w posiadaniu (użytkuje) gospodarstwo rolne o pow. 14,14 ha, które następnie otrzyma w wyniku darowizn od krewnych i finalnie nabędzie na własność to samo gospodarstwo rolne, którego obecnie jest użytkownikiem i prowadzi na nim działalność rolniczą opłacając podatek rolny na swoje imię nazwisko. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że na dzień zawarcia umów darowizny nie będzie właścicielem (współwłaścicielem) innych użytków rolnych lub gospodarstwa rolnego. Zatem w analizowanej sprawie Wnioskodawczyni ani nie utworzy gospodarstwa rolnego, gdyż ono już istnieje i Wnioskodawczyni jest w jego posiadaniu ani nie powiększy gospodarstwa rolnego już istniejącego, gdyż nie nabędzie innych użytków rolnych, niż te które już są w jej posiadaniu. Główną przeszkodą do skorzystania przez Wnioskodawczynię z ww. zwolnienia podatkowego jest zatem fakt, że w wyniku ww. darowizn u Wnioskodawczyni nie nastąpi przyrost powierzchni gospodarstwa rolnego, co miałoby miejsce, gdyby Wnioskodawczyni użytkując gospodarstwo rolne o pow. 14,14 ha nabyła na własność kolejne udziały w gospodarstwie rolnym lub użytki rolne. Taka sytuacja jednak nie będzie miała miejsca.
2016
17
gru

Istota:
Czy nabyte przez Wnioskodawcę Grunty będą podlegać zwolnieniu na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W przypadku nabycia przez Wnioskodawcę gruntów stanowiących gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha, dojdzie do powiększenia gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy; powierzchnia gospodarstwa rolnego powstałego w wyniku powiększenia będzie się mieściła, jak wskazał Wnioskodawca, w określonym w ustawie przedziale, tj. pomiędzy 11 ha a 300 ha. Wnioskodawca zaznaczył, że na nabytych Gruntach będzie prowadzić gospodarstwo rolne przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia. Kwota podatku od czynności cywilnoprawnych naliczonego od opisanej we wniosku umowy nabycia gruntu rolnego będzie mieściła się w kwocie (limicie) pomocy de minimis przysługującej Wnioskodawcy oraz w kwocie ogólnokrajowego limitu. Wobec powyższego oraz mając na względzie przywołane przepisy należy zatem stwierdzić, że przedstawiona we wniosku czynność – umowa sprzedaży dotycząca Gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, będzie podlegała, na mocy art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
17
gru

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne
Fragment:
Oznacza to, że transakcja może obejmować wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa rolnego bądź niektóre z nich. Sprzedaż całości lub części gospodarstwa rolnego następuje wyłącznie w sytuacji gdy łącznie wszyscy współwłaściciele sprzedają gospodarstwo rolne lub jego część. Zwolnienie nie dotyczy bowiem sprzedaży jedynie udziału w gospodarstwie rolnym. Wnioskodawca wskazał, że w drodze spadku nabył udział w gospodarstwie rolnym jednak przedmiotem sprzedaży nie będzie udział Wnioskodawcy, lecz cała nieruchomość, gdyż Wnioskodawca planuje razem z bratem, który jest drugim współwłaścicielem sprzedać całą nieruchomość. Zatem spełniona zostanie przesłanka sprzedaży gospodarstwa rolnego, bowiem przedmiotem sprzedaży nie będzie udział Wnioskodawcy, ale całe gospodarstwo rolne, w którym Wnioskodawca ma jedynie udział. Ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o gospodarstwie rolnym – oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym (art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 617) – za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, (...)
2016
17
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zakupu nieruchomości
Fragment:
Zgodnie z art. 9 pkt 2 lit. a) wymienionej ustawy zwalnia się od podatku przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze umów sprzedaży, pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy. Zwolnienie zawarte w art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma charakter warunkowy, co oznacza, że umowa sprzedaży będzie zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych, tylko wtedy, gdy w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabywany grunt będzie stanowił gospodarstwo rolne albo utworzy gospodarstwo rolne lub wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie definiują pojęcia „ gospodarstwa rolnego ”, odsyłając w tej kwestii do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.). Zgodnie z art. 1 ustawy o podatku rolnym opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Art. 2 ust. 1 ustawy stanowi, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
2016
17
gru

Istota:
Zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz synów
Fragment:
Synowie nadal będą prowadzić gospodarstwo rolne. Przedmiotem darowizny na rzecz synów będą m.in. budynki, maszyny, grunty, las, inwentarz żywy, zapasy zlokalizowane na terenie Gminy Z. i W. oraz grunty rolne i las w Gminie M., gdzie prowadzona jest wyłącznie produkcja roślinna. Wymienione zespoły składników będą zatem stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w strukturze posiadanego gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy. W związku z tym wydzielone i darowane części gospodarstwa będą stanowiły wystarczające kompleksy składników do prowadzenia dwóch odrębnych gospodarstw rolnych. Ziemia, maszyny, inwentarz żywy, zapasy, budynki przekazane na rzecz jednego z synów, a także grunty i las, przekazane na rzecz drugiego syna, który będzie korzystał do uprawy pola z maszyn przekazanych pierwszemu synowi (na zasadzie użyczenia) wystarczą do kontynuowania działalności rolniczej w zakresie prowadzonym dotychczas przez Wnioskodawcę, tj. w zakresie produkcji mleka oraz w zakresie produkcji roślinnej. Tym samym stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie dojdzie do darowizny dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa (gospodarstwa rolnego) Wnioskodawcy - zlokalizowanych na terenie Gminy Z. i W. oraz na terenie Gminy M. - a więc regulacja art. 6 pkt 1 ustawy w tym przypadku będzie miała zastosowania.
2016
17
gru

Istota:
1. Czy kwota uzyskana ze sprzedaży działki 583/1 w K. o pow. 0,1092 ha wobec jej sprzedaży jako nieruchomości niezabudowanej o charakterze rolnym - tj. 49.000,00 zł jest obciążona 19% podatkiem?
2. Czy kwota uzyskana ze sprzedaży działek 5/8, 5/9, 5/10 i 5/11 w W. o łącznej pow. 4,5524 ha wobec jej sprzedaży jako nieruchomości niezabudowanej o charakterze rolnym i na cele rolne - tj. 237.300,00 zł jest obciążona 19% podatkiem?
3. Czy kwota 4.550,00 zł z tytułu pożytków z umowy dzierżawy działek 5/8, 5/9, 5/10 i 5/11 w W. zapłacona za 2016 r. przez dzierżawcę w styczniu 2016 r. jest obciążona 19% podatkiem?
Fragment:
Jak wynika z powyższego, do przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy ustawodawca zalicza między innymi dzierżawę gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej. Nie stanowi jednak źródła przychodów, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dzierżawa gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele rolnicze. Przy określaniu zakresu wspomnianego wyżej wyłączenia z katalogu źródeł przychodów należy uwzględnić zacytowaną powyżej definicję gospodarstwa rolnego. Z treści przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni została właścicielką ziemi rolnej, tj. gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, które było wydzierżawiane innej osobie fizycznej na cele rolnicze tj. na zwykłą działalność rolniczą, z wyłączeniem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej. Z tytułu dzierżawy Wnioskodawczyni otrzymała czynsz dzierżawny za 2016 r., który dzierżawca przekazał do rąk drugiego spadkobiercy. Zatem, skoro w istocie przedmiotem dzierżawy były grunty rolne spełniające ustawowe kryteria definicji gospodarstwa rolnego i jednocześnie wchodziły w skład takiego gospodarstwa, to w związku z tym, iż grunty te wydzierżawiane były na cele rolnicze – kwota uzyskana tytułem czynszu dzierżawnego za cały 2016 rok nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, stosownie do uregulowań zawartych w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy.
2016
17
gru

Istota:
Sprzedaż części gospodarstwa rolnego.
Fragment:
Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, że jako spadkobierca wraz z pozostałymi spadkobiercami dokonał sprzedaży działki rolnej nr 418, stanowiącej część gospodarstwa rolnego. Działka nie utraciła charakteru rolnego. Kupujący oświadczyli, że będą prowadzić gospodarstwo rolne. Ponadto, działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W sytuacji zatem, gdy sprzedana w dniu 10 lutego 2016 r. działka rolna nr 418 stanowiła część gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym i w związku ze sprzedażą, jak wskazał Wnioskodawca nie utraciła charakteru rolnego, to przychód uzyskany z jej sprzedaży korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji czego Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego. Zaznaczyć jednak należy, że zastosowanie zwolnienia z opodatkowania leży w interesie podatnika, więc to po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, iż spełnia przesłanki do zwolnienia. Ponadto, okoliczność, czy dana nieruchomość w wyniku sprzedaży utraciła charakter rolny może podlegać szczegółowej weryfikacji przez organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego. Zatem obowiązek udowodnienia ich zaistnienia ciąży na podatniku, tj. osobie, która zamierza skorzystać ze zwolnienia.
2016
17
gru

Istota:
Czy od zbycia działki rolnej, która wchodziła w skład posiadanego przez Wnioskodawczynię gospodarstwa rolnego, a zakupionej przez rolnika na powiększenie gospodarstwa, które posiada nabywca wynika zobowiązanie podatkowe?
Fragment:
Zakupu dokonał rolnik na powiększenie posiadanego gospodarstwa rolnego. Wypis z rejestru gruntów wydany przez Starostwo Powiatowe w X określa, że działka, którą Wnioskodawczyni sprzedała jest działką rolną. Nieruchomość w momencie sprzedaży wchodziła w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Powierzchnia gospodarstwa rolnego przed sprzedażą wynosiła 2,02 ha. Do przedmiotowej działki nie były i nie są podłączane żadne media. Wnioskodawczyni nie dokonywała w przeszłości sprzedaży i zakupu innych nieruchomości, także rolnych. Wnioskodawczyni nie planuje w przyszłości transakcji odpłatnego zbycia innych nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość obecnie wykorzystywana jest jak do tej pory pod uprawy rolne. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy od zbycia działki rolnej, która wchodziła w skład posiadanego przez Wnioskodawczynię gospodarstwa rolnego, a zakupionej przez rolnika na powiększenie gospodarstwa, które posiada nabywca wynika zobowiązanie podatkowe? Zdaniem Wnioskodawczyni w myśl przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późniejszymi zmianami) jest Ona objęta zwolnieniem przedmiotowym.
2016
17
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.