Gospodarstwo pomocnicze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gospodarstwo pomocnicze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
28
cze

Istota:

Czy C. będący instytucją gospodarki budżetowej ma kontynuować amortyzację środków trwałych przejętych nieodpłatnie od przekształcanych gospodarstw pomocniczych według zasad i wartości przyjętych przez te gospodarstwa pomocnicze przed przekształceniem i czy odpisy amortyzacyjne tychże środków trwałych według przyjętych zasad będą stanowiły koszty uzyskania przychodów C.?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, C. ma kontynuować sposób i zasady amortyzacji środków trwałych przyjęte przez przekształcone gospodarstwa pomocnicze i dokonywane odpisy amortyzacyjne będą stanowiły koszt uzyskania przychodów C.. Utworzenie C. jako instytucji gospodarki budżetowej związane było z przekształceniem gospodarstw pomocniczych i przejęciem majątku przekształcanych gospodarstw pomocniczych. C. przejęło przysługujące gospodarstwom pomocniczym przed jego przekształceniem należności, uprawnienia, obowiązki, środki pieniężne oraz rzeczowe składniki majątkowe inne niż nieruchomości. Przejęty majątek, w tym środki trwałe służyły prowadzeniu działalności gospodarczej, która jest kontynuacją działalności przekształconych gospodarstw pomocniczych. Przekształcenie gospodarstw pomocniczych i utworzenie C. spowodowało przejęcie wszelkich praw i obowiązków gospodarstw pomocniczych, w tym także konieczność kontynuowania amortyzacji środków trwałych przejętych nieodpłatnie od przekształcanych gospodarstw pomocniczych według zasad i wartości przyjętych przez gospodarstwa pomocnicze przed przekształceniem. Zgodnie z art. 16g ust. 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. 2011 Nr 74 poz. 397 ze zm.) w razie przekształcenia formy prawnej podziału albo połączenia podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego.

2012
4
gru

Istota:

Odpisy amortyzacyjne dokonywane przez instytucję gospodarki budżetowej od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przejętych w wyniku przekształcenia gospodarstw pomocniczych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. a tiret pierwsze updop.

Fragment:

Zgodnie z art. 116 ust. 1 instytucja gospodarki budżetowej może być utworzona poprzez przekształcenie istniejącego gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej. Instytucja przejęła zadania publiczne wykonywane przez przekształcone gospodarstwa pomocnicze, polegające na resocjalizacji osób skazanych na karę pozbawienia wolności przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych oraz przejęła przysługujące gospodarstwom przed przekształceniem należności, uprawnienia, obowiązki, środki pieniężne oraz rzeczowe składniki majątkowe. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy odpisy amortyzacyjne od składników majątkowych przejętych w wyniku przekształcenia gospodarstw pomocniczych i zakwalifikowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będą stanowiły w Instytucji Gospodarki Budżetowej podatkowe koszty uzyskania, czy też zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 63 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będą wyłączone z kosztów uzyskania przychodów... Zdaniem Instytucji Gospodarki Budżetowej, amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przejętych przez nią w wyniku przekształcenia gospodarstw pomocniczych będzie stanowiła podatkowe koszty uzyskania przychodów. W jej ocenie, z uwagi na to, że przejęła wszystkie prawa i obowiązki przekształconych gospodarstw, to również przejęła obowiązek kontynuowania dotychczasowego sposobu amortyzacji w zakresie ustalenia wartości początkowej, metody amortyzacji oraz uwzględnienia wysokości odpisów dokonanych wcześniej w gospodarstwach.

2012
6
kwi

Istota:

Jednostka budżetowa (Zespół Szkół), która przejęła zlikwidowane gospodarstwo pomocnicze, nie jest podatkowym następcą prawnym i nie może rozliczyć w swojej deklaracji VAT-7 nadwyżki podatku naliczonego wykazanego przez to gospodarstwo

Fragment:

Nr 157, poz. 1241 ze zm.), z dniem 31 grudnia 2010r. zakończeniu ulega likwidacja gospodarstw pomocniczych gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych. Gospodarstwa pomocnicze państwowej jednostki budżetowej likwiduje – w myśl art. 89 ust. 1 ww. ustawy – kierownik jednostki budżetowej, przy którym funkcjonuje gospodarstwo. Likwidacja następuje, stosownie do art. 89 ust. 2 cyt. ustawy, po uzyskaniu opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji: wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – w przypadku gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych albo zarządu powiatu lub województwa – w przypadku odpowiednio gospodarstw pomocniczych powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych. Powyższy wymóg nie dotyczy likwidacji gospodarstwa pomocniczego działającego przy jednostce budżetowej, której kierownikiem jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta (art. 89 ust. 3). Pozostałe po likwidacji składniki majątkowe, należności i zobowiązania zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego przejmuje – jak stanowi art. 89 ust. 4 – jednostka budżetowa, przy której funkcjonowało gospodarstwo. Przejęcie następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Z opisu stanu faktycznego wynika, że w związku (...)

2012
10
mar

Istota:

Zakres sposobu dokonania rocznej korekty.

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą sposobu dokonania korekty rocznej za rok 2010 podatku naliczonego, odliczonego przez gospodarstwo pomocnicze. Analiza przedstawionego stanu faktycznego w świetle powołanych regulacji prawnych prowadzi do wniosku, że Wnioskodawca, dokonując korekty rocznej po zakończeniu roku, w którym nastąpiło nabycie gospodarstwa - winien dokonać wyliczenia kwoty korekty podatku odliczonego dla gospodarstwa pomocniczego, z uwzględnieniem wskaźnika proporcji obliczonego w sposób określony w art. 90 ust. 2-6, na podstawie rzeczywistych obrotów za korygowany rok tego gospodarstwa pomocniczego. W obliczeniach tych, jak słusznie zauważył Wnioskodawca, nie należy uwzględniać obrotów osiągniętych w roku 2010 przez Wnioskodawcę, który w roku 2010 korzystał ze zwolnienia podmiotowego, określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazać należy, iż niniejszą interpretację indywidualną wydano przy założeniu, że przejęcie majątku gospodarstwa pomocniczego było transakcją wyłączoną z opodatkowania w świetle art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Kwestia ta nie podlegała ocenie tut. organu, bowiem nie była przedmiotem zapytania. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

2011
30
lis

Istota:

Czy gospodarstwo pomocnicze utworzone przy jednostce budżetowej jest zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

(...) gospodarstw pomocniczych, 3) finansowanie inwestycji jednostki budżetowej w zakresie inwestycji dla gospodarstwa pomocniczego tej jednostki.” Jak wynika z w cyt. przepisów ustawodawca uzależnia zwolnienie częsci gospodarstw pomocniczych z podatku dochodowego od osób prawnych od przekazania objętych nim środków na cele wskazane w pkt 2 i 3 powyższego przepisu. W myśl art. 25 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej zwolnione jest ze składania deklaracji miesięcznych: „Przepis ust.1, z zastrzeżeniem ust. 3a, nie ma zastosowania do gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i do podatników, których dochody w całości są wolne od podatku, z wyjątkiem podatników, o których mowa w art.17 ust.1, przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie.” Natomiast zgodnie z przepisami art. 27 ust. 1a, Gospodarstwa pomocnicze jednostek budzetowych, korzystające ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 6 ust. 2, są zobowiazane składać zeznania o wysokości dochodu ( straty) osiągniętego w roku podatkowym w terminach i na zasadach określonych w ust.1 .” .

2011
26
lis

Istota:

Zainteresowany nie może dokonać korekty deklaracji VAT za zlikwidowane gospodarstwo pomocnicze , gdyż nie stanie się on następcą prawnym tego gospodarstwa pomocniczego po jego likwidacji.

Fragment:

(...) gospodarstwa pomocniczego, jednostka budżetowa, przy której funkcjonowało gospodarstwo, tj. Jednostka przejęła należności i zobowiązania gospodarstwa pomocniczego. Gospodarstwo w dniu 31 grudnia 2010 roku złożyło deklarację VAT-7 za miesiąc grudzień 2010 rok w Urzędzie Skarbowym w którym było rejestrowane jako podatnik VAT. W złożonej deklaracji VAT-7 gospodarstwo pomocnicze nie uwzględniło rozliczenia rocznej proporcji za 2010 rok w kwocie xxx zł należnych Urzędowi Skarbowemu oraz podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu w następnym miesiącu w kwocie xxx zł. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wyniosła xxx zł i została ujęta w poz. 65 deklaracji jako kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Z uwagi na fakt, iż gospodarstwo pomocnicze zostało zlikwidowane, powyższa kwota winna zostać ujęta w poz. 61 kwota zwrotu na rachunek bankowy Jednostki, przy której funkcjonowało.gospodarstwo pomocnicze w związku z przejęciem należności i zobowiązań zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego, Jednostka w dniu 21 stycznia 2011 roku uregulowała zobowiązania po zlikwidowanym gospodarstwie z tytułu opłat za energię elektryczną na kwotę xxx zł, od której podatek do odliczenia wynosi xxx zł.

2011
1
paź

Istota:

Czy przejęcie zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego traktowane jest jako sukcesja podatkowa? Czy przejmujący może korzystać ze zwolnienia od podatku na mocy art. 113 ust. 1 jako nowy podatnik?

Fragment:

Z przywołanych przepisów wynika, iż sukcesja podatkowa (następstwo prawne) powstaje m.in. w sytuacji łączenia się i przekształcenia wskazanego w nich zamkniętego katalogu podmiotów i nie obejmuje przejęcia zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego przez jednostkę budżetową. Art. 87 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) stanowi, iż z dniem 31 grudnia 2010r. zakończeniu ulega likwidacja państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych. Pozostałe po likwidacji składniki majątkowe, należności i zobowiązania zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego przejmuje jednostka budżetowa, przy której funkcjonowało gospodarstwo. Przejęcie następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (art. 89 ust. 4 ww. ustawy). Z opisu sprawy wynika, iż Dyrekcja Zespołu szkół, w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (likwidacja między innymi gospodarstw pomocniczych) oraz uchwałą Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2010r. wnosi o interpretację w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących opodatkowania podatkiem od towarów i usług – usług, które od 1 stycznia 2011r. stanowią źródło dochodów Zespołu Szkół.

2011
1
paź

Istota:

Czy istnieje obowiązek podatkowy na gruncie podatku od towarów i usług dla czynności związanych z przekazaniem pozostałych po likwidacji gospodarstwa pomocniczego składników majątkowych na rzecz jednostki budżetowej, przy której funkcjonuje gospodarstwo pomocnicze, na zasadach przejęcia na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego (tj. czynności, o której mowa w art. 89 ust. 4 p.w.u.f.p.u.)?

Fragment:

Zgodnie z § 66 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. u. Nr 116, poz. 783 ze zm.), dalej: r.g.s., likwidacja gospodarstwa pomocniczego polega na zamknięciu rachunku bankowego oraz ustaleniu i przejęciu przez jednostkę budżetową należności, zobowiązań i środków pieniężnych pozostałych na rachunku bankowym. Pozostałe po likwidacji składniki majątkowe, należności i zobowiązania zlikwidowanego GP przejmuje jednostka budżetowa, przy której funkcjonuje gospodarstwo pomocnicze. Przejęcie następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego (art. 89 ust. 4 p.w.u.f.p.u.). W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy istnieje obowiązek podatkowy na gruncie podatku od towarów i usług dla czynności związanych z przekazaniem pozostałych po likwidacji gospodarstwa pomocniczego składników majątkowych na rzecz jednostki budżetowej, przy której funkcjonuje gospodarstwo pomocnicze, na zasadach przejęcia na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego (tj. czynności, o której mowa w art. 89 ust. 4 p.w.u.f.p.u.)... Zdaniem Wnioskodawcy, wypełnienie przepisów art. 89 ust. 4 w zw. z art. 87 ust. 1 p.w.u.f.p.u., nie rodzi obowiązku podatkowego na gruncie podatku od towarów i usług, tj. nie wystąpi obowiązek podatkowy w związku z likwidacją oraz nie ma obowiązku składania w Urzędzie Skarbowym tzw. remanentu likwidacyjnego.

2011
1
paź

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania majątku gospodarstwa pomocniczego na rzecz jednostki budżetowej.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, iż z dniem 31 grudnia 2010 r. zakończeniu ulega likwidacja gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych. Pozostałe po likwidacji składniki majątkowe, należności i zobowiązania zlikwidowanego GP przejmuje jednostka budżetowa, przy której funkcjonuje gospodarstwo pomocnicze. Przejęcie następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Przekazanie majątku Wnioskodawcy, będącego gospodarstwem pomocniczym, jak wskazał Zainteresowany, nie jest traktowane jako transakcja zbycia przedsiębiorstwa, ani jego zorganizowanej części. Natomiast, zbywany nieodpłatnie majątek jest towarem używanym, w odniesieniu do którego Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Analiza powołanych wyżej przepisów pozwala stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie składników majątku likwidowanego gospodarstwa pomocniczego na rzecz jednostki macierzystej, z uwagi na fakt, iż Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotowego majątku, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W świetle art. 14 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej (...)

2011
1
paź

Istota:

Brak prawa do zwrotu nadwyżki podatku VAT.

Fragment:

Likwidacja następuje, stosownie do art. 89 ust. 2 cyt. ustawy, po uzyskaniu opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji: wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - w przypadku gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych albo zarządu powiatu lub województwa - w przypadku odpowiednio gospodarstw pomocniczych powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych. Powyższy wymóg nie dotyczy likwidacji gospodarstwa pomocniczego działającego przy jednostce budżetowej, której kierownikiem jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta (art. 89 ust. 3). Pozostałe po likwidacji składniki majątkowe, należności i zobowiązania zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego przejmuje – jak stanowi art. 89 ust. 4 – jednostka budżetowa, przy której funkcjonowało gospodarstwo. Przejęcie następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Z opisu stanu faktycznego wynika, że Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 23 czerwca 2010 r. została podjęta decyzja o likwidacji Warsztatów Szkolnych. Przekazany majątek Warsztatów Szkolnych należy traktować jako transakcję zbycia „zorganizowanej części przedsiębiorstwa”, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług. Składniki majątkowe, należności i zobowiązania zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego przejmuje jednostka budżetowa, przy której funkcjonowało gospodarstwo pomocnicze.