IPTPP3/443A-75/14-4/BJ | Interpretacja indywidualna

Stanowisko Wnioskodawcy - prawidłowe; Dom Dziecka w ...., przy nabyciu wyrobów węglowych może korzystać ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym jako gospodarstwo domowe.
IPTPP3/443A-75/14-4/BJinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. gospodarstwo domowe
 3. wyroby akcyzowe
 4. wyroby energetyczne
 5. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia -> Zwolnienie z akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu wobec instytucji Wspólnot Europejskich i innych
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne -> Przedmiot opodatkowania
 4. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby energetyczne i energia elektryczna

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn.zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn.zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 grudnia 2014 r. (data wpływu 19 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości korzystania przez Dom Dziecka ze zwolnienia od akcyzy przy nabyciu wyrobów węglowych na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości korzystania przez Dom Dziecka ze zwolnienia od akcyzy przy nabyciu wyrobów węglowych na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy. Pismem z dnia 10 grudnia 2014 r. tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego oraz do uzupełnienia własnego stanowiska. Wniosek uzupełniono w ustawowym terminie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka została powołana do wykonywania zadań własnych Powiatu ..... w zakresie utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg powiatowych oraz obiektów administracyjnych na terenie Powiatu .....

Do zadań Spółki należy między innymi zaopatrzenie w opał placówek oświaty na terenie Powiatu .... oraz Domu Dziecka w ....

Dom Dziecka w .... jest placówką opiekuńczo - wychowawczą. Status prawny domów dziecka został uregulowany ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Z przepisów ustawy o podatku akcyzowym, w tym art. 31a ust. 1 pkt 3 nie wynika, że placówki opiekuńczo-wychowawcze - domy dziecka są zwolnione z akcyzy na wyroby węglowe.

Powołany wyżej przepis art. 31a ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, zwalnia od akcyzy wyroby opałowe zużywane przez gospodarstwa domowe.

Brak legalnej definicji gospodarstwa domowego oznacza, iż należy odwołać się w tym zakresie do znaczenia językowego.

Encyklopedia PWN /www.encyklopedia.pwn.pl/ określa, że gospodarstwo domowe jest to zespół osób razem zamieszkujących i utrzymujących się, w większości połączonych więzami biologicznymi i stanowiącymi rodziny. Do gospodarstwa domowego zalicza się również osoby niespokrewnione, ale wspólnie zamieszkujące i utrzymujące się.

Z definicji określonej w ustawie z dn. 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. Dz. U. z 2010 r. nr 47, poz. 277 wynika, że gospodarstwo domowe to wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione mieszkające razem i utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie.

Zatem gospodarstwo domowe to przede wszystkim pomieszczenia mieszkalne, które służą jako miejsce stałego zamieszkania, w których koncentruje się ogół spraw i obowiązków domowych.

Pismem z dnia 10 grudnia 2014 r. tut. Organ wezwał Wnioskodawcę o doprecyzowanie przedstawionego opisu sprawy o wskazanie:

 1. kodu CN nabywanych wyrobów węglowych będących przedmiotem pytania;
 2. czy Wnioskodawca dokonuje sprzedaży wyrobów węglowych na rzecz Domu Dziecka w .......
 3. czy Wnioskodawca jest pośredniczącym podmiotem węglowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym...
 4. czy Wnioskodawca jest finalnym nabywcą węglowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym...
 5. czy dostawca wyrobów węglowych będzie wystawiał dokument dostawy wyrobów węglowych oraz fakturę, czy będzie wystawiana tylko faktura pełniąca funkcję dokumentu dostawy...
 6. który podmiot będzie wskazany na dokumencie dostawy, na fakturze zakupu jako finalny nabywca węglowy:
  1. czy finalnym nabywcą ww. wyrobów węglowych będzie Spółka...
  2. czy finalnym nabywcą ww. wyrobów węglowych będzie Dom Dziecka w .......
 7. gdzie będzie następował odbiór ww. wyrobów węglowych:
  1. w kopalni;
  2. u innego pośredniczącego podmiotu węglowego;
  3. w Spółce.;
  4. w Domu Dziecka w .......
 8. czy będzie spełniony warunek zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych, o którym mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, to jest:
  1. czy na dokumencie dostawy, na fakturze zakupu wyrobów węglowych będzie określone przeznaczenie węgla uprawniające do zwolnienia od akcyzy jako gospodarstwo domowe...
  2. czy na dokumencie dostawy, na fakturze zakupu wyrobów węglowych nastąpi potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego...
 9. który podmiot będzie potwierdzał podpisem przeznaczenie ww. wyrobów węglowych uprawniające do zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym jako zużycie przez gospodarstwo domowe, w szczególności czy ww. przeznaczenie wyrobów węglowych będzie potwierdzał:
  1. kierownik Domu Dziecka w .... lub osoba upoważniona do reprezentowania Domu Dziecka w ......;
  2. Wnioskodawca.

W przedmiotowym piśmie wezwano również o uzupełnienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego z uwzględnieniem dokonanego uzupełnienia opisu sprawy.

W uzupełnieniu wniosku wskazano:

 1. Odp. nr 1 - Kod CN 2701;
 2. Odp. nr 2 - Tak, dokonuje sprzedaży wyrobów węglowych na rzecz Domu Dziecka w ...;
 3. Odp. nr 3 - Tak, Wnioskodawca jest pośredniczącym podmiotem węglowym;
 4. Odp. nr 4 - Nie, Wnioskodawca nie jest finalnym nabywcą węglowym;
 5. Odp. nr 5 – Dostawca wyrobów węglowych będzie wystawiał dokument dostawy wyrobów węglowych oraz fakturę;
 6. Odp. nr 6:
  1. NIE, PSI Sp. z o.o. nie będzie finalnym nabywcą wyrobów weglowych;
  2. TAK, na dokumencie dostawy będzie wskazany Dom Dziecka w ... jako finalny nabywca wyrobów węglowych;
 7. Odp. nr 7:
  1. NIE,
  2. TAK, u innego pośredniczącego podmiotu węglowego,
  3. NIE,
  4. NIE;
 8. Odp. nr 8:
  1. TAK, na dokumentach będzie określenie przeznaczenia węgla uprawniające do zwolnienia z akcyzy jako gospodarstwo domowe,
  2. TAK, na dokumentach dostawy i fakturze będzie potwierdzenie nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego;
 9. Odp. nr 9:
  1. Kierownik Domu Dziecka w .... lub osoba przez niego upoważniona,
  2. NIE.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy placówka opiekuńczo-wychowawcza jaką jest Dom Dziecka w ..., działający na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej może być potraktowana jako gospodarstwo domowe i jako takie może korzystać ze zwolnienia z akcyzy na wyroby węglowe na podstawie art. 31 a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, analizując interpretacje indywidualne w sprawach podatkowych, wyjaśnienia na portalach finansowych oraz przytoczone definicje gospodarstwa domowego - powyższy sposób rozumienia pojęcia gospodarstwa domowego jest powszechnie akceptowany.

Idąc tym tokiem rozumowania wydaje się, że dom dziecka spełnia kryteria pojęciowe gospodarstwa domowego i może być potraktowany jako gospodarstwo domowe.

W uzupełnieniu własnego stanowiska Wnioskodawca wskazał, że w jego opinii, Dom Dziecka w ..., spełnia kryteria gospodarstwa domowego, wobec czego należy traktować tę jednostkę jako gospodarstwo domowe w świetle obowiązujących i wcześniej przytoczonych regulacji prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwaną dalej „ustawą” (Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z późn.zm.), ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, użyte w ustawie określenie „wyroby akcyzowe” oznacza - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a) ustawy, wyroby węglowe to wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy.

W załączniku nr 1 do ustawy, pod pozycją 19 z kodem CN ex 2701 znajduje się - Węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych.

Z objaśnień do załącznika nr 1 wynika, że „ex” - dotyczy tylko danego wyrobu z danej pozycji lub kodu.

W myśl art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Paliwami opałowymi w rozumieniu art. 86 ust. 3 ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2.

Zatem węgiel o kodzie CN 2701 jest wyrobem akcyzowym w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu;
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;
 3. import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;
 4. użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy;
 5. użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego:
  1. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, do celów innych niż zwolnione na podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o których mowa w art. 31a ust. 3, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31a ust. 1,
  2. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  3. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości;
 6. użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary;
 7. powstanie ubytków wyrobów węglowych.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 ustawy, w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi węglowemu czy finalnemu nabywcy węglowemu.

W myśl art. 9a ust. 5 ustawy, w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych pośredniczącemu podmiotowi węglowemu sprzedawca może zażądać od niego przedstawienia potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, a w razie odmowy jego przedstawienia może odmówić sprzedaży wyrobów węglowych po cenie nieuwzględniającej akcyzy.

Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 23c) ustawy, finalny nabywca węglowy to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe

- niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym.

Pośredniczącym podmiotem węglowym, stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 23a) ustawy jest podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju:

 1. dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub lub eksportu wyrobów węglowych, lub
 2. używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub
 3. używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów niepodlegających opodatkowaniu akcyzą

- który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość, wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C lub w kilogramach gotowego wyrobu, albo wartość opałowa, wyrażona w gigadżulach (GJ). W myśl art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy, stawka akcyzy dla węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 - wynosi 1,28 zł/1 gigadżul (GJ).

Z powyższych przepisów wynika, że zasadą jest opodatkowanie wyrobów energetycznych, w tym również wyrobów węglowych. Tym niemniej ustawodawca przewidział przedmiotowe i podmiotowe zwolnienia w przypadku obrotu wyrobami gazowymi oraz w przypadku ich użycia.

Zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwo domowe, organ administracji publicznej, jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), żłobek i klub dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 oraz z 2014 r. poz. 24), jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

W myśl art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu - wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego.

Stosownie do art. 31a ust. 4 ustawy, podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może zostać złożony:

 1. na dokumencie dostawy lub fakturze, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub
 2. w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym.

W art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy zdefiniowano jako podmiot zużywający – podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia.

Wykładnia językowa ww. przepisów wskazuje, iż podmiotem zużywającym uprawnionym do zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy powinno być gospodarstwo domowe zużywające wyroby węglowe na cele opałowe.

Z opisu sprawy wynika, że do zadań Spółki należy między innymi zaopatrzenie w opał Domu Dziecka w ...., który jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, działającą w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wnioskodawca dokonuje sprzedaży na rzecz Domu Dziecka w ... opału o kodzie CN 2701. Wnioskodawca jest pośredniczącym podmiotem węglowym. Odbiór wyrobów węglowych będzie następował u innego pośredniczącego podmiotu węglowego. Dostawca wyrobów węglowych będzie wystawiał dokument dostawy wyrobów węglowych oraz fakturę. Na dokumencie dostawy będzie wskazany Dom Dziecka w .... jako finalny nabywca wyrobów węglowych. Na dokumentach dostawy wyrobów węglowych i na fakturze będzie określenie przeznaczenia węgla uprawniające do zwolnienia z akcyzy jako gospodarstwo domowe oraz będzie potwierdzenie nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego. Kierownik Domu Dziecka w .... lub osoba przez niego upoważniona będzie potwierdzał podpisem przeznaczenie ww. wyrobów węglowych uprawniające do zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy jako zużycie przez gospodarstwo domowe.

Biorąc pod uwagę powyżej przedstawione przepisy prawa oraz opis sprawy należy stwierdzić, że ustawa o podatku akcyzowym, na potrzeby zastosowania zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych nie zawiera definicji legalnej zwrotu „gospodarstwo domowe”, ani też nie odsyła do konkretnych aktów prawnych w tym zakresie.

W celu jednoznacznego określenia zakresu podmiotowego zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy, to jest zwolnienia od akcyzy czynności podlegającej opodatkowaniu, której przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwo domowe, należy odwołać się do językowego znaczenia sformułowania „gospodarstwo domowe”. Zgodnie z Encyklopedią PWN /www.encyklopedia.pwn.pl/, gospodarstwo domowe jest to zespół osób razem zamieszkujących i utrzymujących się, w większości połączonych więzami biologicznymi i stanowiącymi rodziny. Do gospodarstwa domowego zalicza się również osoby niespokrewnione, ale wspólnie zamieszkujące i utrzymujące się. W ujęciu statystycznym, przez gospodarstwo domowe rozumie się wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Stosownie do art. 93 ust. 4 ww. ustawy, placówka opiekuńczo-wychowawcza:

 1. zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
 2. realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
 3. umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 4. podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
 5. zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 6. obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
 7. zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

W myśl art. 93 ust. 2 ww. ustawy, placówkę opiekuńczo-wychowawczą prowadzi powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190.

Zgodnie z art. 190 ww. ustawy, organy jednostek samorządu terytorialnego mogą zlecić realizację zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 i 3, art. 60 ust. 1, art. 76 ust. 1, art. 93 ust. 2 i 3 i art. 154 ust. 2:

 1. organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej;
 2. osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

Zatem Dom Dziecka w .... będący placówką opiekuńczo-wychowawczą działającą w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, spełnia kryterium podmiotowe uprawniające do zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy.

Warunkiem zwolnienia (nabycia wyrobów węglowych przez Dom Dziecka w ....po cenie nieobejmującej podatku akcyzowego) jest - wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez kierownika Domu Dziecka w ... lub osobę przez niego upoważnioną. Przedmiotowy podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez Dom Dziecka w ... może zostać złożony na dokumencie dostawy lub fakturze, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym.

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz opis sprawy przedstawiony we wniosku należy stwierdzić, że Dom Dziecka w ...., przy nabyciu wyrobów węglowych może korzystać ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym jako gospodarstwo domowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Inne kwestie przedstawione w opisanym zaistniałym stanie faktycznym, które nie zostały objęte pytaniem oraz własnym stanowiskiem w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Należy podkreślić, iż w postępowaniu w przedmiocie wydania interpretacji, Organ dokonał oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, natomiast nie dokonuje jakichkolwiek własnych ustaleń faktycznych związanych z postępowaniem podatkowym, o którym mowa w Dziale IV Ordynacji podatkowej. Bowiem wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza granice rozpoznawania danej sprawy i jest rozpatrywany zgodnie z Rozdziałem 1a Działu II Ordynacji podatkowej, który nie przewiduje w tym trybie prowadzenia postępowania podatkowego zmierzającego do ustalenia stanu faktycznego.

Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.